Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/149
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.05.
Iktatószám:14296/2019
CPV Kód:24311900-6
Ajánlatkérő:ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
Telefon: +36 66523200
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000977302019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000977302019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cseppfolyós klórgáz adásvétele
Hivatkozási szám: EKR000977302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24311900-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keret-szerződés az Alföldvíz Zrt–vel cseppfolyós klórgáz adásvétele tárgyban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Cseppfolyós klórgáz adásvétele
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24311900-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: nyertes ajánlattevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret-szerződés az Alföldvíz Zrt-vel cseppfolyós klórgáz adásvétele tárgyban az alábbiak szerint:
A szerződés keretében, az MSZ EN 937 szabványnak megfelelő cseppfolyós klórgáz biztosítandó 200,000 t/év mennyiségben a szerződés teljes futamidejére vonatkoztatva melyből a teljes mennyiség nyertes ajánlattévő töltő telephelyén kerül átvételre a műszaki leírásban megadott mennyiségek (hordó és palack bontásban) és ajánlatkérő felmerülő igénye szerint.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő a cseppfolyós klórgáz vételezését az alábbi módon kívánja megoldani:
Ex works paritással: a nyertes ajánlattevő töltő telephelyén
2) Ajánlatkérő saját tároló hellyel (Újkígyós vízműtelep.) rendelkezik, ahonnan központilag látja el üzemegységeit. Ajánlatkérő saját szállítási kapacitással rendelkezik az 1. pontban foglaltak szerinti teljesítés esetére, jelenleg 2 db gépjármű (6620 kg és 6950 kg + 8600 kg (pótkocsi) hasznos teherbírás). Ajánlatkérő számára jelenleg rendelkezésre álló tároló kapacitás: 10 hordó (450 kg/db) és 93 db palack (45 kg/db).
3) Ajánlatkérő maga szervezi össze – a telephelyi igények és szükségletek alapján – szállítási igényeit, oly módon, hogy a saját átfejtő helyén tárolt mennyiség mértéke ne lépje át a veszélyes üzemmé minősítés (1000 kg) korlátját;
4) Az 1. pont szerinti teljesítéshez a nyertes ajánlattevő felé jelentkező egyidejű mennyiségi igény lehetséges szélső értékei:
maximális feltöltési igény: 2 db hordó (900 kg) és 26 db palack (1170 kg), azaz összesen 2070 kg, vagy 1 db hordó (450 kg) és 39 db palack (1755 kg) összesen 2205 kg;
minimális mennyiség: 1 db hordó (450 kg) vagy 1 db palack (45 kg).
5) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
6) Ajánlatkérő a teljesítés elvárt időpontja előtt 2 munkanappal jelzi igényét, melyet a nyertes ajánlattevő köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni.
7) Az ajánlatkérő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a nyertes ajánlattevő által biztosított töltő telephelyre saját tároló eszközeit (hordó/palack) feltöltésre. A töltő telephely területén a palackok le- és felrakodását a nyertes ajánlattévő végzi oly módon, hogy a hordók le- és felrakodásához megfelelő rakodó/teherhordó eszközt a nyertes ajánlattévő biztosítja. Az ajánlatkérő, megvárva a töltés megtörténtét és felrakodását, saját szállító eszközén, saját költségére szállítja vissza a megtöltött edényzetet az 2) pontban jelzett telepére.
8) A költség- és időoptimalizálás érdekében az ajánlatkérő a teljesítés helyszíne vonatkozásában az alábbi elvárásokat fogalmazza meg: a nyertes ajánlattevőnek a teljesítést egy olyan – a műszaki előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő – töltő telephelyen kell ajánlatkérő számára biztosítania
- amely ajánlatkérő 2) pontban jelzett saját tároló helytől – közúton mért legfeljebb 300 km távolságra helyezkedik el és
- ahol ajánlatkérő maximális egyidejű szállítási igénye - azaz 2 hordó és 26 palack, vagy 1 db hordó és 39 db palack feltöltése - esetén is 4 órán belül biztosítani tudja a tárolóedények teljes feltöltését (a hordók esetében rakodással együtt).
9) Ajánlatkérő – gazdasági, műszaki, engedélyeztetési okokból – nem tudja elfogadni ennél nagyobb elérési távolsággal történő teljesítést, mint ahogy a leírttól eltérő – alternatív módon – való teljesítést sem (pl.: csere palack rendszert, vagy saját telephelyén biztosított töltést, stb.).
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben részletezettek szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy tényleges fogyasztása függvényében az évenként megadott mennyiségtől, éves szinten legfeljebb -30 (mínusz harminc) százalékkal eltérjen.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pont: Pontszám 1-10-ig;
1. Ajánlati ár: Relatív, fordított arányosítás:
1/A: Palackos cseppfolyós klórgáz egységára (nettó Ft/kg), súlysz: 35,
1/B: Hordós cseppfolyós klórgáz egységára (nettó Ft/kg, súlysz: 60,
2. A időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem): abszolút, diszkrét hasznossági, súlysz: 5.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet AT, AV az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt.69.§(11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások:
Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) benyújtandó az AT Kr 19.§(1)c) szerint nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a Gsz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább 114.000.000 Ft teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A gazdasági szereplők (Gsz-k) közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(1)a) és 22.§(1)-(2) szerint)
A fent előírt igazolások a Kr 24.§(1) bek-nek megfelelőn az érintett GSz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek, ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a Kr 21.§(1) bek. szerinti igazolási módok helyett.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmas az AT, ha rendelkezik a jelen felhívás feladása napjától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónap) – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett – lezárt az alábbi feltételnek megfelelő teljesítéssel:
- legalább egy db, a jelen felhívás tárgya (MSZ EN 937 szabványnak megfelelő cseppfolyós klórgáz) szállítására vonatkozó korábbi szerződés, amelynek keretében fél év (6 egybefüggő hónap) időtartam alatt a MSZ EN 937 szabványnak megfelelő cseppfolyós klórgáz kiszolgált mennyisége elérte havi átlagban a 12,00 t/hó mennyiséget.
Alanyi kör:
III.1.3./M1) közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6));
III.1.3./M1) Elfogadott, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, ill. részteljesítéseként már megvalósult Az ajánlattétel időpontjában is hatályos többéves/határozatlan idejű szerződés szerinti korábbi teljesítés is bemutatható, amennyiben az ebből már igazoltan teljesített időtartam eléri a 6 egybefüggő hónapot és az előírt feltételeknek ezen már eltelt időtartamra vonatkozóan megfelel. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt az igazolni kívánt tartalmú teljesítés is.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11)).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér; Hibás teljesítési kötbér; Meghiúsulási kötbér.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
• Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.
• Az ellenérték megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és ennek az ajánlatkérő által elismerését követően, banki átutalással történik.
• Az ajánlatkérő, az ellenszolgáltatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés).
Fizetési ütemezés:
• Az ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be.
• A díj számlázása: tételes elszámolással szállításonkénti rendszerességgel.
A finanszírozás részletes szabályait a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő keretmegállapodás tervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös ajánlattevők az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevőt
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Lásd: "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pont 21. alpontja szerinti feltételek.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§-a, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A beszerzés tárgya és jellege vonatkozásában fogalmilag kizárt a rész-ajánlattétel, mivel az a beszerzés tárgya egynemű vegyszert kell AT telephelyén AK számára átadni és a szerződés jellege sem teszi lehetővé a részenkénti teljesítést, mivel AT feladata az AK által működtetett egyetlen elosztó telep folyamatos ellátása.
2. AF IV.2.6: egy 1 hónap = 30 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)-re.
3. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)). AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 74. § (2) szerinti korlátozást.
5. AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági követelmények esetében: III.1.2/P1, III.1.3/M1.
6. AK a Kbt.71.§ (6) alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr 2.§ alapján az EKR-ben történik. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.
8. Nyilatkozatok, igazolások:Az ajánlatnak–elsősorban,de nem kizárólagosan–tartalmaznia kell a Kbt.66.§(2), (4)-(5) és–adott esetben–a Kbt.65.§(7)-(8)-ban,valamint a Kbt.68.§(4)-ben, illetve – adott esetben – Kbt. 35. § (2a) bekezdése és 65. § (12) bekezdésében foglaltakat.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni (Kbt. 41/A. § (3) bekezdés) melyek vonatkozásában Kbt. 41/A (4) bekezeédse szerinti vélelem az irányadó.
Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg a Kbt. 41/A (5) bekezdés szerint.
AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az igazolás tekintetében megkövetelt információkat. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr 17.§ (1)).
AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint is jogosult.
9. AK nem írja elő,így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5)-re.
10. Tájékozódási kötelezettség: AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK Kbt.73.§(4)-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) szerinti követelményeknek. (Kbt.73.§(4)-(5))
11. A Kbt.75.§(2)e) nem kerül alkalmazásra.
12. FAKSZT: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)
Folyt VI.4.3
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. § szerint.
Folyt VI.3
13. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt–a Kbt.69.§(6)-ban foglaltakra is tekintettel–a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.
14. AK a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja:
- Palackos Cl gáz nettó egységára: 240 Ft/kg
- Hordós Cl gáz nettó egységára: 230 Ft/kg
15. AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
16. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
18. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni
19. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.
20. AF II.1.5) és II.2.6) pontokban szereplő érték: csak technikai érték.
21.
a) Gázpalackot csak az a gazdálkodó szervezet tölthet, amely rendelkezik a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendeletben vagy a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló kormányrendeletben meghatározott, működő és erre akkreditált, független tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a töltőlétesítmény használatba vételére engedélyt kapott. (35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról)
b) A klórgáznak ki kell elégítenie az MSZ EN 937 szabványt és a forgalmazónak rendelkezni kell a forgalmazott klór esetében OTH biocid engedéllyel a fertőtlenítésre ivóvíz esetén.
c) Figyelemmel a költség- és időoptimalizálásra, a felhívás II.2.4/8-9) pont előírásainak a nyertes ajánlattevő meg kell, hogy feleljen.
Az ajánlat érvényességének feltétele a fenti feltételeknek való megfelelés igazolása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák