Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Iktatószám: 13219/2019
CPV Kód: 45212212-5
Ajánlatkérő: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: A-Híd Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23566
Postai cím: Mechwart liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kabai Ferenc ügyvezető helyettes
Telefon: +36 13360013
E-mail: kozbeszerzes@masodikkeruletsport.hu
Fax: +36 13250403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkeruletsport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván
kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.
A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra
kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése.
A nyertes ajánlattevőnek generálkivitelezőként vállalnia kell szerződés tárgya szerinti építési kivitelezési munkák teljes körű
elvégzését a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott kiviteleli tervek alapján. Az építési kivitelezési
munkák az alábbi szakágak kivitelezésére terjed ki: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erős- és
gyengeáram), Táj- és kertépítészet, Külső út és közművek kivitelezése, Vízgépészet (uszodatechnológia), Belsőépítészet,
Tűzvédelem, Sporttechnológia. A kivitelezés során megvalósuló beruházás főbb mennyiségi, irányadó adatai: A medencék
tervezett adatai: 1. medence: televízió közvetítésre alkalmas, FINA szabályoknak megfelelő, fedett, 10 pályás, 50*25 m
vízfelületű versenymedence, 220 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 2. medence: fedett, 20*10 m vízfelületű
tanmedence, 80-120cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel); 3. medence: kültéri (időszakosan lefedhető), 21*33,3 m
vízfelületű medence, 200 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel). A medencék összesített vízfelületének tervezett nagysága:
1250 + 200 + 699 = 2149 m2; Az uszoda tetőszerkezetének tervezett fesztávolsága: 47,6 m. A részletes adatok és műszaki
követelmények, megrendelői elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 055 - 120924

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5587543516 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Felek 2018. március 05. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész szerint lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen „Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra kerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése” tárgyban vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: vállalkozási szerződés), amelyet a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseire hivatkozással 2018. október 31-én módosítottak (a továbbiakban: 1. sz. szerződésmódosítás).
Felek a szerződés teljesítésével összefüggésben, a szerződés megkötését, illetve az 1. sz. szerződésmódosítást követően számos olyan műszaki kérdéssel és problémával szembesültek, amelyek meglétét sem Ajánlatkérő a tervezés során, sem a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, sem az Ajánlattevő az ajánlattételkor nem feltételezhette, azokat a kiviteli dokumentáció nem tartalmazta, tartalmazhatta. A felmerült és alábbiakban részletezett műszaki kérdések és műszaki problémák kivétel nélkül abból adódtak, hogy a létesítmény megvalósítása több hónapot, több évszakot ölel át, továbbá a létesítmény megvalósítása rendkívül összetett, több kivitelezési szakág munkáihoz bevont alvállalkozó, építőanyag gyártó és beszállító koordinációját teszi szükségessé, amely az építőipar jelenlegi kapacitáshiányára tekintettel váratlan, előre nem tervezett megoldandó problémát eredményezett, amelyek megoldását Feleknek - az összes lehetséges megoldás közül legoptimálisabban és leghatékonyabban - a kivitelezés során kezelniük kellett.
Ezen körülmények és ezek következményei összességében kizárólag a szerződéskötést követően, a kivitelezési munkák teljesítése során váltak megismerhetővé, azaz a szerződéskötés szempontjából kellő gondossággal eljárva sem lehetett ezen körülményeket előre látni. Felek a kivitelezés során feltárt műszaki problémákról és kérdésekről folyamatosan egyeztettek, az építési naplóban, a koordinációs jegyzőkönyvekben és a Felek közötti hivatalos levelekben ezekkel kapcsolatos bejegyzéseket és szükséges azonnali intézkedéseket megtették, jelen szerződés módosítás keretében rögzítik a tervektől eltérő műszaki megoldásokat és azokat a szerződésben eredetileg rögzített feltételeket, amelyeket ezekkel összefüggésben módosítani szükséges.
Felek továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § előírásai szerinti egyeztetéseket elvégezték, amelyek eredményeképpen - a fenti előre nem látható indokokra, továbbá egyéb, alábbiakban részletezett műszaki indokokra tekintettel - a kivitelezés során több esetben helyettesítő termékek alkalmazásáról döntöttek, amelyek szerződésmódosítást igénylő részleteit jelen szerződésmódosításban rögzítik.
2.1.) A szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során több olyan jellegű műszaki kérdés egyeztetésére került sor, amelyek megoldására pótmunka elrendelés mellett volt lehetősége Megrendelőnek. A pótmunkák felmerülése mellett szükség volt a létesítmény eredeti műszaki tartalmának megváltoztatására is. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítással érintett valamennyi munkatöbblet, illetve változtatás az eredeti kiviteli tervtől és eredetileg meghatározott műszaki tartalomtól való - a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen - eltérés következtében szükségessé váló pótmunkának minősül. Fele továbbá rögzítik, hogy a szerződés alapján Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékére igényt tarthat, továbbá a felmerült pótmunkák szükségessége sem Megrendelő, sem Vállalkozó oldalán nem volt előre látható.
A szerz. mód-t indokoló előre nem látható, műszaki problémák és körülmények, pótmunka elrendelések, valamint helyettesítő termék alkalmazásával kapcsolatos részletek az alábbiak:
A szerz.mód.aláírása:2019.06.27
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
2.2.) Az uszoda külső homlokzati íves szendvicspanel burkolatának a Vállalkozó ajánlatában is megjelölt forgalmazója a Trimo Magyarország Kerekedelmi Képviselete 2018. november 5. napján arról tájékoztatta Vállalkozót, hogy a rendelésállományuk olyan mértékben növekedett meg, hogy a gyártási kapacitásuk teljes lekötöttsége mellett üzemel és amely így már nem teszi lehetővé, hogy a teljesen egyedi íves homlokzati elemeket egy éven belül leszállítsák. Tekintettel arra, hogy a forgalmazó által javasolt egyéb műszaki megoldás, valamint a forgalmazó által előírányzott szállítási időpont nem volt elfogadható, továbbá ezen burkolat egyedisége miatt helyettesítő termék nincs, Vállalkozónak - Megrendelővel és a Tervezőkkel egyeztetve - másik műszaki megoldást kellett találnia. A Megrendelővel és Tervezővel történ több körös egyeztetés eredményeként a műszaki megoldás az lett, hogy az uszodaépület íves felületű homlokzata Reynobond kompozit lemezből készüljön, olyan vázszerkezettel, amely lehetővé teszi az íves burkolatok ragasztással történő rögzítését, mivel a szín-azonos szegecsekkel történő rögzítés nem volt építészeti szempontból elfogadható. Ezen műszaki megoldás megtalálása a tervezővel, valamint a statikussal való egyeztetés és jóváhagyás eredményeképpen Vállalkozó 2019. április 30. napján kapta meg a gyártmánytervek elkészítéséhez szükséges diszpozíciókat tartalmazó fedvényterveket, melyek alapján Vállalkozó elkezdhette az új íves külső homlokzatburkolat gyártmányterveinek készítését.
Azt a körülményt, hogy ezen egyedileg gyártott íves panel egyedüli forgalmazója az eredeti tervekben előírt íves homlokzat legyártását az építőiparban rendkívül nagy számú megrendelésekből eredően kialakult gyártói lekötöttség miatt időközben nem tudta vállalni, sem Megrendelő, sem Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, azzal nem számolhatott. Ezen akadályozó körülmény folytán az esztétikailag is megfelelő alternatív műszaki megoldás megtalálása és a megoldás megtervezése hosszabb időt vett igénybe (tekintettel arra, hogy az eredeti terv a jelen létesítményre egyedileg tervezett egyedi panellel számolt, így az épület jellege ezen egyedi paneltől volt egyedi), amely miatt az íves homlokzat elkészítése az eredeti ütemterv alapján nem lehetséges és ezáltal a szerződéses munkák, valamint az ezt technológiai sorrendben követő szakipari munkák tervezett üteme sem volt tartható, így a teljesítési véghatáridő módosítása vált szükségessé.
A munkák kivitelezhetőségét nehezítette és hátráltatta továbbá, hogy 2019. május hónapban az Országos Meteorológiai Szolgálat által közölt adatok alapján a lehullott csapadék mennyisége Budapest területén az elmúlt 40 év átlagos csapadék mennyiségének 400 %-a volt. A lehullott csapadék mennyisége összességében meghaladta a 200 mm-t, az átlagos csapadékot jelentősen meghaladó napok száma 2019. május hónapban 15 nap volt, tehát épp a homlokzattal érintett a külső területeken a munkavégzést akadályozta a folyamatos esőzés, illetve a nagy mennyiségű csapadék következtében a felületképző munkákat le kellett állítani. A munkavégzést időközben teljesen át kellett szervezni, ami lassította a munkák előrehaladását. Mindezek a körülmények összességében indokolják a teljesítési véghatáridő módosítását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1029 Budapest, II. kerület, Máriaremetei út 224. szám, 51721. hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés (beszerzés) tárgya: Budapest, II. kerület Máriaremetei út 224. szám, 51721.
hrsz. alatti ingatlanonmegvalósításra lerülő Máriaremetei Uszoda és kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkáinak
teljeskörű elvégzése.
A nyertes ajánlattevőnek generálkivitelezőként vállalnia kell szerződés tárgya szerinti építési kivitelezésimunkák teljes körű
elvégzését a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott kivitelelitervek alapján. Az építési kivitelezési
munkák az alábbi szakágak kivitelezésére terjed ki: Építészet,Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erős- és
gyengeáram), Táj- és kertépítészet, Külső út ésközművek kivitelezése, Vízgépészet (uszodatechnológia), Belsőépítészet,
Tűzvédelem, Sporttechnológia. Akivitelezés során megvalósuló beruházás főbb mennyiségi, irányadó adatai:
A medencék tervezett adatai:
1. medence: televízió közvetítésre alkalmas, FINA szabályoknak megfelelő, fedett, 10 pályás, 50*25 mvízfelületű
versenymedence, 220 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel);
2. medence: fedett, 20*10 m vízfelületű tanmedence, 80-120 cm-es vízmélységgel (feszített víztükörrel);
3. medence: kültéri (időszakosan lefedhető), 21*33,3 m vízfelületű medence, 200 cm-es vízmélységgel (feszítettvíztükörrel).
A medencék összesített vízfelületének tervezett nagysága:
1250 + 200 + 699 = 2149 m2;
Az uszoda tetőszerkezetének tervezett fesztávolsága: 47,6 m. A részletes adatok és műszaki követelmények,megrendelői
elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5882139112
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A fentiek értelmében a Felek az alábbi szerződést módosító feltételekben állapodnak meg:
3.1.) Felek a vállalkozási szerződés 6.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti feltétel:
6.2.) A szerződés tárgyában rögzített építési kivitelezési munkák teljesítésének (azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, a megvalósulási tervdokumentáció, valamint a használatbavételi és üzemeltetési engedélyezési eljárás kérelmének benyújtásához szükséges minden dokumentum Megrendelő részére történő átadásának) véghatárideje: az építési munkaterület átadásának napját követő 475. naptári nap (a továbbiakban: teljesítési véghatáridő)
Módosítást követő feltétel:
6.2.) A szerződés tárgyában rögzített építési kivitelezési munkák közül a jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében pontosan meghatározott munkák kivételével a sikeres részműszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának és az ehhez kapcsolódó megvalósulási tervdokumentáció, valamint a használatbavételi és üzemeltetési engedélyezési eljárás kérelmének benyújtásához szükséges minden dokumentum Megrendelő részére történő átadásának részhatárideje: 2019. augusztus 18. (a továbbiakban: teljesítési részhatáridő), míg a szerződés tárgyában rögzített építési kivitelezési munkák (a szerződés szerinti teljes műszaki tartalom) tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának véghatárideje: 2019. augusztus 31. (a továbbiakban: teljesítési véghatáridő)

3.2.) Felek a vállalkozási szerződés 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Az eredeti és a módosítást követő feltételek egy pontban összesítve:
Jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke:
1. Nettó vállalkozói díj: eredeti összeg: 5.587.543.516,- Ft
módosuló összeg: + 294.595.596,- Ft
szerződés módosítás eredményeképpen kapott összeg: 5.882.139.112,- Ft
2. ÁFA: eredeti feltétel: 1.508.636.749,- Ft
módosuló összeg: + 79.540.811,- Ft
szerződés módosítás eredményeképpen kapott összeg: 1.588.177.560,- Ft
3. Bruttó vállalkozói díj: eredeti feltétel: 7.096.180.265,- Ft
módosuló összeg: + 374.136.406,- Ft
szerződés módosítás eredményeképpen kapott összeg: 7.470.316.671,- Ft
3.3.) Felek a vállalkozási szerződés 17.1. és 17.2. pontjait az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti feltétel:
17.1.) Teljesítési-késedelmi kötbér
Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős elmulasztaná, hogy befejezze a kivitelezés tárgyának megvalósítását a végteljesítési határidőre, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozói díj.
A kötbér mértéke a vetítési alap 0,4 %-a a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a kivitelezés tárgyára előírt teljesítési véghatáridő és a tényleges befejezési időpont között.
A kötbérkötelezettség szempontjából az előírt teljesítési véghatáridő kötbérköteles határidőnek tekintendő.
Vállalkozó kizárólag abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.
17.2.) Hibás teljesítési kötbér
Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, akkor a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 0,4 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles naponta mindaddig, amíg a teljesítés hibái maradéktalanul elhárításra kerültek, továbbá a szerződésszegő állapot meg nem szűnt.
A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozói díj.
A hibás teljesítési kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 12 % - a.
A Vállalkozó kizárólag abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.
Módosítást követő feltétel:
17.1.) Teljesítési-késedelmi kötbér
Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős elmulasztaná, hogy befejezze a kivitelezés tárgyának 6.2. pont szerinti megvalósítását a 6.2. pontban rögzített részteljesítési határidőre, vagy végteljesítési határidőre, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkoz
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - Dongatető kiegészítő elemeinek módosítása: Megrendelő a kiviteli tervekben eredetileg szereplő, a dongatetőre szerelt egyes kiegészítő elemeket úgy módosította, hogy a módosított kiegészítő elemekkel a hófogó sűrűsége - tekintettel az utóbbi években tapasztalt extrém időjárási körülményekre - növekedjen, ezzel fokozva a tető hólecsúszás elleni védelmét, másrészt a tetőgerincen szervízjárdát, korlátot és ahhoz történő feljutást biztosító lépcsőt kért kiépíteni, a korábban tervezett - és a későbbiekben akár jelentős üzemeltetési költséget generáló - kosaras emelőből történő karbantartási lehetőség biztosítása helyett;
- Konyhatechnológia berendezések kiegészítése és azok bekötése, szükséges elektromos és épületgépészeti munkákkal: Megrendelő a kivitelezői szerződés megkötését követően lefolytatta a Létesítmény konyhaüzemének üzemeltetését végző személyzet felvételét. A leendő konyhafőnökkel egyeztetve a korábban tervezett konyhatechnológia berendezéseket további készülékekkel szüksége
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5587543516 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5882139112 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben