Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/226
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.25.
Iktatószám:22537/2019
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:T-Systems Cloud & Data Center 1087Budapest, Asztalos S. út 13, (NYUDUVIZIG által biztosított távoli elérésen keresztül), ill. a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u.2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83925612
Postai cím: Vörösmarty Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyuduvizig.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: árvízi előrejelző rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000728612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, Raab Flood 4cast ATHU031 azonosítószámú projekt keretében az operatív árvízi előrejelző rendszer kifejlesztése érdekében vállalkozási szerződés keretében a frissített lefolyásmodellekkel, valamint az elkészült előrejelző rendszer felhasználói és üzemeltetői oktatása során el kell végezni az alábbi feladatokat:
Az operatív árvízi előrejelző rendszer kifejlesztése frissített lefolyásmodellekkel:
1. Az előrejelzést megelőző időszak on-line meteorológiai és vízrajzi adatsorainak beolvasása az OVF és az osztrák előrejelző központ FTP szervereiről. Az adatsorok ellenőrzése és a modellek valamint az adatasszimiláció bemeneti adatainak létrehozása a megkövetelt formátumban.
2. Az előrejelzett meteorológiai mezők és hozzá tartozóan az osztrák hidrodinamikai modellel az országhatárra előrejelzett vízhozam-adatsorok beolvasása, ellenőrzése, a modellek bemeneti adatainak létrehozása az 1D modell által igényelt formátumban, több forgatókönyvi változatban.
3. Szimulációk ütemezett lefuttatása 1 óránként az 1D modellel előre rögzített, 6 napos időtávra, több forgatókönyvi változatra.
4. Adatasszimiláció az 1D modellben a valósidejű mért vízszintekkel, vízhozamokkal.
5. 2D modellezés ciklusának ütemezett lefuttatása 4 óránként az 1D modellből átvett peremfeltételekkel.
6. A völgyszakaszokra és forgatókönyvi változatokra előálló raszterek előkészítése webes megjelenítésre.
7. Az 1D modell, majd a 2D modellek összes változatának ütemezett futtatása virtuális számítógépeken, VPN környezetben.
8. Az 1D és a 2D modellek egy korábbi időpontban készült előrejelzés lemezre mentett, köztes állapotából való indítása.
9. Előrejelzett vízszintek, vízhozamok, riasztások on-line térképes megjelenítése webes kliensen, az OVF szerverén tárolva, háromszintű jogosultsági hozzáféréssel.
10. A fent leírt funkciók biztosítsa három független előrejelző rendszerben. 1 db automatikus, folyamatos üzemű központi rendszer és 2 db forgatókönyvi rendszer.
11. A nyilvános webtartalom elérésének felfüggesztése és a Forgatókönyvi előrejelzéssel való felülírás biztosítása.
További feladatok:
- Általános web-lap megjelenítési funkciók kialakítása.
- Az elöntési térképek adatainak előállítása.
- Elöntési mezők megjelenítési funkcióinak elkészítése.
- Az árvízi intézkedések támogatásához a főbb specifikációk rendszerbe illesztése.
- 2 db személyes munkatalálkozó a rendszer fejlesztői és a Megrendelők szakértői között.
- Felhasználói és üzemeltetői útmutató (dokumentáció) készítése az előrejelzési rendszerről.
Az elkészült előrejelző rendszer felhasználói és üzemeltetői oktatása:
Az előrejelzési rendszer használatával és üzemeltetésével kapcsolatos oktatás – Megrendelővel előre egyeztetett időpontban - az alábbiak szerint:
- 8 fő VIZIG szakértő oktatása a rendszer általános felépítéséről és szolgáltatásairól, 2 napig,
- 4 fő VIZIG informatikus rendszergazda betanítása forgatókönyvi változatok kezelésére és a rendszer üzemeltetésére, karbantartására, VIZIG hozzáférési szinten, 1 napig.
Nyertes ajánlattevő az általa elvégzett feladatokra 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállási idő kezdete a feladatok Megrendelők által történő átadás-átvételének az időpontja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra, tekintve, hogy a beszerzés a 301/2018. Kr. hatálya alá tartozik, és AK az eljárás saját hatáskörben történő lefolytatásához szükséges engedély kiadását kezdeményezte. Az engedély kiadásának elmaradása esetén AK az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 53.§ (5) bek szerint, illetve Kbt. 135. § (12) bek. szerint az eljárás eredményeként kötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltétel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39751000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: árvizi előrejelzési keretrendszerbe ültetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak:72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU222 A teljesítés helye: T-Systems Cloud & Data Center 1087Budapest, Asztalos S. út 13, (NYUDUVIZIG által biztosított távoli elérésen keresztül), ill. a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u.2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, Raab Flood 4cast ATHU031 azonosítószámú projekt keretében az operatív árvízi előrejelző rendszer kifejlesztése frissített lefolyásmodellekkel, valamint az elkészült előrejelző rendszer felhasználói és üzemeltetői oktatása során el kell végezni az alábbi feladatokat:
Az operatív árvízi előrejelző rendszer kifejlesztése frissített lefolyásmodellekkel:
1. Az előrejelzést megelőző időszak on-line meteorológiai és vízrajzi adatsorainak beolvasása az OVF és az osztrák előrejelző központ FTP szervereiről. Az adatsorok ellenőrzése és a modellek valamint az adatasszimiláció bemeneti adatainak létrehozása a megkövetelt formátumban.
2. Az előrejelzett meteorológiai mezők és hozzá tartozóan az osztrák hidrodinamikai modellel az országhatárra előrejelzett vízhozam-adatsorok beolvasása, ellenőrzése, a modellek bemeneti adatainak létrehozása az 1D modell által igényelt formátumban, több forgatókönyvi változatban.
3. Szimulációk ütemezett lefuttatása 1 óránként az 1D modellel előre rögzített, 6 napos időtávra, több forgatókönyvi változatra.
4. Adatasszimiláció az 1D modellben a valósidejű mért vízszintekkel, vízhozamokkal.
5. 2D modellezés ciklusának ütemezett lefuttatása 4 óránként az 1D modellből átvett peremfeltételekkel.
6. A völgyszakaszokra és forgatókönyvi változatokra előálló raszterek előkészítése webes megjelenítésre.
7. Az 1D modell, majd a 2D modellek összes változatának ütemezett futtatása virtuális számítógépeken, VPN környezetben.
8. Az 1D és a 2D modellek egy korábbi időpontban készült előrejelzés lemezre mentett, köztes állapotából való indítása.
9. Előrejelzett vízszintek, vízhozamok, riasztások on-line térképes megjelenítése webes kliensen, az OVF szerverén tárolva, háromszintű jogosultsági hozzáféréssel.
10. A fent leírt funkciók biztosítsa három független előrejelző rendszerben. 1 db automatikus, folyamatos üzemű központi rendszer és 2 db forgatókönyvi rendszer.
11. A nyilvános webtartalom elérésének felfüggesztése és a Forgatókönyvi előrejelzéssel való felülírás biztosítása.
További feladatok:
- Általános web-lap megjelenítési funkciók kialakítása.
- Az elöntési térképek adatainak előállítása.
- Elöntési mezők megjelenítési funkcióinak elkészítése.
- Az árvízi intézkedések támogatásához a főbb specifikációk rendszerbe illesztése.
- 2 db személyes munkatalálkozó a rendszer fejlesztői és a Megrendelők szakértői között.
- Felhasználói és üzemeltetői útmutató (dokumentáció) készítése az előrejelzési rendszerről.
Az elkészült előrejelző rendszer felhasználói és üzemeltetői oktatása:
Az előrejelzési rendszer használatával és üzemeltetésével kapcsolatos oktatás – Megrendelővel előre egyeztetett időpontban - az alábbiak szerint:
- 8 fő VIZIG szakértő oktatása a rendszer általános felépítéséről és szolgáltatásairól, 2 napig,
- 4 fő VIZIG informatikus rendszergazda betanítása forgatókönyvi változatok kezelésére és a rendszer üzemeltetésére, karbantartására, VIZIG hozzáférési szinten, 1 napig.
Nyertes ajánlattevő az általa elvégzett feladatokra 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállási idő kezdete a feladatok Megrendelők által történő átadás-átvételének az időpontja.
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatók.
Kiegészítés a II.1.5. és II.2.7. ponthoz: a megadott időtartam a szerződés hatálybalépésétől kezdődően értendő, amely azonban nem tartalmazza a 24 hónap jótállás időtartamát. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/1. pontban bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 db , max. 5 db, előny a nagyobb érték) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG V-A, Raab Flood 4cast ATHU031
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján. Valamennyi alszempont esetén az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás módszere szerint. Részletek a Dokumentációban.
A II.1.5. és II.2.7. ponthoz: A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépését követően.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: árvizi előrejelzési keretrendszerbe ültetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37239620
Postai cím: Tüzér Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: office@dhi.hu
Telefon: +36 17891645
Internetcím(ek): (URL) www.dhi.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14848137241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39751000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37239620
Postai cím: Tüzér Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14848137241

Hivatalos név: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65389980
Postai cím: Ráday utca 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12669789243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
érvénytelen ajánlat: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ráday utca 42-44.
Indoklás: AK hiánypótlási felhívást küldött ki az AT részére 2019.08.14.-én az alábbi tartalommal: 3. AK az Ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában előírta, hogy M/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) informatikus vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 1 darab vízgazdálkodási célú előrejelző rendszer fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalatot. 3a) Ajánlattevő ajánlatában benyújtott önéletrajzban (mindkét referencia esetén 1. sorszámon) a Rába-árvízelőrejelző rendszer létrehozása I. és II. ütemére vonatkozó referenciák esetén Ajánlatkérő kéri a nem egyértelmű nyilatkozatok tisztázását, és annak megadását, hogy mire alapozva gondolja Ajánlattevő, hogy a szakember által végzett feladatok vízgazdálkodási célú előrejelző rendszer minősülnek, tekintettel arra, hogy a megadott feladatleírás alapján ez nem állapítható meg. Ezért Ajánlatkérő kérte, hogy tisztázzák a nem egyértelmű kijelentéseket, és nyilatkozattal támasszák alá, hogy a megadott feladatok melyike minősül álláspontjuk szerint vízgazdálkodási célú előrejelző rendszer fejlesztésének. 3b) Ajánlattevő ajánlatában benyújtott önéletrajzban 2. sorszámon szereplő CEFRAME - Közép-Európai Árvízi Kockázatelemzés és Menedzsment rendszerre vonatkozó projekt tekintetében a leírásból Ajánlatkérő számára nem állapítható meg egyértelműen, hogy a bemutatott projekt vízgazdálkodási célú előrejelző rendszerre vonatkozott, és hogy a szakember feladata vízgazdálkodási célú előrejelző rendszerre és annak fejlesztésére vonatkozott volna. Ezért Ajánlatkérő kérte, hogy tisztázzák a nem egyértelmű kijelentéseket, és szükség szerint egészítsék ki az Önéletrajzot, vagy nyilatkozattal támasszák alá, hogy a bemutatott projekt vízgazdálkodási célú előrejelző rendszerre vonatkozott, és hogy a szakember bemutatott feladatai vízgazdálkodási célú előrejelző rendszerre vonatkoztak és azon belül is annak fejlesztésének tekinthetők. 3c) Ajánlattevő ajánlatában benyújtott önéletrajzban (3.,4.,5. sorszámon) az ÁKK I., II. és III. ütemként feltüntetett referenciák esetén Ajánlatkérő kéri a nem egyértelmű nyilatkozatok tisztázását, és annak megadását, hogy mire alapozva gondolja Ajánlattevő, hogy a szakember által végzett feladatok vízgazdálkodási célú előrejelző rendszer minősülnek, mivel nem állapítható
meg Ajánlatkérő részéről. Ezért Ajánlatkérő kérte, hogy tisztázzák az ajánlat ezen részében szereplő (mindhárom ütemre
vonatkozóan) a nem egyértelmű kijelentéseket, és nyilatkozattal támasszák alá, hogy a megadott feladatok melyike minősül
álláspontjuk szerint vízgazdálkodási célú előrejelző rendszer fejlesztésének. 3d) Ajánlattevő ajánlatában benyújtott önéletrajzban
(6. sorszámon) DureFlood projektként feltüntetett referencia esetén Ajánlatkérő kéri a nem egyértelmű nyilatkozatok tisztázását,
és annak megadását, hogy mire alapozva gondolja Ajánlattevő, hogy a szakember által végzett feladatok vízgazdálkodási célú
előrejelző rendszer fejlesztésnek minősülnek, tekintettel arra, hogy a megadott feladatleírás alapján ez nem állapítható meg
Ajánlatkérő részéről. Ezért Ajánlatkérő kérte, hogy tisztázzák az ajánlat ezen részében szereplő a nem egyértelmű kijelentéseket,
és nyilatkozattal támasszák alá, hogy a megadott feladatok melyike minősül álláspontjuk szerint vízgazdálkodási célú előrejelző
rendszer fejlesztésének. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a hiánypótlás során benyújtott ajánlattevői nyilatkozat, valamint
a benyújtott önéletrajz alapján továbbra sem állapítható meg egyértelműen, hogy a 3a.-3d. pontokban foglaltak fennállnak
ajánlattevő által bemutatott szakember szakmai tapasztalatára vonatkozóan. Ezért a Bíráló Bizottság az alábbi megkeresés küldéséről határozott az ÉDUVIZIG, mint a szakember korábbi, a bemutatott projektek idején volt munkáltatója részére a kérdés tisztázása érdekében: 1. A szakmai önéletrajzban hivatkozott Rába-árvízelőrejelző rendszer létrehozása és a ProRaab(a) II.
Rába-árvízelőrejelző rendszer létrehozása (I. és II. ütem) projektek keretében a szakember által betöltött pozícióban ellátott feladatok megalapozzák-e az ÉDUVIZIG-et érintő referenciamunkák esetén a vízgazdálkodási célú előrejelző rendszer
fejlesztésében szerzett tapasztalatot, vagy sem. 2. A benyújtott önéletrajzban hivatkozott CEFRAME - Közép-Európai Árvízi Kockázatelemzés és Menedzsment rendszer, ÁKK I. Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése, ÁKK II. Előzetes árvízi kockázat-értékelés és a veszélytérképezés adatainak előállítása, ÁKK III. Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése, DureFlood, mint az ÉDUVÍZIG-et érintő projektek az Önök álláspontja szerint vízgazdálkodási célú előrejelző rendszer fejlesztésének tekinthetők-e, vagy sem. ÉDUVIZIG 2019.09.16.-án megküldte a megkeresésre vonatkozó válaszát. A Bíráló Bizottság ez alapján megállapította, hogy AT által bemutatott
referenciák nem felelnek meg az ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában meghatározott M/1. alkalmassági minimumfeltételben
foglaltaknak, különös tekintettel az ÉDUVIZIG nyilatkozatában foglaltakra, nem állapítható meg, hogy a bemutatott szakember rendelkezik legalább 1 darab vízgazdálkodási célú előrejelző rendszer fejlesztésében szerzett szakmai tapalattal. Mindezek alapján a Bíráló Bizottság megállapítja, hogy ENET Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges