Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/134
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.15.
Iktatószám:12851/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:Pest megye, illetve Belügyminisztérium 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti munkavégzési helye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71285032
Postai cím: József Attila Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peremicki Mónika
Telefon: +36 19994338
E-mail: monika.peremicki@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268842019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000268842019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tréningek és módszertanok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000268842019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1) A „Tréningek és módszertanok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő az alábbiakban ismertetett szolgáltatás megvalósítására kér ajánlatot vállalkozási szerződés megkötése érdekében:
2) A nyertes ajánlattevő feladata az Új Karrier Program – Tréning módszertanok, on-line önismereti teszt, szimulációs programok tartalmi kidolgozása, tréning szolgáltatás nyújtása.
2/1) A KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű projekt megvalósítása során, az úgynevezett Új Karrier Program, mint projektelem különböző kompetenciafejlesztő szolgáltatások révén hozzájárul a közszolgálat személyzetfejlesztéséhez, míg az outplacement szolgáltatások révén a belső közigazgatási munkaerő-áramlást biztosítja. Az Új Karrier Program keretében megvalósítandó – a munkaerő-gazdálkodáshoz, valamint egyfajta állami gondoskodáshoz kapcsolódó – szolgáltatások a munkaerő flexibilitásának, valamint konvertálhatóságának javulásához szükségesek. A Program outplacement szolgáltatásai támogatják az érintett tisztviselőket karrierlehetőségeik feltérképezésében, szakmai életútjuk újratervezésében, ezáltal elősegítve elhelyezkedésüket.
2/2) A nyertes ajánlattevő főbb feladatai: 5 db módszertan kidolgozása; a módszertanok belső szakemberek részére történő oktatása (3*3 nap); az 5 módszertanon alapuló tréningtematikák kidolgozása és 3 napos tréningek megtartása a célcsoport (tervezetten 180 fő) részére; 1 db online önismereti teszt valamint 4 db online szimulációs program kidolgozása.
3) További részletek a II.2.4) pontban, valamint a műszaki leírásban.
4) Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert az Új Karrier Program – Tréning módszertanok, on-line önismereti teszt, szimulációs programok tartalmi kidolgozása, tréning szolgáltatás nyújtása – feladatok nem bonthatók részekre, mivel ezek az Új Karrier Program részeként szorosan egymásra épülő és megalapozó elemekből állnak, amely elemek további kapcsolódást feltételeznek az elméleti, kidolgozó, illetve annak gyakorlati részével tréning formájában, így megvalósításuk is csak egységesen lehetséges egy ajánlattevő által. A tréningek témakörei egymásra épülnek, akár kombinálhatóak is, és szakmailag indokolt, hogy aki az elméleti módszertant kidolgozta, az dolgozza ki a módszertanra épülő tréning tematikát, és valósítsa meg annak gyakorlati alkalmazását is tréningek formájában.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A feladatok Új Karrier Program részeként szorosan egymásra épülő és megalapozó elemekből állnak, melyek további kapcsolódást feltételeznek az elméleti, kidolgozó, és annak gyakorlati tréning részével, így megvalósításuk is csak egységesen lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Tréningek és módszertanok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80511000-9
80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Pest megye, illetve Belügyminisztérium 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti munkavégzési helye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatok / mennyiségek:
I. teljesítési szint (T+100 nap)
5 darab módszertan kidolgozása az alábbi témákban (azaz témánként 1 db módszertan):
a) önismeret és kompetencia térkép,
b) álláskeresési technikák,
c) interjútechnikák,
d) karrier-tanácsadás,
e) létszámgazdálkodással összefüggő vezetői szervezeti változáskezelés.
A módszertanoknak tartalmazniuk kell a tréningek megtartásához szükséges tréningcsomagot is (program, tematika, tréneri forgatókönyv, PPT, stb.)
II. teljesítési szint (T+150 nap)
Módszertanok belső szakemberek részére történő oktatása (3 x 3 napos felkészítő az 5 db módszertanból). A nyertes ajánlattevőnek az elkészített módszertanok alapján, tervezetten 8-12 fő belső munkatársat (1 csoport) kell felkészítenie a kidolgozott tréningek megtartására 3 x 3 napos tréning formájában a következők szerint:
a) Álláskeresési technikák és önismeret tréning [24 tanóra 3 napban, 2 x(1 x 8 és 1 x 4 tanóra) bontásban].
b) Interjútechnikák és karrier-tanácsadás tréning [24 tanóra 3 napban, 2 x(1 x 8 és 1 x 4 tanóra) bontásban].
c) Létszámgazdálkodással összefüggő vezetői szervezeti változáskezelés tréning [24 tanóra 3 napban; 3 x 8 tanóra bontásban].
A tréningek páros vezetésűek, azokra egyszerre 2 fő trénert kell biztosítani.
III. teljesítési szint (T+220 nap)
1) A nyertes ajánlattevő feladata egy, az önismereti módszertanon alapuló, a foglalkoztatással összefüggő, a munka világához kapcsolódó on-line önismereti teszt tartalmi kidolgozása, amely tartalmazza a kérdéssort legalább 500 darabos kérdésbankkal, a hozzá tartozó elméleti hátteret, a kérdések és eredmények egymásra gyakorolt hatását, az alkalmazandó algoritmusokat, a lehetséges eredményeket, az eredményekhez tartozó definíciókat, értelmezést, kiértékelést.
Ajánlatkérő 2019. 01. 02-án közbeszerzési eljárást indított a Közszolgálati HR fejlesztése tárgyában (TED: 2019/S 003-003454). A rendszer egyik alrendszere az ún. Új Karrier Program portál. Az online önismereti tesztet úgy kell elkészíteni, hogy a hivatkozott eljárás nyertes ajánlattevője, mint fejlesztő azt le tudja programozni és az Új Karrier Program portálon elérhetővé tudja tenni a célcsoport számára.
2) 4 db szimulációs program kidolgozása: Az álláskeresési technikák, interjútechnikák, karrier-tanácsadás, valamint létszámgazdálkodással összefüggő vezetői szervezeti változáskezelés tárgyú tréningek megalapozásául szolgáló módszertanokhoz illeszkedő, 4 darab, egyenként legalább 20 perces interaktív kompetenciafejlesztő audiovizuális eszköz, mint szimulációs program tartalmi kidolgozása. A szimulációs programokat úgy kell elkészíteni, hogy a Közszolgálati HR fejlesztését végző vállalkozó (fejlesztő) azt le tudja programozni és az Új Karrier Program portálon elérhetővé tudja tenni a célcsoport számára.
IV. teljesítési szint (T+515 nap)
Tréningtematikák kidolgozása, valamint 3 napos tréningek megtartása kb. 180 fő részére:
a) Álláskeresési technikák és önismeret tréning [24 tanóra 3 napban, 2 x(1 x 8 és 1 x 4 tanóra) bontásban] kb. 87 főnek.
b) Interjútechnikák és karrier-tanácsadás tréning [24 tanóra 3 napban, 2 x(1 x 8 és 1 x 4 tanóra) bontásban] kb. 65 főnek
c) Létszámgazdálkodással összefüggő vezetői szervezeti változáskezelés tréning [24 tanóra 3 napban; 3 x 8 tanóra bontásban] kb. 28 főnek
A tréningeket 2 fő tréner tartja, ebből 1 főt a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani, további 1 főt az AK biztosít azon belső munkatársak közül, akik felkészítése a II. teljesítési szinten megtörtént. Egy tréningcsoport min 8 főből, de max 20 főből állhat. AK a szervezés során törekszik az átlagos 12-15 fős csoportlétszám biztosítására. Tekintettel arra, hogy az a) és b) jelű számú tréning alkalmakon részt vevő kb. 152 fő programban való részvételének feltétele a felmentés, AK csak ehhez igazítottan tudja megszervezni a csoportokat. A létszámadatok ezért csak előzetes kalkuláción alapulnak, ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a teljes létszámra megrendeli a tréningeket.
T=a szerződés hatályba lépésének napja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakemberek közül hány fő rendelkezik meghatározott képzettséggel (főben; 0-3 fő ajánlati elem kerül értékelésre) 6
2 2.2. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott 1. számú szakember 36 hónapon felüli többlet tapasztalata (hónapban, 0-84 hónap ajánlati elem kerül értékelésre) 3
3 2.3. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott 2. számú szakember 36 hónapon felüli többlet tapasztalata (hónapban, 0-84 hónap ajánlati elem kerül értékelésre) 3
4 2.4. szempont: Az M.2. alkalmasság körében bemutatott 3. számú szakember 36 hónapon felüli többlet tapasztalata (hónapban, 0-84 hónap ajánlati elem kerül értékelésre) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. szempont: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 515
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
II.2.13) További információ
Szerződéskötés feltételei:
1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§(6) bekezdés szerint.
2) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő csatolja a Kbt. 136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat ajánlatkérő a Kbt .131.§(4) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
b) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a következők szerint kell igazolni:
1) A Kbt. rendelkezései szerint az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdésére is. A jogszabályi rendelkezések szerint az ajánlatban kell a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában nyilatkozni. Az érintett nyilatkozatot a tárgyi eljárásban – figyelemmel a 321/2015. Korm. rendeletben foglaltakra és az EKR sajátosságaira – nem egységesen, egy dokumentumban, hanem több űrlap/nyilatkozat kitöltésével kell megtenni az alább, illetve az alkalmasság esetében a III.1.2) és III.1.3) pontokban a részletezettek szerint.
2) Az ajánlattevőnek az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések szerinti) kizáró okok hatálya alá, valamint további EKR űrlap kitöltésével kell megadnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó részletes adatokat.
3) A Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetve a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdések alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlattevőnek ezek mentén EKR űrlap kitöltésével kell benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani (EKR űrlapot kitölteni), ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, és akkor is, ha ajánlattevő nem kíván igénybe venni alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez.
4) A 321/2015. Korm. rendelet 13. §-ra tekintettel az ajánlattevőnek EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy van-e a szervezet vonatkozásában változásbejegyzési eljárás folyamatban. Amennyiben van, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
5) A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
6) Közös Ajánlattétel esetén releváns még: Kbt. 35. §, 424/2017. Korm.r 13. §. Közös ajánlattétel esetén kérjük, hogy az EKR űrlapokat (kivéve, ha az EKR arra nem ad technikai lehetőséget) ajánlattevőnként külön-külön szíveskedjenek kitölteni, azaz valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan tegyék meg a nyilatkozatukat. (pl. a nyilatkozat kitöltésekor „új gazdasági szereplő” funkciógombbal duplikálják a nyilatkozatot, és azt töltsék ki a további ajánlattevőkre is)
7) Egyéb: Öntisztázás a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdések szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági és pénzügyi alkalmasság és pénzügyi alkalmasság igazolása két ütemben történik:
A) Az alkalmasság előzetes igazolása:
1) Az ajánlat részeként az alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (7) bekezdés mentén a nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy az ajánlattevő az alkalmassági követelmény igazolása érdekében támaszkodik-e más szervezet kapacitására, és amennyiben igen, úgy meg kell jelölni ezt a szervezetet.
2) Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlatnak emellett tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
B) Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek. szerinti felhívásra:
1) P.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát (attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak).
2) A nyilatkozatban meg kell adni az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év „évét”, az évenkénti nettó teljes árbevételt, valamint azok összegét.
3) Ha az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P.1. ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.)
4) Közös ajánlattétel esetén – a Kbt. 65. § (6) bek. alapján – a közös ajánlattevők a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
5) A kapacitást nyújtó szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket AT-nek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
6) Részletek: Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bek., 67.§ (3) bek. Releváns még: Kbt. 69. § (7) és (9) bek., 424/2017. Korm.r. 6. § (6a) bek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 1) A gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény:
P.1. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a 24.000.000,- HUF-ot.
Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszaknál később jött létre, és ezért nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a létrejötte utáni teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a 24.000.000,- HUF-ot.
2) Ha ajánlattevő az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni –figyelemmel a Kbt. 65.§ (11) bekezdésre – az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

3) Egyéb 1: Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg a gazdasági és pénzügyi valamint a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket, így a 321/2015. Korm. r. 19.§(7) bek. és 24.§ (1) bek. nem releváns.
4) Egyéb 2: A karakterek korlátozása miatt ajánlatkérő ezen rovatban tájékoztatja az ajánlattevőket a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaival összefüggésben arról, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi. Az első körben a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján, illetve „Az alkalmasság előzetes igazolása” alpontok tartalma szerint. A második körben a Kbt. 69. § (4) ill (6) bek. szerinti bírálat körében a 321/2015. (X.30.) Korm. r., ill jelen felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására során. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása két ütemben történik:
A) Az alkalmasság előzetes igazolása:
1) Az ajánlat részeként az alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bek-ben foglaltak szerint. A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (7) bek. mentén a nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy az ajánlattevő az alkalmassági követelmény igazolása érdekében támaszkodik-e más szervezet kapacitására, és amennyiben igen, úgy meg kell jelölni ezt a szervezetet.
2) Ha az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelménynek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (7) bek.) Az okiratnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
B) Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívásra:
3) A „referenciák” vonatkozásában előírt műszaki, szakmai alkalmasság igazolására – a Kbt. 65.§ (4) bek. és a 321/2015. Korm. r. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján – ajánlattevőnek, az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) ill (6) bek szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. Korm.r.23.§ szerint (azaz az ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, v a szerződést kötő másik fél által adott igazolást).
4) Az igazolásnak, ill. nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik félre vonatkozó adatok közül a neve és címe, valamint kontakt személy megnevezése és elérhetősége (telefonszám és/ vagy e-mail cím megadása); a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal); továbbá nyilatkozni kell arról, h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

5) Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
6) Ha AT a szolgáltatást közös ajánlattevőként teljesítette, akkor nyilatkoznia kell arról is, hogy ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült (arányszám v. százalék megadásával, vagy a teljes ellenszolgáltatás, és az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatási összegek feltüntetésével) (321/2015. Korm.r.22.§ (5)bek).
7) Az M.2. alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok: szakember által aláírt nyilatkozat a szakmai tapasztalatról és a rendelkezésre állásról + végzettséget igazoló dokumentum.
8) A kapacitást nyújtó szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket az ajánlattevőnek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
9) Részletek: Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek., 67.§ (3) bek., Kbt. 69. § (7) és (9) bek., 424/2017. Korm.r. 6. § (6a) bek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, ha az M.1.-M.2. pont szerinti valamennyi minimumkövetelménynek – akár önállóan, vagy a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdés szerint – megfelel.
1) M.1. a) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) egy vagy több, szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, amelyek alátámasztják, hogy a vizsgált időszak alatt megtartott legalább 8 db olyan – egyenként legalább 6 tanórás – tréninget, amelyeknek a tárgya az alábbi témakörök valamelyikébe tartozik: interjú technikák, álláskeresési technikák, önismeret, karrier tanácsadás, szervezeti változáskezelés. A 8 db mennyiségi elvárás többféle, a vizsgált témakörökbe tartozó tréningből is teljesíthető.
2) M.1.b) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább egy szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, melynek tárgya önismereti és / vagy pszichológiai teszt
a) tartalmi kidolgozása, vagy
b) legalább 50 fő körében való használata (gyakorlati alkalmazása)
volt.
3) Az M.1.a) és M.1.b) alkalmasság ugyanazzal a referenciával is igazolható, ha annak tartalma mindkét követelményben foglaltak teljesítését alátámasztja.
4) A „referenciának” olyan részletezettségűnek kell lennie – különösen a teljesített szolgáltatás ismertetése (tárgya, mennyisége) körében – illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az előírt alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
5) M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 3 fő – a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő – szakemberrel, akik személyenként, külön-külön rendelkeznek
a) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és
b) legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal az alábbiakban felsorolt egy vagy több feladat, tevékenység ellátása terén:
• személyügyi feladatok ellátása;
• humánerőforrás menedzsment/gazdálkodás;
• felnőtt képzés;
• álláskeresési/pályaválasztási tanácsadás;
• tréner;
• illetve személyzetfejlesztéshez köthető módszertan kidolgozása, és/vagy annak alkalmazása.
6) Az M.2. alkalmasság (szakemberek) igazolására szolgáló, szakember által aláírt nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: szakember neve; valamint részletesen - dátumokkal (tól-ig intervallumokban, legalább év, hó pontossággal) - térjen ki a szakember – ajánlatkérő által vizsgált szakterületen megszerzett – szakmai tapasztalatára. A szakmai tapasztalat ismertetése tekintetében térjenek ki a következőkre: annak a gazdasági szereplőnek a megnevezése, akinek a megbízásából vagy vele létrejött egyéb jogviszony (pl. munkaviszony) keretében a tevékenységet ellátta, a feladatokat teljesítette (munkahely/munkáltató neve); az ellátott feladatok, tevékenység ismertetése. A szakembernek nyilatkoznia kell arról is, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
7) Az M.2. alkalmasság körében vizsgált végzettség esetében ajánlatkérő a felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel egyenértékűnek tekinti a bolognai folyamat által bevezetett alapképzést (bachelor) vagy mesterképzést (masters) az alkalmasság és az értékelés körében is.
8) Ha ajánlattevő az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni –figyelemmel a Kbt. 65.§(11) bek.re – az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
9) Közös ajánlattétel esetén – a Kbt. 65. § (6) bek. alapján – a közös ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1) Ajánlati, teljesítési, hibás teljesítési biztosíték nincs. Ajánlatkérő meghatározott késedelmi, és meghiúsulási kötbéreket, melyekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
2) Egyéb: A karakterkorlátok miatt ajánlatkérő ebben a rovatban rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik (https://ekr.gov.hu). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat lásd 424/2017. Korm. r. 11-12 § és Kbt. 41/A-41/C§. Az EKR használatához – ide értve pl. a bejelentkezést, az érdeklődés jelzését, az ajánlat összeállítását – a 424/2017. Korm. r. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 1) Finanszírozás a projekt költségvetése terhére (100% intenzitás) a 272/2014. Korm.r.3. § (1) bek. 65.pont szerinti utófinanszírozással történik. Előleg nincs. Részszámlázási lehetőség van. Kifizetés a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás útján a Ptk. 6:130.§ (1) bek., 6:155 §-t, és a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek. szerint.
2) Az I-III. teljesítési szintek esetében minden teljesítési szint végén, az adott teljesítési szintre kiadott teljesítésigazolás kézhezvétele után kiállítható számla. A IV. teljesítési szintnél az egyes tréningek megtartását az ajánlatkérő egyedi megrendeléssel veszi igénybe. Az ajánlatkérő egyedi megrendelésenként állítja ki a teljesítésigazolást, a vállalkozó minden teljesítési igazolás kézhezvétele után jogosult számlát kiállítani.
3) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Valamennyi közbeszerzési dokumentumban szereplő „nap” kifejezés alatt ajánlatkérő „naptári napot” ért.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt.35.§ (8) –(9) bekezdés alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nem is követeli meg, illetve nem is teszi lehetővé a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 1) A Kbt. 135-136. §-a valamint 138-139. §-a alkalmazandó.
2) Kiegészítés a „VI.3.1) Feltételes közbeszerzés” ponthoz: A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 kódszámú felhívás 3.5.2 pontjában előírtak szerint a jelen beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítését az ajánlatkérő, mint a Projekt kedvezményezettje 2018. 12. 31-i határidőre vállalta. Ajánlatkérő a Projekt keretében a jelen beszerzés szerinti szolgáltatások AK általi teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbítása érdekében kérelmet (támogatási szerződés módosítására irányuló igényt) nyújtott be az irányító hatósághoz, mely kérelem elbírálására jelen közbeszerzési eljárás megindításáig még nem került sor. Ajánlatkérő a módosítási igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, mivel az el nem fogadás esetében nem rendelkezik a szerződéskötéshez szükséges fedezettel sem. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján Ajánlatkérő a fenti feltételt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
3) A karakterkorlátozás miatt az alábbiakban adunk tájékoztatást a minőségi értékelési szempontokra vonatkozóan:
a) Az M.2. alkalmasság körében 3 fő szakember bemutatása lett előírva. Ajánlatkérő 2.1. alszempontként értékeli, ha ezen 3 fő közül egy vagy több személy rendelkezik felsőfokú bölcsészettudomány, vagy gazdaságtudomány, vagy társadalomtudomány képzési területen megszerzett (szak)képzettséggel. A felolvasólap űrlapon azt a létszámot kell feltüntetni, ahány fő rendelkezik ilyen (szak)képzettséggel. Ha egyik szakértő sem szerzett (szak)képzettséget a felsorolt három terület egyikén, akkor „0” adat rögzítése szükséges (0 fő a legkedvezőtlenebb megajánlás, amiért 0 pont jár), a legkedvezőbb megajánlás (3 fő) 10 pontot kap. Az egyes (szak)képzettségek képzési terület szerinti besorolása tekintetében a 139/2015. (VI. 9.) Korm. r., illetve a képzési területek szerinti besorolásokat tartalmazó, korábban hatályos jogszabályok az irányadóak. Igazolás módja a (szak)képzettséget igazoló dokumentum másolatának benyújtása.
A 2.2-2.4. alszempontok esetében az M.2. alkalmasság körében bemutatott 3 fő szakember 36 hónapon felüli többlet tapasztalatát értékeli ajánlatkérő személyenként külön-külön. 0 hónap többlet tapasztalatra (legkedvezőtlenebb megajánlás) 0 pont jár, és a 84 hónap (legkedvezőbb megajánlás) illetve az a feletti többlet tapasztalatra Ajánlatkérő 10 pontot ad. Igazolás módja a szakember(ek) által aláírt nyilatkozat benyújtása. Mivel a többlet tapasztalat kerül értékelésre, ezért a felolvasólapon csak az alkalmassághoz szükséges 36 hónap feletti mennyiséget kell rögzíteni. (pl. ha a szakember szakmai tapasztalata összesen 52 hónap, akkor a 36 hónap feletti mennyiség 16 hónap, és a 16 hónapot kell a felolvasólapon feltüntetni.)

b) A 2.2.-2.4. alszempontok alátámasztására szolgáló, szakember által aláírt nyilatkozatban nem szükséges az alkalmasság igazolására szolgáló (36 hónap) tapasztalatot is bemutatni, de az értékelés körében bemutatott többlet tapasztalat és az alkalmassághoz szükséges 36 hónap között nem lehet átfedés, azaz ugyanaz az időszak nem számolható el a 36 hónapos alkalmasság, illetve a többlettapasztalat terhére is.
4) Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét. Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzés alkalmazása miatt az EKR-rendszerben történik az ajánlatok felbontása.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek alapján feltételes, mivel a Támogatási szerződés módosítására irányuló igény még nem került elbírálásra. Részletek a III.2.2) pontban.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: AK újabb hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. AK az újabb hiánypótlás elrendelés keretében korlátozást nem alkalmaz. (Kbt. 71. § (6) bek.). Hiánypótlás és felvilágosítás szabályait lásd Kbt. 71. §.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1) Az ár szempont esetében fordított arányosítás. Képlettel: Pvizsgált = (A legjobb:Avizsgált)*10. 2) A minőségi szempontok esetében arányosítás. Pvizsgált= (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) *(Pmax-Pmin) + Pmin
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) A II.1.5) és II.2.6) rovatokba írt szám (1) technikai jellegű, ajánlatkérő nem kívánja megadni a közbeszerzés becsült értékét.
2) Jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben, mivel ajánlatkérő a verseny minél szélesebb körű biztosításának elősegítése érdekében élt a Kbt. 113. § (5) bek. d) pontja szerinti lehetőséggel, és választása szerint az eljárást hirdetmény közzététele útján indította meg.
3) Ajánlatkérő a VI.3.11) pont alapján együttesen alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-et, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
4) A „IV.2.5” pont szerinti 30 napos kötöttség a Kbt. 70. § (2) bek szerint hosszabbítható, illetve a 131. § (5) bek. szerint hosszabbodik.
5) Az EKR-ben az űrlapokon felül elérhető Egyéb közbeszerzési dokumentumok 5 kötetből (5 külön fájlból) állnak. (I. útmutató, II-III. minták, IV. műszaki leírás, V. szerződéstervezet). Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokhoz az EKR rendszerben űrlapok találhatóak, továbbá ajánlatkérő .doc formátumban minta-formanyomtatványokat bocsát rendelkezésre. A nem EKR űrlap formájú dokumentumok formájára a Kbt. 41/A-41/B. § irányadó. Részletek még EKD-ban.
6) Az EKD-hoz akkor tudnak hozzáférni a gazdasági szereplők, illetve akkor tudnak kiegészítő tájékoztatást kérni az ajánlatkérőtől, ha az EKR-be belépve, megfelelő jogosultsággal rendelkezve az eljárás iránt érdeklődésüket jelzik. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra jelezte. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és 114. § (6) bek. szerint azzal, hogy az EKD-ban részletezettek szerint a kérdéseket kérjük legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik napig küldjék meg.
7) Az ajánlat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok pl: (a felsorolás nem teljes, részletes jegyzéket lásd az EKD I. Útmutatóban)
- EKR űrlapos nyilatkozatok: Felolvasólap; Kbt. 66.§(2) bek. szerint nyilatkozat; Kbt. 67. § (4) bek. szerint nyilatkozat; nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról; nyilatkozat kizáró okokról; Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat.
- Továbbá:
a) Nyilatkozat üzleti titokra vonatkozóan.
b) Pénzügyi árajánlat és minőségi szempontokra tett vállalások igazolás (1. és 2. értékelési szempontok)
c) Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában.
d) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös) ajánlattevő(k)/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet} képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát.
e) Egyéb dokumentumok: Pl. Változás bejegyzési eljárás; közös ajánlattétel; kap.szerv. igénybe vétele; meghatalmazott általi aláírás; öntisztázás; idegen nyelvű irat stb. esetén; ill. egyéb a Kbt.-ben, 321/2015. Korm. r-ben., 424/2017. Korm. r.-ben, és EKD-ben rögzített dokumentumok.
8) Idegen nyelvű dok. benyújtásakor a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.
9) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Az ajánlatban szereplő valamennyi összeget HUF-ban kell megadni. A különböző devizák HUF-ra történő átszámításáról tájékoztatás az EKD-ban.
10) Közös ajánlattétel szabályait lásd még Kbt. 35-36.§.
11) Üzleti titok Kbt.44.§.
12) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Peremicki Mónika, lajstromszáma: 00128; levelezési címe: 1051 Budapest József Attila u. 2-4.; e-mail cím: monika.peremicki@bm.gov.hu.
13) További releváns infók: Kbt., a 424/2017. Korm. r és a 321/2015. Korm. r.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges