Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10157/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Diósd Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Diósd Város Önkormányzatának közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Diósd Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28331373
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Diósd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogó László
Telefon: +36 23545550
E-mail: onkormanyzat@diosd.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Diósd közvilágítási rendszer felújítás és bővítés
Hivatkozási szám: EKR000418562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
”Diósd Város Önkormányzata számára közvilágítási rendszer felújítása és bővítése, szolgáltatás-nyújtás keretében”
I. részfeladat:
1. Kiviteli terv elkészítése a korszerűsítésre és sűrítésre vonatkozóan
tervdokumentáció tartalma, megnevezése: Diósd Város területén lévő közvilágítási hálózatán lévő lámpatestek felmérése, dokumentálása, és az engedélyes kiviteli terv elkészítése
- Megnevezése: „Diósd Város területén közvilágítás korszerűsítés”
- Tartalma: A meglévő lámpatestek cseréje és a lámpatesttel nem rendelkező oszlopokon lámpatestek felszerelése
- Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges engedélyek megszerzése

2. Bontási tevékenység
1583 db lámpatest leszerelése a hálózatról (meglévő lámpatestek), és a leszerelt lámpatestek elszállítása és dokumentált hasznosítása, vagy a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő megsemmisítése.
3. Kivitelezés
A kiviteli terv végrehajtása: 1583 db lámpatest felszerelése és 419 db lámpatest sürítése a kiviteli tervben meghatározottak alapján, beazonosítható módon („lámpatest besűrítés”)
4. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása
A felszerelt 1583 + 419 db lámpatest üzemeltetése, karbantartása a futamidő végéig (10 év). Hibacím felvételi 24 órás ügyeleti rendszer üzemeltetése. A meghibásodott közvilágítási berendezések cseréje, javítása.
A jelenlegi (bontandó) lámpatestek 2019. szeptember 01. napjától fogva az Ajánlatkérő tulajdonát képezik.
II. részfeladat:
1. Kiviteli terv elkészítése bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítése meglévő kommunális hálózatra vonatkozóan
tervdokumentáció tartalma, megnevezése: Diósd Város különböző területein közvilágítási hálózat építése, és az erre vonatkozó engedélyes kiviteli terv(ek) elkészítése.
- Megnevezése: „Diósd Város különböző területein közvilágítási hálózatok építése”
- Tartalma: Az Ajánlatkérő által megnevezett összesen 76 db különböző területen új légvezetékes vagy kábeles közvilágítási hálózat építése
- Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges engedélyek megszerzése
2. Kivitelezés - bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítése meglévő kommunális hálózatra vonatkozóan
• összesen 1,6 km földkábeles közvilágítási hálózat és 51 db közvilágítási lámpatest + 51db oszlop kiépítése a kiviteli tervben meghatározottak alapján („földkábeles közvilágítási hálózat építés”)
• összesen 1,9 km légvezetékes közvilágítási hálózat és 42 db közvilágítási lámpatest + 25 db légvezetéki tartóoszlop kiépítése a kiviteli tervben meghatározottak alapján („légvezetékes közvilágítási hálózat építés”)
• összesen 44 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő légvezetéki oszlopra és 1,5 km közvilágítási vezérlőszál felszerelése meglévő 0,4 kV-os kommunális hálózatra. alapján („légvezetékes vezérlőszál kiépítés”)
3. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása
A bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítését követően üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása a futamidő végéig (10 év). Hibacím felvételi 24 órás ügyeleti rendszer üzemeltetése. A meghibásodott közvilágítási berendezések cseréje, javítása.

Mind a két részfeladat tekintetében:
Az ajánlatkérő a névleges feszültség alatt a névleges hálózati feszültséget érti. A névleges hálózati feszültséget az ajánlatkérő 230 V-ban határozza meg. A rendszerrel szemben támasztott minimum követelmények értékeit az ajánlatkérő a hálózati feszültségen történő mérés alapján kéri. Nem képezi ajánlattevő feladatát a villamos energia vásárlása, beszerzése, biztosítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299973110 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Diósd közvilágítási rendszer felújítás és bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928530-2
További tárgyak:50232100-1
50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Diósd Város Önkormányzatának közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
”Diósd Város Önkormányzata számára közvilágítási rendszer felújítása és bővítése, szolgáltatás-nyújtás keretében”
I. részfeladat:
1. Kiviteli terv elkészítése a korszerűsítésre és sűrítésre vonatkozóan
tervdokumentáció tartalma, megnevezése: Diósd Város területén lévő közvilágítási hálózatán lévő lámpatestek felmérése, dokumentálása, és az engedélyes kiviteli terv elkészítése
- Megnevezése: „Diósd Város területén közvilágítás korszerűsítés”
- Tartalma: A meglévő lámpatestek cseréje és a lámpatesttel nem rendelkező oszlopokon lámpatestek felszerelése
- Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges engedélyek megszerzése

2. Bontási tevékenység
1583 db lámpatest leszerelése a hálózatról (meglévő lámpatestek), és a leszerelt lámpatestek elszállítása és dokumentált hasznosítása, vagy a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő megsemmisítése.
3. Kivitelezés
A kiviteli terv végrehajtása: 1583 db lámpatest felszerelése és 419 db lámpatest sürítése a kiviteli tervben meghatározottak alapján, beazonosítható módon („lámpatest besűrítés”)
4. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása
A felszerelt 1583 + 419 db lámpatest üzemeltetése, karbantartása a futamidő végéig (10 év). Hibacím felvételi 24 órás ügyeleti rendszer üzemeltetése. A meghibásodott közvilágítási berendezések cseréje, javítása.
A jelenlegi (bontandó) lámpatestek 2019. szeptember 01. napjától fogva az Ajánlatkérő tulajdonát képezik.
II. részfeladat:
1. Kiviteli terv elkészítése bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítése meglévő kommunális hálózatra vonatkozóan
tervdokumentáció tartalma, megnevezése: Diósd Város különböző területein közvilágítási hálózat építése, és az erre vonatkozó engedélyes kiviteli terv(ek) elkészítése.
- Megnevezése: „Diósd Város különböző területein közvilágítási hálózatok építése”
- Tartalma: Az Ajánlatkérő által megnevezett összesen 76 db különböző területen új légvezetékes vagy kábeles közvilágítási hálózat építése
- Ajánlattevő feladatát képezi a szükséges engedélyek megszerzése
2. Kivitelezés - bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítése meglévő kommunális hálózatra vonatkozóan
• összesen 1,6 km földkábeles közvilágítási hálózat és 51 db közvilágítási lámpatest + 51db oszlop kiépítése a kiviteli tervben meghatározottak alapján („földkábeles közvilágítási hálózat építés”)
• összesen 1,9 km légvezetékes közvilágítási hálózat és 42 db közvilágítási lámpatest + 25 db légvezetéki tartóoszlop kiépítése a kiviteli tervben meghatározottak alapján („légvezetékes közvilágítási hálózat építés”)
• összesen 44 db közvilágítási lámpatest felszerelése meglévő légvezetéki oszlopra és 1,5 km közvilágítási vezérlőszál felszerelése meglévő 0,4 kV-os kommunális hálózatra. alapján („légvezetékes vezérlőszál kiépítés”)
3. Közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása
A bővítés, hálózatfejlesztés, tartószerkezetek és a vezérlőszál kiépítését követően üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása a futamidő végéig (10 év). Hibacím felvételi 24 órás ügyeleti rendszer üzemeltetése. A meghibásodott közvilágítási berendezések cseréje, javítása.

Mind a két részfeladat tekintetében:
Az ajánlatkérő a névleges feszültség alatt a névleges hálózati feszültséget érti. A névleges hálózati feszültséget az ajánlatkérő 230 V-ban határozza meg. A rendszerrel szemben támasztott minimum követelmények értékeit az ajánlatkérő a hálózati feszültségen történő mérés alapján kéri. Nem képezi ajánlattevő feladatát a villamos energia vásárlása, beszerzése, biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Beépített felvett hatásos teljesítmény tekintetében a legalacsonyabb tervezett teljesítmény (kW): 20
2 Lámpatestek élettartama tekintetében (üzemóra): 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Éves nettó szerződéses díj: Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljes időtartama mind a két részfeladat műszaki átadás-átvételtől számított 120 hónap. Amennyiben a két részfeladat kivitelezése során a munkálatok eltérő ütemben valósulnak meg a 120 hónap a később lefolytatott átadás-átvételtől számítódik.
A munkaterület átadásának időpontja az I. részfeladat tekintetében: 2019. szeptember 1.
Folytatás a III.1.1) pontban (Szakmai tevékenység vég..)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Diósd közvilágítási rendszer felújítás és bővítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90115732
Postai cím: Külterület
Város: Dörgicse
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8244
Ország: Magyarország
E-mail: info@grep.lighting
Telefon: +36 14240313
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14240314
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25842379219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298528566
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299973110
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: lámpatestek le- és felszerelése, üzemeltetés tervezés, szaktanácsadás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213

Hivatalos név: Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90115732
Postai cím: Külterület
Város: Dörgicse
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25842379219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges