Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/217
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.12.
Iktatószám:21755/2019
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 14694443
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001441172019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001441172019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Katasztrófavédelem
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftver
Hivatkozási szám: EKR001441172019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő részére Térinformatikai szoftver beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás részében előírt minőségben és mennyiségben.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftver
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További tárgyak:48326000-9
48328000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Árubeszerzés
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő és mint vevő részére összesen 27 db térinformatikai offline szerkesztő szoftver beszerzése.
A térinformatikai offline szerkesztő szoftverrel szemben támasztott követelmények: A pilóta nélküli légijárművekkel készített videó és képanyagok feldolgozásához alkalmas offline szoftver elsősorban desktop környezetben történő használathoz. Ennek a fotogrammatikai szoftvernek képesnek kell lennie 3D pontfelhők generálására, georektifikált ortomozaikok készítésére megfelelő képkockák felhasználásával, mindezt a helyi számítógép erőforrásait felhasználva (offline módon) távoli szerver, vagy egyéb (távoli) számítási kapacitás nélkül.
Ajánlatkérő nem fogadja el a használt vagy demo szoftverek megajánlását, a megajánlott szoftvereknek újaknak kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A szoftverek részletes műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (egész Forint) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a (közös) ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel (amivel) szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k); m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy Ajánlattevőnek az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap megfelelő kitöltésével szükséges nyilatkoznia arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt!
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót, kapacitás nyújtó szervezetet igénybe venni. Ajánlattevőnek az EKR felületen – EKR űrlap formájában! – szükséges jelen nyilatkozatot benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR felületen jelen nyilatkozatminta Ajánlattevő általi megfelelő kitöltése (a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjaira történő hivatkozás) szükséges!
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésére miszerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás: Kbt. 64. §-ában foglaltaknak megfelelően.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (11a) bekezdéseire, valamint a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésére.
Továbbiak a KD-ban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az AT (közös AT) csatoljon referenciaigazolást/nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett – legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (térinformatikai szoftver) eszközök szállításáról.
/321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a)
pontja szerint/
A referenciát a Kr. 23.§-a és 24. § (1) bek. szerint kell igazolni.
Igazolások benyújtása esetében alkalmazandó jelen ajánlattételi felhívás VI.3.4) További információk: 19. pont c.) alpontjában előírtak!

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek.-ben, valamint a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. Továbbiak a KD-ban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett – legalább 15 db térinformatikai szoftver szállítására vonatkozó referenciaigazolással/nyilatkozattal.
A kért referencia több szerződésből is teljesíthető.
Ajánlatkérő csak a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja: a teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, mértéke 0,5 %/nap, max. 15 %
Meghiúsulási kötbér alapja: a szerződés teljes nettó ellenértéke, mértéke 30 %
Jótállás időtartama: 12 hónap – a sikeres átadás-átvétel napjától.
Továbbiak a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a kifizetés, a szerződéskötés és a számlázás pénzneme: magyar forint (HUF).
A szerződés finanszírozása a KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú projektben nyújtott az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásából (85-15%) származó támogatás biztosítja, utófinanszírozással történik.
Részszámlázás nem biztosított. Előre fizetés nem megengedett. Előteljesítés megengedett.
Vevő az áruk ellenértékét a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint, banki átutalással 30 naptári napon belül teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155. §-a alkalmazandó.
Továbbiak a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/01/16 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. §-a alapján
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alapján történik: Kbt.76.§(2) bek. a) pont.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.4) További információk:
Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani szíveskedjenek!
1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatát, cégszerűen aláírva. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
2. A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok Ajánlattevő általi fordítást is elfogadja.
6. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a szerint.
7. Irányadó idő: magyarországi helyi idő (CET).
8. Árfolyam: A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
9. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. AT-nek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a kap.-t rendelkező szervezetnek) az ajánlatában csatolni kell az AT részére szóló meghatalmazást.
11. Ajánlattevő köteles kitölteni az EKR rendszer által generált űrlapokat (Felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, nyilatkozat változásbejegyzésről, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat kizáró okok vonatkozásában, Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről, Nyilatkozat fordításról). Felhívjuk a figyelmet, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozat, és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek szükséges kitöltenie a megfelelő jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozással (Kbt. 62. § b), g)-k); m) és q) pontjai)! Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a „Nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről” c. nyilatkozatot Ajánlattevőnek szükséges kitöltenie.
12. Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) – cégszerűen aláírva,
- aláírási címpéldány/aláírás-mintát (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonat.)
- termékismertető
13. AK a Kbt. 74.§ (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
14. Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is.
15. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
16. A III.1.3) M/1. pontban felsorolt alkalmassági követelmény és igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
17. Részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzendő szoftverek (27 db) felhasználási célja ugyanarra irányul ezért kerül ugyanazon műszaki leírás feltételeit teljesítő szoftver összesen 27 db-ja beszerzésre, továbbá több eladótól való megvásárlás gazdaságilag nem hatékony.
18. Irányadó jogszab-k: Kbt., 272/2014. (XI.5.) Korm.r., 321/2015.(X.30.)Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk.
19. A Kbt. 117.§ (2) bek. alapján ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:
AK a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pontja szerint jár el – nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint – az alábbi eltérésekkel:
a.) A Kbt. 113.§ (1)-(5) bek., 115.-116. § bek-i nem kerülnek alkalmazásra; a Kbt. 113.§ (6) bek. a jelen felhívás visszavonására is alkalmazandó.
b.) Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen felhíváson kívüli KD módosul és az ajánlattételhez még min. 3 munkanap rendelkezésre áll, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, a módosításról hirdetmény nem kerül feladásra, a módosított KD közvetlenül az
EKR-ben kerül közzétételre. A KD módosításáról AK az EKR útján értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
c.) AK a Kbt. 69.§ (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata 1 lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel a kizáró okok hatálya alatt nem állás, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandók.
Figyelem! AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, azaz: AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és adott esetben (AK döntése alapján) az azt követő 1 vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
20. FAKSZ: dr. Palotai Péter (01026), dr. Pécsy Mária (01014),
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges