Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/155
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.08.12.
Iktatószám: 15378/2019
CPV Kód: 80000000-4
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80729554
Postai cím: Nyugati Utca 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Csaba
Telefon: +36 52747451
E-mail: info@nyitok.hu
Fax: +36 52747451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyitok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyitok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001052602019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001052602019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001052602019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a NYITOK hálózat számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a NYITOK hálózat számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése az alábbiak szerint:
• 100.000 képzési óra (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett)
Az országosan 50 településen működő Nyitott Tanulási Központok és 2 településen működő NYITOK eMűhelyek, valamint az országosan működő Mobil Oktatási Központok és az Online Platform (a továbbiakban NYITOK hálózat) folyamatosan mérik fel a lakosság tanulási igényeit és kompetenciafejlesztési szükségleteit, ezek alapján határoznak meg kompetenciafejlesztési célokat, terveznek meg tanulási programokat, valamint a célcsoportok érdeklődésének felkeltésére, tanuláshoz fűződő motivációinak megerősítésére irányuló rendezvényeket, programokat szerveznek. Ezek alapján fogalmazódnak meg igények és konkrét megrendelések a szolgáltató irányában tanárok, oktatók, trénerek bevonására, valamint egyéb, a felnőttek tanulását elősegítő tevékenységek megvalósítására.
A Nyertes Ajánlattevő feladata olyan oktatási szolgáltatás nyújtása, amely a folyamatosan közvetített igényeknek megfelelően biztosít tanári vagy tréneri kapacitásokat. Ajánlatkérő által megvalósított informális tanulásra lehetőséget adó programok megvalósításához, vagy tanulásra való motiváláshoz kapcsolódó tevékenységekhez és programok megvalósításához megfelelő helyi szakemberek illetve humán erőforrások biztosítása.
A fentiekben körülírt földrajzi kiterjedtségű és változatos tartalmú oktatási szolgáltatás igényeknek megfelelő biztosítása érdekében a Nyertes Ajánlattevő feladata még az Ajánlatkérővel az Ajánlatkérő székhelyén személyesen heti rendszerességgel konzultáción részt venni.
A tanulási programok kiscsoportos formában (5-15 fő) valósulnak meg, ettől eltérő létszám az e-learning jelenléti képzésein valósulhat meg (max. 30 fő). A tanulási programok előre meghatározott kompetencia célok mentén testre szabottan (kontextualizálva és a résztvevők igényeire és szükségleteire szabva) valósulnak meg. A program célja a munkaerőpiacon azonnal használható versenyképes tudás megszerzésére irányuló, rövid időtartamú képzések megvalósítása.
A program céljához kapcsolódóan a képzések, tanulási programok az alábbi területeket ölelik fel:
• idegen nyelvi képzések (angol, német, orosz valamint a helyi igények alapján szerveződő további nyelvi csoportok);
• informatikai ismeretek;
• alapozó tanulási programok a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzéséhez;
• iparági irányultságú tanulási programok;
• a mindennapi élethez szükséges kompetenciák megszerzésére irányuló tanulási programok
A kiscsoportokban megvalósuló tanulási programok mellett a célcsoportok érdeklődésének felkeltése, tanulói közösségbe történő bevonása, érzékenyítése, motiválása, illetve célzott kompetenciafejlesztése számtalan más tevékenység formájában valósulhat meg. Ezek közé tartozik: célzott egyéni fejlesztések, tanulókörök, műhelyek, szakmai konzultációk szervezése, klubok, önképző körök, öntevékeny csoportok létrehozása és működtetése, ismeretterjesztő előadások megtartása, közösségi programok, események szervezése. E tevékenységekben közreműködő szakemberek és segítők (műhelyvezető, klubvezető, foglalkozás vezető, programszervező, rendezvényszervező, animátor / szabadidő szervező, közösségfejlesztő, stb.) foglalkoztatása a közbeszerzés tárgyát képező vállalkozási szerződésen keresztül történik.
A NYITOK hálózat programjainak megvalósításához szükséges képzési és egyéb tanulási lehetőséget biztosító szolgáltatások megvalósítására összesen 100.000 képzési óra áll rendelkezésre.
Az Ajánlatkérő a program gördülékeny megvalósítása érdekében 3 Regionális Támogató Központot tart fenn az ország különböző pontjain. A feladat ellátásához a Nyertes Ajánlattevő részéről szükséges adminisztrációs és kapcsolattartási iroda biztosítása az Ajánlatkérő által működtetett minden Regionális Támogató Központ mellett, a teljes szerződéses időszak alatt. A Regionális Támogató Központ helyszínei: Debrecen, Kecskemét, Balatonfüred. Ha valamelyik Regionális Támogató Központ helyszíne megváltozik a szerződéses időszak alatt a Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az irodája áttelepítését az új Regionális Támogató Központ településére.
Minden Nyitott Tanulási Központ és a Mobil Oktatási Rendszer, valamint NYITOK Online Platform feladata a szükségletek feltérképezése, az igények folyamatos gyűjtése és értékelése alapján tervek készítése a tervezett programokra vonatkozóan. A tervezett programok az Ajánlatkérő jóváhagyását követően szükséges kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok, oktatók, trénerek bemutatására vonatkozó határidő napokban a szerződéskötéstől számítva a projekt zárásáig minden hét első munkanapjától számítva kerül meghatározásra, mely maximum 45 nap lehet (értékelési szempont).
Az elfogadást követően a Nyertes Ajánlattevő feladata a közreműködő szakemberek vagy segítők megfelelő tájékoztatása, szerződtetése, a szükséges tanári kapacitások megfelelő helyen, időben és minőségben való megjelenésének biztosítása valamint a feladatteljesítés nyomon követése. A Nyertes Ajánlattevőnek elő kell segítenie, hogy a tanulási programok és egyéb rendezvények színvonalasan, a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően, valamint a NYITOK-hálózat alapelveivel és szakmai filozófiájával összhangban valósuljanak meg.
Karakterkorlát miatt folyt.:II.2.8)pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember 2013. évi LXXVII. tv. alapján engedélyezett oktatási szolg. irányításában szerzett tapasztalata óraszámban megadva(min.0 óra max.50.000 óra) 10
2 Az Ajánlatkérő által meghat. igényekhez szüks. kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok, oktatók trénerek bemutatására vonatkozó hat.idő napokban(min.7nap,max.45nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár(HUF/tanítási óra) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:folyt1.:
A NYITOK hálózata által képviselt felnőtt-tanulási koncepció olyan szakemberek és segítők közreműködését feltételezi, akik:
• megfelelnek a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet előírásainak;
• ismerik a felnőttkori tanulás sajátosságait;
• értik a felnőttek tanulással kapcsolatos fenntartásaikat, aggályaikat;
• értően tudnak közeledni a tanulási nehézségekhez;
• többfajta tanulási módszert tudnak használni;
• képesek a felnőtteket bevonni az aktív ismeret elsajátításba;
• sikeresen tudják motiválni a résztvevőket.
A felsorolt kompetenciák meglétét a tanárok kiválasztásánál szempontként a Nyertes Ajánlattevőnek figyelembe kell venni.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.4-16-2017-00001
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
A II.2.7) pontban megadott kezdő időtartam csak tervezet, az a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:folyt1.
Az ajánlati ár tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az 1. és a 2. értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik: Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával számítja ki:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A megajánlást kizárólag egész napokban kell megadni.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében maximum 50.000 órát határoz meg.
Ajánlattevők 0-50.000 óra tapasztalatot ajánlhatnak meg azzal, hogy 50.000 órát elérő, illetve az azt meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Amennyiben ajánlattevő 0 órát ajánl, meg, úgy a minimum pontszámot, azaz 0 pontot kapja.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében maximum 45 nap szállítási határidőt határoz meg.
Ajánlattevők 7-45 nap szerinti szállítási határidőt ajánlhatnak meg azzal, hogy a 7 napot elérő, illetve az az alatti mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Amennyiben az Ajánlatkérő által meghatározott igényekhez szükséges kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok, oktatók trénerek bemutatására vonatkozó határidőként ajánlattevő a szerződéskötéstől számítva a projekt zárásáig minden hét első munkanapjától számítva 45 napnál hosszabb időtartamot ajánl meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Amennyiben ajánlattevő 45 napot ajánl, meg, úgy a minimum pontszámot, azaz 0 pontot kapja.
A megajánlást kizárólag egész napokban kell megadni.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében értékelésre kerülő teljesítési határidő betartását Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Amennyiben Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által előírt mértékegységben adja meg az ajánlatát, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 7 nap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb, azaz kevesebb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra. hogy abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték kerül helyettesítésre a képletbe, amennyiben az ajánlat ennél előnyösebb megajánlást tartalmaz.
A program megvalósítása során nagy földrajzi kiterjedtségű, sok helyszínen és változatos tartalmú oktatási szolgáltatás valósul meg párhuzamosan és folyamatosan. Ahhoz, hogy a program célkitűzése megvalósuljon szükséges, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű oktató folyamatosan rendelkezésre álljon a helyszíneken.
A minőség értékelési részszempontban szereplő módszer alkalmazása kiemelten fontos, hogy a fent említett célkitűzés megvalósuljon.
A program keretében folyamatosan történik a helyi igények felmérése. A helyi igények összesítését követően történik az adott helyszínen és időpontban megvalósítandó képzések meghatározása. Ezek alapján hetente történik az indítandó képzések listájának összeállítása, és ennek alapján merül fel az oktatói kapacitások meghatározása is.
Karakterkorlát miatt folyt. a következő pontban:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:folyt2.:
Az Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevőtől minden hét első munkanapján kér az oktatók személyére javaslatokat. A Nyertes Ajánlattevőnek innentől számítva általa megajánlott napokban meghatározott határidőig kell javaslatot tenni az oktatók személyére vonatkozóan.
A Nyertes Ajánlattevő az adott helyszínen és adott időpontban megvalósítandó képzésekhez szükséges, felnőttképzési jogszabályokban elvárt szempontoknak megfelelő oktató személyére tesz javaslatot. A Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérőnek a javaslatot dokumentáltan szükséges átadnia, amely oktatói adatlapon történik. Az oktatói adatlap a javasolt oktató azonosításához szükséges személyi adatokat és a tevékenység ellátásához szükséges releváns végzettséget és szakmai tapasztalatot tartalmazza. A megajánlás teljesítésének ellenőrzése az oktatói adatlap beérkezésének dátuma illetve az adatlapon szereplő adatok alapján történik.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt előírni.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Karakterkorlátt miatt az értékelési szempontok bővebb kifejtése:
X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett oktatási szolgáltatás irányításában szerzett tapasztalata óraszámban megadva (Az óraszám egy képzésen teljesített összes óraszámot jelenti hallgatói létszámtól függetlenül, minimum 0 óra, maximum 50.000 óra)
Ajánlatkérő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett kifejezés alatt az adott tagállam joga szerint, a felnőttképzési intézményekben folytatott oktatási tevékenységet elfogadja.
Súlyszám: 10
2. Az Ajánlatkérő által meghatározott igényekhez szükséges kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok, oktatók trénerek bemutatására vonatkozó határidő napokban a szerződéskötéstől számítva a projekt zárásáig minden hét első munkanapjától számítva (minimum 7 nap, maximum 45 nap.)
Súlyszám: 10
X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
Nettó ajánlati ár, a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 85.§ (2) alapján a szolgáltatás mentes az ÁFA alól (HUF/tanítási óra)
Súlyszám: 80
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt előírni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.4) További információk:folyt1.:
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.) alkalmassági követelmény.
20. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
21. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
24. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
25. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
26. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő érdeke hogy a jelen közbeszerzési kiírás teljesülésével egy egységes szemléletben kialakított, összehangolt, egyes elemeiben szükség szerint egymáshoz kapcsolódó és egymásra épített oktatási és képzési rendszer valósuljon meg. A programban elvárt indikátor célértékei összesítésben kerültek meghatározásra. A fenti szempontokon túlmenően - a projekt szakmai sajátosságaiból adódóan - az 50 Nyitott Tanulási Központ és 2 NYITOK eMűhely, valamint az országosan működő Mobil Oktatási Rendszerben egy-egy helyszínen létrejövő képzéseinek száma (az összóra keretein belül) és típusa a projekt megvalósításának folyamatában, a helyi igényekre alapozva alakul ki. A projekt során kötelező 10 új tanulási program meghatározása és kidolgozása egy másik közbeszerzési eljárás során kiválasztott beszállító feladata, amely jelen közbeszerzéssel párhuzamosan bonyolódik.
Ezekből következően sem területileg, sem a képzés típusa szerint a részekre bontás nem értelmezhető, továbbá Ajánlatkérő nem tudja megadni a részekre bontott teljes mennyiséget.
Karakterkorlát miatt folyt. a következő pontban:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.4) További információk:folyt2.:
27. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az ajánlatban becsatolt igazolás, / a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített, összesen legalább 50.000– a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett- órát tartalmazó oktatási és képzési szolgáltatásra irányuló referenciával.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén Ajánlatkérő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett kifejezés alatt az adott tagállam joga szerint, a felnőttképzési intézményekben folytatott oktatási tevékenységet elfogadja.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő 6 év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az előírt referencia követelménynek ajánlattevő több szerződés bemutatásával is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmi kötbér: a vállalkozási díj 1 %-a naponta, maximális összege a vállalkozási díj 30 %-a,
Hibás teljesítési kötbér: a vállalkozási díj 3%-a / hibás teljesítés. A hibás teljesítési kötbér mellett szavatossági igényt Ajánlatkérő nem érvényesíthet.
Meghiúsulási kötbér: a vállalkozási díj 30 %-a.
Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek. (Kbt. 134. § (5) bekezdés)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzést Ajánlatkérő a GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a. Előleg igénylésére nincs lehetőség.
A számlázás alapja a teljesítés szerinti tanítási óra (Egy tanítási óra 45 perc). A teljesítés során nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát benyújtani a tényleges teljesítésnek megfelelően.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet,
o A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Karakterkorlát miatt folyt.III.1.1) Kizáró okok pontjában
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 9.000.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-20886594
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Ajánlati biztosíték összege: 9.000.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-20886594 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
VI.3.4 )
További információk: 1. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás szolgáltatásra irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
7. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. A fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Karakterkorlát miatt foly.:III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges