Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:5873/2019
CPV Kód:79634000-7
Ajánlatkérő:Vas Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU222;HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.;HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14356962
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galankó Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentori és munkaerőpiaci szolgáltatások GINOP 511
Hivatkozási szám: EKR000372482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósítandó mentori szolgáltatás és munkaerőpiaci tanácsadás biztosítása Vas megyében, az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan:
I. rész: Mentori szolgáltatás nyújtása
II. rész: Munkaerőpiaci tanácsadás biztosítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 86180000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mentori szolgáltatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 7 helyszínen: Celldömölk,Sárvár,Szombathely,Körmend,Vasvár,Szentgotthárd,Kőszeg A részletes előírást a közbesz.dok. tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósítandó mentori szolgáltatás nyújtása Vas megyében, az alábbiak szerint:
1. rész: mentori szolgáltatás meghatározása:
Mentori szolgáltatás biztosítását a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell nyújtani. A Kormányhivatal mentori szolgáltatás segítségével felkutatja, tájékoztatja a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt célcsoportjába tartozó 25-64 év közötti személyeket a program által nyújtható szolgáltatásokról, támogatásokról.
Mentor igénybevételét biztosíthatja a 25-64 év közötti személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentorálás folyamatos és adott személyre, vagy személyek valamely ismérvek szerinti csoportjára vonatkozó személyre szabott tanácsadás, szakmai és pszichológiai segítés az érintettek munkaerőpiaci helyzetének javítása, munkahelyi beilleszkedése érdekében. A mentorálás a humán pártfogói, illetve személyes segítő szolgáltatást foglalja magában.
Szerződés szerinti mennyiség:
Mentori szolgáltatás nyújtása 1820 fő GINOP-5.1.1 projekt iránt érdeklődő valamint a projektbe bevont ügyfél mentorálása.
A Vas Megyei Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt, sem a Vas Megyei Kormányhivatalt nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérő.
Havonta mentoronként minimálisan mentori szolgáltatásban részesített létszám 12 fő, melybe bele kell érteni a már meglévő és az új, programba vont ügyfeleket is. Ha ugyanazon ügyfél ugyanabban a hónapban több alkalommal részesül mentori szolgáltatásban az egy főnek tekinthető.
A mentori szolgáltatás személyi követelményei:
A szolgáltatást 4 fő mentor közreműködésével kell nyújtani. A mentorok a tevékenységet változó munkahelyen végzik, egy fő mentor a szolgáltatást több teljesítési hely illetékességi területén is nyújthatja. A mentoroknak rendelkezniük kell a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú mellékletének e) 1;2 pontokban felsorolt végzettséggel.
A teljesítés fő helyszíne: Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén az alábbiak szerint:
a) a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai által biztosított helyszínen: Celldömölk, Sárvár
b) Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén található, a kormányhivatal által kiírt pályázatot elnyerő külső szolgáltató által az alábbi településeken biztosított helyszínen: Szombathely, Körmend, Vasvár, Szentgotthárd, Kőszeg
A szolgáltatást teljesítési helyszínenként heti két alkalommal szükséges biztosítani.
Az ügyfélfogadásra alkalmas irodát a helyközi tömegközlekedés (autóbusz, vonat) megállójától közúton mért legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatás részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz.telj.-be bevonni kívánt, a felhívás – releváns rész – III.2.1. pontjában előírt végz. rendelkező 1. mentor 12 hónapon felüli gyakorlata a felhívás II.2.11 pontjában foglaltak szerint 5
2 A szerz.telj.-be bevonni kívánt, a felhívás – releváns rész – III.2.1. pontjában előírt végz. rendelkező 2. mentor 12 hónapon felüli gyakorlata a felhívás II.2.11 pontjában foglaltak szerint 5
3 A szerz telj.-be bevonni kívánt a felhívás - érintett rész - III.2.1. pontjában előírt végz. rendelkező 3. mentor gyakorlata a felhívás II.2.11 pontjában foglaltak szerint 5
4 A szerz telj.-be bevonni kívánt a felhívás - érintett rész - III.2.1. pontjában előírt végz. rendelkező 4. mentor gyakorlata a felhívás II.2.11 pontjában foglaltak szerint 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Munkaerőpiaci tanácsadás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 7 helyszínen: Celldömölk,Sárvár,Szombathely,Körmend,Vasvár,Szentgotthárd,Kőszeg A részletes előírást a közbesz.dok. tartalmazzák
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósítandó munkaerőpiaci tanácsadás biztosítása Vas megyében, az alábbiak szerint:
2. rész: Munkaerőpiaci tanácsadás szolgáltatás meghatározása:
Munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell teljesíteni. Ennek keretében munka-, pálya- és álláskeresési tanácsadás biztosítása: egyéni munkatanácsadás, motivációs csoportos foglalkozás, egyéni pályaválasztási tanácsadás, egyéni pályamódosítási tanácsadás; egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása (3 napos) szolgáltatás nyújtásával.
Szerződés szerinti mennyiség:
Egyéni tanácsadás 1170 fő számára. Havonta tanácsadónként minimálisan egyéni tanácsadás szolgáltatásban részesített létszám 16 fő, melybe bele kell érteni a már meglévő és az új programba vont ügyfeleket is. Ha ugyanazon ügyfél ugyanabban a hónapban több alkalommal részesül egyéni tanácsadás szolgáltatásban az egy főnek tekinthető.
Csoportos tanácsadások megvalósítása legalább 15 csoport – csoportonként 8-15 fő részvételével.
A Vas Megyei Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt, sem a Vas Megyei Kormányhivatalt nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérő.
A tanácsadások személyi követelményei:
A szolgáltatást 2 fő tanácsadó közreműködésével kell nyújtani, úgy hogy mindkét tanácsadó valamennyi fentiekben előírt tanácsadási szolgáltatást biztosítja.
A tanácsadók a tevékenységet változó munkahelyen végzik, egy fő tanácsadó a szolgáltatást több teljesítési hely illetékességi területén is nyújthatja.
A tanácsadóknak ezért rendelkezniük kell a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú mellékletének b) pontjában felsorolt valamely végzettséggel.
A teljesítés fő helyszíne: Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén az alábbiak szerint:
c) a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai által biztosított helyszínen: Celldömölk, Sárvár
d) Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén található, a kormányhivatal által kiírt pályázatot elnyerő külső szolgáltató által az alábbi településeken biztosított helyszínen: Szombathely, Körmend, Vasvár, Szentgotthárd, Kőszeg
A szolgáltatást teljesítési helyszínenként havi két alkalommal szükséges biztosítani.
Az ügyfélfogadásra alkalmas irodát a helyközi tömegközlekedés (autóbusz, vonat) megállójától közúton mért legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatás részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz.telj.-be bevonni kívánt tanácsadók tekintetében a felhívás –releváns rész– III.2.1. pontjában előírt végz. rend. 1. tanácsadó 12 hónapon felüli gyakorlata a felhívás II.2.11 pontja szerint 10
2 A szerz.telj.-be bevonni kívánt tanácsadók tekintetében a felhívás -érintett rész- III.2.1 pontjában előírt végz. rendelkező tanácsadó gyakorlata a felhívás II2.11 pontja szerint 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 170 - 386950
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mentori szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43666924
Postai cím: Rákóczi Utca 16.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: hmrgroupkft@gmail.com
Telefon: +36 205625552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51888191
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57040000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Munkaerőpiaci tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43666924
Postai cím: Rákóczi Utca 16.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: hmrgroupkft@gmail.com
Telefon: +36 205625552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28165706
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29140000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
I. rész:
1. HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 16. 24972590-2-17
II. rész
1. HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 16. 24972590-2-17
2. Változó Világért Alapítvány 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 12/a 18889590-1-18
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)