Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10200/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU221,HU232,HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
Telefon: +36 13041446
E-mail: wagnerz@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000692162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Traktorok és szárzúzó adapterek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000692162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés traktorok és szárzúzó adapterek beszerzésére a Műszaki leírásban szereplő követelmények figyelembevételével
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Traktorok és szárzúzó adapterek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
További tárgyak:16600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU232,HU311 A teljesítés fő helyszíne: Győr, Sajószöged, Toponár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 3 darab, erdészeti célra gyártott traktor leszállítása a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Műszaki leírásban szereplő specifikáció figyelembevételével, különös tekintettel a gyári, sorozatgyártásban is gyártott teljes hátrameneti kormányzási képességre a hátul felszerelt munkagépek hátramenetben, tolva történő alkalmazásához. A kormányzási és kezelési rendszer tegye lehetővé a mindkét irányba történő munkavégzést.
- 3 darab, a traktor teljesítményéhez illeszkedő szárzúzó adapter leszállítása. A szárzúzóknak meg kell felelniük a Műszaki leírásban szereplő követelményeknek, különös tekintettel a földben végezhető munkaképességre (min. 10 cm-es mélység), a rotorra szerelt, fixen rögzített késekre és a szárzúzó által feldolgozandó fatörzs átmérőjére (min. 30 cm) vonatkozó követelményekre.
A gépek pontos specifikációját a műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (hónap; min. 12 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A Kbt. 61. § (4) bek. szerinti indok: a beszerzendő traktorok és szárzúzó adapterek összehangolt rsz-ként kell, hogy működjenek, így a részekre tört aj.tétel az Ajánlatkérő számára jelentős gazd és műsz hátrányokat okozna.
2. Ért módsz:
- „Jótállási idő” ért szpont: egyenes arányosítás.
- „Teljes ajánlati ár” ért szpont: fordított arányosítás
KH KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. dec. 21. útmutató

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) és a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a 63. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a Kr. 8-9.§, 10-11.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) és a 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, figyelemmel a Kr. 14. § és a 16. §-ában foglaltakra is. A Kr. 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a 63. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkozni az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelésről.
Az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P1) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje – a számviteli jogszabályok szerinti – beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.
P2) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése, továbbá a 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója részét képező eredménykimutatás alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló részét képező eredménykimutatás közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
A Kr. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell a közbeszerzés tárgyából (traktorok és szárzúzó adapterek szállításából) származó nettó árbevételére vonatkozó nyilatkozatát. A Kr. 19. § (2) bekezdése szerint esetben alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a traktorok szállítása esetében a nettó 112.000.000,- HUF összeget és szárzúzó adapterek szállítása esetében a nettó 33.000.000,-HUF összeget.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele összesen nem éri el a traktorok szállítása esetében a nettó 112.000.000,- HUF összeget és szárzúzó adapterek szállítása esetében a nettó 33.000.000,-HUF összeget. Az igazolási mód kapcsán is releváns előírás.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P2) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az ajánlati felhívás III.1.2) pontjában előírt alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkozni az előírt műszaki illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelésről.
Az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatát, illetve a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolást a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint. Az igazolásnak tartalmaznia kell a Kr. 22. § (2) bek-ben meghatározott adatokat.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11)-(12) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése alapján kell eljárni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ban foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett,
- legalább 2 darab, gyári, sorozatgyártásban is gyártott teljes hátrameneti kormányzási képességgel rendelkező, erdészeti célra készített traktor és
- legalább 2 darab, földben végezhető munkára alkalmas, a rotorra szerelt, fixen rögzített késekkel rendelkező és min. 30 cm-es átmérőjű fatörzs feldolgozására alkalmas szárzúzó adapter
leszállítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték a nettó szerződéses ár 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték a nettó szerződéses ár 5%-a.
Ajánlattevő a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosítéki formák közül választhat.
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a késedelem minden naptári napjára a nettó szerződéses ár 0,1%-a. A késedelmi kötbérek teljes összege nem haladhatja meg a nettó Szerződéses ár 15%-át.
Hibás teljesítési kötbér, melynek alapja a nettó szerződéses árból az adott árutételre eső összeg 10%-a. A hibás teljesítési kötbérek teljes összege nem haladhatja meg a nettó szerződéses ár 15%-át.
Meghiúsulási kötbér, melynek alapja a nettó szerződéses ár, mértéke 25%.
Jótállási időszak (értékelési szempont): Az áruk leszállításától számított min. 12, max. 60 hónap.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés pénzneme: HUF.
Fizetési ütemezés és fizetési határidők:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az áruk szerződéses árának 100%-a az áruk leszállítása után, annak igazolt teljesítését követően, a Kbt. 135 §(1), (5) és (6) bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint kerül kifizetésre.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Szállítási szerződéstervezet rögzíti.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, projekttársaság létrehozását a nyertes közös ajánlattevők számára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1) és (1b)-(1c), (4), valamint (6)-(7) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (AK) jelen közbesz elj-t a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektr úton bonyolítja. Vmennyi elj csel lebony-ra a regisztr-hoz kötött EKR-en keresztül kerül sor.
2. A dok telj terj-ben hozzáférh az EKR-en, szerkeszth form-ban is. Eltér esetén a nem szerk form dok tartalma a mérvadó.
3. Dok-ok AT ált benyújt: Kbt. 41/A.§. szerint. Elfogadott fájlform-ok: olvasható és nem szerk pdf, xls, zip.
4. Jelen közb elj-ban a szakmai aj-ot az Árjegyz és az alapköv-ek telj-re von nyilatk-okkal kieg Műsz leír alkotja, mely dok-okat az aj.tét hat.időig be kell nyújtani (nem pótolhatóak).
5. Érvényt az aj, ha a közb Műsz leír-ban fogl-nak nem tesz eleget.
6. Az aj-ban szereplő vmennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni.
7. Az EKR útján elekt úton benyújt aj-nak tart kell (ha az EKR erre formanyomt-t biztosít, annak kitölt-vel):
- a Kbt. 65.§ (7) bek szer nyil-ot a kap-t rendelk-re bocsátó szerv-ekről
- a Kbt. 66.§ (5) bek szer felolv.lapot a Kbt. 68. § (4) bek. szer tartalommal
- a Kbt. 66.§ (2) bek szer nyil-ot a feltét-ek elfogad-ról
- a Kbt. 66.§ (6) bek szer nyil-ot az alváll-ról
- a Kbt. 67.§ (4) bek szer nyil-ot a kiz okokról az alvállal-ra von-an
- egys eur közbesz dok (EEKD)
- nyil vált.bejegyz-ről
- aláír jogosults ig
- egyéb, a közbesz dok-okban rögz dok.
8. A Kbt. 54. §-a szerint az elj-ban való részvétel 1.950.000,- HUF (EUR-ban tört telj esetén a jelen felh megjelen-nek napján érv hiv MNB devizaárfoly-on átszámolva a jelen pt-ban feltünt HUF összegnek megf EUR) össz aj bizt adásához kötött, amit az AT-nek az aj.tételi hat.idő lejártáig kell az AK rend-re bocsátania. Az aj bizt az aj kötötts megtart-t biztosítja. Érv ideje az aj kötötts lejárat napján 24:00 óra (ha az aj kötötts utsó napja munkaszün nap, úgy az a Kbt. 48. § (3) bek alapján a köv munkanapon jár le). Az aj kötötts beálltáig AT-nek ig kell, hogy a bizt-ot az AK rendelk-re bocsátotta.
Aj bizt rendelk-re bocs-a - AT vál szerint - az alábbi módok vmelyikén telj-hető:
- AK 10918001-00000024-90010211 (IBAN HU95 1091 8001 0000 0024 9001 0211) sz. számlájára (HUF-ban történő telj esetén) vagy 10918001-00000024-90010228 (IBAN HU24 1091 8001 0000 0024 9001 0228) IBAN: HU24 1091 8001 0000 0024 9001 0228 sz. számlájára (EUR-ban tört telj esetén) átut megbíz-sal v. átutalással. Ez esetben be kell nyújtani az átut tényét bizonyító banki visszaig-t ill. internetes ut esetén a kinyomt átut ig-t. Közlemény: AK neve és a közbesz elj tárgya.
- Felt nélk, visszavonhatatlan p.ügyi intézm v. biztosító által vállalt garanc v. készfiz kezesség bizt-val.
- Bizt szerz alapján kiállított – készfiz kezességváll-t tart – kötelezv-nyel.
Utóbbi két esetben AT-nek a kötelezv-t úgy kell benyújtania, hogy az elekt. okiratként feleljen meg a polg perrendtart-ról szóló tv szer telj biz erejű magánokir köv-einek.
Az aj bizt-ra von részl előírásokat a tov közbesz dok-ok tartalmazzák.
9. Az értékelésre von részl szab-okat a további közbesz dok-ok tartalmazzák.
10. IV.2.6)-ban jelölt aj kötötts min időtart-ban megadott 1 hónap 30 napban értendő.
11. Kieg táj kér a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR-en keresztül.
12. AK a Kbt.71. § szerint, az EKR-en kereszt bizt a hp lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra vonatk-an, ha a hp-sal az AT az aj-ban korábban nem szereplő gazd szereplőt von be az elj-ba és e gazd szer-re tekintettel lenne szüks az újabb hp.
13. AK az elj-ban nem alk a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
14.Jótáll idő ért szpont alszpontjai:
Jótáll idő traktorok esetén (hónap; min. 12 hó) /súlyszám: 10
Jótáll idő szárzúzó adapterek esetén (hónap; min. 12 hó) /súlyszám: 10
15. A bírálat során AK alk a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-t.
16. AK alk a 307/2015. (X. 27.) K. rend 5. § (2) bek-t.
17. AK felh a figy-et a Kr. 30.§ (3)bek-ére és arra, hogy az aj felh alk felt-i a Kr. 28.§ (1)-(5)bek-e alapján meghat min. szpontokhoz képest szigorúbbak, így a min AT-kre a Kr. 30.§ (4)bek von.
18. FAKSZ: Pálfi Mónika (00722) és dr. Bodánszky Nikolett (00991)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák