Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/43
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.01.
Iktatószám:3085/2019
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth L. u. 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Enterprise Communications Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56764772
Postai cím: Kossuth Út 9-11.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dimákné Putnoki Éva Róza
Telefon: +36 56550474
E-mail: korhaztitkarsag@mezotur.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezoturikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezoturikorhaz.hu
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EMMA Medikai rendszer támogatási tevékenység
Hivatkozási szám: EKR001016062018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Kórház által jelenleg is alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerének (Enterprise Multi Medikai Alkalmazás - EMMA-), teljes körű támogatási tevékenysége, ezen belül support tevékenység, jogszabálykövetés, karbantartás, szoftver üzemeltetés
Az egészségügyi informatikai rendszert 59 darab terminál licence jog biztosításával 150 fő felhasználó kívánja használni.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Enterprise Multi Medikai Alkalmazás üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr Kossuth L. u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános egészségügyi információs rendszer (EMMA) karbantartása, jogszabálykövetése szoftver üzemeltetése 59 darab terminál licence jog biztosításával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt két hónappal egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult a szerződés
időtartamát a szerződés lejártától számított további 6 hónappal meghosszabbítani.
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
AK az eljárást a.Kbt. 112. § (2) b) pontja szerint kívánja lefolytatni, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező teljes
beszerzési igény a AK igényeinek megfelelő fejlesztéseket tartalmazó EMMA rendszer része, vagy ahhozszorosan kapcsolódó szolgáltatáselem , amely vonatkozásában az Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kizárólagos joggal rendelkezik

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci Út 117-119.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@enterprisegroup.hui
Telefon: +36 14712415
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13835462241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23400000
A szerződés/rész végleges összértéke: 23400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Ajánlattevő a szerződéskötés napjától köteles megkezdeni a teljesítést és köteles a teljesítést 24 hónapon keresztül nyújtani, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. Továbbá a szerződés hatályát veszti abban az esetben, ha központilag, jogszabály útján árszabályozásra kerülne sor. 2. Ajánlatkérő az eljárást a az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint folytatja le. 3. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. 4. A Kbt. 66. § (5) bekezdésealapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.(EKR Ürlap) 5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (EKR űrlap) , hogy van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (EKR űrlap) 7., Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell az ajánlattevő nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. § alapján. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot. 9., A Kbt. 76. § (5) bekezdése - a Kbt. 100. § (5) bekezdés utolsó mondata alapján - jelen eljárásban nem alkalmazandó. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 11. Ajánlatkérő felhívjaajánlattevő figyelmét a Kbt. 138. § (3) bekezdésére. 12. A magyar nyelven kívűl más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 13.Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 14., Az ajánlathoz csatolni ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja alapján átlátható szervezet. .
A szerződés a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel az Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft –vel köthető meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges