Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10175/2019
CPV Kód:66000000-0
Ajánlatkérő:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország*
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Allianz Hungária Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Repülőtéri tevékenységek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934513
E-mail: Jozsef.Takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hungarocontrol.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hungarocontrol.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Repülőtéri tevékenységek
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: All Risks vagyon-és üzemszünetbiztosítás beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000245522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db 2019. június 1. - 2020. május 31. időszakra vonatkozó All Risks vagyon- és üzemszünetbiztosítás.
A szolgáltatás beszerzése és a közbeszerzési eljárás alapján létrejött/megkötött szerződés a HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve használatában (vagyonkezelésében) lévő ingatlanok, termelő és egyéb műszaki gépek, berendezések, készletek, befejezetlen beruházások, idegen tulajdonú bérlemények, illetve a biztosítási időszak alatti vagyonelem növekmények All Risks vagyonbiztosítási fedezetét szolgálja.
A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie az üzemszüneti veszteségekre, költségtérítésre, terrorista, illetve szabotázs cselekmények által okozott károsodásokra is.
A vagyonelemek között találhatóak olyan csoportok, amelyek a biztosítási időszak alatt egyszeri vagy többszöri mozgatásra, szállításra kerülnek. Ezeknél a vagyoncsoportoknál az alapbiztosítást szükséges kiterjeszteni a szállítás közben keletkezett károkra is.
Vagyonértékek tételes, csoportosított, újraelőállítási értéken történő megadása külön mellékletben (tömörített fájl) történik, melynek része a műszaki leírás, táblázatok és vagyonértékelő által összeállított Excel táblázat.
Külön mellékletben (tömörített fájl):
 Műszaki leírás, mely tartalmaz 1 db összefoglaló táblázatot is a vagyonértékekről és két db táblázatot a biztosítási időszakra tervezett árbevételről,
 Vagyonértékelő által készített Excel táblázat a biztosítandó vagyonelemekről (az újraelőállítási értékek feltüntetésével)
 A vagyonértékelés alá nem eső vagyonértékekről (készletek, idegen tulajdonú bérlemények, előgondoskodási összeg), az ÉRMO és KÜKO és SZIM által használt hordozható eszközökről és a FOGO FV500 Mobil Aggregáttal kiegészített kalibráló eszközökről készített táblázatokat
 Tűzvédelem 2019
 Vagyonvédelem 2019
Kockázatviselés helye: A HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve használatában (vagyonkezelésében) földrajzilag Magyarország területén elhelyezkedő ingatlanok, épületek, építmények, műszerek, készletek, gépek, bútorok, eszközök, berendezések, raktáron lévő tárgyi eszközök, befejezetlen beruházások, készletek, idegen tulajdonú bérlemények, az ún. „előgondoskodási összeg”, valamint a kalibráló eszközök+FOGO FV500 Mobil Aggregát esetében a területi hatály: Magyarország, míg a mozgatásra kerülő mobiltelefon készülékeket és tartozékaikat, mozgatásra kerülő fotó- és videotechnikai eszközöket és hordozható számítástechnikai eszközöket tartalmazó vagyoncsoportok esetében: a Világ.
A részletes feltételeket a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: All Risks vagyon-és üzemszünetbiztosítás beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország*
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 2019. június 1. - 2020. május 31. időszakra vonatkozó All Risks vagyon- és üzemszünetbiztosítás.
A szolgáltatás beszerzése és a közbeszerzési eljárás alapján létrejött/megkötött szerződés a HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve használatában (vagyonkezelésében) lévő ingatlanok, termelő és egyéb műszaki gépek, berendezések, készletek, befejezetlen beruházások, idegen tulajdonú bérlemények, illetve a biztosítási időszak alatti vagyonelem növekmények All Risks vagyonbiztosítási fedezetét szolgálja.
A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie az üzemszüneti veszteségekre, költségtérítésre, terrorista, illetve szabotázs cselekmények által okozott károsodásokra is.
A vagyonelemek között találhatóak olyan csoportok, amelyek a biztosítási időszak alatt egyszeri vagy többszöri mozgatásra, szállításra kerülnek. Ezeknél a vagyoncsoportoknál az alapbiztosítást szükséges kiterjeszteni a szállítás közben keletkezett károkra is.
Vagyonértékek tételes, csoportosított, újraelőállítási értéken történő megadása külön mellékletben (tömörített fájl) történik, melynek része a műszaki leírás, táblázatok és vagyonértékelő által összeállított Excel táblázat.
Külön mellékletben (tömörített fájl):
 Műszaki leírás, mely tartalmaz 1 db összefoglaló táblázatot is a vagyonértékekről és két db táblázatot a biztosítási időszakra tervezett árbevételről,
 Vagyonértékelő által készített Excel táblázat a biztosítandó vagyonelemekről (az újraelőállítási értékek feltüntetésével)
 A vagyonértékelés alá nem eső vagyonértékekről (készletek, idegen tulajdonú bérlemények, előgondoskodási összeg), az ÉRMO és KÜKO és SZIM által használt hordozható eszközökről és a FOGO FV500 Mobil Aggregáttal kiegészített kalibráló eszközökről készített táblázatokat
 Tűzvédelem 2019
 Vagyonvédelem 2019
A részletes feltételeket a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 „Terrorizmus és szabotázs kombinált kártérítési limit All Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” a vonatkozó kártérítési felsőhatár mértéke (4.000.000.000 Ft, 8.000.000.000 Ft, 10.000.000.000 Ft) 13
2 All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási esemény] 10
3 „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet biztosításra” üzemszünetbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap, 3 nap, 7 nap) [na 8
4 „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” vagyonbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (10.000.000 Ft, 30.000.000 Ft, 50.000.000 Ft 8
5 All Risks alapbiztosítás levonásos önrész mértéke a Műszaki leírás Összefoglaló táblázat. 1-17. és 19. számú sorokban feltüntetett vagyoncsoportok esetében egységesen (500.000 Ft, 750.000 Ft, 1.000 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Biztosítási díj összege (nettó Ft) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: All Risks vagyon-és üzemszünetbiztosítás beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10337587444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26388000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10308024444
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 26750000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10308024444

Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98174931
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10337587444

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges