Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/13
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.18.
Iktatószám:777/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáira (PST kód: I000.01)
Hivatkozási szám: (PST kód: I000.01)
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési (PST kód: I000.01) munkái.
Jelen vállalkozási szerződés keretében Debrecen átépítéséhez és a Petőfi tér fejlesztéséhez szervesen illeszkedő épületegyüttes, közlekedési hálózat és térrendezés valósul meg, továbbá a Debrecen, 33. sz. Füzesabony - Debrecen II. rendű főút 108+923 km szelvényében lévő Nyíl-Hadházi utca csomópont ideiglenes átépítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáira (PST kód: I000.01)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111240-2
45112420-5
45200000-9
45210000-2
45213311-6
45213312-3
45213321-9
45213150-9
45215222-9
45220000-5
45221200-4
45221211-4
45221220-0
45223320-5
45231000-5
45231220-3
45231221-0
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232140-5
45233120-6
45233124-4
45233126-8
45233128-2
45233144-0
45233161-5
45233162-2
45233262-3
45233280-5
45233290-8
45233292-2
45233294-6
45234115-5
45234121-0
45234126-5
45234128-9
45234160-5
45300000-0
45350000-5
45310000-3
45313000-4
45315500-3
45315600-4
45316000-5
45343200-5
45453100-8
45317200-4
45317300-5
48813000-0
71421000-5
77310000-6
71322000-1
90523100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Debrecen, Petőfi tér (9555/5 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Debrecen belterületén 42325m² hasznos alapterületű, térszín alatt kétszintes pinceszint+fsz.+3 em. szintszámú, térszint fölött 4 épületrészt (többek között 386 férőhelyes parkolóházat is) magába foglaló közhasználatú épületegyüttes átépítése, építése, 6554m2 épület üvegszerkezet melyből, 3070m2 acél tartószerkezetű üvegtető építése és az épületegyüttes kialakításához szükséges egybefüggő munkagödör lehatárolása (résfalépítése) és víztelenítése mintegy 25000m2-en, bontási munkák, mintegy 11200m³ mennyiségben, beépített városi környezetben.
2. Az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ (IKKK) és kapcsolódó létesítményeinek építéséhez kapcsolódó külső közműkiváltások elvégzése.
3. A 4. számú és 47. számú főutak építési feladatainak ellátásához szükséges gyalogos, kerékpáros és közúti aluljárók, valamint a meglévő Homokkerti felüljáró felhajtóág hidjának bontása.
4. A 4. számú főút átépítése, valamint a 47. számú főút és 4. számú főút csatlakozásának (különszintű közl. csomópontjának) átépítése.
4.1.: A 4. számú főút 884,53m egybefüggő (folyamatos szelvényű) hosszon történő átépítése - különszintű közl. csomópont építésével -, mintegy 430m hosszon térszín alá vezetve, a villamos pálya alatti közúti átvezetést biztosító aluljáró építésével (a közút felszín alatti átvezetését biztosító tartószerkezeti elem részeként 1500m3 résfal építésével), 2 db körforgalom kialakítása.
4.2.: A 47. számú főút és 4. számú főút csatlakozásának átépítése (0+741,78 - 0+975 km. sz. közötti szakaszon), meglévő indirekt ágak elbontásával és átépítésével a 4. számú főúton kiépítésre kerülő rotációs körforgalmakhoz való csatlakozás érdekében.
5. 4 db új jelzőlámpás közl. csomóponti forgalomirányítási rendszer kialakítása, 1 db jelzőlámpás közl. csomópont átépítése és 3 db jelzőlámpás közl. csomópont bontása.
6. Kötöttpályás (villamos és troli) létesítmények és kapcsolódó berendezések bontása, valamint új villamosvágány, fejállomás, áramellátási, felsővezeték, valamint jelző- és biztosítóberendezések építése:
o Vályús-sínes RAFS vágány bontása: 645 vm
o Vályús sínes RAFS felépítmény építése: 850 vm
o szükségleszállóhely kialakítása 1 db
o megállóhely áthelyezése 1 db
7. Környezetrendezési és parképítési munkák, többek között 40000m2 füvesítés és 14500m2 térkőburkolat építés
8. Debrecen vasútállomás építés alatti vasúti üzemét biztosító, az áramellátási berendezések ideiglenes kiváltására vonatkozó tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.
9. Debrecen, 33. sz. Füzesabony - Debrecen II. rendű főút 108+923 km szelvényében lévő Nyíl-Hadházi utca csomópont ideiglenes átépítése.
10. Az intermodális közl. csomópont építési munkái során az alábbi közlekedési módok építési, felújítási munkái valósulnak meg: személy- és tehergépkocsi, kerékpár, villamos, busz (helyi-, helyközi), trolibusz, gyalogos.
További kiegészítő tervezési feladatok
- víztelenítés, résfal
- ideiglenes forgalomtechnika
- földfelszín alatti helymeghatározás
Egyéb vállalkozói feladatok
- ideiglenes forgalomterelés építés, bontás
- tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás
- régészeti és további szakfelügyeletek biztosítása
megvalósulási tervek készítése
Vállalkozó a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt köteles munkavédelmi szakembert foglalkoztatni.
A 4-es számú főutat annak teljes lezárásától számított legkésőbb a 18. hónap végéig a Vállalkozó köteles a forgalom részére visszaadni, legalább jogerős ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel. (kötbérterhes részhatáridő)!
Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt köteles a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet (4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.) Petőfi téren található gépjármű bejáratának korlátozásmentes megközelíthetőségét biztosítani.
A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2.1. alk. köv. ig. SZE M.2.1. pontban előírt alk. köv. ig.-hoz figyelembe vett 36 hónapon felüli projektvezetői szakmai tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 36 hó mutatható be) 5
2 2.2. M.2.1. alk. köv. ig. SZE rendelkezik (legalább 21000m2 közhaszn.ép., beép. városi környezet, kivit. szerz. során) a Közbesz.dok-ban részletezett projektvezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 3
3 2.3. M.2.1. alk. köv. ig. SZE rendelkezik (beép. városi környezet, közl. csomópont, kivit. szerz. során) Közbesz. dok-ban részletezett projektvezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 3
4 2.4. M.2.2. alk. köv. ig. SZE M.2.2. alk. köv. ig-hoz figyelembe vett 36 hónapon felüli közlekedési műtárgyépítési kivitelezési szakmai tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 36 hó mutatható be) 5
5 2.5. M.2.2. alk. köv. ig. SZE rendelkezik (beép. városi környezet, közl. csomópont, legalább 4 közlekedési.mód) Közbesz. dok-ban részletezett kivitelezési szakmai tapasztalattal (igen/nem) 3
6 2.6. M.2.3. alk. köv. ig. SZE M.2.3. alk. köv. ig-hoz figyelembe vett 36 hónapon felüli résfalépítési kivitelezési szakmai tapasztalata. (hó) (min 0 hó, maximum 36 hó mutatható be) 3
7 2.7. M.2.4. alk. köv. ig. SZE rendelkezik (beép. városi környezet, magas és komplex mélyép. kivit. szerződés során) Közbesz. dok-ban részletezett munkavédelmi szakmai tapasztalattal (igen/nem) 3
8 3.1. A szerz. telj-ben részt vevő, az alk. köv. körében bemutatott vagy azon felüli SZE résfalak tervezésében szerzett tervezői szakmai tap. (hó) (min 0 hó, maximum 72 hó mutatható be) 3
9 3.2. A szerz. telj-ben részt vevő, az alk. köv. körében bemutatott vagy azon felüli SZE víztelenítési munkák tervezésében szerzett tervezői szakmai tap. (hó) (min 0 hó, maximum 72 hó mutatható be) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00004
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 052 - 114431
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáira (PST kód: I000.01)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4090 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az összegezés kiküldését követően (2018.11.09.) a NIF Zrt., mint Ajánlatkérő - számára az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény folytán folytán- a Vállalkozási Szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény 131§ (9) bekezdése értelmében képtelenné vált, így tárgyi közbeszerzési eljárásban kiírt feladatra a szerződés nem került megkötésre.
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Ajánlattevő neve: HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.
adószáma:12656770-2-09
2. Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Kft.
Székhelye:1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
adószáma:12961555-4-43
3. Ajánlattevő neve:DS Konzorcium
Vezető tag neve: DÖMPER Kft
Vezető tag székhelye: H-2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.
adószáma:10229105-2-11
Tag neve:S u b t e r r a - Raab Kft.
Tag székhelye:H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.
adószáma:24824040-2-08
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)