Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0446/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 16. 76/1 hrsz.; 76/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000004952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000004952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bocskai-Kálmán Szolgáltató Ház építés
Hivatkozási szám: EKR000004952019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A megrendelő a korábban elkészült terveket műszaki szakmai tartalom szempontjából felülvizsgálta, melynek tartalmát a közbeszerzési dokumentáció részét képező, Tisza Építész Műterem Kft. által készített műszaki leírásban megjelölt „alternatívák” foglalják össze. A megrendelő a műszaki tartalmat az alternatíva és az árazatlan költségvetésben megjelölt kivitelben kívánja megvalósítani.
A projekt keretében Nyíregyházán a Bocskai és a Kálmán utca sarkán lévő régi, helyi védettséget élvező, de romos épület helyén egy új szolgáltatóház kerül kialakításra, iroda funkcióval. A projekt helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 16. 76/1 hrsz.-on található.
A régi épület eredeti rendeltetése nagyrészt lakóház, ma már az épület használaton kívül van.
Az épület történeti környezetben helyezkedik el. A jellemző beépítés zártsorú, a Bocskai utca felé díszes homlokzatokkal, történeti ablakokkal, tagozatokkal, párkányokkal. A Kálmán utca felőli oldalon a meglévő, rossz állapotban lévő ház mögötti telek foghíjtelek, ami mellett nemrég társasházat építettek, tűzfallal csatlakozva a foghíjtelekhez.
Az épületet a városközponttól a Kossuth tér felől nyugati irányba indulva lehet megközelíteni. A városközponthoz nagyon közel található, alig hat perces sétával megközelíthető.
A régi, helyi védettséget élvező épület romos, életveszélyes állapota miatt sajnos nem menthető meg. A bruttó 285,64m2 alapterületű épület elbontása szükséges, amely a Bocskai utca felőli homlokzati falának felmérése után lehetséges. A homlokzati fal felmérési terv alapján, lehetőleg az eredeti téglaelemekből és azok kiegészítésével a falazat újraépítése szükséges. A falazat felületkezelése az eredetileg tervezett formában megmarad.
Így a homlokzat újjáépítésével új, háromszintes ház kerül, a hozzá kapcsolódó valamennyi infrastrukturális létesítmény, és egyéb az épület rendeltetésszerű használatához szükséges létesítmények kiépítésével együttesen. A területen az épület mellett egy köztérként is funkcionáló kertet kell kialakítani. A földszint a terepszinthez képest lejjebb kerül és a kert felől közelíthető meg.
A bejárat a járdán keresztül kerekesszékkel is megközelíthető. Az épületben a belső függőleges közlekedés 630kg/8fő teherbírású lifttel és lépcsővel is megoldott.
Az épület két részre bontható. A zártsorú oldalon a tűzfal felé található a közlekedő blokk a vizes helyiségekkel, gépészettel és a teakonyhával. Az épület másik része egyterű, nagy helyiségeket foglal magába, amelyek szintenként kiadhatók. Az iroda helyiségek az oromfal felé nagy üveg függönyfallal csatlakoznak, az udvar felé a földszinten szintén függönyfallal, az emeleti szinteken nagy nyílászárókkal.
Megvalósul az épület akadálymentesítése is, a bejárat a terep lejtésével kialakított járdán keresztül kerekesszékkel is megközelíthető lesz. Az épületbe lift és akadálymentes mosdó is kialakításra kerül, továbbá a folyosókon az akadálymentes közlekedés és a megfordulás is biztosított lesz.
A bejáratot egy kapuépítmény jelöli ki, aminek az oldalán hirdetésre alkalmas felület kerül kialakításra. Az építmény rövidebb oldalain Prefa P.10 lemezből függőeresz ereszcsatorna kerül kialakításra az utca felőli oldalon levezetve a csapadékot. Az átjáró kapu mellé hulladéktároló kerül, ahol a szelektív hulladékgyűjtés lehetséges.
Az épület melletti terület köztérszerűen kerül kialakításra sok zöldfelülettel, növénysávokkal és burkolt járdákkal, teresedéssel, lépcsővel és rámpával.
A 76/2-es telken a szolgáltatóházhoz szükséges parkolóhelyek egy része biztosított, melyen 8 darab parkolóhely kerül kialakításra, CAT típusú láncos sorompó lezárással és gyeprácsos felülettel. A burkolt felületű kerthez közel egy mozgássérült parkolóhelyet is kialakítottunk, a még szükséges 8 db parkolóhely a 3277/4 hrsz-ú telken lesz biztosítva A parkoló mellé biciklitároló is kerül, mely 10 kerékpár elhelyezésére alkalmas. Az épület belső függőleges közlekedése lifttel és lépcsővel is megoldott.
Bővebben a közbesz.dok.-ban.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Bocskai-Kálmán Szolgáltató Ház építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 16. 76/1 hrsz.; 76/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Beépített alapterülete: 201,37 m2
Az épület hasznos alapterülete: 441,59 m2
Zöldfelület: 154,51 m2
Az építési beruházás engedélyköteles.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M2a. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 15
2 A felhívás III.1.3) M2b. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 Zöld Város kialakítása
II.2.13) További információ Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, szerves kapcsolata, egymásra épülése miatt lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A becsült érték csak a hirdetmény feladásához szükséges technikai megoldás miatt került meghatározásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerűnyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő másszervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) (2) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglaltinformációk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, a felhívás feladását követően kelt nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám),
mióta vezeti az adott bankszámláját,
volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a felhívás feladását megelőző 2 évben az adott bankszámlán.
Sorban állás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont.
A Ctv. 24. § (6) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevőnek
(i) ha olyan pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot csatol az ajánlatban, amely még nincs feltüntetve a cégkivonatban, kérjük, hogy erről a tényről külön nyilatkozni szíveskedjen illetve
(ii) ha attól a pénzügyi intézménytől nyilatkozatot nem csatol az ajánlatban, amely még fel van feltüntetve a cégkivonatában, kérjük, hogy erről a tényről is külön nyilatkozni szíveskedjen. Ajánlatkérő a cégnyilvántartásban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében is vizsgálja az alkalmasságot, ahogyan, a cégnyilvántartásban még nem szereplő, de már élő pénzforgalmi számlák tekintetében igen.
A már megszűnt számlák ellenőrzése is szükséges, azokról is nyilatkoznia szükséges a pénzügyi intézménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi nyilatkozatok szerint valamely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás fordult elő – akár már megszüntetésre került számláján is.
A P.1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül figyelemmel arra, hogy a P.1.) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P.1.) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P.1.) pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kbt. 65. § (8) bek. alkalmazandó: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Ak a Kr. 22. § (2a) bek. szerint a vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás(ok)ban meg kell adni
legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét ,
az építési beruházás tárgyát és mennyiségét,
a teljesítés idejét (év/hónap/nap) így a teljesítés kezdő és befejező időpontját, ill. a teljesítés helyét
továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bek.-re. Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, azaz év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A párhuzamos szakmai gyakorlati időtartamokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap időszakában teljesített alábbi referenciákkal:
- legalább nettó 300 m2 hasznos alapterületű magasépítési tárgyú referenciával
- legalább 1 db 2 szintes épület felújítására és/vagy építésére vonatkozó referenciával
- legalább 1 db 450kg teherbírású, új felvonó beépítésére vagy meglévő felvonók cseréjére vonatkozó referenciával.
A fentiek több referenciával is igazolhatóak.
M/2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
a) legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultsággal, építési szakterület felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök vagy okleveles építészmérnök
végzettséggel, avagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök vagy építészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,
b) legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, építménygépészeti szakterület felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai
névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati
idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány
vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel, avagy 4 év szakmai
gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel,
c) legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal
építményvillamossági szakterület felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai
névjegyzékbe történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati
idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök, avagy 4 év szakmai
gyakorlati idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel
AK az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésnek megfelelően az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető!
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.1.3) M/2. pont tekintetében megjelölt szakember rendelkezzen az adott pozícióhoz elvárt érvényes jogosultsággal.
Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a jelen felhívás
III.1.3) M/2. pontja tekintetében bemutatott szakember a fentiek szerinti érvényes jogosultsággal legkésőbb a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
Mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 0,5%/nap.
A késedelmi kötbér maximum 40 napig kerül felszámításra, ezt követően az AK jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani. A késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérrel együtt nem kerül érvényesítésre. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a (azaz húsz százaléka)
Jótállás: 60 hónap, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontjától.
Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5%-a
Jótállási biztosíték: nettó vállalkozói díj 5%-a
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 134. § (5) bekezdésére: Kbt. 134. § (5) „A (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.”
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás forrása: Terület és Településfejlesztési Operatív Program
A támogatás intenzitás mértéke: 100 %
A finanszírozás utófinanszírozással történik.
A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben, de legfeljebb hetvenötmillió forintig biztosítja az előleg igénybevételét.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Tartalékkeret alkalmazására nem kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) szerint jelen közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység fordított ÁFA hatálya alá tartozik. A feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 3 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor) fogad be.
- az első részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
- a második részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
- a harmadik részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
- a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult nyertes Ajánlattevő, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.
Számlák benyújtása: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A számlák benyújtásának szükséges feltétele a műszaki ellenőr általi ellenjegyzése is.
A nyertes ajánlattevő a végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Adott esetben a szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktolmács folyamatos biztosítása AT kötelezettsége és költsége, melyet az ajánlati árnak tartalmazni kell.
A VI.3.4) További információk pont folytatása:
A Kbt.117. §-a alapján a Kbt. II. Részben foglalt szabályok által nem kötött,önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt.117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
AK az elj. során a Kbt.112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el - hirdetménnyel induló nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. AK. a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen elj.-t megindító felhíváson kívüli közbesz. dok.-ok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam – 24 óra - áll rendelkezésre,az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról,a közbesz. dok.-ok módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen az EKR-ben,közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
Amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül AK haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazd. szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül.
-3. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata 1 lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dok.-ok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
- 4. AK a Kbt. 114. § (2) bekezdésének 4. és 5. mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát 1 lépcsőben végzi.

- 5. AK az alábbiak szerint alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat: Az AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett AT - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az AT ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő AT a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. Az AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot. AK a bírálat során ilyenkor is biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - AT ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az AK az AT nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
-6. A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az AT-t annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az AK akként állapítja meg, hogy a közbesz. tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása az EKR Rend.15. §-ának (2),(4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt.68.§(4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal-elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Egyenes és fordított arányosítás módszere
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744003-15402006-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dok., vagy biztosítási szerz. alapján kiállított készfizető kezességvállalást tart. kötelezvény
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése foglaltaknak megfelelően.
2. AK jelen közb eljáást az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls. AK felhívja AT-k figyelmét az EKR rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § ( 2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
3. Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei (P.1, M.1, M.2..) és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában fogl. eredménytelenségi okot.
5. AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő
6. Szakmai többlettapasztalat alatt AK a hivatkozott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal megegyező tapasztalatot érti.
7. Ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke
• Ajánlatot aláíró(k) hiteles cégaláírási nyilatkozata
• A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (adott esetben)
• Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okirat. (adott esetben)
• Közös AT-k jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos „közös ajánlattevői megállapodása” (adott esetben)
• A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat
• A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
• A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti az ajánlattevő nyilatkozatot benyújtani szíveskedjen az alkalmasságot igazoló szervezetek kapcsán a Kbt. 62. § (1)- (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
• Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (adott esetben)
• Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (adott esetben)
• Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okokra vonatkozóan
• Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében
• Alkalmasságra vonatkozó igazolások
• AT-(k) nyilatkozata(i) az alkalmassági követelményre vonatkozó nyilatkozata
• Pénzügyi és gazd. alkalmasság
• Pénzintézeti igazolás
• Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolások
• M/1. Szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolás(ok)
• M/2.
• A teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása
• A szakember végzettségét, képzettségét, jogosultságot igazoló okirat másolata
• Saját kezűleg aláírt önéletrajz, szakmai tapasztalat év/hónap/nap pontossággal
• A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
• Nyilatkozat megajánlott szakember kamarai tagságáról
• Egyebek
• Fordítás (adott esetben)
• Nyilatkozat
• fordításról (adott esetben)
• felelősségbiztosításról
• a biztosítékok határidőre történő nyújtásáról
• a tanúsítványok rendelkezésre állásáról
• ütemterv határidőre történő nyújtásáról
• Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan (adott esetben)
• Nyilatkozat a tervek megismeréséről
• Az árazott költségvetési lap, xls formátumban is.
8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Előd lajstromszám: 00645
9. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
További részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.
Folytatás a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges