Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.06.
Iktatószám:10196/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 14584551
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588902019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588902019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BMC belső felújítási munkálatainak
Hivatkozási szám: EKR000588902019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szent János Kórház és Észak – budai Egyesített Kórházak 9. sz. pavilonjában működő BMC belső felújításának felújítási munkálatainak tervezése és kivitelezése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárás tárgyát képező beszerzés tárgyára, a finanszírozás jellegére tekintettel nem indokolt a beszerzést részekre bontani. Az Intézmény 9. sz. pavilonjában működő BMC felújítása szakmailag nem elképzelhető több kivitelezővel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: BMC belső felújításának felújítási munkálatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45000000-7
45315300-1
45350000-5
71240000-2
71321000-4
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szent János Kórház 9. sz. pavilonjában működő BMC részleges belső átalakítása vált szükségessé annak érdekében, hogy a meglévő infrastruktúra felhasználásával, annak felújításával és korszerűsítésével egy nagyobb kapacitású labor egység, vizsgálók az ehhez szükséges gépészeti és orvos technológiai fejlesztésekkel létesüljön az épületben. Az új helyiségeket a meglévő és továbbra is megmaradó helyiségek között kell kialakítani és a működő osztályba integrálni. A vizes helyiségek felújítása és átalakítása a terv része. A tervezett módosítások jellemzően csak belső átalakítások lesznek, a homlokzatokat nem érintik. Az épület műemléki védelem alatt áll, ezért az örökségvédelmi szempontok szem előtt tartandók.
A felújítandó terület nagysága: nettó 376 m2
Szintek száma: 3
Tervezési és Kivitelezési szakágak:
- Belsőépítészet
- Épületgépészet
- Erősáramú berendezések és hálózatok
- Gyengeáramú rendszerek és hálózatok
Ajánlattevő feladata a szerződés megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése. Az ezek megvalósításához szükséges összes információt a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakember többlettapasztalata 15
2 3. Szakember többlettapasztalata 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Karakterkorlátra tekintettel a II.2.5) Értékelési szempontok kiegészítése:
2. Szakember többlettapasztalata - a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás III.1.3. M/2.a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember okleveles építészmérnök/építőmérnök esetén 36 hónap, építészmérnök/építőmérnök esetén 48 hónap feletti az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 60 hónap)
3. Szakember többlettapasztalata - a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás III.1.3. M/2.b) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 60 hónap)
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5) Értékelési szempontok minőségi szempontjainak 2. minőségi szempont és 3. minőségi szempont karakterkorlát miatt a II.2.8.) pont A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok rovatban került részletesen kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-j), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak írásban nyilatkoznia kell, valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont ka), kb) és kc) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell nyilatkozatot benyújtania.
Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
A III.1.3) Műszaki szakmai alkalmasság az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pontjának karakterkorlát miatti folytatása:
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérő általi előírásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Csatolni kell továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatok bírálati szakaszában, az igazolások benyújtásának ajánlatkérő általi előírásakor, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles megadni az alábbi szabályok szerint:
M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozóépítési beruházásait (felújítási/kivitelezési munkáit) a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- az elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
- a teljesítés mennyisége (darabszám és alapterület m2-ben megadva)
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó, nap; amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont),
- teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21/A. §-a.
M/2.
a) Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit az igazolt alkalmasság felhívás szerinti hivatkozásával (M/2.a) vagy M/2.b)) megnevezésükkel, végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával (hónapokban), valamint a szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és annak aktív státuszáról.
b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140.§ (9) bekezdése alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pont karakterkorlát miatt a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pont az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pontjában folytatódik.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 db olyan sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek tárgya egy legalább 280 m2 alapterületű, meglévő épület felújítása és/vagy rekonstrukciója és/vagy bővítése volt.
Ajánlatkérő az 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M/2.
a) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pontja szerinti (építési szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel és okleveles építészmérnök/építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettség esetén 36 hónap, építészmérnök/építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettség esetén 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 2. pontja szerinti (építészeti tervezési terület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlati biztosíték nincs.
Jólteljesítési biztosíték: a nettó vállalkozási díj 5%-a
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállás az átadás-átvétel befejezésétől számítva 36 hónap.
Ha Vállalkozó késedelmesen teljesít, vagy Megrendelő utasításainak nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban, rögzíti és ésszerű határidő tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, és a jelen szerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Vállalkozó szerződésszegésére alapított Megrendelői elállás esetén Vállalkozó az igazolt teljesítéssel nem fedezett nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Ha Vállalkozó a jelen szerződést megszegi, kártérítési felelősséggel is tartozik, amennyiben neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít. Vállalkozó felelőssége alvállalkozói teljesítésére is teljeskörűen kiterjed. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy hibás teljesítés esetében Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Ha Vállalkozó nem teljesít a szerződés 4. pontja szerinti határidőre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér összege a nettó vállalkozói díj legalább 1%-a, vagy a Vállalkozó ajánlata szerinti mértékkésedelem minden naptári napjára. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a.
Megrendelő a késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozó vállalkozói díjába beszámíthatja.
Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
Ajánlatkérő a teljesítési igazolással igazolt, Vállalkozót adott számla alapján megillető vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag is szabályos számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 30-31. §-ainak alkalmazásával. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely feladata teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenérték megfizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. § előírásait is alkalmazni kell.
Nyertes ajánlattevő (mint Vállalkozó) az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő (mint Megrendelő) által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be.
Ajánlatkérő az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói díj 5% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosítja.
A számlázás kiviteli tervek után és az Ajánlattevő által elkészített Műszaki ütemterv alapján naturáliákban kifejezhető, egzakt módon meghatározott 25%, 50%, 75% és 100%-os mérföldkövek teljesítése után történik a Szerződéses Árra vetített %-os mértékben. A kiviteli tervek átadása után 1 részszámla, a műszaki készültségi fokok után 3 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség 10-15-25-25-25% mértékben.
A számlázás az Ajánlattevő által elkészített kiviteli tervek és Műszaki ütemterv alapján naturáliákban kifejezhető, egzakt módon meghatározott 25%, 50%, 75% és 100%-os mérföldkövek teljesítése után történik, azokkal megegyező, a Szerződéses Árra vetített %-os mértékben, így 4 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség a kiviteli tervek átadása és a műszaki készültség minimum 25%, 50%, 75% és a teljesítés igazolással igazolt 100% műszaki készültség után10-15-25-25-25% mértékben.
Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irányuló igény esetén vállalkozónként) a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135. § (6) bekezdését.
A tartalékkeret mértéke a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül pont karakterkorlátjára tekintettel az alábbi pontban kerül részletesen kifejtésre:
Az 1. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal.
A 2. és 3. részszempont esetében az Ajánlatkérő azon ajánlatokra, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák 0 pontot ad, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatokra pedig egyaránt 10 pontot. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, kettő tizedesjegy pontossággal.

A VI.3.12) További információk karakterkorlátjára tekintettel a További információk folytatása:
10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
11. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az ajánlattevők kiegészítő információt kizárólag írásban és az EKR rendszeren keresztül kérhetnek.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6)-(7) bekezdése alapján helyszíni bejárást biztosít 2019. június 11. 9:00 órakor (ha nem munkanap, az azt követő 1. munkanapon). A gyülekezés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Műszaki Osztály (12. épület)
13. Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja.
14. A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen szerződés tárgyát képező munkára fennálló 10 millió forint/káresemény/év mértékű felelősségbiztosításra.
15. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: M/1., M/2.
16. Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:116 § (2) bek. szerinti, a szerződés-tervezet VII.3. pontjában részletezett bontó feltétellel vállalhat.
17. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.
18. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazzuk.
19. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, annak vh rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
20. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Kovács Loránd (Lajstromszám: 00033)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588902019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Jelen pont karakterkorlátjára tekintettel a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontban kerül részletesen kifejtésre.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlattételi dokumentációt az ajánlattételi felhívással együtt és egyidejűleg valamennyi, a határidőben az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek elektronikusan, térítésmentesen megküldjük. A közbeszerzési dokumentumok az eljárás iránt érdeklődést jelző gazdasági szereplők elektronikusan az alábbi helyen érhetik el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588902019/reszletek
2. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában meghatározott formai követelmények szerint az ekr.gov.hu rendszeren elektronikusan kell benyújtani.
3. Az ajánlatok beadása az ekr.gov.hu rendszeren az ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66.§.(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő rovatok kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat az EKR rendszerben elérhető űrlapok, valamint a dokumentáció IV. Iratminták fejezetében található nyilatkozatminták alapulvételével.
6. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 35.§-ának figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A Kbt. 35.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-értékű ajánlat értékelési szempontja alapján értékeli az ajánlatokat.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbbnek tekinthető és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
9. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
A VI.3.12) További információk karakterkorlátjára tekintettel a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontban folytatódik.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges