Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23381/2019
CPV Kód:45200000-9;45247130-0;45232100-3;45232150-8;45232151-5;45232430-5;45233223-8;45233228-3;45262220-9;71320000-7;71322000-1
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Timár Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Timár település közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Timár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660537
Postai cím: Szabadság Út 100
Város: Timár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4466
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Türk János polgármester
Telefon: +36 42370224
E-mail: timarph@eszaknet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.timar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.timar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Timár Ivóvíz_tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000300902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45247130-0
45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a KEHOP–2.1.3–15–2017–00052 azonosítószámú Timár település ivóvízminőség-javító program projekt keretében megvalósuló tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP–2.1.3–15–2017–00052 azonosítószámú, „Timár település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Timár település ivóvizének minősége nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet egyes előírásainak; ammónium-ion továbbá vas- és mangán-tartalom tekintetében meghaladja az előírt parametrikus értékeket.
A vízellátás megoldható Rakamazról érkező, jó minőségű víz átvételével, de ehhez a következő fejlesztésekre van szükség:
‒ Meglévő kút eltömedékelése
‒ Víztorony felújítása (külső, belső, gépészeti, villamos és irányítástechnikai)
‒ A víztorony udvartéri NA 100 acél töltő-ürítő vezetékének cseréje KPE-re
‒ A víztorony udvartéri NA 80 túlfolyó-leürítő vezetékének cseréje KPE-re
‒ Új nyomásfokozó létesítése az átadási pontra (Timár határába)
‒ Irányítástechnika fejlesztése
‒ Meglévő, 49 fm NA 80 azbesztcement gerincvezeték cseréje NA 100 KPE-re Timáron
‒ Meglévő, 1182 fm NA100 azbesztcement vezeték cseréje NA 150 KPE-re Timáron
‒ Csomóponti aknák átépítése Timáron a fejlesztéssel érintett vezetékcserék nyomvonalain
‒ Timári hálózat (11475 fm hosszú) mechanikai tisztítása
Továbbá rekonstrukció keretében a következő feladatokat kell elvégezni:
‒ Csomóponti rekonstrukciók Timáron
‒ Meglévő, 168 fm NA 100 azbesztcement vezeték cseréje NA 100 KPE-re Timáron
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 154800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Timár Ivóvíz_tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Timár település közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP–2.1.3–15–2017–00052 azonosítószámú, „Timár település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Timár település ivóvizének minősége nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet egyes előírásainak; ammónium-ion továbbá vas- és mangán-tartalom tekintetében meghaladja az előírt parametrikus értékeket.
A vízellátás megoldható Rakamazról érkező, jó minőségű víz átvételével, de ehhez a következő fejlesztésekre van szükség:
‒ Meglévő kút eltömedékelése
‒ Víztorony felújítása (külső, belső, gépészeti, villamos és irányítástechnikai)
‒ A víztorony udvartéri NA 100 acél töltő-ürítő vezetékének cseréje KPE-re
‒ A víztorony udvartéri NA 80 túlfolyó-leürítő vezetékének cseréje KPE-re
‒ Új nyomásfokozó létesítése az átadási pontra (Timár határába)
‒ Irányítástechnika fejlesztése
‒ Meglévő, 49 fm NA 80 azbesztcement gerincvezeték cseréje NA 100 KPE-re Timáron
‒ Meglévő, 1182 fm NA100 azbesztcement vezeték cseréje NA 150 KPE-re Timáron
‒ Csomóponti aknák átépítése Timáron a fejlesztéssel érintett vezetékcserék nyomvonalain
‒ Timári hálózat (11475 fm hosszú) mechanikai tisztítása
Továbbá rekonstrukció keretében a következő feladatokat kell elvégezni:
‒ Csomóponti rekonstrukciók Timáron
‒ Meglévő, 168 fm NA 100 azbesztcement vezeték cseréje NA 100 KPE-re Timáron
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1.1. pontjában előírt meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 36 hónap)  20
2 3. Jótállás időtartama, hónap (minimum 24, maximum 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP–2.1.3–15–2017–00052
II.2.9) További információ:
II.2.7. pont: „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért
Irányadó idő: vmennyi órában megadott határidő magyaro-i helyi idő szerint értendő.
Irányadó jog: Kbt.,424/2017. Kr. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Neve,lajstromszáma: dr. Paksi Gábor (00062)
Levelezési cím:1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13.
E-mail: iroda@anpast.hu

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Timár Ivóvíz_tervezés és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarmelyepito.hu
Telefon: +36 52270658
Internetcím(ek): (URL) www.magyarmelyepito.hu
Fax: +36 52270658
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 97461925
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 154800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési feladatok részfeladatai (rf.-i) , hálózat rekonstrukciós munkák rf.-i, hulladék elszállítási munkák rf.-i, ivóvízhálózat építésének rf.-i,, házi bekötések rf.-i, szivattyú beépítésének rf.-i, gép berendezések beépítésének rf.-i, víztorony felújításai munkák rf.-i
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205

Hivatalos név: ALFÖLD EURÓPA Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48052544
Postai cím: Haladás Utca 42.
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11691998209

Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209

Hivatalos név: PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58451065
Postai cím: Lőszergyári Út 6.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13523154219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges