Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:25139/2019
CPV Kód:72221000-0
Ajánlatkérő:Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.;Destination Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Turisztikai marketing
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Anita
Telefon: +36 306129748
E-mail: Anita.Nagy@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.itthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.itthon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-7.1.8-18 Turisztikai attrakciók min. felt.
Hivatkozási szám: EKR000720502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés tárgya: A GINOP-7.1.8-18 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása c. pályázati felhívás keretében benyújtandó támogatási igény kapcsán tanulmányok(összesen 9 db) elkészítése keretszerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 535043250 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-7.1.8-18 Turisztikai attrakciók min. felt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak:79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.), illetve Magyarország közigazgatási területe. (HU110)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
-Jelenlegi turisztikai minősítési rendszerek elemzése, hiányterületek azonosítása; -Hazai és nemzetközi turisztikai minősítési rendszerek összehasonlítása;
-A minősítési és védjegyrendszerekkel kapcsolatos régiós nemzetközi kitekintés; -A turisztikai termékekhez és azok minősítési és védjegyrendszereihez kapcsolódó nemzetközi terminológia felmérése, hazai használatának egységesítése, szükség esetén honosítása
-Minősítési rendszerek szabályozási környezetének feltárása, működési feltételeit befolyásoló szabályozási környezet felmérése, hatásvizsgálat elkészítése és a jelenleg védjeggyel érintett turisztikai termékek működési feltételeit és szolgáltatási környezetét befolyásoló szabványok, jogszabályok módosításának előkészítésére irányuló hatásvizsgálatok;
-Minőségi standardok elérését szolgáló szakterületi vizsgálatok elvégzése;
- Turisztikai attrakciók, szolgáltatók jövőbeli minősítési rendszerének kidolgozása. Az egyes turisztikai minősítési rendszerekhez és védjegytípusokhoz kapcsolható minősítési szempontok, elvárások egységes rendszerbe foglalása és a minősítési rendszerek, védjegy specifikációk monitoring rendszerének kidolgozása és bevezetése;
- Minősítési és védjegyrendszerek üzemeltetési koncepciójának (tárgyi és személyi feltételek) meghatározása;
- Turisztikai attrakciók, szolgáltatók jelenlegi minősítési szintjének feltérképezése, ehhez kapcsolódóan legalább 2 éves fejlesztési program meghatározása, valamint segédletek összeállítása;
Keretszerződés értéke: 535.043.250,-Ft+ ÁFA. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 80%-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.
További részletezés a közbesz. dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata  20
2  2.1. A III.1.3/M.2/a) alk. köv.-re bemutatott szakember alk. köv. felüli gazdasági és/vagy piaci és/vagy iparági elemzésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (össz. max. 36 hónap)  5,5
3 2.2. A III.1.3/M.2/b) alk. köv.-re bemutatott szakember alk. köv. felüli turisztikához kapcsolódó informatikai rendszerfejlesztési szakmai tanácsadói tapasztalata (összesen max. 3 db)  6
4 2.3. A III.1.3/M.2/d) alk. köv.-re bemutatott szakember alk. köv. felüli projektvezetőként turisztika szakterületen megvalósított projektek száma (max. 9 db)  6
5 2.4. A III.1.3/M.2) alk. köv.-re bemutatott szakembereken felül bemutatott szakemberek száma, akik felsőfokú végzettséggel és projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkeznek (max. 5 fő)  2,5
6 3. Mintafeladat kidolgozottságának minősége  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő kiköti a 535.043.250,-Ft+ ÁFA összegre vetített +15%-os opció lehívásának lehetőségét.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP - 7.1.8 - 18 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 141 - 347464
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GINOP-7.1.8-18 Turisztikai attrakciók min. felt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58351514
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: noemi.vajda@pwc.com
Telefon: +36 309583479
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Destination Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19233543
Postai cím: Krisztina Körút 32. - 5.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: milan.herczku@destinationconsulting.net
Telefon: +41 799326583
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 671140625
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 535043250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: PricewatehouseCoopers Magyarország Kft.-nél:
-Jelenlegi turisztikai minősítési rendszerek elemzése, hiányterületek azonosítás;
-Hazai és nemzetközi turisztikai minősítési rendszerek összehasonlítása;
- A minősítési és védjegyrendszerekkel kapcsolatos régiós nemzetközi kitekintés;
Karakterkorlát miatt folytatás VI.3) További információk pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Karakterkorlát miatt a V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont itt folytatódik:
-Minősítési rendszerek szabályozási környezetének feltárása, működési feltételeit befolyásoló szabályozási környezet felmérése
-Minőségi standardok elérést szolgáló szakterületi vizsgálatok elvégzése
-Turisztikai attrakciók,szolgáltatók jövőbeli minősítési rendszerének kidolgozása
-Minősítési és védjegyrendszerek üzemeltetési koncepciójának (tárgyi és személyi feltételek) meghatározása
-Turisztikai attrakciók, szolgáltatók jelenlegi minősítési szintjének feltérképezése, ehhez kapcsolódóan legalább 2 éves fejlesztési program meghatározása, valamint a segédletek összeállítása
Destination Colsulting Zrt.-nél:
-Jelenlegi turisztikai minősítési rendszerek elemzése, hiányterületek azonosítás;
-Hazai és nemzetközi turisztikai minősítési rendszerek összehasonlítása
- A minősítési és védjegyrendszerekkel kapcsolatos régiós nemzetközi kitekintés
-A turisztikai termékekhez és azok minősítési és védjegyrendszereihez kapcsolódó nemzetközi terminológia felmérése, hazai használatának egységesítése, szükség esetén honosítása
-Minősítési rendszerek szabályozási környezetének feltárása, működési feltételeit befolyásoló szabályozási környezet felmérése -Minőségi standardok elérést szolgáló szakterületi vizsgálatok elvégzése
-Turisztikai attrakciók,szolgáltatók jövőbeli minősítési rendszerének kidolgozása
-Minősítési és védjegyrendszerek üzemeltetési koncepciójának (tárgyi és személyi feltételek) meghatározása
-Turisztikai attrakciók, szolgáltatók jelenlegi minősítési szintjének feltérképezése, ehhez kapcsolódóan legalább 2 éves fejlesztési program meghatározása, valamint a segédletek összeállítása
A 44/2015. (XI.2.) Mvm rendelet szerinti információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; adószám: 23343465-2-44) - konzorciumvezető
Destination Consulting Zrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 32. 5. em.; adószám: 26521389-2-41) - konzorcium tag
Nyertes ajánlattevők adószáma:
PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (adószám: 23343465-2-44) - konzorciumvezető
Destination Consulting Zrt. (adószám: 26521389-2-41) - konzorcium tag
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)