Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10472/2019
CPV Kód:90640000-5
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723282019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723282019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízelvezető rendszerek tisztítása Budapesten
Hivatkozási szám: EKR000723282019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90640000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vízelvezető rendszerek tisztítása Budapesten
A vállalkozási szerződés keretmegállapodás formájában, nettó 34.000.000,- Ft keretösszeggel kerül megkötésre.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg (amely megegyezik a becsült értékkel) megadásával határozza meg, a keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre pontosan nem határozható meg. Az alábbi munkanemek és várható mennyiségek tekintetében, szükség szerint kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a keretösszeg erejéig, a szerződés 24 hónapos időtartama alatt:
Munkanemek, várható mennyiségek:
szikkasztó kút tisztítása 900 db
víznyelő tisztítása 1100 db
közúti áteresz tisztítása 1500 m
földkiszedés árokból 10 m3
homokfogó akna tisztítása 10 üzemóra
olaj- és iszapfogó berendezés tisztítása 5 üzemóra
rácsos folyóka tisztítása 400 m
vízszállítás lefolyástalan területekről 1800 m3
egyéb vízelvezető létesítmény és rendszer
tisztítása 10 üzemóra
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Vízelvezető rendszerek tisztítása Budapesten
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90640000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vízelvezető rendszerek tisztítása Budapesten
A vállalkozási szerződés keretmegállapodás formájában, nettó 34.000.000,- Ft keretösszeggel kerül megkötésre.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg (amely megegyezik a becsült értékkel) megadásával határozza meg, a keretösszeg erejéig megrendelhető teljes mennyiség előre pontosan nem határozható meg. Az alábbi munkanemek és várható mennyiségek tekintetében, szükség szerint kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre a keretösszeg erejéig, a szerződés 24 hónapos időtartama alatt:
Munkanemek, várható mennyiségek:
szikkasztó kút tisztítása 900 db
víznyelő tisztítása 1100 db
közúti áteresz tisztítása 1500 m
földkiszedés árokból 10 m3
homokfogó akna tisztítása 10 üzemóra
olaj- és iszapfogó berendezés tisztítása 5 üzemóra
rácsos folyóka tisztítása 400 m
vízszállítás lefolyástalan területekről 1800 m3
egyéb vízelvezető létesítmény és rendszer
tisztítása 10 üzemóra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő vízszállításnál (max. 3 óra, egész órában megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Kizáró okok igazolása (...) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k ) pont kb) pontja szerinti kizáró ok vonatkozásában AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt.
nevezett pontja az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésének kötelezettségét írja elő, míg az eljárás megkezdésének időpontjában hatályos Kr. változatlanul a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Régi Pénzmosásról Szóló Törvény) rendelkezéseire utal. A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a Kr. rendelkezéseit értelemszerűen a Kbt. vonatkozó rendelkezésére figyelemmel szíveskedjenek értelmezni és az Új Pénzmosásról Szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonost nevezzék meg! Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely gazdasági szereplőt kell kizárnia az eljárásból, és mely gazdasági szereplőt áll jogában kizárni. A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozni kíván a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyilatkozatát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában benyújtandó nyilatkozat szabatosságának (és a nevezett jogszabályhely megfelelő értelmezése érdekében) ajánlatkérő felhívja a figyelmet a következő jogszabályi rendelkezésekre: Az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjaiban foglaltak szerint: „38. tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást , ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, … d) alapítványok esetében az a természetes személy, da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,” A Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint: „Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.” Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában benyújtott nyilatkozatban ajánlattevő kizárólag akkor nyilatkozhat akként, hogy nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény szerinti tényleges tulajdonosa, ha a fenti jogszabályhelyekre tekintettel alátámasztható e nyilatkozata.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Karakterkorlátozás miatt
folytatás az VI.3.4) pontból: 8) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bek.]
(Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!) 9) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján
nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10) A Kbt. 75.§ (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy
a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. 12) Az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is,ha az EKR működési hibája olyan jogsértést
eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem
orvosolható.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1 A 321/2015 (X.30) Korm. rend 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyáról (vízelvezető rendszerek tisztítása)- általános forgalmi adó nélkül számított - szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő , illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; Ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30) Korm. rend 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgyából szóló árbevételről szóló nyilatkozat benyújtását írja elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (vízelvezető rendszerek tisztítása) származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 10.000.000,-HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: M.1 A Kbt. 65. § (1) bek.
b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő az eljárást indító felhívás
feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. A Kr. 23.
§-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. és Ajánlatkérő előírása alapján tartalmaznia kell a következőket:
szerződés teljesítésének időpontja (kezdő- ÉS befejező időpont év,hónap,nap formátumban), a
szerződést kötő másik fél megnevezése; referenciaszemély megnevezése és elérhetősége
(email/telefonszám), a szállítás tárgya (amelyből megállapítható valamennyi
minimumkövetelmény szerinti tényező megtörténte); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az
alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114.
§ (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag
nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés
igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerül sor. A Kbt. 69. §
(4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok az ajánlat részeként is
benyújthatóak. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
Az ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében csatolni kell:
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésének, képzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzukat, melynek tartalmaznia kell a képzettség/végzettség és a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából releváns időszak kezdetének és időtartamának megjelölését.
- képzettséget igazoló okmányukat (egyszerű másolatban)
M.3. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr.21. § (3) bekezdés i.) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. alapján, ha: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz vízelvezető rendszerek tisztításából származó szerződésszerűen teljesített referencia(ák) mértéke nem érte el az 50 db szikkasztó kút és a 80 db víznyelő tisztítás mennyiséget.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő minimum 2 év vízelvezető rendszerek tisztításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/3.1. 2 db WOMA jellegű csatornatisztító géppel, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező nagynyomású csatornatisztító géplánccal
M/3.2. 2 db szippantó kocsival (ha nem egybeépített a géplánc) (Egy db egybeépített, kombinált mosó és szippantó kocsi megfelel egy db WOMA jellegű csatornatisztító, és egy db szippantó kocsinak.)
M/3.3 2 db sorvillogóval felszerelt fedező kocsival, de ha a munkagépeken van szerelve sárga villogó jelzés, akkor külön fedező kocsi nem szükséges
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem biztosít. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1 )-(2) bekezdései alapján. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint. Az ÁFA megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. Ajánlattevőként szerződő fél a szolgáltatások maradéktalan elvégzése és annak Megrendelő általi szerződésszerű átvétele és teljesítésigazolása után jogosult havonta számla kiállítására és benyújtására. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állítja ki.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével kerülnek kiosztásra a pontszámok. Az ajánlati dokumentáció I. kötetben (Segédlet) foglalt részletes rendelkezések szerint került meghatározásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: A jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. a) pont szerint indított, Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályokat alkalmazó nyílt
közbeszerzési eljárás. A Kbt 117. § szerinti eljárási szabályok ismertetése: -A Kbt. 113. § (1)-(5) bek. nem alkalmazott. -Az ajánlattételi határidő legalább 10 nap. –Az AK kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem
közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. -Ha nem hirdetményben közzétett, közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. 2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A közbeszerzési dokumentumok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. 3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint
értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők: I. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) [90]
II. Reakcióidő vízszállításnál (max. 3 óra, egész órában megadva) [10] AK az egyes értékelési
szempontok tekintetében 0-tól 100-ig ad pontot. AK rögzíti, hogy mindkét értékelési szempont
esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő
rendelkezések szerint.
A II. értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti: az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre azértékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 1 óra); AK rögzíti tovább, hogy 3 óránál kedvezőtlenebb (magasabb óraszám) vállalás nem tehető (magasabb óraszám megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
4) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben AT valamely dokumentumot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dokumentumhoz egyszerű fordítást is csatolnia kell, továbbá a fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült dokumentumokkal való egyezőségért AT-nek külön nyilatkozatban felelősséget kell vállalnia!
5) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1. M.2. M.3.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták
kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb
nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a
Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint. 7) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.1)
pont Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása rovatban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges