Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.08.
Iktatószám:14724/2019
CPV Kód:48900000-7
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közig. inform. és távközlési közszolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 18965404
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nisz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közig. inform. és távközlési közszolg

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tevékenység monitoring beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000985732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48900000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„KÖFOP - Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése
érdekében”projekthez kapcsolódóan „Tevékenység monitoring” beszerzése
Ajánlatkérő a továbbiakban: AK
Ajánlattevő a továbbiakban: AT
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 249973403 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tevékenység monitoring beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48900000-7
További tárgyak:72265000-0
80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A TM rendszer szállításának helye Ajánlatkérő (Vevő) által a szerződés aláírásával egyidejűleg
meghatározott két budapesti helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magas rendelkezésre állású, georedundáns kialakítású, a Műszaki leírás „6. KÖVETELMÉNYEK” pontban részletezett
követelményeknek megfelelő, a privilegizált hozzáféréseket központilag kezelő, felügyelő, valamint a privilegizált hozzáférések
tevékenységét monitorozó – TM rendszer – hardver, szoftver elemeinek és kapcsolódó licenceinek szállítása (továbbiakban együtt TM rendszerelemek, vagy röviden termék), valamint a TM rendszer implementációja, helyszíni beüzemelése a georedundáns KAK infrastruktúrában, a konfigurálása, az integrációja a KAK-ban alkalmazott üzemeltetés felügyeleti-, naplózó- és mentési rendszerekkel,a TM rendszer teljes körű dokumentálása, továbbá a TM rendszerre vonatkozó üzemeltetői és felhasználói oktatások végrehajtása, a támogatási tevékenységek (továbbiakban együtt TM rendszer szolgáltatások) teljesítése. A privilegizált hozzáférés monitorozó funkcionalitás méretezésénél az elvárás: privilegizált felhasználói hozzáférések száma (user account): 150 db
A közbeszerzés mennyisége:
- a szállított TM rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök
- a szállított TM rendszer működéséhez szükséges szoftverek és licencek
Szolgáltatások:
- TM rendszer implementációs tevékenységei
- TM rendszer integrációs tevékenységei
- TM rendszer átadási-átvételi tevékenységek
- TM rendszer dokumentációs tevékenységek
Oktatási tevékenységek:
- Üzemeltetői oktatás:
• budapesti helyszín, az oktatáshoz szükséges eszköz és helyszín biztosítása, max. 10 fő részére
• min. 2*3 nap (3 nap privilegizált hozzáférések monitorozása; 3 nap pirvilégizált hozzáférések központi menedzsmenetje) (6 óra/nap), magyar nyelven
• a gyártói, vagy a gyártói tematikán alapuló – gyártói segédletekkel támogatott – oktatás
- Felhasználói oktatás:
• budapesti helyszín, az oktatáshoz szükséges eszköz és helyszín biztosítása, max. 20 főrészére train the trainer jelleggel
• min. 2*4 óra (4 óra privilegizált hozzáférések monitorozása; 4 óra pirvilégizált hozzáférések központi menedzsmenetje), magyar nyelven
• legalább két - azonos tartalmú (azaz 2 x 2 x minimum 4 óra) – részletben
- e-Learning tananyag elkészítése:
• Az oktatási tananyagot AK részére az AK-nél használatban levő Moodle open-source e-Learning rendszer által használható SCORM formátumban és a rendszer leírásénak megfelelő módon kell átadani.
• a tananyag felhasználási jogainak átadása lehetővé teszi a későbbi, AK által lebonyolítandó, saját telephelyén történő oktatás/vizsga ismételt megszervezését
Költöztetési tevékenységek: a költöztetési, áttelepítési tevékenységek, valamint az éles üzemű működés feltételeinek kialakítása és az éles üzemű működés visszaállítása feladatok elvégzése.
Leszállítandó dokumentumok:
1.Rendszerterv (fizikai és logikai);
2. Beépítési terv;
3. Üzemeltetési dokumentáció;
4. Felhasználói dokumentáció;
5. Rendszerbiztonsági terv - RBiT;
6. Átadás-átvételi teszt terv;
7. Tesztelési jegyzőkönyv;
8. TM rendszer mentése, visszaállítása, alapfunkciók helyreállítása;
9. Képzési/oktatási terv és tematika;
10. Írott és elektronikus oktatási anyag
Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott TM rendszerre az ajánlati ár részét képező, teljeskörű, a termékkövetést is magában foglaló, 12 hónap jótállást a szállítási kötelezettség teljesítésének az időpontjától.
Az ajánlat tartalmazza a szükséges darabszámban és érvényességgel minden olyan licencet, amely a rendszer működéséhez szükséges. Licencdíj esetén az ajánlatban megadott árnak tartalmaznia kell az örökös használat díját.
A követelményeket részletesen a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció: A szerződés időtartama alatt egy alkalommal a TM rendszer egyik, redundáns oldalának (site) a költöztetési, áttelepítési
tevékenységek, valamint az éles üzemű működés feltételeinek kialakítása és az éles üzemű működés visszaállítása feladatok elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott, egyik budapesti telephely gépterméből, egy másik, Pest megyei telephely géptermébe, az Ajánlatkérő előzetes, írásbeli kérése alapján, előre, kölcsönösen egyeztetett időpontban és időtartamban. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy ezen opciót ne hívja le a szerződés időtartama alatt.
Részajánlattétel kizárás indoka: A privilegizált hozzáférés monitoring funkcionalitás hardver és szoftver elemei esetében Ajánlatkérő lehetővé kívánja tenni az adott használati célra fejlesztett,speciális megoldások (appliance) ajánlatát is. Az ilyen jellegű megoldások esetében - a teljesítményfokozás mellett, a magas szintű megbízhatóság és rendelkezésre állás biztosítása érdekében - az optimalizálások és a konfigurálási korlátok alkalmazása miatt a hardver és szoftver elemek együttműködése és kölcsönhatása is a megoldás része - azok egymástól nem különíthetők el.
A szerződés hatálybalépése: A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és az, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt Támogatási Szerződés vonatkozó módosítása hatályba lépjen Ajánlatkérő (Vevő), mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése, 131. § (9) bekezdése, valamint 135. § (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Ajánlatkérő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes Ajánlattevőt (Eladót).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005” projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott –, hogy a
részajánlattétel kizárásának indokolása, valamint a szerződés hatálybalépéséről szóló tájékoztatás (feltételes közbeszerzés) a "II.2.11) Opciókra vonatkozó információ" pontban került feltüntetésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 250 - 576940
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tevékenység monitoring beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96423675
Postai cím: Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14375151
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 249973403
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
ATOS Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Adószám: 10378144241
További ajánlattevő:
HumanoiT Informatikai Kft.; 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Adószám: 13606022-2-41
Megajánlott ellenszolgáltatás összege, nettó összesen ajánlati ár (Ft): 288 379 266 Ft
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívásban rendelkezett arról, hogy a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ATOS Magyarország Kft. ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, a HumanoiT Informatikai Kft. ajánlattevő ajánlatát az eljárás során nem bírálta el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)