Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/217
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.12.
Iktatószám:21612/2019
CPV Kód:48443000-5
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mónika
Telefon: +36 13041445
E-mail: palfim@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001344862019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001344862019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MER upgrade megvalósítás
Hivatkozási szám: EKR001344862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48443000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MAVIR ZRt. -MER upgrade megvalósítás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MER upgrade megvalósítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48443000-5
További tárgyak:72212443-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1031 Budapest, Anikó utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az új elszámolási rendszer bevezetésének célja egy hosszú távon fenntartható, modern technológiákat alkalmazó, rugalmasan konfigurálható elszámolási rendszer kialakítása, amely teljes körűen támogatja a MAVIR elszámolási folyamatait és képes a jövőben várható piaci változásokhoz alkalmazkodni. A rendszer kialakítása során az elvégzendő feladatok terjedelmébe tartozik:
- A jelenlegi elszámolási rendszer funkcionalitásának teljes körű kiváltása.
- A jelenleg megújulóenergia-támogatással kapcsolatos elszámolási és allokációs feladatokat végző rendszer funkcionalitásának teljes körű kiváltása.
- A manuálisan, vagy különböző célszoftverek segítségével megvalósított elszámolások megvalósítása.
- A Network Code-ok kapcsán átalakuló vagy új elszámolások megvalósításának megkezdése az ENTSO-E által tervezett ütemezésnek megfelelően.
- Szabványos interfészek megvalósítása a MAVIR belső rendszereivel való adatkapcsolat érdekében, illetve az európai együttműködésekben alkalmazott elszámolási rendszerekhez való későbbi csatlakozás lehetőségének megteremtéséhez.
- A fentiekhez szükséges az eddigi működési tapasztalatokból adódó funkció bővítés megvalósítása.
Az elszámolási rendszernek legalább 500 ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model szerinti szereplőt kell kiszolgálnia.
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, max. 360 hónap) 4
2 3. M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 4
3 4. M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 4
4 5. M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, max. 240 hónap) 4
5 6. M.2.5. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 4
6 7. A 8. sz Megfelelési táblázatban értékelés alá vont funkciók megléte a megajánlott alapszoftverben (darab funkció, min. 0 darab funkció, max. 12 darab funkció) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 49 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő opcionálisan az alábbi funkciók kialakítására és/vagy feladat elvégzésére tarthat igényt:
- Megújulóenergia-támogatásokhoz kapcsolódó műszaki tervezés kialakítása;
- Automatikus tesztelés kialakítása
- legfeljebb 2400 óra változási kérelem (szakértői tanácsadás).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet részvételre jelentkező (RJ), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 63. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) RJ(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján RJ-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
RJ-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a RJ a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott Ajánlattevőnek (AT) a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5)-(6) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (RJ, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.
Az ajánlattételi szakaszban az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P.1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján RJ csatolja a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2. A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján RJ csatolja saját vagy jogelődje a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az RJ a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az RJ pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (informatikai rendszer szállítása és/vagy fejlesztése) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 440 000 000,- Ft-ot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, ha a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (informatikai rendszer szállítása és/vagy fejlesztése) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 440 000 000,- Ft-ot.
P.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az részvételre jelentkező letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, saját vagy jogelődje a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt.
A P.1. alkalmassági követelménynek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
A P.2. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös RJ-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5)-(6) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (RJ, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása az ajánlattételi szakaszban kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M.1. A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján RJ csatolja a részvételi felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
- a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kr. 21.§ (1) bek. b) pontja alapján RJ ismertesse azokat a szakembereket (szervezeteket), azok megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- részvételre jelentkező nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az RJ-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt nyilatkozat rendelkezésre állásról és az eljárásban benyújtott szakmai önéletrajz továbbításáról.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11a) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a jelen felhívás feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 6 évben nem rendelkezik
• M.1.1. legalább egy (1) db, a villamosenergia-ipari szereplőknek szerződésszerűen leszállított, legalább 300 ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model szerinti szereplőre, negyed órás felbontásban, legalább havi 5 féle elszámolás egyidejű végrehajtásáról szóló elszámolási rendszer tervezését és/vagy fejlesztését és/vagy üzemeltetését és/vagy továbbfejlesztését és/vagy támogatását tartalmazó referenciával..
• M.1.2. 1 db CIM (Common Information Model) alkalmazására vonatkozó szoftverfejlesztési referenciával.
• M.1.3. 1 db ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model alkalmazására vonatkozó szoftverfejlesztési referenciával.
AK villamosenergia-ipari szereplő alatt olyan szervezetet ért, mely az ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model alapján meghatározott szerepkörök valamelyikével rendelkezik.
Egy referencia a fenti alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M.2. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik
• M.2.1. legalább 6 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, személyenként legalább 36 hónapos, informatikai rendszer fejlesztési és/vagy üzemeltetési és/vagy rendszerszervező szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
• M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább 36 hónapos, informatikai projektmenedzseri szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
• M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább 36 hónapos, ENTSO-E Harmonised Electricity Role modelt alkalmazó szoftverfejlesztésben és/vagy annak bevezetésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
• M.2.4. legalább 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki személyenként legalább 36 hónapig szoftverfejlesztőként részt vett elszámolási folyamatok támogatására végrehajtott informatikai projekt tervezésében és/vagy fejlesztésében és/vagy üzemeltetésében és/vagy támogatásában.
• M.2.5. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki legalább 36 hónapos tapasztalattal rendelkezik rendszerirányítói tevékenységekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolások elvégzésében (kiegyenlítő energia és/vagy rendszerszintű szolgáltatások és/vagy mérlegkör-tagi elszámolások és/vagy adatszolgáltatások).
Az alkalmassági követelményekhez bemutatott szakembereknek magyarul írásban és szóban legalább felsőfokú szinten kell kommunikálniuk, vagy szakmailag kompetens szinkrontolmács biztosítása szükséges.
Több pozícióra ugyanaz a személy jelölhető, de az alkalmasság igazolására összesen legalább 8 főt be kell mutatni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: VI.3) További információk pont folytatása:
11) A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKRr. alkalmazására.
13) Az új elszámolási rendszer bevezetésének határideje 25 hónap, a felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett időtartam (49 hónap) a bevezetést követő támogatási időszak 24 hónapos időtartamával együtt került meghatározásra.
14) Ajánlatkérő az ajánlattételt 5 000 000,- Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint teljesíthető: az ajánlati biztosíték ajánlattevő (AT) választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek AK UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000024-90010211 számú számlájára történő befizetéssel (HUF-ban történő teljesítés) az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Ajánlati biztosíték - MER upgrade”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattételi szakaszban az ajánlatban csatolni szükséges az ajánlati biztosítékról szóló igazolást.
15) FAKSZ, lajstromszám:
Pálfi Mónika, 00722; Dr. Pál Attila, 00089; Barabás Áron, 00961
16) Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex rendszert takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el, gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosítékot, míg a jótállási időszak időtartamára jólteljesítési biztosítékot ír elő. Teljesítési biztosíték a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-a. Jólteljesítési biztosíték a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-a. Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint, AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF (a részletek a közbesz. dok.-ban).
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös RJ-k, sem önálló RJ-k vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/01/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A részvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. AK az EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf formátumot jelöli meg. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2) Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok RJ általi fordítását is elfogadja.
3) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá:
- Felolvasólap (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével)
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével
- RJ Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is)
- RJ Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is)
- Közös részvételi jelentkezés esetén közös részvételi megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek-re).
- Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.)
- Aláírási címpéldány/aláírás-minta (RJ, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonatkozásában)
4) A III.1.2) és III.1.3) P.1., P.2., M.1. és M.2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
6) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány elve alapján fogja az ajánlattételi szakaszban értékelni. Az adható pontszám alsó és felső határa az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: 1. ár értékelési szempontban: fordított arányosítás; 2-7. minőségi értékelési szempontokban: egyenes arányosítás (maximális vagy annál magasabb megajánlás esetén a maximális 10 pont kerül kiosztásra), a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. június 4. útmutatója alapján.
A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
8) Ajánlattételi szakaszban ajánlattevőknek ajánlatukban a demó rendszerről videót kell benyújtaniuk külső adathordozón, amely alapján Ajánlatkérő ellenőrziaz alapszoftverben elvárt funkciók és az értékelésben megajánlott funkciók meglétét.
9) Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés. Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján a miniszter a közbeszerzési eljárással kapcsolatban elutasító döntést hoz.
10) A részvételi jelentkezések bontása a 424/2017.(XII.19.) Korm. r. (EKR r.) 15. §-ának (2) bek. és a Kbt. 68. §-a alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást a részvételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában a részvételi jelentkezések az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésekben szerepelnek- az RJ-k részére elérhetővé teszi.
Folytatás: A III.1.4) pont alatt! A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/12/10 16:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák