Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10438/2019
CPV Kód:09344000-2
Ajánlatkérő:Országos Onkológiai Intézet
Teljesítés helye:1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komáromi Gábor
Telefon: +36 12248670
E-mail: komaromi.gabor@oncol.hu
Fax: +36 12248793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oncol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000701442019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000701442019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle izotópok beszerzése_2019
Hivatkozási szám: EKR000701442019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Onkológiai Intézet részére különféle izotópok beszerzése adás-vételi szerződés keretében 24 hónapos határozott időtartamra. Ajánlatot 9 részajánlati körben lehet tenni, a jelen Felhívás II.2. pontjában részletezésnek megfelelően. A Műszaki Specifikációban jelölt termékek esetében – azok használatát követően – a veszélyes hulladék elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Diagnosztikus és terápiás radiopharmaconok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
131I NaI terápiás oldat ampulla 800 MBq aktivitással 48 db
131I-MIBG injekció diagnosztikai célra ampullában, 40 MBq aktivitással 48 db
131I-MIBG injekció terápiás célra ampullában, 3700 MBq névleges aktivitással 20 db
Metilén-difoszfonát (MDP) ampullában 1440 db
EC-készlet (4 db ampulla/készlet) 4 db
Co-57 ellenőrző forrás 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvétel az 1-es rész esetében ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege 300 000 HUF. A biztosíték érvényességének ideje legalább az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 60. nap 24:00 óra. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció 16. pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: 2.Tüdő és nyirokcsomó vizsg. alkalmazható radioph.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33141540-7
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Humán Szérum Albumin kolloid (200-600nm) ampullában 720 db
Humán Szérum Albumin Macroaggregátum ampullában 96 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tektrotyd, 1 kit (2 db ampulla) kiszerelésben 48 kit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 4. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
105.002 gyári katalógusszámú speciálisan összeszerelt iridium sugárforrás Nucletron gyártmányú MicroSelectron típusú afterloading berendezéshez gyógyászati felhasználásra. A sugárforrás aktivitása leszállításkor 370 GBq plusz-mínusz 5%-on belül legyen. 8 kit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvétel a 4-es rész esetében ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege 100 000 HUF. A biztosíték érvényességének ideje legalább az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 60. nap 24:00 óra. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció 16. pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: 5. Radioimmuno assay (RIA) és Imm. assay kitek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I-125 izotóp. Calcitonin IRMA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 720 kBq; min.mérhető konc.: 0.9 pg/mL 20 kit
I-125 izotóp. Thyreoglobuline IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <867 kBq; érzékenység: 0.05 ng/mL; funkc.érzékenység: 0.3 ng/mL 114 kit
I-125 izotóp. Anti-thyreoglobulin RIA kit 100 cső (polyclonal human anti-hTg autoantibody ). Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <142 kBq; érzékenység: 5.5 U/mL; funkc.érzékenység: <20 U/mL 114 kit
I-125 izotóp. Estrone-sulfate RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: <185 kBq; érzékenység: 0.01 ng/mL 32 kit
I-125 izotóp. SHBG IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <740 kBq; érzékenység: 0.11 nmol/L; funkc.érzékenység:0.22 nmol/L 24 kit
I-125 izotóp. Ultra-sensitive Estradiol RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 2.2 pg/mL 60 kit
I-125 izotóp. DHEA RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 0.06 ng/mL 40 kit
I-125 izotóp. DHEA sulfate RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; funkcionális és analítikai érzékenység: 6 µg/100 mL 30 kit
I-125 izotóp. Progesterone RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 0.05 ng/mL 24 kit
I-125 izotóp. Testosterone direct RIA 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; analítikai érzékenység: 0.02 ng/mL funkcionális érzékenység: 0.08 ng/mL 64 kit
I-125 izotóp. IGF-I RIA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 300 kBq; min.mérhető konc.: 2.0 ng/mL 8 kit
I-125 izotóp. Estrone RIA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <185 kBq; min.mérhető konc.: 3.2 pg/mL 32 kit
I-125 izotóp. Androstenedione RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; analítikai érzékenység: 0.05 ng/mL funkcionális érzékenység: 0.09 ng/mL 30 kit
I-125 izotóp. IL-6 IRMA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 2x220 kBq; érzékenység: 6 pg/mL 14 kit
I-125 izotóp. Anti-thyroid peroxidase (anti-TPO) RIA kit 50 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <55 kBq; érzékenység: 5.5 U/mL; funkc.érzékenység: <30 U/mL 32 kit
I-125 izotóp. Cortisol RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 5 nmol/L 16 kit
I-125 izotóp. Chromogranin A RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: nem automatizálható. aktivitás: 56 kBq; min.mérhető konc.: 0.04 nmol/L 32 kit
I-125 izotóp. TSH receptor autoantibodies (TRAK) kit 50 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <140 kBq; érzékenység: 0.3 IU/L; funkc.érzékenység: 1,0 IU/L 16 kit
I-125 izotóp. C-PEPTID IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <740 kBq; érzékenység: 0.0056 ng/mL; funkc.érz.: 0.105 ng/mL 24 kit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvétel az 5-ös rész esetében ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege 300 000 HUF. A biztosíték érvényességének ideje legalább az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 60. nap 24:00 óra. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció 16. pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: 6. Izotóppal jelzett vegyszerek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3H izotóp. Estrone, (2,4,6,7-3H). Fajl. aktivitás: 2.22 TBq/mmol. Szállítandó mennyiség: 1 x 37 MBq 2 db
14C izotóp. (6-14C)5-fluorouracil. SpA: 50mCi/mmol. Szállítandó mennyiség: 4 x 1.85 MBq 8 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 7. SEED-ek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Prosztatadaganat kötött sugárforrás („stranded”) technikával végzett permanens brachyterápiás kezeléséhez szükséges alacsony aktivitású I-125 sugárforrás. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a sugárforrás készleten felül, a kezelések végrehajtásához és a sugárforrások biztonságos kezeléséhez szükséges minden kiegészítő eszközt, beleértve a kötött sugárforrások levágásához szükséges eszközt és a sugárforrások bejuttatásához szükséges tűket (betegenként 24 tűvel számolva összesen 3600 tű). A választható sugárforrások aktivitásainak a kezelés napján következő három tartományon belül kell rendelkezésre állniuk: 0,4 +/- 0,1 mCi, 0,6 +/- 0,1 mCi , valamint 0,8 +/- 0,1 mCi. A megajánlott termékek alkalmazási rendszerének alkalmasnak kell lenni az ajánlatkérőnél működő prosztata „seed” brachyterápiás rendszer hardver elemeivel - B&K PRO FOCUS ultrahangkészülék, padlóhoz rögzített állvány, 18 GAUGE lyukátmérőjű templét, UH-fej forgató eszköz - történő használatra. Az ajánlott termékek alkalmazási rendszerének kompatibilisnek kell lenni továbbá az ajánlatkérőnél jelenleg működő Oncentra Prostate v4.2 tervezőrendszerrel. Mindösszesen 8250 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvétel az 7-es rész esetében ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege 300 000 HUF. A biztosíték érvényességének ideje legalább az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 60. nap 24:00 óra. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció 16. pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: 8. sz. rész
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ThyroTop131I nátrium-jodid terápiás kapszula, a kiszállítást követő minden hét szerdájára vonatkozó 2405 MBq névleges aktivitással 832 db
Sm-153 szamárium-klorid prekurzor Multibone kit jelzéséhez ampullában, 2500 MBq aktivitással 24 db
Sm-Multibone in vivo készlet (6 db ampulla/készlet) 4 készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 9. sz. rész
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Steril Mo-99/Tc-99m generátor, a kiszállítást követő minden hét csütörtökjére vonatkozó 17,2 GBq névleges aktivitással 104 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-a alapján történik, ennek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján kerül sor. Az igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározottak szerint kell benyújtania; A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlattevőnek egyebekben ajánlatában a Kbt. 67.§ (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi. Ha a
gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy együttes adóigazolást kell benyújtani
. — Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását kell
benyújtani. Amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani. Egyebekben Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-okra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ahol jelen pont ajánlattevőt említ, azon a közös ajánlattevőket is érteni kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlata tárgyát képező termékek (megajánlott áruk) megfelelőségének igazolására be kell nyújtania:
M.1./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az ajánlata szerinti valamennyi áru (azaz a megpályázott részen belüli valamennyi megajánlott termék) részletes magyar nyelvű leírását (termékleírást/prospektust). A magyar nyelvű leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen; továbbá
M.2./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlata szerinti valamennyi áru (azaz a részen belüli valamennyi termék) vonatkozásában:
a) a 1, 2, 3,8,9-es részek esetében (a 2005. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó gyógyszernek minősülő termékek) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Bizottság által kiadott - érvényes forgalomba hozatali engedélyt, vagy ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítványt,
b) a 4,5,6,7-es részek esetében (az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá tartozó termékek) a rendelet szerinti CE tanúsítványt (vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben előírt ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítványt), ezek hiányában gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá ha az adott termék esetében releváns, az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti, Országos Atomenergiai Hatóság (OAH) által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedély másolatait. Nem kell CE tanúsítványt benyújtani, amennyiben valamely termék esetében az EKG irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, vagy a forgalmazásához nem szükséges az OAH forgalomba hozatali engedély. Ezen esetekben ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése tilos, illetve forgalmazásához nem szükséges az OAH forgalomba hozatali engedély.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Alkalmasságot igazoló szervezet igénybevétele esetén egyebekben a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
Előzetes igazolási mód: Ajánlattevő a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bek. szerint az EEKD dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bek. szerint elfogadja érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával hívja fel ajánlattevőt az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő az adott részajánlati körben, amennyiben a
M.1./ az ajánlatával érintett rész esetében az ajánlata szerinti valamennyi áru (azaz a megpályázott részen belüli valamennyi megajánlott termék) a benyújtott termékleírás-leírása alapján megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek, avagy azzal egyenértékű; továbbá
M.2. / Ajánlattevő benyújtja:
a) a 1, 2, 3, 8, 9-es részek esetében a megajánlott áruk mindegyikére (azaz a részen belüli valamennyi megajánlott termékre) vonatkozóan az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Bizottság által kiadott - érvényes forgalomba hozatali engedélyt, vagy ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítványt;
b) a 4, 5, 6, 7-es részek esetében a megajánlott áruk mindegyikére (azaz a részen belüli valamennyi megajánlott termékre) vonatkozóóan a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti érvényes CE tanúsítványt (vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben előírt ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítványt), illetve ezek hiányában gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termék esetében az Országos Atomenergiai Hatóság (OAH) által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedély másolatait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele az 1, 4,5,7 részek esetében ajánlati biztosíték adása, a Kbt. 54.§-ában foglaltak szerint, amit az AT az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátani. A biztosíték összegét a II.2.14 pont tartalmazza. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatké-rő Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-01490538-00000000fizetési számlájá-ra történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfi-zető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezes-ségvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A részleteket a Közb. Dok. tartalmazza. 2. A Közb. dok. a Kbt. 57. § (2) bek. szerint legalább egy At-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak - az EKR rendszeren keresztül - el kell érnie. A dok. másra át nem ruházható. AK a dokumentációt szerkeszthető formában is rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dok. tartalma a mérvadó. 3. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatmintákat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. Az eljárás nyelve magyar. 4. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint nyújt. A kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet kérni. AK a kiegészítő tájékoztatását az EKR-rendszer küldi meg valamennyi olyan AT-nek, akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu), ezért rendszer működésével, használatával kapcsolatosan ajánlatkérőnek kieg. tájt nem áll módjában nyújtani. 5. Közös ajánlatot vagy önálló ajánlatot tevő AT-k esetén AK nem teszi lehetővé gazd. szerv. létrehozását (projekttársaság). 6. A III.1.3. pontokban meghatározott alk. min. feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 7. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. AK a Kbt. 81.§ (4) bek. foglaltak szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72. § szerinti eljárást. 9. FAKSZ neve: Hámos István, lajstromszáma: 00052 10. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatokat, az ajánlat benyújtásának formai követelményeit részletesen az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. 11. Az ajánlatok értékelési szempontja: Legalacsonyabb ár. A Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő igényeinek kizárólag a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezáltal a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem befolyásolják. A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére is tekintettel ajánlatkérő ezért jelen eljárásban az értékelés szempontjának a legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg. 12. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák