Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10269/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Miszla Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Miszla község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Miszla Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56612840
Postai cím: Fő utca 63
Város: Miszla
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boza Ferenc
Telefon: +36 63214290
E-mail: miszlahiv@tolna.net
Fax: +36 28741750
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miszla.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.miszla.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3.-15-2017-000072 azonosítószámú „Miszla község ivóvízminőség-javítása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám: EKR000985422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3.-15-2017-000072 azonosítószámú „Miszla község ivóvízminőség-javítása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Tervezett létesítmény/beruházási elem
II. sz. kút melléfúrásos felújítása, mélyfúrású kút kialakítása Miszla (1db): 80 m3
II. sz. kút melléfúrásos felújítása, kútakna, kútház építés: 1 db
II. sz. kút melléfúrásos felújítása, kútszivattyú H=60 m; Q=4 m3/h: 1db
II. sz. kút melléfúrásos felújítása, kútfej gépészet DN50: 1szett
III. sz. kút (B-5) kút új kútszivattyú H= 60 m; Q= 4m3/h: 1db
III. sz. kút (B-5) kúttól vezeték építés tervezett tisztító technológiához d63 PE (V-1-0): 691,7m
Kút és tisztított víz nyomóvezeték vízműterületen, DN63 és DN90 PE: 45,5 m
Vízműtelepi vezeték, csurgalékvíz, DN160 KG-PVC: 19,7 m
Vas-mangántalanító előszűrő és Ammónium-mentesítő technológia 4 m3/h; 73m3/d 4 m3/h
Gépház építés : 25m2
Klórgáz adagoló berendezés: 1db
Vízműtelepi szerelvények: 30 db
Tolózár és szerelvény aknák: 3m3
Dekantáló medence: 6 m3
Hálózati szivattyú H=70 m; Q= 7 m3/h 2 db
Öblítő szivattyú H=20 m; Q= 8 m3/h 2 db
Tisztított víz tároló építés V3 =10 m3 10 m3
Meglévő 50M3-es magastároló felújítása, átalakítása 50 m3
Dekantáló szivattyú H=2 m; Q= 7,2 m3/h 2 db
Kerítés 120 m
Vízműtelep burkolat (járda) 50 m3
Vízműtelepen belüli útépítés 50 m3
Irányítástechnika, vezérlés 1 db
Vízmű próbaüzem 3 hónap
Hálózatrekonstrukció
AK a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés tárgyát képező Létesítmény hatályos vízjogi létesítési engedélyének az Ajánlatkérő (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.) részéről a nyertes ajánlattevő részére történő átadását a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatás Szerződés – vagy –amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása vagy a változásbejelentés aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, melyről Nyertes Ajánlattevő az értesítést megkapta és a Konzorciumvezető a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező Létesítmény hatályos és végrehajtható vízjogi létesítési engedélyét a nyertes Ajánlattevő részére a hatályba léptető okirat kötelező mellékleteként átadja.
AK hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Miszla ivóvíz tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Miszla község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3.-15-2017-000072 azonosítószámú „Miszla község ivóvízminőség-javítása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Tervezett létesítmény/beruházási elem
II. sz. kút melléfúrásos felújítása, mélyfúrású kút kialakítása Miszla (1db): 80 m3
II. sz. kút melléfúrásos felújítása, kútakna, kútház építés: 1 db
II. sz. kút melléfúrásos felújítása, kútszivattyú H=60 m; Q=4 m3/h: 1db
II. sz. kút melléfúrásos felújítása, kútfej gépészet DN50: 1szett
III. sz. kút (B-5) kút új kútszivattyú H= 60 m; Q= 4m3/h: 1db
III. sz. kút (B-5) kúttól vezeték építés tervezett tisztító technológiához d63 PE (V-1-0): 691,7m
Kút és tisztított víz nyomóvezeték vízműterületen, DN63 és DN90 PE: 45,5 m
Vízműtelepi vezeték, csurgalékvíz, DN160 KG-PVC: 19,7 m
Vas-mangántalanító előszűrő és Ammónium-mentesítő technológia 4 m3/h; 73m3/d 4 m3/h
Gépház építés : 25m2
Klórgáz adagoló berendezés: 1db
Vízműtelepi szerelvények: 30 db
Tolózár és szerelvény aknák: 3m3
Dekantáló medence: 6 m3
Hálózati szivattyú H=70 m; Q= 7 m3/h 2 db
Öblítő szivattyú H=20 m; Q= 8 m3/h 2 db
Tisztított víz tároló építés V3 =10 m3 10 m3
Meglévő 50M3-es magastároló felújítása, átalakítása 50 m3
Dekantáló szivattyú H=2 m; Q= 7,2 m3/h 2 db
Kerítés 120 m
Vízműtelep burkolat (járda) 50 m3
Vízműtelepen belüli útépítés 50 m3
Irányítástechnika, vezérlés 1 db
Vízmű próbaüzem 3 hónap
Hálózatrekonstrukció
AK a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés tárgyát képező Létesítmény hatályos vízjogi létesítési engedélyének az Ajánlatkérő (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.) részéről a nyertes ajánlattevő részére történő átadását a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatás Szerződés – vagy –amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása vagy a változásbejelentés aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, melyről Nyertes Ajánlattevő az értesítést megkapta és a Konzorciumvezető a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező Létesítmény hatályos és végrehajtható vízjogi létesítési engedélyét a nyertes Ajánlattevő részére a hatályba léptető okirat kötelező mellékleteként átadja.
AK hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1.1. pontjában előírt (MV-VZ) meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 24, maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.3.-15-2017-000072
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Miszla ivóvíz tervezés és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87019272
Postai cím: Vácika Köz 11
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10628717217

Hivatalos név: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96998092
Postai cím: Külterület
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.1.) pont adminisztrációs okok miatt került kitöltésre.
Az eljárás eredményes lezárását követőn nem került sor szerződéskötésre, mivel nyertes ajánlattevő ajánlatkérő felkérésére nem tartotta fenn az összegezés kiküldését követő 60 napon túl az ajánlatát.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges