Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10493/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 9., 8817 hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000450942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000450942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000450942019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezése a TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00003 projekt keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szekfű Gy. utcai rendelőépület kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 9., 8817 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szekfű Gyula utcai orvosi rendelő teljes felújítása és akadálymentesítése.
Földszinten 4 db háziorvosi rendelő (91,07 m2) és akadálymentes mosdó (6,63 m2) kialakítása, lift telepítése.
I. emeleten 5 db fogorvosi rendelő (85,28 m2), II. emeleten 3 db fogorvosi rendelő (51,21 m2) kialakítása.
Az épület energetikai korszerűsítése, homlokzati felületének hőszigetelése (374 m2), homlokzati nyílászárók cseréje, tetőszerkezet átépítése, új fedés (320 m2) kialakítása.
Teljes villamos és gépészeti rendszer felújítása, távhőre történő rácsatlakozása.
Tűzvédelmi rendszerek (tűzjelző, föld feletti tűzcsap) kiépítése.
További információ a dokumentációban.
Részajánlattétel kizárásának indoka: a kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért, az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági ésszerűség és a
technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes
feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 1. alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 2. alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) 3. alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00003
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Irányadó továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése a felhívás VI.3.4) 1.
alpontjának figyelembe vételével (Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését.
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem
állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen
bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben: - 21.
§: a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell:- a
szakember neve, - pozíció megjelölése, amely pozícióba a szakember bevonódik - amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám és a
nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, - amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik
kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződéskötésig rendelkezni fog, - nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá kamarai nyilvántartásban nem szereplő szakember vonatkozásában: - a szakember
esetében a végzettséget igazoló okiratok másolatát, - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell
az alábbiakat: - a szakember neve, címe, végzettsége, - annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott
szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül
bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni), - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan
kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Kamarai nyilvántartásban szereplő szakember vonatkozásában a végzettséget igazoló okiratok csatolása nem szükséges, elegendő a
kamarai nyilvántartási szám, az első nyilvántartásba vétel dátumának megadása- a szakmai önéletrajz és a szakember kifejezett
nyilatkozata a rendelkezésre állásról szükséges. Az önéletrajzokban a párhuzamosan végzett munkálatok közül csak az egyik kerül
értékelésre(max. 12 hónap/év). A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére
jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013.
Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7)
bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság
igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a
Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. Irányadó továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése a felhívás VI.3.4) 1. alpontjának figyelembe
vételével (Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek
már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen
felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: - 1. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel., - 2. Legalább 1 fő, a 266/2013.
Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja MV-ÉG
kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, - 3. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja MV-ÉV kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. Egy
szakember több pozícióra is jelölhető. A fent megjelölt jogosultságok a szerződés megkötésének feltételei, a nyertes
ajánlattevőtől megkövetelt (nemteljesítés esetén a szerződéstől való visszalépésnek minősül és a 2. legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára - az alábbi
szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: jótállási biztosíték (Vállalkozási díj 5%-a), késedelmi- (napi 0,5 %, mindösszesen legfeljebb 20% a Vállalkozási díj
vonatkozásában), meghiúsulási kötbér (Vállalkozási díj 30%-a). A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak szerint: "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára a Kivitelezésre vonatkozóan építési felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 5 millió
Ft/káresemény és minimum 100 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3.
személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni,
majd a szerződéskötést követő 10 (tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő
építési felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési
felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított
számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a nettó Vállalkozási díj (tartalékkeret nélkül) 5%-ának megfelelő mértékű előleget
biztosít, az előleg a végszámla benyújtásakor kerül elszámolásra. A műszaki előrehaladásához igazodóan, a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdés szerint nyújthatóak be a részszámlák (25-50-75%) és a végszámla (100%), melyek a tárgyalás alapját képezik. A kifizetésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm. rendelet 32/A-B. §-a. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 5% mértékű tartalékkeret biztosított. Utófinanszírozásos konstrukció, tervezetten 100% támogatási intenzitás.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett Ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni az ajánlatok EKR által
megállapított benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Lehetőség van Ajánlattevők beleegyezése esetén együttes tárgyalásra.
Ajánlatkérő amennyiben az első tárgyalási forduló alkalmával úgy ítéli meg és az szükséges, újabb tárgyalási forduló(ka)t tart, mely(ek
)nek alkalmával az Ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni. Az Ajánlatkérő a további tárgyalások helyét, módját és időpontját az
EKR által közli az Ajánlattevővel. Valamennyi Ajánlattevőnek Ajánlatkérő ugyanazokat a kérdéseket teszi fel ugyanolyan sorrendben.
Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, adott esetben a
műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki
megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése
érdekében az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel. A tárgyalások eredményeképpen az Ajánlattevők kizárólag kedvezőbb
ajánlatot tehetnek az értékelési szempont tekintetében - azonos műszaki tartalom és szerződési feltétel esetén -, illetve az előző
változatot változatlanul lehet hagyni- ebben az esetben is kötelező ajánlatot benyújtani. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások
keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket, ha úgy ítéli meg a tárgyaláson pontosítja (
pl. végleges költségvetés, azt alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy
azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a végleges költségvetés kiírásokat.
A tárgyalás zártkörű, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyaláso(ko)n Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vagy
nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges. Ajánlatkérő
legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll
Ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. A tárgyalás alul meghatározott időpontja tervezet. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy
a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda (a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével
befejezi az eljárást), amennyiben az első körben megajánlott érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlat a rendelkezésre álló fedezetnek megfelel és Ajánlattevők nem tesznek kiegészítést a szerződéses feltételekhez.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/07/09 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/07/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában foglaltak irányadók, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg, az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell elektronikusan beérkeznie az EKR rendszerbe, az
elektronikus ajánlatok bontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (1-3. egyenes; 4. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő (AK) az eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki sajátos
beszerzési szabályokat, köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az ajánlati felhívásban. AK a hirdetmény
feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. AK egyébiránt a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárások szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi (erre való tekintettel a Kbt. 99. §-ának, 100. §-ának és 103. §-ának alkalmazása irreleváns). AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10)
bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró
okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz AK valamennyi Ajánlattevő ajánlatát
teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett
eltérésektől eltekintve AK a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési
lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése
szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi eset alkalmazva. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben
foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. AK tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy
AK a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket a
tárgyaláson pontosíthatja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem
kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az ajánlati
felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. Az AK a
módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton,
egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító
hirdetmény megjelenéséig az AK intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, AK-höz iratokat beadni nem lehet. 2. Felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Ébner Balázs, 00326. 3. Az ajánlatok
összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177.§ (2) bekezdésben
foglaltak). 4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti
nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
az ajánlatban meg kell jelölni (nemlegesen is). 5. Jelen hirdetmény a 321/2015 . (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdése szerint
szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában. 6. Ajánlattevő az ajánlatában a beárazott tételes
költségvetést is csatolni köteles. A nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés feltételeként a szerződéskötés előtt rendelkezésre bocsátani
köteles a teljes mennyiségre vonatkozóan egysávos (heti vagy havi bontású) indikatív műszaki-pénzügyi ütemtervet.
Helyszíni bejárás: 2019.06.20.10:00, Szekfű rendelő
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges