Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10261/2019
CPV Kód:80650000-5
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debrecen közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek
Telefon: +36 52512700 74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000361442019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000361442019/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-778 légijármű-üzemeltető szakmérnök képzés DE
Hivatkozási szám: EKR000361442019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80650000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-778 Debreceni Egyetem Műszaki Karán megvalósuló elméleti és gyakorlati oktatási szolgáltatás beszerzése légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-778 légijármű-üzemeltető szakmérnök képzés DE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80650000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatás biztosítása évfolyamonként 3 képzési féléven keresztül.
A képzési szolgáltatást évfolyamonként max. 15 fő részére szükséges biztosítani megbízási keretszerződés keretében.
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Légijármű-üzemeltető szakmérnök
A képzés célja legalább alapképzésben már mérnöki oklevéllel rendelkező mérnökök továbbképzése légijármű vezetőkké, akik rendelkeznek a légiközlekedés alapvető ismereteivel és teljesítik a Bizottság 1178/2011/EU rendeletében és annak módosításaiban szereplő PPL(A) és PPL(H) képzés kimeneti követelményeit. Tekintettel arra, hogy a képzés minden hatósági előírásnak megfelel, az EU rendeletben előírt tantárgyakra és gyakorlatra vonatkozóan azt meg is haladva tartalmaz 146 elméleti és 140 gyakorlati órát (45 órát merevszárnyú repülőgépen, 95 órát helikopteren), így további képzés nélkül a PPL(A) és PPL(H) képzés elméleti és gyakorlati hatósági vizsgáit a hallgatók sikeresen teljesíthetik a légiközlekedési hatóság kötelező vizsgáin
A képzési idő 3 félév, az oklevél megszerzéséhez 90 kredit szükséges.
A képzés egyedisége, hogy a teljes 140 órás repülési gyakorlaton belül 50 óra kötelező repülési gyakorlatot tartalmaz 2 vagy minimum 4 személyes kivitelű helikopteren is a PPL(H) szakszolgálati engedély megszerzése után (attól függően, hogy a PPL(H) képzést milyen típuson teljesítették). Ennek megfelelően a képzés célja elsősorban helikopter pilóták képzése, akik a megfelelő műszaki alapképzettséget kiegészítve a szakma specifikus ismeretekkel egy olyan tudás kapnak, mely jobban hozzájárul a biztonságos és hatékony (gazdasági, műszaki és egyéb tekintetben) légijármű üzemeltetéshez.
A hallgatók a képzés sikeres teljesítésével az egyetemi diplomán túl PPL(A) és PPL(H) szakszolgálati engedélyt szereznek.
A képzés nyelve magyar.
A képzés során a követelményeknek megfelelően biztosítani kell mind az összes hallgató egyidejű oktatását, mind a repülési gyakorlatok hatékonysága miatt kialakítandó kis csoportok oktatását is.
Nyertes Ajánlattevő feladata speciális élettani vizsgálatok elvégzése a képzésbe építve, a dokumentációban megadottak szerint.
A speciális élettani vizsgálatokat évfolyamonként minimum 27 alkalommal kell elvégzi a képzés során és minden mérést követően egyéni fejlesztési programot kell összeállítani.
A képzés során a Debrecenben töltött oktatási napokon alvásanalizáló vizsgálatokat kell végezni
A vizsgálatok ideje alatt a hallgatóknak ellátást kell biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.)M2.) pont szerinti szakemberek közül az első értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) 10
2 2.)M2.) pont szerinti szakemberek közül a második értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) 10
3 3.)M2.) pont szerinti szakemberek közül a harmadik értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) 10
4 4)M3.) pont szerinti szakember repülésoktatási tevékenységből származó többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min. 0 óra max 500 óra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0–10.Módszerek:ár fordított arányosítás; a 1-4 minőségi
krit. egyenes arányosítás.Az árat brutóban egy félévre és egy főre vetítve kell megadni.Ajánlati ár megadásához szükséges referencia érték:bruttó 11.300.000,-Ft.Ajánlati ár=referencia érték x ajánlattevő által megajánlott %-os érték/100.Részletek a vonatkozó nyilatkozatmintában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm.Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot
kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett
ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozatot is csatolni szükséges.. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő
által kiadott nyilatkozatminta szerinti tartalommal szükséges a nyilatkozatot benyújtani. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem
bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/ 2015. (X.30.)kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő
tekintetében nincs változásbejegyzési eljárásfolyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy gazdasági szereplők szerepeljenek a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal. Előzetesigazolás: ATnak azEEKD-t kell benyújtania, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa" szakaszában. Utólagos Igazolásimód:AT a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban a 1178/2011/EU bizottsági rendelet alapján előírt bizonyítvány másolatát kell benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, a 1178/2011 EU bizottsági rendelet alapján kiadott Jóváhagyott Képző Szervezeti (ATO – Approved Training Organization) Bizonyítvánnyal PPL(A) tanfolyam, PPL(H) tanfolyam, illetve két- és minimum négyszemélyes kivitelű helikopterre vonatkozó típus jogosító képzés jogosultággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek az M.1.)-M.6.) alkalmassági feltételek esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1)Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (3) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző háromév alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (PPL(A ) képzés és PPL(H) képzés) szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormány rendelet 22. § (1)-(2) bek.szerint (min. tartalom: a
teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal, a szerződést kötőmásik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M.2)-M.3) A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (eredeti vagy egyszerű másolati formában úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll), valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Csatolandó még a szakszolgálati engedély másolatban. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.
M.4.-M.6.)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, illetve műszaki felszereltségről azok leírásával az alábbiak szerint:
M.4.) a teljesítéshez rendelkezésre álló oktatás céljára szolgáló ingatlan bemutatása, a pontos elhelyezkedésének megjelölésével és az alkalmassági követelményekben meghatározott minimum követelményeknek megfelelő műszaki leírás csatolásával, továbbá rendelkezésre állást igazoló nyilatkozatot. A nyilatkozatban kérjük feltüntetni az oktatóközpont tulajdonosát is.Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményeinél:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Saját tulajdonú ingatlan esetén helyrajzi számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt ingatlan(ok) esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés másolati példányának csatolása is szükséges, mely tartalmazza, hogy az oktatótermek rendelkezésre fognak állni a teljesítés ideje alatt.
M.5) a képzés teljesítéséhez rendelkezésre álló légi járművek bemutatása, az alkalmassági követelményekben meghatározott minimum követelményeknek megfelelő leírás és ATO kézikönyv megfelelő részének csatolásával, továbbá rendelkezésre állást igazoló nyilatkozatot. Saját tulajdonú eszköz esetén nyilvántartási számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés másolati példányának csatolása szükséges, mely tartalmazza, hogy a légi járművek rendelkezésre fognak állni a teljesítés ideje alatt.
M.6) a képzés teljesítéséhez rendelkezésre álló repülőtér bemutatása, az alkalmassági követelményekben meghatározott minimum követelményeknek megfelelő leírás és ATO kézikönyv megfelelő részének csatolásával, továbbá rendelkezésre állást igazoló nyilatkozatot.
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)az alábbi képzésre vonatkozó referenciával:
- legalább 3 fő PPL(A ) képzése és legalább 3 fő PPL(H) képzése.
A fenti előírásoknak ajánlattevő maximum 5 referenciával felelhet meg.
M2. - M3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
- M2. 3 fő helikopteres oktató szakemberrel, akik jóváhagyott oktatói az ATO szervezetnek és helikopteres repülésoktatási tevékenységből származó repült óra tapasztalata min. 200 óra
- M3. 1 fő repülőgépes oktató szakemberrel, aki jóváhagyott oktatója az ATO szervezetnek és repülőgépes repülésoktatási tevékenységből származó repült óra tapasztalata min. 200 óra
Ugyanazzal a szakemberrel több alkalmassági feltételeknek is meg lehet felelni, azzal, hogy az M.2) pontra 3 különböző szakembert kell bemutatni.
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.4) a szerződés teljesítéséhez szükséges, Debreceni Egyetem Műszaki Karának épületétől max. 25 km-es közúton számított távolságon belül elérhető, az alábbi oktatótermekkel rendelkező oktatóközponttal:
- 3 db oktatóterem, melynek befogadóképessége minimum 15 fő, mérete: minimum 25 m2 és az alábbi felszereltséggel rendelkezik: wi-fi-s projektor vagy whiteboard írható tábla vagy interaktív tábla projektoros kivetítés lehetőségével, Wi-fi internet hozzáférés és légkondicionálás;
M.5) a szerződés teljesítéséhez szükséges, az alábbi légi járművekkel:
- 3 db helikopter (melyből 1 db 2 személyes és 1 db minimum 4 személyes) és 3 db repülőgép, amelyek jóváhagyott légi járművei az ATO szervezetnek.
M6.) a szerződés teljesítéséhez szükséges, az alábbi paraméterekkel rendelkező repülőtérrel, amely jóváhagyott repülőterei az ATO szervezetnek és közülük legalább egy a Debreceni Egyetem Műszaki Karának épületétől max. 25 km-es közúton számított távolságon belül elérhető:
- füves és betonos leszállópályával, éjszakai fénnyel kivilágítható leszállópályával rendelkező, betonos ILS, VOR/LOC és RNAV megközelítésű (egy repülőtér több paraméterrel is rendelkezhet egyszerre)
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.Az előírt alkal-i követ-nek AT bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.Folyt.VI.4.3)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Meghiúsulási kötbér mértéke: az egyedi megrendelésben a félévre meghatározott nettó megbízási díj 30%-a.
A Megbízott a megbízási keretmegállapodás alapján az adott képzési félévre vonatkozó egyedi megrendelésben meghatározott megbízási díjra jogosult. A leigazolt számlák kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Kbt. 135. § (1), (5),(6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő félévenként biztosítja az adott félévre vonatkozó bruttó vállalási ár 75 %-nak megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét.Az adott tanév félévében egy számla nyújtható be.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Debreceni Egyetem a légijármű-üzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot 2018/2019. tanév
második félévében keresztféléves képzés keretében indítja. A képzés megvalósításához nélkülözhetetlen külső
szolgáltató bevonása, már az I. félévben. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést olyan
időpontban szükséges megkötni, hogy lehetőség legyen az I. féléves tantárgyak tömbösített oktatására.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 1
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektronikusan a Kbt. 68. § (1a)-(1c) és (4)-(6) bekezdései, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.1.3) pont folytatása:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak agazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg azelőírt feltételnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése. Az előírt követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezetkapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásbanszereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Az ajánlathoz csatolandó kötelezettség vállalásnak ezt kell alátámasztania.
Repülésoktatási tevékenységből származó repült óra: az az idő, amelyet a pilóta repülésoktató tevékenységként könyvelt az előírt nyilvántartásban.
További információk:
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikus az EKR
rendszeren keresztül kell benyújtani. 2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy aztaz AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. 3. AT-nek,és
adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell azAT és kapacitást biztosító szervezet
nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. 4.
AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2. §(5) bek-re figyelemmel AK
rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 5. Az
ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában. 6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha
releváns-csatolandó 7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint. 8. Közös Ajánlattétel
esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §) 9. A dokok a Kbt. 47. § (2) bek-ben foglaltaknak
megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók,azonban aKbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti példányban
kell tartalmaznia. 10. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)bek-e
szerinti összes adatot. 11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról(nemleges tartalommal is). 12. Ajánlattevőnek
ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlása
egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalatát bemutató önéletrajzot.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény
feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni 14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5)bek-t.Folytatás a VI.4.3) pon
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3) További információk folytatása
15.AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.16. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy
jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)pontjában meghatározott eredménytelenségi okot. 17. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber
Elek (lajstromszám: OO892); dr. Csepregi Judit (lajstromszám: 01020). 18.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a NY.1.), M.1.)-M.6.) pontok szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.19. Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a képzési tevékenységének végzésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.Felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: - legalább 50.000.000,- forint/káresemény és 100.000.000,- forint/év.21.AK a keretmegállapodás megkötését követően a Kbt.105.§(1)bek.a) pontja szerinti közvetlen megrendeléseket bocsát ki. A megrendelések nem EKR-en keresztül kerülnek kibocsátásra.
22. Az ajánlatban csatolni szükséges a felolvasólap mellékletét, amelyből megállapítható, hogy az ajánlati ár hány százaléka a referencia értéknek.
23.A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés olyan komplex egységes képzési és a képzés részét képező egyéb szolgáltatás szolgáltatás megrendelésére irányul, melynek részfeladatai egymásra épülnek, párhuzamos feladat ellátást is igényelve.24.Ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 60 napon belül az élettani és alvásanalizáló vizsgálatok végzését is tartalmazó, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel kell rendelkeznie.

III.1.3. folytatása:
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkal-i köv-t, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezeterőforrására vagy arra is támaszkodik.A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák