Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:13054/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Budapest XIII. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99939706
Postai cím: Béke Utca 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kormos Tímea
Telefon: +36 14503162
E-mail: kormostimea@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozszolgaltato.bp113.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000888802019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000888802019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Visual Apolló rendszer üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000888802019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Visual Apolló vállalatirányítási rendszer üzemeltetési, karbantartási, frissítési, fejlesztési, migrációs és minden egyéb, a program használatát támogató feladatainak ellátása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A Visual Apolló program és annak moduljai egységet képeznek, részekre nem bontható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Visual Apolló rendszer üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Visual Apolló vállalatirányítási rendszer üzemeltetési, karbantartási, frissítési, fejlesztési, migrációs és minden egyéb, a program használatát támogató feladatainak ellátása.
• XIII. kerületi Önkormányzat Visual Apolló: CRM, FIBU, HP, BANK, STORE, CAS-SA, Deviza folyószámla könyvelő rendszer, Deviza házipénztár, Micro Apolló divíziós ügyviteli rendszer, CRM+ továbbfejlesztés, Vagyonelem gazdálkodási rendszer, Létesítmény-gazdálkodási rendszer, Kontrolling rendszer, Hátralékkezelési modul, a MonDoc rendszerrel kialakított együttműködés támogatása és fejlesztése (a továbbiakban együttesen: szolgáltatás).
• Zrt. Visual Apolló: CRM, FIBU, HP, BANK, STORE, CAS-SA, Vagyonelem gazdálkodási rendszer.
• Fővárosi Önkormányzat Visual Apolló: CRM, FIBU, HP, BANK, STORE, CAS-SA.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a szolgáltatással érintett programok bármely rendszerkomponensének átvételét követően fellépő hibák ingyenesen kiküszöbölésére (hónapban megadva) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (részletei a II.2.13. pontban) / Súlyszám: 75
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
XIII. Kerületi Önkormányzat Visual Apolló Ajánlati ár elemei (nettó HUF) és súlyszámai:
Egyedi programfejlesztés óradíja - 10
Havi szolgáltatási díj (Mondoc kapcsolat támogatásával együtt) - 8
Személyes konzultáció óradíja - 5
Személyes konzultáció kiszállási díja - 2
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Visual Apolló Ajánlati ár elemei (nettó HUF) és súlyszámai:
Egyedi programfejlesztés óradíja - 10
Havi szolgáltatási díj - 8
Személyes konzultáció óradíja - 5
Személyes konzultáció kiszállási díja - 2
Fővárosi Önkormányzat Visual Apolló Ajánlati ár (nettó HUF) elemei és súlyszámai:
Egyedi programfejlesztés óradíja - 10
Havi szolgáltatási díj - 8
Személyes konzultáció óradíja - 5
Személyes konzultáció kiszállási díja - 2

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében, különösen a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok, és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete szerinti igazolásokat, illetve nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől, alvállalkozóktól és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetektől.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy velük szemben nem áll fenn a Kbt. szerinti kizáró ok.
Az alábbi igazolásokat az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt csak a nyertes ajánlattevőnek szükséges benyújtania az ajánlatkérő külön felhívására.
Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (1) – (2) bekezdése szerint a kizáró okokról elegendő az ajánlatában nyilatkoznia, a 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot becsatolnia.
Az Ajánlattevő ajánlatában, illetve - több szakaszból álló eljárás esetén - a részvételi jelentkezésben csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számítva 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozata az alábbi minimális tartalommal (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak)
- számlaszámok felsorolása
- számlavezetés kezdőidőpontja
- a számláin előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven (12 hónapon) belül
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatai szerint bármelyik számlájukon az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 1 évben (12 hónapban) nem fordult elő 30 napot meghaladó sorban állás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben végzett, a közbeszerzés tárgya szerinti szoftvertámogatási és fejlesztési szolgáltatás ismertetése, megadva legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont); szerződést kötő másik fél megnevezését; a referenciaadó személy nevét, elérhetőségét; a szolgáltatás tárgyát, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését; valamint a referencia ismertetésben szereplő szolgáltatásra vonatkozóan a referenciaigazolás másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolás(ok)nak és/vagy referencianyilatkozat(ok)nak tartalmazni kell a referencialista tartalmára vonatkozóan előírt információkat, továbbá – amennyiben a referenciát a megrendelő szervezet igazolja – a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Referenciaigazolást abban az esetben kell benyújtani, amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az Ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból, ha az Ajánlattevő ill. alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban összességében legalább 1 db Visual Apolló szoftver támogatásra és fejlesztésre vonatkozó szerződéssel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az Ajánlatkérő nem köt ki a szerződésben biztosítékot.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtaknak megfelelően banki átutalással történik.
A havi support szolgáltatási díjról a nyertes Ajánlattevő a tárgyhónapban jogosult számlát kiállítani.
Az egyedi fejlesztések díjának kifizetése a teljesítési igazolás alapján kiállított számla átvételét követően történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szabályai szerint történik az alábbi elérhetőségen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000888802019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Legjobb ár-érték arány az értékarányosítás módszerével
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 2) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit. 3) Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy( ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 4) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. 5) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 69. § és 71. § rendelkezései szerint biztosítja. 6) Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 7) Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevezi. 8) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 9) A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a felhívás feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak. 10) További információkat a Közbeszerzési dokumentumok között található "Ajánlati információk" nevű dokumentum tartalmaz.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges