Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10216/2019
CPV Kód:39294100-0
Ajánlatkérő:Oktatási Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország. Tervezetten 42 település, ezen belül tervezetten 51 intézmény
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oktatási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59119304
Postai cím: Szalay Utca 10-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Antoni Richárd
Telefon: +36 13742426
E-mail: antoni.richard@oh.gov.hu
Fax: +36 13742477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oktatas.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Promóciós eszközök beszerzése OH EFOP3215 (639)
Hivatkozási szám: EKR000270672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39294100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Promóciós eszközök beszerzése az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt uniós projekt keretében
Tervezetten 182.900 db promóciós eszköz beszerzése.
Az Európai Unió által társfinanszírozott EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt munkájának és a nyilvánosság biztosításának kötelezően előírt elemei azok a rendszeresen sorra kerülő szakmai rendezvények, konferenciák, workshopok, ahol a résztvevők számára a közvetlen munkavégzést megkönnyítő tájékoztató és munkavégzést segítő eszközök mellett a projekt folyamatára emlékeztető promóciós ajándékok kiosztására is sor kerül.
Projekthez kapcsolódóan tájékoztató és promóciós eszközök, ajándéktárgyak tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása.
A feladat tartalmazza:
• Munkavégzést segítő eszközök: a rendezvények résztvevői számára kiosztásra kerülő eszközök.
• Promóciós ajándéktárgyak: a projekthez való kötődést erősítő, a projektet népszerűsítő ajándéktárgyak.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő egy Eladótól kívánja a promóciós eszközöket beszerezni. Az egyes termékek határidőben, párhuzamosan több helyszínre való szállítása megköveteli, hogy a termékek gyártásával, szállításával kapcsolatos valamennyi szolgáltatást egy Eladó biztosítsa. Így elkerülhetők az egyeztetési/összehangolási problémák és ajánlatkérő valamennyi igényét egy Eladóval szemben tudja érvényesíteni. Fentieken túl ajánlatkérő fontosnak tartja, hogy a projektben résztvevők azonos minőségű és esztétikumú termékeket kapjanak, tekintettel arra, hogy a megrendelni tervezett termékek jelentős része a projektben résztvevő gyermekek, tanulók számára kerül kiosztásra (intézményfenntartói szinten) azonos időpontban, helyszínen. Az eseti megrendelések koordinációja és a promóciós eszközök azonos minőségi elvárásainak teljesítése érdekében ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59875931 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Promóciós eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18200000-1
További tárgyak:18930000-7
22816100-4
22852000-7
30192121-5
30192130-1
39221140-0
39294100-0
63100000-0
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország. Tervezetten 42 település, ezen belül tervezetten 51 intézmény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Európai Unió által társfinanszírozott EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt munkájának és a nyilvánosság biztosításának kötelezően előírt elemei azok a rendszeresen sorra kerülő szakmai rendezvények, konferenciák, workshopok, ahol a résztvevők számára a közvetlen munkavégzést megkönnyítő tájékoztató és munkavégzést segítő eszközök mellett a projekt folyamatára emlékeztető promóciós ajándékok kiosztására is sor kerül.
Projekthez kapcsolódóan tájékoztató és promóciós eszközök, ajándéktárgyak tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása.
A feladat tartalmazza:
• Munkavégzést segítő eszközök: a rendezvények résztvevői számára kiosztásra kerülő eszközök.
• Promóciós ajándéktárgyak: a projekthez való kötődést erősítő, a projektet népszerűsítő ajándéktárgyak.
Tervezetten 182.900 db promóciós eszköz beszerzése az alábbiak szerint:
Fém színű golyóstoll 3000 db.
Zsinórfüles papírtáska 3000 db.
Gyűrűs mappa 3000 db.
Jegyzetfüzet 3000 db.
Tornazsák 42.000 db.
Fehér, műanyag toll, króm véggel 42.000 db.
Műanyag kulacs 42.000 db.
Póló 2900 db.
Dobozos, színes ceruzakészlet 42.000 db.
Fenti darabszámok tervezett darabszámok.
A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 59.875.931,49,- Ft, azaz bruttó 76.042.433,- Ft, melytől ajánlatkérő legfeljebb - 30%-kal eltérhet.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező ártáblázatban feltüntetett mennyiségi kategóriák meghatározására a várható, becsült mennyiségek alapján került sor. Az ártáblázatában ajánlattevő által megadott az összesen (nettó Ft) sor (ártáblázat Q 21 cella) egy képzett ár, mely a bírálathoz szükséges, az nem szolgál alapjául semmilyen későbbi követelésnek. Ajánlatkérő mennyiségi garanciát nem vállal, az eseti megrendelésekben szereplő igényeket kéri teljesíteni az ártáblázatban megajánlott nettó egységáron, és kizárólag a jelen felhívásban és a szerződéstervezetben előre meghatározott keretösszeg erejéig.
További részletezést a műszaki specifikáció tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata az előírt 1 éves (12 hónap) szakmai tapasztalaton felül (hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 59.875.931,49 ,- Ft, azaz bruttó 76.042.433,- Ft, melytől ajánlatkérő legfeljebb - 30%-kal eltérhet.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
A szerződés időtartama a szerződéskötés napjától a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a projekt fizikai záró időpontjáig tart, ami jelenleg 2020.10.31. Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani, melyről értesíti nyertes ajánlattevőt 2020.10.31. napja előtt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Promóciós eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64990556
Postai cím: Álmos vezér Utca 32.
Város: Pécel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2119
Ország: Magyarország
E-mail: nogradi.attila@promotrade.hu
Telefon: +36 209291146
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11767626213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59814155
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59875931
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: feliratozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Promotrade Reklám és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64990556
Postai cím: Álmos vezér Utca 32.
Város: Pécel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11767626213

Hivatalos név: Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65997747
Postai cím: Budafoki Út 111-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11767509251

Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

Hivatalos név: "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91791296
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11829382242

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243

Hivatalos név: REKLÁMAJÁNDÉK.HU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19707880
Postai cím: Gubacsi Út 61
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23850727243

Hivatalos név: Reklámtárgyellátó Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33650463
Postai cím: Soroksári Út 115
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12734894243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: a szerződés 6.17.-6.20. pontjai szerint.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges