Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:1515/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Giczi Tamás
Telefon: +36 704404392
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében”
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: - 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 386/2; HRSZ: 597/6; HRSZ: 620/2; HRSZ: 770; HRSZ: 927; HRSZ: 1026)
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ 406/3; HRSZ: 406/5; HRSZ: 422)
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 194; HRSZ: 906; HRSZ: 942)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész:
- Támogatott lakhatást biztosító 12 db új lakóépület (300 m2 alatti, 10 db 12 férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes) létesítése a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 386/2) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 597/6) 1 db 182,38 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 620/2) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 770) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 927) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 1026) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 406/3) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 406/5) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 422) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 194) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 906) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 942) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakásotthon
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 174 - 393900

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor. 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1112539511 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosításának időpontja: 2018.12.20.
VII.2.2. ponthoz:
141.§ (2) -(3) bekezdés alapján való módosítás indoka:
1) A gázszolgáltató az EON visszajelzése alapján 2018. december 14. és 2019. január 2. között a gáz MEO (Minőségellenőrzési Osztály) nem jön ki a rendszer műszaki felülvizsgálatára és nem szerel fel gázórát. Az alapszerződésben a kivitelezési munkák során a műszaki ütemtervben az épületek gázelleátó rendszerének műszaki átadásának kezdete 2018. október 31. napjával volt tervezve. Az első szerződésmódosításban érintett építészeti és műszaki problémák miatt, a gépészeti munkálatoknak sem lehetett nekiállni, ezért a gáz bekötése, kazánok beüzemelése is december második felére tolódott. A MEO legkorábban 2019. január 3.-án tudja megkezdeni a nyomáspróbát és ellenőrizni a gázellátó rendszer kiépítését. Az EON kapacitási korlátai miatt az épületek gázellátó rendszerének ellenőrzése egymást követően történhet minimum 1 munkanapos eltolódásokkal. A gázmérők felszerelése és a kazánok üzembehelyezése, valamint a melegburkolás és komplettirozás megkezdése csak ezután lehetséges.
Jelen II. sz. Módosítás keretében, az 1) pontban foglaltak szerint az akadályoztatás időtartama összesen 45 (azaz negyvenöt) naptári nap, mely időtartammal Felek a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét meghosszabbítják.
Felek rögzítik, hogy jelen II. számú Módosítás 1.) pontjában foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy Megrendelő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.
A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy a hiányzó feltételek miatti akadályoztatás (harmadik fél általi késedelem) nem volt előre látható a tervezés és előkészítés során, azt Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, amely alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
A módosítás érdemben nem érinti a szerződés tárgyát, a teljesítés során a Szerződésnek megfelelően kell eljárni azzal, hogy a Felek a befejezési határidőt módosítják, objektív körülmények alapján, amelyre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
A módosítás ellenérték növekedéssel nem jár, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 14. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: - 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 386/2; HRSZ: 597/6; HRSZ: 620/2; HRSZ: 770; HRSZ: 927; HRSZ: 1026)
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ 406/3; HRSZ: 406/5; HRSZ: 422)
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 194; HRSZ: 906; HRSZ: 942)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
- Támogatott lakhatást biztosító 12 db új lakóépület (300 m2 alatti, 10 db 12 férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes) létesítése a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 386/2) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 597/6) 1 db 182,38 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 620/2) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 770) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 927) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8713 KÉTHELY, (HRSZ: 1026) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 406/3) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 406/5) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8697 ÖREGLAK, (HRSZ: 422) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 194) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 906) 1 db 181,62 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakásotthon
- 8698 SOMOGYVÁR (HRSZ: 942) 1 db 181,54 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakásotthon
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/24 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1149494143
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul - figyelembe véve az I. számú módosításban foglaltakat is -:
Eredeti rendelkezés:
„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. december 27. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”
Módosított rendelkezés:
„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. február 10. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul - figyelembe véve az I. számú módosításban foglaltakat is -:
Eredeti rendelkezés:
„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. január 14. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Módosított rendelkezés:
„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. február 24. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1) A gázszolgáltató az EON visszajelzése alapján 2018. december 14. és 2019. január 2. között a gáz MEO (Minőségellenőrzési Osztály) nem jön ki a rendszer műszaki felülvizsgálatára és nem szerel fel gázórát. Az alapszerződésben a kivitelezési munkák során a műszaki ütemtervben az épületek gázelleátó rendszerének műszaki átadásának kezdete 2018. október 31. napjával volt tervezve. Az első szerződésmódosításban érintett építészeti és műszaki problémák miatt, a gépészeti munkálatoknak sem lehetett nekiállni, ezért a gáz bekötése, kazánok beüzemelése is december második felére tolódott. A MEO legkorábban 2019. január 3.-án tudja megkezdeni a nyomáspróbát és ellenőrizni a gázellátó rendszer kiépítését. Az EON kapacitási korlátai miatt az épületek gázellátó rendszerének ellenőrzése egymást követően történhet minimum 1 munkanapos eltolódásokkal.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1112539511 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1149494143 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben