Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/198
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.14.
Iktatószám:19406/2019
CPV Kód:35125110-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Noispot Innovations Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gábor András
Telefon: +36 17958749
E-mail: toth.gabor.andras@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12374882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AMAHIT kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001144952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125110-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AMAHIT kialakítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1464504400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: AMAHIT kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48461000-7
További tárgyak:72000000-5
72222000-7
72260000-5
75100000-7
79132100-9
79417000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye, telephelyei, a műszaki leírás mellékletét képező táblázatban szereplő kormányablakok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
1. Az AMAHIT rendszerhez szükséges eszközök szállítása installálása és működésük ellenőrzése
2. Az AMAHIT rendszer tervezése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő képviselőinek bevonásával tervezze meg logikai és fizikai szinten az AMAHIT rendszert különös tekintettel a BFKH által már alkalmazott rendszerekkel való integrációra.
3. Az AMAHIT rendszer fejlesztése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő által elfogadott rendszertervek alapján ki kell fejlessze az AMAHIT rendszert melyet Ajánlatkérő által biztosított szerverekre és szükség esetén kliensekre kell telepíteni, s el kell végezni a kapcs-ó szállítói teszteket majd közre kell működni Ajánlatkérő által lebonyolítandó tesztek tervezésében és kivitelezésében.
4. A biometrikus aláírás-minták felvételéhez, kezeléséhez, tárolásához kapcs-ó munkafolyamatok kidolgozása: A Nyertes Ajánlattevő készíti el azt a munkafolyamat javaslatot, amelynek Ajánlatkérővel történő egyeztetése és véglegezése alapján Ajánlatkérő ügymenetébe illeszti a digitalizált biometrikus aláírásminták felvételének és kezelésének foly-át.
5. Egy meghatározott közigazgatási és egy meghatározott Okmányos ügytípus munkafolyamatának kidolgozása és összekapcsolása az AMAHIT rendszerrel: Egyrészről Nyertes Ajánlattevő aktív közreműködésével valamint Ajánlatkérő EKEIDR projektjének együttműködésében létre kell hozni a biometrikus aláírásminták felvételét és hitelesítését magában foglaló teljes foly-ot. A Nyertes Ajánlattevő felel az AMAHIT rendszer kapcs-ó szolgáltatásainak működésért, de nem feladata az Aktív korúak ellátás iránti kérelmét érintő egyéb foly. elemek tervezése és megvalósítása. Másrészről Nyertes Ajánlattevő aktív közreműködésével valamint Ajánlatkérő együttműködésében meg kell tervezni a jelenleg papír alapon működő az un. Okmányos rendszerekkel összefüggő jogosítványok meghosszabbítását biztosító foly. AMAHIT rendszerkapcsolatra épülő hitelesítését és a szükséges AMAHIT valamint Okmányos rendszer oldali interfészek fejlesztésével bizonyítani annak működését.
6. Biometrikus aláírásokat tároló adatbázisok biztonsági besorolása, titkosítása, biztonsági felügyelet kialakítása (informatikai szakértői és IT biztonsági tanácsadás)
7. AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, továbbá a fenti munkafoly-ok kialakításával kapcs-os igazgatásszervezési feladatok elvégzése
8. Az AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, valamint egy meghatározott közigazgatási és egy meghatározott Okmányos ügytípussal kapcs-os elektronikus tananyag kidolgozása
9. Az AMAHIT rendszer felhasználónak képzéséhez szükséges e-learning tananyag elkészítése és kormányablakonként 2 kulcsfelhasználó és 2 technikai támogató IT szakember, összesen 3.000 fő képzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek létszáma (fő) (min. 0 fő – max. 10 fő)  25
2 2. Eszközszállítások teljesítési határideje (a szerződés hatályba lépésétől számított naptári nap) (min. 60 naptári nap – max. 120 naptári nap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A részelem(ek)kel szerelt ház
Éles indulás és üzemi támogatás
Opciók mennyisége:
0-620 közötti darabszám
Éles üzemi átállás és támogatás 0-3 hónap.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja.
A felhívás II.2.7) pontja tartalmazza az éles üzemi átállás és támogatás 0-3 hónap időtartamát is.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 185 - 450487
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: AMAHIT kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36707980
Postai cím: Boldogasszony Sgt 21. I. em.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: info@ns-innovations.com
Telefon: +36 16106485
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17882448
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1503303718
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1464504400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.1.7) és V.2.4) pontban megadott szerződéses összérték az opció ellenértékét nem tartalmazza.
Az opciót Ajánlatkérő legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet erejéig, azaz 1.503.303.718,- Ft-ig rendeli meg.
A nyertes ajánlattevő adószámát az V.2.3) pont tartalmazza.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.); 12011069-2-41
eKréta Informatikai Zrt. (2030 Érd, Retyezáti u. 48.); 25707144-2-43
Noispot Innovations Kft. (6724 Szeged, Pulz u. 33.); 24148744-2-06
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett, tekintettel arra, hogy:
a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek;
A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételek az alábbiak szerint teljesülnek:
1) A 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak. (Megelőzőleg a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján volt eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.)
2) A közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg.
3) Az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívta a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott esetben hiánypótlást követően – megfelelt az előírt formai követelményeknek.