Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10457/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Sáregres Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7014 Sáregres, Kossuth Lajos utca 39., Sáregres, belterület 615 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan;7014 Sáregres, Kossuth Lajos utca 39., Sáregres, belterület 615 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CUKÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;CUKÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sáregres Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13180726
Postai cím: Kossuth utca 10.
Város: Sáregres
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tiringer Mária
Telefon: +36 25509130
E-mail: shivatal@invitel.hu
Fax: +36 25473005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.saregres.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000194482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Sáregres, Kossuth Lajos utca 39. szám alatt található, Sáregres, belterület 615 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon található épület felújítása és szabadidős sport létesítmény kialakítása. A beruházás nem építési engedély köteles tevékenységet foglal magában. A szabadidős sport létesítmény kialakításával összefüggésben az épület utcai homlokzata felőli részen két volt tanterem összenyitásával kerül kialakításra a sport terem. A tetőszerkezet héjazata megbontásra kerül, a meglévő szerkezet megerősítése és kártevők elleni védelme, vmint tűzvédelme biztosításával.
A beruházás keretében sor kerül az épület energetikai korszerűsítésére, melynek során homlokzati és födém hőszigetelés, továbbá a lapos-tető és pince födém hőszigetelése készül el, valamint megtörténik a nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat kialakítása.
A gépészeti munkák keretében új akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra, a meglévő fűtési rendszer elbontásra kerül és új kondenzációs fali kazán biztosítja az épület fűtését. Az épület villamos rendszere felülvizsgálatra került és annak korszerűsítése, illetve villamos energia termelés érdekében napelemek elhelyezése ugyancsak a beruházás részét képezi.
A részletes kivitelezési feladatokat a csatolt műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentum, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy, szolgáltatás, követelmény jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal egyenértékű megajánlásokat ajánlatkérő elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39211176 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sáregres Könyvtár épületének energetikai fejleszté
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7014 Sáregres, Kossuth Lajos utca 39., Sáregres, belterület 615 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében sor kerül az épület energetikai korszerűsítésére, melynek során homlokzati és födém hőszigetelés, továbbá a lapos-tető és pince födém hőszigetelése készül el, valamint megtörténik a nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat kialakítása.
A gépészeti munkák keretében új akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra, a meglévő fűtési rendszer elbontásra kerül és új kondenzációs fali kazán biztosítja az épület fűtését. Az épület villamos rendszere felülvizsgálatra került és annak korszerűsítése, illetve villamos energia termelés érdekében napelemek elhelyezése ugyancsak a beruházás részét képezi.
A részletes kivitelezési feladatokat a csatolt műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki tartalom módosítását kezdeményezte a támogatást nyújtó szervezetnél, ezért jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a jelen beszerzés tárgya szerinti csökkentett műszaki tartalom elfogadása felől a támogató szervezet döntést hoz, és támogatási dokumentumok módosítása a kérelemnek megfelelően megtörténik, és - amennyiben a rendelkezésre álló fedezetet meghaladó mértékű ellenszolgáltatást tartalmaz a legjobb ár-érték arányú ajánlat -, ajánlatkérő, vagy a támogatást folyósító szervezet a szükséges többletfedezet biztosítását vállalja.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentum, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy, szolgáltatás, követelmény jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal egyenértékű megajánlásokat ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A minimálisan meghatározott jótállási időhöz (12 hónap) képest többlet jótállás vállalása (hónapban, min. 0 hónap max. 36 hónap) 15
2 A felelős műszaki vezetőként megajánlott szakember igazolt szakmai gyakorlata ( min. 12. hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00017 azonosító számú projek
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a "Sáregres könyvtár épületének energetikai korszerűsítése" címmel támogatási igényt nyújtott be a TOP-3.2.1.-16 kódszámú felhívás alapján (Program név: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése). A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00017.


II.2.1)
Elnevezés: Sáregres Szabadidőház sportlétesítmény kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 7014 Sáregres, Kossuth Lajos utca 39., Sáregres, belterület 615 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Sáregres, Kossuth Lajos utca 39. szám alatt található, Sáregres, belterület 615 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon található épület felújítása és szabadidős sport létesítmény kialakítása. A beruházás nem építési engedély köteles tevékenységet foglal magában. A szabadidős sport létesítmény kialakításával összefüggésben az épület utcai homlokzata felőli részen két volt tanterem összenyitásával kerül kialakításra a sport terem. A tetőszerkezet héjazata megbontásra kerül, a meglévő szerkezet megerősítése és kártevők elleni védelme, valamint tűzvédelme biztosításával.
A részletes kivitelezési feladatokat a csatolt műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentum, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy, szolgáltatás, követelmény jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal egyenértékű megajánlásokat ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A minimálisan meghatározott jótállási időhöz (12 hónap) képest többlet jótállás vállalása (hónapban, min. 12. hónap max. 36 hónap) 15
2 A felelős műszaki vezetőként megajánlott szakember igazolt szakmai gyakorlata ( min. 12. hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő Sáregres Szabadidő Ház megvalósítására 406065ebr42 azonosító szám alatt pályázati támogatásban részesült.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sáregres Könyvtár épületének energetikai fejleszté
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CUKÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32646175
Postai cím: Árpád Utca 105
Város: Előszállás
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2424
Ország: Magyarország
E-mail: cukepkft@tolna.net
Telefon: +36 306460451
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11109024207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21528152
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21554307
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: megújuló energia, gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CUKÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32646175
Postai cím: Árpád Utca 105
Város: Előszállás
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2424
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11109024207

Hivatalos név: Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55331870
Postai cím: Arany János Utca 26
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21539745207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Sáregres Szabadidőház sportlétesítmény kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CUKÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32646175
Postai cím: Árpád Utca 105
Város: Előszállás
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2424
Ország: Magyarország
E-mail: cukepkft@tolna.net
Telefon: +36 306460451
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11109024207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17625000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17656869
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: megújuló energia gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CUKÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32646175
Postai cím: Árpád Utca 105
Város: Előszállás
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2424
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11109024207

Hivatalos név: Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55331870
Postai cím: Arany János Utca 26
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21539745207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges