Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/165
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.28.
Iktatószám: 15662/2019
CPV Kód: 45214210-5, IA14-8
Ajánlatkérő: Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Teljesítés helye: Ágfalva, Váci Mihály u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36020566
Postai cím: Soproni Utca 3
Város: Ágfalva
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9423
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Skala János
Telefon: +36 306002826
E-mail: agfalvi.nemet.onkormanyzat@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000595782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214210-5 IA14-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Helyszín: 9423 Ágfalva, Váci Mihály utca 1. HRSZ.:484. Ágfalva régi parcellázású, két telek összevonásából kialakult területén
található a telek. A telek területe: 5694,00 m2 Beépített terület: 1708,00 m2 Földszint nettó beépített területe: 1471,00 m2 Emelet
nettó beépített területe: 632,00 m2 Építmény magasság: 5,8 m Tűzvédelmi kockázati osztály: „AK” a tűzvédelmi dokumentáció alapján
Beépítés: A telken az iskola régi földszintes épülete L alakú, az egyik szárny elbontásával egy tornaterem épül a bontás helyén.
Az új épület kétszintes, a terepviszonyok miatt az öltözők területe részben a föld alá kerül, a régi épületrész pedig tetőtér beépítést kap. Az iskola az utcafrontra épült, az új építési terület az utca vonalától lépcsősen visszahúzódik.
Az épületben a munkálatok végzése alatt 2020. június 15.-ig folyamatosan oktatás folyik. Az ezt követő időponttól munkavégzés korlátozás nem lesz, a kivitelezési munkák befejezéséig, mivel az épületben oktatás nem lesz. Az oktatás ideje alatt a kivitelező köteles a munkálatokat úgy végezni, hogy az intézményben dolgozók és tanulók munkáját hátrányosan ne befolyásolja. Hétköznapokon, tanítási napokon a délelőtti órákban az oktatást befolyásoló folyamatos zajterhelés, rezgés és porterhelés a tanulók életkori sajátosságaiból adódóan nem megengedett. Kivételt jelentenek a tanév rendjében meghatározott oktatási szünetek, amelyekre a korlátozás nem vonatkozik, mivel azokon a napokon oktatás nem lesz az intézményben. Az építési terület körülhatárolása során a működés körülményeit figyelembe kell venni.
Az építési ütemek fő sarokpontjait a beruházó az alábbiakban határozza meg.
Épület kivitelezés szakaszai: I. ütem: 2019. munkaterület átadásától - 2020. 05. 31-ig. (nyári szünet kezdete).
A munkálatok alatt az iskola folyamatosan működik. A munkát az L alakú épület SZ0 rajzon jelölt szakaszának a bontásával, valamint az ideiglenes fallezárások megépítésével kell kezdeni. Földkitermelés, föld elszállítás után a csarnok és a lépcsőház (lift) alapozási munkálatait lehet elvégezni. A munkaterület a lépcsőház és a (megmaradt) vizesblokk közötti területen közelíthető meg. A vasbeton falak és pillérek zsaluzása, építése. A jelölt szakasz vasbeton gerendáinak építés, födémpanelok elhelyezése. Tornacsarnok koszorú építés, ragasztott fa tartóelemek és favázszerkezetű oromfalak építése. Tornacsarnok lefedése, az (emeleti) bejárat ( járda) vízelvezetésének és burkolatának kialakítása. Szivárgó rendszer és vízelvezetés kiépítése, villany fogadó megépítése. (SZ1, SZ2 rajz)
II. ütem: 2020. 06. 01. - 2021.07.31.
Az eredeti L alakú épület vizesblokkjának és tetőszerkezetének valamint a térdfalak bontása (SZ0 rajz). Az eredeti épület földszintjén a feltöltés és a lépcsőház kialakítása. A teljes épületszakaszon végigfutó egységes koszorú kialakítása, a födémpanelek elhelyezése, térdfalak építése. Nyeregtető, oromfalak kialakítása, tetőfedés. A földszinti vizesblokk megépítése a csatlakozó folyosóval. A vizesblokk csapadék elleni szigetelése. (az emeleti vizesblokk és tető elkészítése esetén az ideiglenes védelemre nincs szükség) A megmaradó iskola földszintjén és tetőterében a válaszfalak és burkolatok elkészítése, villany és gépészeti szerelvények kiépítése. Gépészeti fogadótér kialakítása a gépészeti vezetékekkel. A tűzjelzők és napelemek elhelyezése, az épületszakasz udvari falának utólagos hőszigetelése.
Az emeleti vizesblokk és az irodák, lépcsőház elkészítése. A tetőszerkezet, tetőfedések kivitelezése. A válaszfalak, burkolatok, villamos és gépészeti berendezések szerelése. Vízelvezetés, drain rendszer kiépítése, terepmunkálatok, befejező munkák. Kerítés, parkolók kialakítása (SZ1, SZ2 rajz).
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Infrastruktúra-fejlesztés Ágfalvi VM Ált. Isk.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214210-5 IA14-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Ágfalva, Váci Mihály u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyszín: 9423 Ágfalva, Váci Mihály utca 1. HRSZ.:484. Ágfalva régi parcellázású, két telek összevonásából kialakult területén
található a telek. A telek területe: 5694,00 m2 Beépített terület: 1708,00 m2 Földszint nettó beépített területe: 1471,00 m2 Emelet
nettó beépített területe: 632,00 m2 Építmény magasság: 5,8 m Tűzvédelmi kockázati osztály: „AK” a tűzvédelmi dokumentáció alapján
Beépítés: A telken az iskola régi földszintes épülete L alakú, az egyik szárny elbontásával egy tornaterem épül a bontás helyén.
Az új épület kétszintes, a terepviszonyok miatt az öltözők területe részben a föld alá kerül, a régi épületrész pedig tetőtér beépítést kap. Az iskola az utcafrontra épült, az új építési terület az utca vonalától lépcsősen visszahúzódik.
Az épületben a munkálatok végzése alatt 2020. június 15.-ig folyamatosan oktatás folyik. Az ezt követő időponttól munkavégzés korlátozás nem lesz, a kivitelezési munkák befejezéséig, mivel az épületben oktatás nem lesz. Az oktatás ideje alatt a kivitelező köteles a munkálatokat úgy végezni, hogy az intézményben dolgozók és tanulók munkáját hátrányosan ne befolyásolja. Hétköznapokon, tanítási napokon a délelőtti órákban az oktatást befolyásoló folyamatos zajterhelés, rezgés és porterhelés a tanulók életkori sajátosságaiból adódóan nem megengedett. Kivételt jelentenek a tanév rendjében meghatározott oktatási szünetek, amelyekre a korlátozás nem vonatkozik, mivel azokon a napokon oktatás nem lesz az intézményben. Az építési terület körülhatárolása során a működés körülményeit figyelembe kell venni.
Az építési ütemek fő sarokpontjait a beruházó az alábbiakban határozza meg.
Épület kivitelezés szakaszai: I. ütem: 2019. munkaterület átadásától - 2020. 05. 31-ig. (nyári szünet kezdete).
A munkálatok alatt az iskola folyamatosan működik. A munkát az L alakú épület SZ0 rajzon jelölt szakaszának a bontásával, valamint az ideiglenes fallezárások megépítésével kell kezdeni. Földkitermelés, föld elszállítás után a csarnok és a lépcsőház (lift) alapozási munkálatait lehet elvégezni. A munkaterület a lépcsőház és a (megmaradt) vizesblokk közötti területen közelíthető meg. A vasbeton falak és pillérek zsaluzása, építése. A jelölt szakasz vasbeton gerendáinak építés, födémpanelok elhelyezése. Tornacsarnok koszorú építés, ragasztott fa tartóelemek és favázszerkezetű oromfalak építése. Tornacsarnok lefedése, az (emeleti) bejárat ( járda) vízelvezetésének és burkolatának kialakítása. Szivárgó rendszer és vízelvezetés kiépítése, villany fogadó megépítése. (SZ1, SZ2 rajz)
II. ütem: 2020. 06. 01. - 2021.07.31.
Az eredeti L alakú épület vizesblokkjának és tetőszerkezetének valamint a térdfalak bontása (SZ0 rajz). Az eredeti épület földszintjén a feltöltés és a lépcsőház kialakítása. A teljes épületszakaszon végigfutó egységes koszorú kialakítása, a födémpanelek elhelyezése, térdfalak építése. Nyeregtető, oromfalak kialakítása, tetőfedés. A földszinti vizesblokk megépítése a csatlakozó folyosóval. A vizesblokk csapadék elleni szigetelése. (az emeleti vizesblokk és tető elkészítése esetén az ideiglenes védelemre nincs szükség) A megmaradó iskola földszintjén és tetőterében a válaszfalak és burkolatok elkészítése, villany és gépészeti szerelvények kiépítése. Gépészeti fogadótér kialakítása a gépészeti vezetékekkel. A tűzjelzők és napelemek elhelyezése, az épületszakasz udvari falának utólagos hőszigetelése.
Az emeleti vizesblokk és az irodák, lépcsőház elkészítése. A tetőszerkezet, tetőfedések kivitelezése. A válaszfalak, burkolatok, villamos és gépészeti berendezések szerelése. Vízelvezetés, drain rendszer kiépítése, terepmunkálatok, befejező munkák. Kerítés, parkolók kialakítása (SZ1, SZ2 rajz).
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónapokban: min. 0–max. 60) 5
2 Az M3) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónapokban: min. 0–max. 60) 5
3 Az M4) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónapokban: min. 0–max. 60) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – A megajánlott nettó ár Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00096
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
FAKSZ: Verebélyi Miklós. Lajstromszám: 00517

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Infrastruktúra-fejlesztés Ágfalvi VM Ált. Isk.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, hivatkozva a Kbt 75. § (2) b) pontjára, mely szerint: ...„az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel”. Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő, a Kbt 75. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal igazolta a rendelkezésre álló fedezet összegét, a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 69. §-tól eltérően, az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89335422
Postai cím: Somfalvi Út 14
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10621143208

Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25845437
Postai cím: Varsa Utca 8
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges