Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23456/2019
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Az M1 autópálya 12 km szelvénytől a 172 km szelvényig terjedő szakasza.;Az M3 autópálya 10 km szelvénytől a 280 km szelvényig terjedő szakasza, az M30 autópálya 2 km szelvénytől a 30 km szelvényig terjedő szakasza, az M35 autópálya 0 km szelvénytől a 44 km szelvényig terjedő szakasza.;Az M7 autópálya 7+700 km szelvénytől a 234 km szelvényig terjedő szakasza.;A Pest megyei gyorsforgalmi, fő- és mellékúthálózat ajánlatkérő által kezelt szakasza és az M43 autópálya 1 km szelvénytől az 58 km szelvényig terjedő szakasza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság;Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság;Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak és gyorsforgalmi utak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak és gyorsforgalmi utak üzemeltetése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lokális burk.javítás (M1,M7,M3,M30,M35,Pest,M43)
Hivatkozási szám: EKR001123072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz) alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos, sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a négy részajánlati körben összesen:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 105,09 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 1051,25 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 210,27 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 1051,25 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló, az adott résznél feltüntetett keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton (1-3. rész és a 4. rész aszfaltburkolatú gyorsforgalmi útszakaszait érintő része) ajánlatkérő biztosítja, a fő- és mellékúthálózaton (a 4. rész Pest megye fő- és mellékútjait érintő része) nyertes ajánlattevő feladata és költsége. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bek. szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M1 autópályán
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU221 A teljesítés helye: Az M1 autópálya 12 km szelvénytől a 172 km szelvényig terjedő szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz) alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos, sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a jelen részajánlati körben:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 25,59 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 255,95 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 51,19 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 255,95 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni, amelynek összege a jelen részajánlati körben: 74 750 000 nettó HUF. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton ajánlatkérő biztosítja. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bek. szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A munka megkezdésének vállalt határideje (naptári nap, legkedvezőtlenebb: 5 naptári nap, legkedvezőbb: 1 naptári nap) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M3,M30,M35 autópályákon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU311,HU312,HU321,HU323 A teljesítés helye: Az M3 autópálya 10 km szelvénytől a 280 km szelvényig terjedő szakasza, az M30 autópálya 2 km szelvénytől a 30 km szelvényig terjedő szakasza, az M35 autópálya 0 km szelvénytől a 44 km szelvényig terjedő szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz) alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos, sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a jelen részajánlati körben:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 26,65 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 266,49 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 53,30 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 266,49 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni, amelynek összege a jelen részajánlati körben: 74 750 000 nettó HUF. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton ajánlatkérő biztosítja. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bek. szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A munka megkezdésének vállalt határideje (naptári nap, legkedvezőtlenebb: 5 naptári nap, legkedvezőbb: 1 naptári nap) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M7 autópályán
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU223,HU232 A teljesítés helye: Az M7 autópálya 7+700 km szelvénytől a 234 km szelvényig terjedő szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz) alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos, sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a jelen részajánlati körben:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 28,92 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 289,17 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 57,83 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 289,17 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni, amelynek összege a jelen részajánlati körben: 74 750 000 nettó HUF. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton ajánlatkérő biztosítja. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bek. szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A munka megkezdésének vállalt határideje (naptári nap, legkedvezőtlenebb: 5 naptári nap, legkedvezőbb: 1 naptári nap) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lok.burk.jav. a Pest megyei utakon és az M43 ap-n
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU333 A teljesítés helye: A Pest megyei gyorsforgalmi, fő- és mellékúthálózat ajánlatkérő által kezelt szakasza és az M43 autópálya 1 km szelvénytől az 58 km szelvényig terjedő szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz) alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos, sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a jelen részajánlati körben:
A.) gyorsforgalmi úthálózat:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 8,83 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 88,30 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 17,66 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 88,30 m2.
B.) Fő- és mellékúthálózat:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 15,10 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 151,34 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 30,29 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 151,34 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni, amelynek összege a jelen részajánlati körben: 74 750 000 nettó HUF. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton ajánlatkérő biztosítja, a fő- és mellékúthálózaton nyertes ajánlattevő feladata és költsége. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bek. szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A munka megkezdésének vállalt határideje (naptári nap, legkedvezőtlenebb: 5 naptári nap, legkedvezőbb: 1 naptári nap) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/0000696/001/00 Rész száma: 1 Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M1 autópályán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74748905
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-karbantartás (7 tonna alatti mennyiség esetén), Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-karbantartás (7 tonna feletti mennyiség esetén)
Az alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó: DGR Út-Ép Kft.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243

Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/0000696/002/00 Rész száma: 2 Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M3,M30,M35 autópályákon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74750819
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213

Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/0000696/003/00 Rész száma: 3 Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M7 autópályán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74751490
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213

Hivatalos név: P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59236733
Postai cím: Napvirág Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23998632202

Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243

Hivatalos név: Tervező és Építő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52021071
Postai cím: Zrínyi Tér
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23125317202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/0000696/004/00 Rész száma: 4 Elnevezés: Lok.burk.jav. a Pest megyei utakon és az M43 ap-n
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74751479
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243

Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213

Hivatalos név: P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59236733
Postai cím: Napvirág Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23998632202

Hivatalos név: Tervező és Építő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52021071
Postai cím: Zrínyi Tér
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23125317202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ellenszolgáltatás összege: Képzett nettó ajánlati ár (HUF): 1. rész: 2.850.000 HUF 2. rész: 2.795.000 HUF, 3. rész: 2.795.000 HUF, 4. rész: 8.766.120 HUF
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő utca 2, adószám: 13274018-2-11); Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em., adószám: 23721250-2-43); ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám: 24164528-2-13)
2. rész: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő utca 2, adószám: 13274018-2-11); Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em., adószám: 23721250-2-43); ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám: 24164528-2-13)
3. rész: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő utca 2, adószám: 13274018-2-11); Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em., adószám: 23721250-2-43); ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám: 24164528-2-13); P-R ÚTÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4. fszt. 2., adószám: 23998632-2-02), Tervező és Építő Kft. (7981 Tót-szentgyörgy, Fő u. 50. A. ép., adószám: 23125317-2-02)
4. rész: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő utca 2, adószám: 13274018-2-11); Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em., adószám: 23721250-2-43); ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám: 24164528-2-13); P-R ÚTÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4. fszt. 2., adószám: 23998632-2-02), Tervező és Építő Kft. (7981 Tót-szentgyörgy, Fő u. 50. A. ép., adószám: 23125317-2-02)
Az 1. részben az ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám: 24164528-2-13) és a Reaszfalt
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em., adószám: 23721250-2-43) ajánlata nem
került elbírálásra. A 2. részben a SZÉLES ÚT Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller J. u. 2., adószám: 13274018-2-11) és az
ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám: 24164528-2-13) ajánlata nem került elbírálásra. A 3. és
4. részben a P-R ÚTÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4. fszt. 2., adószám: 23998632-2-02), a SZÉLES ÚT
Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller J. u. 2., adószám: 24164528-2-13), a Tervező és Építő Kft. (7981 Tót-szentgyörgy, Fő u.
50. A. ép., adószám: 23125317-2-02) és az ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám: 24164528-2-
13) ajánlata nem került elbírálásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges