Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10274/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Per-Form Hungária Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségü társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63383166
Postai cím: Kondorfa Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehota Ildikó
Telefon: +36 14630500
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Fax: +36 14630505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bayzoltan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ICP-OES berendezés és kiegészítőinek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000221722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db, új, kutatási színvonalú és pontosságú talaj-, növény- és vízminták elemanalízisére alkalmas induktív csatolású plazma-optikai emissziós spektrométer, valamint a hozzá tartozó automata mintaváltó és kiegészítő egységeik szállítása telepítése, üzembe helyezése, verifikálása, valamint 2 fő, legalább 8 munkaórás betanítása (a berendezés leszállítását követő két héten belül). A berendezésnek alkalmasnak kell lennie az eljárás megindításakor hatályos környezetvédelmi jogszabályokban, előírásokban szereplő határértékek méréséhez: irányadók a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben fémekre- és félfémekre /a rendelet 2. melléklet 1. táblázatában felsorolt elemek, kivétel Hg/ definiált határértékek ÉS kimutatási határok valamint a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Mellékletei szerint meghatározandó ELEMEKHEZ (kivétel Hg, Rn és Trícium) rendelt határértékek és kimutatásai határaik. A nyertes ajánlattevőnek az eszközre a szállítást követő legalább 1 éven (12 hónapon) keresztül jótállást kell vállalnia. A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19899319 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ICP-OES berendezés és kiegészítőinek szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:48000000-8
50410000-2
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db, új, kutatási színvonalú és pontosságú talaj-, növény- és vízminták elemanalízisére alkalmas induktív csatolású plazma-optikai emissziós spektrométer, valamint a hozzá tartozó automata mintaváltó és kiegészítő egységeik szállítása telepítése, üzembe helyezése, verifikálása valamint 2 fő, legalább 8 munkaórás betanítása (a berendezés leszállítását követő két héten belül).
A nyertes ajánlattevőnek az eszközre a szállítást követő legalább 1 éven (12 hónapon) keresztül jótállást kell vállalnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 II. Minimum Ar gázfogyasztás mérés közben. [l/perc] 10
2 II. Teljesen kikapcsolt állapotból (Ar gáz elzárva) a berendezés üzemszerűen méréskész állapotba hozható az Al 167,079 nm vonalának stabil méréséhez. [perc] 7
3 II. A berendezés rádiófrekvenciás generátorának teljesítmény-maximuma [W] 5
4 II. Adott minta teljes emissziós spektrumának felvételi időszükséglete a berendezés üzemi körülményei között [perc] 10
5 II. A berendezés spektrális felbontóképessége 200 nm-en [pm] 3
6 II.A berendezés spektrális felbontóképessége 300 nm-en. Vassal erősen szennyezett minták Cr, Mn, Pb és V méréséhez, ezen elemek interferenciáinak lehető legkisebb értékre csökkentésének érdekében.[pm] 3
7 II. A berendezés polikromátoros, „szimultán” készülék vagy azzal egyenértékű technikát alkalmaz, azaz egy minta mérésének ideje független a vizsgált emissziós vonalak számától? [igen/nem] 5
8 II. A berendezés detektora CCD vagy SCD alapú? [igen/nem] 4
9 II. A berendezés álló helyzetű plazmafáklyás elrendezéssel rendelkezik a robosztusság és memóriaeffektus csökkentése érdekében? [igen/nem] 3
10 III. A berendezésre megajánlott jótállási idő hónapokban [hónap] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – I. Ár (teljes ellenszolgáltatás) [Ft, ÁFA nélkül] Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00106
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ICP-OES berendezés és kiegészítőinek szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Per-Form Hungária Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67103023
Postai cím: Ungvár Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: perform@per-form.hu
Telefon: +36 12511116
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12511461
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12649774242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24569042
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19899319
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89797372
Postai cím: Színjátszó Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: czebe.brigitta@simkon.hu
Telefon: +36 14034420
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14034430
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10465118242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 22900000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75684345
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1196
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076364243

Hivatalos név: Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89797372
Postai cím: Színjátszó Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10465118242

Hivatalos név: Per-Form Hungária Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67103023
Postai cím: Ungvár Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12649774242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges