Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/107
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.05.
Iktatószám: 9688/2019
CPV Kód: 66171000-9
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal - 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.07.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000616722019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000616722019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pénzügyi-finanszírozási tanácsadó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000616722019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66171000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés, melynek tárgya "Pénzügyi-finanszírozási tanácsadó szolgáltatások ellátása"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pénzügyi-finanszírozási tanácsadó szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66171000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal - 1052 Budapest,
Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretszerződés 24 hónapos időtartama alatt üzleti, vezetői és pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása a pénzügyi tevékenységekhez, beruházások, felújítások előkészítéséhez és lebonyolításához, egyes pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, így különösen:
- Budapest Főváros Önkormányzatával, illetve közvetett vagy közvetlen tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos pénzügyi kérdésekben való közreműködés, tanácsadás;
- kölcsön-és hitelfelvétel, nemzetközi hitelfelvétel, illetve kötvénykibocsátás előkészítése, lebonyolítása;
- projektfinanszírozásban való közreműködés;
- pénzügyi kockázatelemzés;
- Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtott garancia, kezesség és egyéb pénzügyi kötelezettségek kidolgozásában való közreműködés, tanácsadás.
A megbízási keretösszeg 33.000.000 Ft.
A részletes feladatokat a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Ajánlattevő által az M/1 a) pont alapján a teljesítésbe bevont elsődleges szakember 60 hónapon felüli többlettapasztalata (hónapokban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 30
2 3. Ajánlattevő nemzetközi szervezetben való tagsága (igen/nem) 30
3 4.Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (Ft/nap, minimum 5000 Ft/nap, maximum 50.000 Ft/nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont alapján amennyiben a 24 hónap alatt elvégzett feladatok ellenértéke a Megbízási keretösszeget nem éri el, úgy a Felek a szerződést közös megegyezéssel, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják oly módon, hogy Megbízott a Megbízási keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapon keresztül nyújthat pénzügyi tanácsadó szolgáltatást.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlattételi lehetőség biztosítása nem indokolt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő számára egységesen magas színvonalú szolgáltatás egy szerződés keretén belül való nyújtása az érdeke .

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki: a) a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban): - A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ESPD-t ajánlatkérő űrlapként hozta létre az EKR-ben, melynek kitöltésével kell a kizáró okok fenn nem állását igazolnia gazdasági szereplőknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2)bek-eiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. - Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben említett kizáró okok hiányát [figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek-eire is]. - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő 69. § szerinti külön felhívására): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell ajánlattevőnek igazolnia, illetve ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-nek hatálya alá [figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is]. - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében meghatározott igazolási módok a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet V. fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzékben való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásában előírt követelményeknek. Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321-es Kr 2. § (5) értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát az ESPD IV. részének alfa pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 69. § (4)-(7) bek-eiben foglaltak értelemszerű alkalmazásával hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint (321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján):
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
- a felsőfokú (vagy azzal egyenértékű) angol nyelvvizsga meglétét igazoló dokumentum egyszerű másolata
- a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés (az előírt időtartamú és nemzetközi szakmai tapasztalat megléte, a nemzetközi tanácsadói projekt)
-szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bek-re. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolatjogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/ szervezet által tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlatkérő a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben nem rendelkezik a) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik államilag vagy nemzetközileg elismert felsőfokú - vagy azzal egyenértékű - angol nyelvvizsgával, valamint 5 év pénzügyi tanácsadásra (corporate finance) vonatkozó tapasztalattal, melyből legalább 4 évet mindvégig nemzetközi háttérrel és hálózattal rendelkező tanácsadó cégnél vagy befektetési banknál szerzett, valamint részt vett legalább 2 nemzetközi pénzügyi tanácsadói projektben (ahol a pénzügyi szolgáltatást nyújtó jogi személy vagy a pénzügyi szolgáltatást nyújtó jogi személyek közül legalább egy nem magyarországi székhelyű); b) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik államilag vagy nemzetközileg elismert felsőfokú – vagy azzal egyenértékű – angol nyelvvizsgával, valamint 3 év pénzügyi tanácsadásra (corporate finance) vonatkozó szakmai tapasztalattal, melyből legalább 1 évet mindvégig nemzetközi háttérrel és hálózattal rendelkező tanácsadó cégnél vagy befektetési banknál szerzett, valamint részt vett legalább 1 nemzetközi pénzügyi tanácsadói projektben (ahol a pénzügyi szolgáltatást nyújtó jogi személy vagy a pénzügyi szolgáltatást nyújtó jogi személyek közül legalább egy nem magyarországi székhelyű).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Felek közötti elszámolás havonta történik oly módon, hogy Megbízott a tárgyhót követő hónap 5-éig tételes órakimutatást készít az egyes feladatkiadások vonatkozásában, amelynek elfogadása esetén Megbízó kiállítja a teljesítésigazolást, amely a számla benyújtásának feltétele. A számla kifizetése annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik.Irányadó: Kbt. 135. § (1) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a megbízott a kötelezettségét a Feladatkiadásban megjelölt határidőig nem teljesíti, úgy ezen határidőt követő naptól Megbízott minden késedelemmel érintett naptári napra késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke 5000 és 50.000 Ft/nap között értékelési szempont. Személyes megjelenést igénylő feladat nem teljesítése esetén a késedelmi kötbér összege esetenként a napi kötbér tízszerese.
Késedelmes fizetés esetén irányadó: Ptk. 6:155. §, 2016. évi IX. törvény.
Részletesen a szerztervben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. § és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR abontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. Üzemzavar kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás lefolytatása az EKR-ben történik, melyre tekintettel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, amely az ajánlattevő részéről regisztrációhoz kötött. 2. Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 4. A közbeszerzési dokumentumok elérése és ennek tényét igazoló regisztráció megtörténte az eljárásban való részvétel feltétele.Regisztráció nélküli hozzáférés esetén ajánlatkérő az eljárás során (adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud. 5. AT-nek csatolnia kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetén a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásbeli meghatalmazást. 6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum fordítását is.7. AK az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében a .pdf kiterjesztésű formátumot írja elő, ettől eltérni csak abban az esetben lehet ahol AK azt kifejezetten előírta. 8. KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., EKR és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, és a Ptk.szabályai az irányadók.9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal, űrlap formátumban. 10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell űrlap formátumban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot. 11. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bek és a 66. § (6) bek szerint, melyek nemleges válasz esetén is csatolandóak. 12. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 14. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ha új gazdasági szereplőt vonnak be, akkor újabb hiánypótlás kibocsátásakor AK ezen új gazdasági szereplők vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 15. Ajánlatot EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentumról készített egyszerű elektronikus másolat formájában kell benyújtani. 16. A közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a KD figyelembe vételével.17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Káré Anett Eszter lsz: 00885 18. értékelési módszerek: 1. szempont (Nettó óradíj): fordított arányosság, 2. és 4. szempont egyenes arányosság, 3. szempont esetén igen:10 pont, nem: 0 pont. Adható pontszám-0-10 pont. A 3. értékelési szempont kapcsán Ajánlatkérő a nemzetközi szervezetben való tagság alatt az alábbiakat érti: Ajánlattevő olyan nemzetközi szervezet tagja (pl. leányvállalatként vagy tagvállalatként), amely lehetővé teszi számára nemzetközi tapasztalatok felhasználását a tanácsadás során vagy egymástól különálló jogi személyeket alkotó, legalább három országban működő irodák hálózatának tagja. Igen válasz esetén Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a nemzetközi szervezeti tagságról. 18.Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bek szerint az ajánlati kötöttség min. időtartama tekintetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák