Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10019/2019
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Szentes Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szentes 4711/6, 4710/2, 4708/2 helyrajzi számok. A tervezett út kezdő szelvénye csatlakozik a Hadzsy János út (5493 hrsz.) önkormányzati kezelésű út burkolatához. A végszelvény a 4707 hrsz.;Szentes (19744/1, 19744/2,19745/3, 19746, 19751, 19752, 3967/23, 3963/7 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Amalfi Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság;Amalfi Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentes Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27925506
Postai cím: Kossuth Tér 6.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagygyörgy Zsolt
Telefon: +36 63560620
E-mail: kozbesz@szvszkft.hu
Fax: +36 63317124
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szentes Iparterületi infrastruktúrák fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000226602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Szentes Hadzsy János út és 4707 hrsz. ingatlan között egy új kiszolgáló útkapocslat kiépítése. Az út tervezett teljes hossza: 249,86 m, szélessége 6,0 m.
2. rész: Szentes Ipari park, északi zóna „C”szektor belső út csatlakozásának kiépítése a 45. számú főúthoz 100,92 m hosszúságban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105348318 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szentes 4707 hrsz. ingatlanhoz vezető út építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233226-9
További tárgyak:45233280-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szentes 4711/6, 4710/2, 4708/2 helyrajzi számok. A tervezett út kezdő szelvénye csatlakozik a Hadzsy János út (5493 hrsz.) önkormányzati kezelésű út burkolatához. A végszelvény a 4707 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentes Hadzsy János út és 4707 hrsz. ingatlan között egy új kiszolgáló útkapocslat kiépítése. Az út tervezett teljes hossza: 249,86 m, szélessége 6,0 m.
Tervezett pályaszerkezet:
 AC 11 kopó: 5,0 cm
 AC 11 kötő: 5,0 cm
 Ckt útalap: 20,0 cm
 Homokoskavics: 20,0 cm
 Javító réteg (FZKA 0/56): 20,0 cm
 Geotextília: 1 rtg.
 Altalaj tömörítés: Tr=90 %, E2=40 N/mm2
Tervezett geometria:
 út szélesség: 6,0 m
 koronaszélesség: 9,5 m
 oldalesés: kétoldali 2,5%
 padka szélessége: bal oldalon 1,5 m, jobb oldalon 2,0 m
 padka oldalesése: 5,0%
 padka anyaga: 10,0 cm Mészkő murva tömörítve.
84 m acél szalag korlát és 390 fm csapadékvízelveztő árok építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. MV-KÉ, vagy MV-KÉ-R szakterületre bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalatának időtartama (hónap) 10
2 2. Jólteljesítési biztosíték (%)  10
3 3. Többletjótállás időtartama (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010
II.2.9) További információ:
A támogatási intenzitása: 100,0 %. A támogatás módja: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás: 0 Ft. A közbeszerzési rész
megvalósítása részben építési engedély köteles. Az engedély adatai: Hatóság: Csongrád megyei Kormányhivatal, Ügyiratszám:
CS/UT/246/20/2018, Kelt: 2018. szeptember 27.

II.2.1)
Elnevezés: Szentes Ipari park belső út csatlakozás kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szentes (19744/1, 19744/2,19745/3, 19746, 19751, 19752, 3967/23, 3963/7 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentes Ipari park, északi zóna „C”szektor belső út csatlakozásának kiépítése a 45. számú főúthoz 100,92 m hosszúságban. A tervezett út a 45 sz. Kunszentmárton-Szentes- Hódmezővásárhely másodrendű főút 27+747 km szelvényében található.
Tervezett pályaszerkezet:
 AC 11 kopó: 5,0 cm
 AC 22 kötő: 7,0 cm
 Ckt útalap: 20,0 cm
 Homokoskavics: 20,0 cm
 Javító réteg (FZKA 0/56): 20,0 cm
 Geotextília: 1 rtg.
 Altalaj tömörítés: Tr=90 %, E2=40 N/mm2
Tervezett geometria:
 Forgalmi sáv szélessége: 0+50 szelvények között 5,5m , 50 – 100,92 szelvények között 4 m
 Korona szélessége: 0+50 szelvények között 6,5 m, 50 – 100,92 szelvények között 7 m
 oldalesés: kétoldali 2,5%
 padka szélessége: 1,5 m
 padka oldalesése: 5,0%
 padka anyaga: 10,0 cm Mészkő murva tömörítve.
Az útburkolat mindkét széle süllyesztett ill kiemelt szegéllyel megtámasztott.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. MV-KÉ, vagy MV-KÉ-R szakterületre bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalatának időtartama (hónap) 10
2 2. Jólteljesítési biztosíték (%) 10
3 3. Többletjótállás időtartama (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010
II.2.9) További információ:
A támogatási intenzitása: 100,0 %. A támogatás módja: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás: 0 Ft.
A közbeszerzési rész megvalósítása építési engedély köteles: Hatóság: Csongrád megyei Kormányhivatal, Ügyiratszám: CS/UT/219/22/2018, Kelt: 2018.08.27.
Vízjogi építési engedély: Hatóság: Csongrád megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság, Ügyiratszám: TVH-67090-4-6/2018, kelte: 2018.11.13

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 889/2019 Rész száma: Elnevezés: Szentes 4707 hrsz. ingatlanhoz vezető út építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amalfi Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69106987
Postai cím: Fő Út 20.
Város: Szajol
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
E-mail: amalfihungaria@gmail.com
Telefon: +36 304622599
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24332358216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44251917
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76869237
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: útépítés, forgalomtechnikai munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Amalfi Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69106987
Postai cím: Fő Út 20.
Város: Szajol
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24332358216

Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12658363216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 890/2019 Rész száma: Elnevezés: Szentes Ipari park belső út csatlakozás kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amalfi Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69106987
Postai cím: Fő Út 20.
Város: Szajol
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
E-mail: amalfihungaria@gmail.com
Telefon: +36 304622599
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24332358216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15808210
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28479081
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: útépítés, forgalomtechnikai munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Amalfi Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69106987
Postai cím: Fő Út 20.
Város: Szajol
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24332358216

Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12658363216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges