Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/220
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.15.
Iktatószám:21826/2019
CPV Kód:71322500-6
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes-Nagy Dániel
Telefon: +36 305355476
E-mail: fejes-nagy.daniel@mav.hu
Fax: +36 15113857
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001416332019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001416332019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: QoS monitoring rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001416332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés "QoS monitoring rendszer kiépítése" tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: QoS monitoring rendszer kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Elsősorban: MÁV Zrt. NOC Központ, 1107 Budapest, Horog u. 5.
Az elektronikus szoftverekben végzendő feladatok elvégzése lehetséges távoli eléréssel is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata egy QoS monitoring rendszer létrehozása, kiépítése, integrálása és teljeskörű üzembe helyezése, amely Rendszernek biztosítania kell a GSM-R projekt rendszerkiépítés 1. ütem és 2. ütem teljes hálózatára, valamint a távlati fejlesztési tervek kielégítésére alkalmas Magyarországon telepítésre kerülő ERTMS rendszerek (GSM-R és ETCS) közötti hibaelhatárolást és együttműködés vizsgálatát.
A részleteket Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1.1 pont szerinti szakember távközlési GSM-R kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlata az alkalmassági követelményeken felül (további 0-36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (rövidítve: AT), vagy alvállalkozó (rövidítve: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás: AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az ajánlatkérő (rövidítve: AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-knek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített AT-kre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ATk hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Az alkalmassági feltételek kapcsán AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(3). Irányadó továbbá a Kbt. 65.§ (7),(9),(11),(12). Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt.65.§(6), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(5).
Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőknek az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt szabályok szerint kell igazolniuk.
M/1.1. és M/1.2.: Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)b) alapján az AF III.1.3) M.1. pontjaiban előírt követelményeknek megfelelő, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, és az AF feladásának napjáig szerzett releváns szakmai tapasztalatának jellemzőit, továbbá azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Csatolni kell az ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, a következő minimális adattartalommal: a) a szakember neve, végzettsége b) szakmai gyakorlat bemutatása (gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek)). A hónapokban meghatározott szakmai tapasztalat esetén AK minden megkezdett (érintett) naptári hónapot egész hónapként vesz figyelembe, és az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok esetében az adott időszakot csak egyszer veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7)-(8) irányadó az igazolás módjára. A dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó a Kbt. 65.§ (12) és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése. M/1. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel:
M/1.1. legalább 1 fő villamosmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember, aki távközlési GSM-R kivitelezésében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/1.2. legalább 1 fő villamosmérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember, aki ETCS L2 rendszer és/vagy ETCS L2 rendszert kiszolgáló GSM-R hálózat kivitelezésében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbér alap: a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozói díj, mértéke:
késedelem: napi 1%, max. a teljes szerződéses nettó összeg 20%-a,
hibás teljesítés: Megrendelő nem kér kijavítást/kicserélést, hanem a terméket hiba fennállása mellett átveszi:20% / Megrendelő kicserélést/kijavítást kér: napi 1%, max. a teljes szerződéses nettó összeg 20%-a
meghiúsulás: 20%;
Kbt. szerinti kötelezettség megszegés: nettó 100.000,-Ft/alk.
Jótállás: 36 hónap.
Nyertes AT a mérföldkövek feladatainak teljes körű, hibátlan elvégzését követően, részteljesítésenként számla kiállítására és benyújtására jogosult.
AK előleget nem biztosít.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme magyar forint.
Áfa tv. 55. §
Az ellenszolgáltatás esedékessége a megfelelő tartalommal kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári nap. Teljesítésigazolás, számlázás, pénzügyi teljesítés: Kbt. 135.§ (1) és (6); 2011. évi CXCV. tv. szerint.
A részletes előírásokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Gyorsított nyílt eljárás: AK a 307/2015.(X.27.) Korm.rend. 1.§(2) bek.re figyelemmel jelen eljárásban élni kíván a Kbt.81.§(10)bekezdésében biztosított gyorsított eljárás indításának lehetőségével. Alkalmazásának kivételes és sürgős indoka, hogy a NIF Zrt. által megvalósítás alatt lévő ETCS projektek kapcsán a 30-as vonalon várhatóan 2019. október 28-tól, a 25-ös vonalon 2019. november közepétől indul a sötétüzem. A forgalomszabályzó üzem megkezdéséhez szükséges KMC központ működésének biztosítását szolgáló QoS monitoring rendszer kiépítése elengedhetetlen a rendszer üzemképes és biztonságos működéséhez, ezért szükséges a tárgyi eljárással beszerezni kívánt szolgáltatás mielőbbi kiépítése
2. Kbt.53.§ (6) bek.alapján: jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. A Kormány azon döntését, miszerint a projekt költsége hazai túlvállalás terhére nem finanszírozható, olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A támogatási igény elfogadása a szerződés hatályba lépésének feltétele.
3. KD rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ szerint, EKR rendelet 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. A KD az AF közzétételének időpontjától elérhető az EKR-ben. AK a KD-ban iratmintát bocsát AT-k rendelkezésére. Az eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció - az EKR rendelet rendelkezései szerint.
4. Kbt.71.§; Új gazdasági szereplő hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
5. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is); Kbt.67.§ (1) és (4) alapján. A Kbt.66.§ (5) alapján a Kbt.68§ (4) szerinti tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt.41/A.§ alapján, elektronikus űrlap kitöltésével.
6. AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintája, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával.
7. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
8. III.1.3) M.1. pontjaiban az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást a KD-ban meghat. tartalommal. A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
10. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló ATk vonatkozásában is kizárja.
11. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2)e) pontja szerinti eredménytelenséget.
12. Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
13. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
14. FAKSZ: Szvaratkó Nikolett (lajstromszám: 00712), helyettes: Molnár Éva (lajstromszám: 00512)
Folyt.: VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) folyt.:
15. A nyertes AT kiválasztása a Kbt.76.§ (2) c) pontja alapján történik. Kiosztható pontszámok szempontonként: 0-10 pont. Pontkiosztás módszere: 1. fordított arányosítás; 2. egyenes arányosítás.
A 2. értékelési szempont tekintetében az alk.követelményben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap a maximum érték 36 hónap. Amennyiben az ajánlat tartalmi eleme a fentebb jelzett maximum értékeknél kedvezőbb, AK abban az esetben is a maximálisan adható pontszámot osztja ki (10 pont). A minimum magajánlás (0 hónap) esetében AK 0 pontot ad.
ATnek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot kell feltüntetni. Az alk.követelménynek történő megfeleléshez szükséges szakmai tapasztalatot a felolvasólapon nem kell szerepeltetni. Továbbá AK az ajánlattal együtt kéri benyújtani a KD 1/a sz. mellékletet az értékeléshez bemutatott többlettapasztalat tekintetében. A hivatkozott mellékletben az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalat bemutatása szükséges. Erre figyelemmel az alkalmasság alátámasztására szolgáló tapasztalat időtartamát nem kell feltüntetni!
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. EKRben továbbított dokumentumokkal, EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.35.§ (2a) bek., 41/A §-a, 65.§(12) bek., 69.§(11a) bek. és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 11.§-a tartalmazza. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a KDban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
17. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
18. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása irányadó.
19. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen 30 napot kell érteni, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re.
20. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKR rendelet 11.§(4).
21. Szerződés teljesítése: Kbt.135.§(1) és (6)szerint.
22. Ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák