Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10264/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:PÜSPÖKI FARM Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU 9672 Gérce, külterület 0115/12 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PÜSPÖKI FARM Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36152892
Postai cím: 1. Telep
Város: Tiszapüspöki
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Péter
Telefon: +36 306397219
E-mail: ppk.fungifarm@gmail.com
Fax: +36 12380981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gombatermesztő farm Gérce 0115/12 hrsz -VP5-413416
Hivatkozási szám: EKR000292582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés célja egy holland technológián alapuló, 18 termesztő kamrás (18 gombatermesztő egység X 530m2) ~ 9.550 m2 (épület összes bruttó alapterülete: 5848 m2), kamránként 2 kamion komposztot befogadó gombatermesztő épületegyüttes létrehozása.
Az eljárás a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 14. § (4) bek. a) pontja alapján a jelen az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma kiterjed az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre, mivel az Ajánlatkérő nem rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel.
A beruházás részletes specifikálását, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre/szolgáltatásra is tehető megajánlás.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gombatermesztő farm Gérce 0115/12 hrsz - VP5413416
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45213240-7
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU 9672 Gérce, külterület 0115/12 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés tárgya könnyűszerkezetes gombatermesztő ház ((holland technológián alapuló 18 termesztő kamrás (1kamra=1 termesztő létesítmény), kamránként 2 kamion komposztot befogadó)) létesítmény komplett, teljeskörű építése, elektromos- és gépészeti kivitelezése (erős- és gyengeáramú szerelés, vízellátás, fűtés, gőzellátás, hűtés, légtechnika-szellőzés, csatorna) kivitelezése, az épülethez tartozó utak és térbeton elkészítése.
A) Tervezési feladat:
Feladat mezőgazdasági területen egy új a fentebb ismertetett paramétereknek megfelelő könnyűszerkezetes gombatermesztő ház tervezése. A tervezési feladat keretében a létesítmények felépítéséhez el kell készíteni az engedélyes tervdok., a szükséges szakági tervekkel együtt, oly módon, hogy az alkalmas legyen az illetékes építésügyi hatósághoz történő engedélyezés céljából történő benyújtásra. A tervező feladata továbbá a szükséges hatósági egyeztetések, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatása. Az építési engedély megszerzését követően további feladat a kiviteli tervdok. készítése az engedélyes tervek, valamint a műszaki leírás szerint. A kiviteli tervekhez kötelező az árazott és árazatlan költségvetés készítése főösszesítő, összesítő és szakági összesítő bontásban.
B) Kivitelezési feladat:
A beszerzés tárgya könnyűszerkezetes gombatermesztő ház kivitelezése, annak holland technológián alapuló 18 termesztő kamrás (1kamra=1 termesztő létesítmény), kamránként 2 kamion komposztot befogadó létesítmény létrehozása az A) pont szerint elkészült és megrendelő által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervdok. és jogerős építési engedély alapján. A termesztő helyiségek könnyűszerkezetes épületben lesznek elhelyezve, az épület a technológiai ajánlat része. Az épület 18 gombatermesztő egységet fog tartalmazni. Egy gombatermesztő egység (kamra: 6,9mx37mx4,5m) méretének termőfelülete 530,64 m2, az összes termőfelület nagysága (18 gombatermesztő egység X 530,64 m2) 9.551,52 m2 (épület összes bruttó alapterülete: 6232,6 m2). A termesztéshez használandó komposztigény hetente: 1 kamrára 48 t, 6 kamrára 288 t. Termesztett gomba éves mennyisége 2400-2600 tonna körül várható. Az épületegyüttes tartalmaz iroda, pihenő, tároló és szükséges szociális helyiségeket a tervezett 54 főre (kiszolgáló egység 1202 m2, szociális egység: 306,5 m2). A termesztők helyiségekben fix rögzítésű termesztő polcokon (melyek horganyzott acélszerkezetek, alumínium oldalelemekkel) 6 szinten történik a gomba termesztése zárt és tiszta körülmények között. A helyiségeket egy munkafolyosó köti össze az épület többi részével. A hőenergia és gőz előállítását a gépészeti térben telepített gázüzemű kazánok biztosítják. Elektromos áram előállításához a hálózati rendszeren túl egy 6,99 kW teljesítményű napelem rendszert kívánunk telepíteni. A projekt keretében tervezett, de nem elszámolható költség: csarnokép. alapozási, ipari beton, térbeton, szoc. blokk beépítés, könnyűszerkezetes ép. szerelési díj, acélszerkezet, villanyszerelés, telepi infra (térburkolat, út, parkoló, rámpa, kerítéskapuk, gázbekötés, vízelvezetés, esővízszikkasztó), továbbá technológiai gépészeti és elektromos szerelés díjai. A termesztés automatikusan szabályozott ideális termesztő feltételek mellett folyik. A szükséges mérési adatokat a helyiség klímájáról (széndioxid szint, páratartalom, stb.) a helyiség különböző pontjain elhelyezett érzékelők szolgáltatják, melyek a mért adatokat egy számítógépre továbbítják. Minden beállítás és mérés egy pillanat alatt leolvasható a művezetői irodában elhelyezett kijelzőn, valamint beavatkozással gyorsan módosíthatóak. Kiépül egy termelést ellenőrző riasztó rendszer is, ami jelez olyan esetben, ha egy vagy több mérés kifut az optimális zónából. A részletes műszaki leírást/terveket a műszaki dokumentáció tartalmazza.A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az AK min. előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre/szolgáltatásra is tehető megajánlás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap max. 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
2 Többlet szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság M2) a) szakember tekintetében a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (hónapban, egész számban megadva, előny a magasabb, minimum: 0, maximum: 60)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1801392185
II.2.9) További információ:
VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése c. felhívás alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06644 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Gombatermesztő farm Gérce 0115/12 hrsz - VP5413416
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A HO-RA Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9151 Abda, Pillingerpuszta 0208/24. hrsz., adószám: 10612334-2-08) ajánlatában nettó 2 253 500 000 HUF összegű megajánlást tett. Amennyiben teljes körű bírálatot követően megállapításra kerül, hogy a HO-RA Ingatlanforgalmazó, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot, úgy szerződéskötés esetén a szerződés értéke az uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladná A 2019. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról szóló Közbeszerzési Hatóság elnöki tájékoztatója alapján az uniós közbeszerzési értékhatár 1 723 541 680 HUF.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 14. § (3) bekezdése alapján: „Ha a közbeszerzés becsült értéke az uniós közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ajánlattételi határidőt - mind egy szakaszból álló, mind több szakaszból álló eljárásokban - az ajánlati vagy ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy megküldésének napjától számított legalább negyvenöt napban kell meghatározni, kivéve, ha a szerződés megkötésére a Kbt. 105. § (1)-(2) bekezdése szerint kerül sor.”
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 14. § (1) bek. b) pontja szerint építmény kivitelezés és tervezés együttesen.
Tekintettel arra, hogy az eljárás előkészítés során meghatározott becsült étrék nem érte el az uniós értékhatárt, így ajánlatkérő az nem alkalmazta a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 14. § (3) bekezdése szerinti 45 napos ajánlattételi határidőre vonatkozó előírását, az ajánlattételi határidőt ennél rövidebb időtartamban rögzítette.
A Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján: „Ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.”
Amennyiben az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként a nyertes ajánlat szerinti ajánlati árat határozta volna meg, köteles lett volna a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 14. § (3) bekezdésének alkalmazására. Az ajánlatkérő az eljárást a fentiek okán olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak. Erre tekintettel ajánlatkérő a Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
Továbbá ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról szóló jegyzőkönyvben ismertette ajánlattevők számára a rendelkezésre álló anyagi fedezetének összegét (1 711 673 731 HUF), amelyhez viszonyítva ajánlattevő megajánlása (2 253 500 000 HUF) meghaladja ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezetét. Ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevővel, ezért a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelen az eljárás ezen része.
A fentiekre tekintettel, illetve hivatkozással a Kbt. 114. § (8) bekezdésére, a Kbt. 70. § (1) bekezdésére, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára az ajánlat nem került értékelésre.
Összegezve a fentieket az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára, továbbá a Kbt. 114. § (8) bekezdésére való tekintettel eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HO-RA Ingatlanforgalmazó,Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88282534
Postai cím: Pillingerpuszta
Város: Abda
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10612334208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges