Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/220
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.15.
Iktatószám:21721/2019
CPV Kód:72200000-7
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
Telefon: +36 13041446
E-mail: wagnerz@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001286322019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001286322019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MER upgrade műszaki támogatása
Hivatkozási szám: EKR001286322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MAVIR elszámolási rendszer kialakítását célzó MER upgrade projekt műszaki szakértői támogatása.
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MER upgrade műszaki támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1031 Budapest, Anikó utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MŰSZAKI TARTALOM, FELADATLEÍRÁS
MER upgrade műszaki támogatása
1. Előzmények
A MAVIR ZRt. "MER upgrade" tárgyú projektet indított, melynek célja egy hosszú távon fenntartható, modern technológiákat alkalmazó, rugalmasan konfigurálható elszámolási rendszer kialakítása, amely teljes körűen támogatja a MAVIR elszámolási folyamatait és képes a jövőben várható piaci változásokhoz alkalmazkodni. Jelen feladat célja a MER upgrade projekt műszaki szakértői támogatása az alábbi műszaki specifikációnak megfelelően.
2. Ajánlattevő feladata
2.1. Általános elvégzendő feladatok az alábbiak szerint:
- A Projektvezető és műszaki vezetők műszaki szakértői támogatása.
- A Projekt megbeszéléseken való részvétel hetente a MAVIR ZRt. székhelyén vagy telephelyén.
- Zsűriken, szakterületi vagy eseti megbeszéléseken való részvétel, melyekre igény szerinti rendszerességgel, esetenként kerül sor. Előzetes egyeztetést követően kerül sor a helyszín kijelölésre.
- Projekt előrehaladásáról szóló tájékoztató anyagok készítésében való részvétel (Projekt Előrehaladási Jelentések, vezetői tájékoztatók).
- Projekt eredménytermékeinek minőségi kiértékelésében való közreműködés.
- Közreműködés a kapcsolódó, párhuzamosan futó főbb projektek (pl. Network Kódok, SZOFI) egyeztetett módon történő összhangban tartásában a jelen MER upgrade projekt feladataival.
- Projekt műszaki feladatainak előrehaladásának követése.
- Projekt partnerekkel történő műszaki egyeztetéseinek előkészítése.
- Projekt erőforrás tervezésében való közreműködés a műszaki feladatok vonatkozásában.
- A MER upgrade megvalósítása során a dokumentációk (műszaki dokumentációk és tervek) elkészítésében való közreműködés. Leszállított rendszer dokumentumok véleményezése és javaslat projektvezetés felé (műszaki minőségbiztosítás). Tervezett dokumentációk: funkcionális specifikáció és teszt tervek (módosulás esetén, változási kérelmekre), felhasználói kézikönyvek, áttérési terv, kiviteli terv.
- Mérföldkő elfogadási kritériumok dokumentum(ok) elkészítése.
- A MER upgrade megvalósítási és telepítési ütemtervének folyamatos aktualizálásában való közreműködés a létesítés előrehaladásával.
- MAVIR helyszíni tesztekre és rendelkezésre állási próbára való felkészülésében és lebonyolításban való közreműködés, műszaki szakmai támogatás.
- A projekt által leszállítandó MER teszt rendszer funkcióinak elemzése és összevetése a követelményspecifikációval.
- MER Upgrade rendszer átállás során az átállási feladatok műszaki támogatása, koordinációja.
- Projekt záró dokumentum elkészítésében való közreműködés a műszaki feladatok vonatkozásában.
A megvalósítás során az ISO 9001/2008 szerinti minőségbiztosítási eljárásokat kell követni.
2.2. Kapcsolódó és kiszolgáló rendszer fejlesztések kapcsán elvégzendő feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:
- Fennmaradó, kapcsolódó és kiszolgáló rendszerek egyedi követelményspecifikációinak elkészítése, aktualizálása.
- Részvétel a kapcsolódó MER upgrade megvalósítása tárgyú beszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás során.
- A „MER upgrade megvalósítás” beszerzéshez kapcsolódó egyéb beszerzési eljárások (egyedi beszerzések) előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés.
- Szakmai támogatás a partnerekkel folytatott műszaki egyeztetések során.
- Kapcsolódó rendszerek tesztelés előkészítésében, tesztelésében való részvétel
-
2.3. MER upgrade fejlesztést érintő informatikai biztonsági audit megvalósításában közreműködés az alábbiak szerint:
- Az új MER rendszer tesztek során végzett biztonsági auditálásának támogatása.
A szerződés vonatkozásában megadott keretösszeg: nettó 100 millió forint.
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) 15
2 3. A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakemberek többlet létszáma (0-3 fő) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 25 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés legfeljebb 12 hónapos időtartammal meghosszabbodik abban az esetben, ha Ajánlatkérő él a felhívás II.2.11) pontjában ismertetett opció lehetőségével.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződés hatályának lejárta előtt további 12 hónapos és 48 millió forint keretösszegre kiterjedő feladatellátást rendelhet meg az ajánlatban értékelési részszempontként megajánlott áron. A meghosszabbításról való döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig, vagy amennyiben ez hamarabb következik be, a keretösszeg 80 %-os kimerítését követően bejelenteni nyertes Ajánlattevőnek, amely során Ajánlatkérő meghatározza a meghosszabbítás időtartamát, ami lehet rövidebb, mint 12 hónap, illetve a 12 hónap elteltéig szükség szerint többször megismételhető.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszámok: 0-10.
Az értékelés módszere:
- a minőségi értékelési szempontban: egyenes arányosítás;
- az ár értékelési szempontban: fordított arányosítás
a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019. évi 106. szám, 2019. június 4. útmutatója alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bek. c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) bek. és a Kbt. 63. § (1) bek. c) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr.8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P.1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztéshez kapcsolódó műszaki tanácsadásból és/vagy szoftverfejlesztésből) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2) A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az AT a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztéshez kapcsolódó műszaki tanácsadásból és/vagy szoftverfejlesztésből) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 75 millió,- Ft-ot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (szoftverfejlesztéshez kapcsolódó műszaki tanácsadásból és/vagy szoftverfejlesztésből) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 75 millió,- Ft-ot.
P.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P.1). alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P.2) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M.1) A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22. § (5) bek. megfelelően irányadó.
M.2) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az AT-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett,
- legfeljebb négy darab szerződésből teljesített
- összesen legalább 75 millió Ft értékű
- villamosenergia-iparágban 7/12 üzemelő üzletkritikus informatikai rendszer tervezésében és/vagy fejlesztésében és/vagy továbbfejlesztésében és/vagy üzemeltetésében végzett műszaki tanácsadásra vonatkozó referenciával.
7/12 üzemelésre képes üzletkritikus rendszer alatt Ajánlatkérő a következőket érti: olyan rendszer, aminek az üzemidőn belül megengedett üzemkiesési ideje maximum 4 óra, a hibaelhárítást 60 percen belül meg kell kezdeni, és 4 órán belül el kell hárítani.
A Kr.. 22. § (3a) bekezdése alapján az AK azért írja elő az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, mert korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem ismert olyan mennyiségi meghatározás, amelyből megállapítható az az adott feladat méretének a megfelelősége.
M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:
M.2.1) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, összesen legalább 12 hónap időtartamú, villamosenergia-ipari szereplő elszámoló rendszerének tervezésében és/vagy fejlesztésében és/vagy továbbfejlesztésében és/vagy üzemeltetésében végzett műszaki tanácsadói tapasztalattal.
M.2.2) legalább 2 fő felsőfokú informatikai végzettségű, fejenként legalább 3 db IT-rendszer tesztelésében szerzett tesztelői és/vagy műszaki szakértői gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő villamosenergia-ipari szereplő alatt olyan szervezetet ért, mely az ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model alapján meghatározott szerepkörök valamelyikével rendelkezik.
Több pozícióra ugyanaz a személy jelölhető, de az az alkalmasság igazolására az M.2.2) követelményben összesen legalább 2 főt be kell mutatni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A VI.3) pont folytatása:
17) -A felhívás III.1.3) M.2.1) alkalmassági követelményekhez bemutatott szakembereknek magyarul írásban és szóban, angolul írásban legalább felsőfokú szinten kell kommunikálniuk, vagy szakmailag kompetens szinkrontolmács biztosítása szükséges.
18) Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés. Ajánlatkérő a tárgyi eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a kapcsolódó „MER upgrade megvalósítás” eljárásban a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján a miniszter a közbeszerzési eljárással kapcsolatban elutasító döntést hoz. Amennyiben a tárgyi szerződéshez kapcsolódó „MER upgrade megvalósítás” közbeszerzési eljárás egyéb okból eredménytelen, úgy az eredménytelenségről szóló döntéstől legfeljebb az újból kiírandó közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötéséig, de maximum az eredménytelen eljárást lezáró döntéstől számított 6 hónapig a jelen eljárást lezáró megbízási szerződést Ajánlatkérő felfüggesztheti.
19) FAKSZ: Dr. Pál Attila, 00089; Barabás Áron, 00961
20) Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, a beszerzés tárgyának jellege objektíve nem teszi lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását. Továbbá gazdasági, műszaki, minőségi, illetőleg a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat is figyelembe szükséges venni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér naptári naponta nettó 20 000,- Ft,
Meghiúsulási kötbér: a keretösszeg 20%-a.
AK késedelme esetén: Ptk. 6:155.§
Továbbiak a szerz.tervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, szerz.kötés, kifizetés, elszámolás HUF-ban.
Számla kiállítása havonta, teljesítésigazolás ellenében történik.
AK a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
4)Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 2 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit azajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő UniCredit Bank Zrt.által vezetett 10918001-00000024-90010118 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta:
— fizetési számlára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű másolata,
— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződésalapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetén a csatolandó okiratnak elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes leírást a KD tartalmazza.
6)AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
7)Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólapot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell) - cégszerűen aláírva
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is)
- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
8) AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
10)A III.1.2) és III.1.3) P/1-2., M/1-2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12)Irányadó idő: CET
13)Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.)Korm.r., 321/2015.(X.30.)Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk.
14) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tart.
15) Az eljárás nyertes ajánlattevője összeférhetetlen és így nem lehet nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő „MER Upgrade megvalósítás” és „MER Upgrade minőségbiztosítási tanácsadás” eljárásaiban.
16) A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésre rendelkeznie kell EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a szabványokban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák