Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.20.
Iktatószám:8666/2019
CPV Kód:45231400-9
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU120,HU33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.;Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság;Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság;ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft;Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle-Baráth Miklós
Telefon: +36 62565565
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiemelt fontosságú tervezési, kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000618542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231400-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. tulajdonában lévő közép- és kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózataival kapcsolatos kiemelt fontosságú tervezési- és kivitelezési munkák, üzemzavar elhárítás tárgyában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 26000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiemelt fontosságú tervezési, kivitelezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
További tárgyak:45315500-3
45315600-4
45315700-5
45317200-4
50232110-4
50532400-7
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő szolgáltatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő számára kiemelt fontosságú 20 kV-os szabadvezeték építés, KÖF földkábel létesítés, transzformátorállomás (BHTR vagy OTR vagy ÉHTR) létesítés. 0,4 kV-os szabadvezeték építés, KIF (kisfeszültségű) földkábel és a hozzá tartozó elosztószekrények létesítése, a fenti munkákhoz kapcsolódó csatlakozó és mérőhely létesítés, fogyasztói bekapcsolással.
A fenti munkákhoz kapcsolódó kiviteli tervezési és engedélyezési feladatok elvégzése.
Üzemzavar elhárítás alapjaiban megegyezik a hálózatépítési tevékenységgel, azzal a különbséggel, hogy nagy valószínűséggel csak pontszerűen előforduló esetek és a helyreállítási munkák előre nem tervezhető időpontokban, előre nem tervezhető helyszíneken, esetenként egyszerre, több helyszínen is előfordulhatnak. A helyreállítási munkákra jellemző, hogy azokat általában azonnal, vagy esetleges halaszthatóságuk esetén rövid időn belül kell elvégezni.

20 kV-os szabadvezeték és oszloptranszformátor (OTR) állomás építés bontás:
szabadvezeték építés: 180 km
szabadvezeték bontás: 80 km
OTR állomás építés: 400 db
TMOK (Távműködtethető oszlopkapcsoló) létesítés, áthelyezés vagy bontás, OK (oszlopkapcsoló) létesítés, áthelyezés vagy bontás: 275 db
Vezeték terítést és beszabályozást igénylő munka: 400 db
10, 20 kV- os kábel hálózat:
— Transzformátor állomásokat összekötő kábel létesítése, bontása
KÖF kábel létesítése: 100 km
KÖF kábel bontása: 50 km
BHTR (betonházas transzformátor állomás), ÉHTR (építettházas transzformátor állomás):
— 1 vagy ennél több állomás létesítése, bontása: 150 db
KIF (kisfeszültség) szabadvezeték és kábel:
KIF kábel létesítése: 100 km
KIF kábel bontása: 50 km
KIF szabadvezeték létesítése: 250 km
KIF bontás: 65 km
— Kapcsolódik a KÖF munkához vagy Önálló KIF munkákhoz
Fogyasztói csatlakozó: 2000 db
— Kapcsolódik az előző munkákhoz
Az ajánlatkérő által üzemeltetett villamos berendezésen üzemzavar elhárítás: 1500 db
Az itt felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek a fogyasztói igények függvényében változhatnak.
A keretmegállapodás keretösszege 26.000.000.000,- Ft, amely keretében a várhatóan egyidejűleg végzett egyedi munkák becsült értéke: 1 Mrd Ft. Részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. KÖF FAM technológia megléte  20
2 3. M.2.4. pontban bemutatott munkacsoporton felüli munkacsoportok db száma (min. 0 – max. 3 db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő egyidejűleg 4 db közbeszerzési eljárást indít a különböző típusú tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása és keretmegállapodás megkötése céljából. Az egy típusú munkák további részekre osztása gazdaságilag nem lenne észszerű, mivel a jelen elj. egynemű munkákra vonatkozik, amelyek szoros egységet képeznek, adott munkák körében egymástól komplexitásuk okán nem elválasztható.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 176 - 399840
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kiemelt fontosságú tervezési, kivitelezési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17915764
Postai cím: Lévai Utca 46
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: jukokft@juko.hu
Telefon: +36 28589020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28384982
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77976084
Postai cím: Lengyel u. 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: info@kabelteam.hu
Telefon: +36 14708040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: baro.fabricom@upcmail.hu
Telefon: +36 302429095
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 2999164
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46159892
Postai cím: Orgonafüzér Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: labodi.imre@forest-vill.hu
Telefon: +36 302343813
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68327046
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: kajtar.renata@villkorr.hu
Telefon: +36 96512486
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31456353
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eszak-budai.hu
Telefon: +36 12383703
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43190171
Postai cím: Álmos Utca 3/18
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: jozsef.boller@tresznerkft.hu
Telefon: +36 72522100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62193827
Postai cím: Tópark u. 1/a.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: omexom@omexom.hu
Telefon: +36 23501100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65568741
Postai cím: Körvasútsor U 105-106
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: holop.tunde@ovit.hu
Telefon: +36 204808146
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szerelési munkák, KÖF FAM kombinált, tervezési munkák, villamos szakipari munkák, nem villamos szakipari munkák, KÖF-KIF elosztóhálózataival kapcsolatos tervezés és kivitelezési munkák, hálózatszerelési munkák, M/2.1, M/2.2, M/2.3, M/2.4 a)-f), M/3.1-M/3.17. követelményekhez kapcsolódó tevékenység, : tervezési és kivitelezési munkák, üzemzavar elhárítási munkák
Részletek a VI.3) pontban
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A keretmegállapodásos eljárásra tekintettel minden érvényes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került.
Alvállalkozókra vonatkozó adatok:
Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Kft. - VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. közös ajánlattevők:
Tevékenység: szerelési munkák, KÖF FAM kombinált
Szerződéskötéskor ismert alvállalkozók: Sencord Kft. - 13908104-2-13, ELEKTROGLOB Kft. - 11907619-2-06, SPIE Hungaria Kft. - 14187834-2-43
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. - Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Kft. közös ajánlattevők:
Tevékenység: tervezési munkák, villamos szakipari munkák, nem villamos szakipari munkák, KÖF-KIF elosztóhálózataival kapcsolatos tervezés és kivitelezési munkák
Szerződéskötéskor ismert alvállalkozók: -
ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Tevékenység: hálózatszerelési munkák
Szerződéskötéskor ismert alvállalkozók: Energo Group Kosice s.r.o.- 2021989079, GÉPVILLÉP Kft. - 12775303-2-06, N2K Hálózatépítő és Szolgáltató Zrt. - 26185114-2-41
TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft.
Tevékenység: M/2.1, M/2.2, M/2.3, M/2.4 a)-f), M/3.1-M/3.17. követelményekhez kapcsolódó tevékenység
Szerződéskötéskor ismert alvállalkozók: Horváth Hálózatépítő Kft. - 24708128-2-41
Juko Építőipari és Szolgáltató Kft. - Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Kft. közös ajánlattevők
Tevékenység: tervezési és kivitelezési munkák, üzemzavar elhárítási munkák
Szerződéskötéskor ismert alvállalkozók: Zöld F Kft. - 12597622-2-16, EAC-Vill Kft. - 23728240-2-13, SENCORD Kft. - 13908104-2-13, Kalipron Kft. - 13757063-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)