Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10500/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunakiliti Község Önkormányzata
Teljesítés helye:9525 Dunakiliti, Kossuth utca 94. hrsz: 361/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunakiliti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90447066
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 86
Város: Dunakiliti
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9225
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Andor Tamásné
Telefon: +36 302043700
E-mail: polgarmester@dunakiliti.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunakiliti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Régi Védőnői Szolgálat épületének elbontása”
Hivatkozási szám: EKR000517522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Épület bontása: Dunakiliti, Kossuth u. 94. hrsz: 361/1-ú ingatlanon egy vegyes rendeltetésű épület áll, amelyben egy szolgálati lakás, és a védőnői szolgálat helyiségei vannak.
Az épület szabadon álló, nem védett, ezért bontása engedély nélkül elvégezhető. Nettó alapterülete kb. 110 m2 belmagassága 3,0 m, terepszint feletti belső térfogata 330 m3, homlokzatmagassága 4,20 m. Az épület középső részén (az alapterület kb. 30%-a alatt) pince található. A pince padlóvonal magassága a terepszint alatt 2,0 m. A terepszint alatti bontás mélysége miatt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a bontás kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.
A közművezetékek leválasztása: Az épület bontásának megkezdése előtt a közműveket ki kell kapcsolni.
A vízvezeték az aknában lévő víz-főelzáró lezárása után víztelenítendő, utána az összes vezeték elbontható. A szennyvízcsatorna bontásakor ügyelni kell arra, hogy a szomszéd lakóház szennyvízelvezetése is ezen a telken van kiépítve. Bontani csak a szomszéddal közös aknáig szabad.
A gázvezeték és a gázos berendezések bontása engedélyköteles. Ezt a munkát az épületgépész tervcsomagban lévő gáz bontási terv és műszaki leírás szerint, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakvállalkozó végezheti, a szolgáltató engedélyével.
Az épület légvezetékes elektromos áramellátásának megszüntetését a bontás megkezdése előtt a szolgáltatótól kell kérni. A padlástérben lévő méretlen vezetékre való tekintettel az épület bontása csak a csatlakozás megszüntetése után kezdhető meg
A bontott anyagok elhelyezése: A bontás során külön kell választani a fa, fém, műanyag és üveg hulladékot, ill. a tégla, a beton és vasbeton szerkezetek törmelékre bontott anyagát. A bontási hulladékok szemétlerakó helyre szállítandók.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányra vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és érthető meghatározása érdekében történt, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.


II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Régi Védőnői Szolgálat épületének elbontása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9525 Dunakiliti, Kossuth utca 94. hrsz: 361/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület bontása: Dunakiliti, Kossuth u. 94. hrsz: 361/1-ú ingatlanon egy vegyes rendeltetésű épület áll, amelyben egy szolgálati lakás, és a védőnői szolgálat helyiségei vannak.
Az épület szabadon álló, nem védett, ezért bontása engedély nélkül elvégezhető. Nettó alapterülete kb. 110 m2 belmagassága 3,0 m, terepszint feletti belső térfogata 330 m3, homlokzatmagassága 4,20 m. Az épület középső részén (az alapterület kb. 30%-a alatt) pince található. A pince padlóvonal magassága a terepszint alatt 2,0 m. A terepszint alatti bontás mélysége miatt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a bontás kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.
A közművezetékek leválasztása: Az épület bontásának megkezdése előtt a közműveket ki kell kapcsolni.
A vízvezeték az aknában lévő víz-főelzáró lezárása után víztelenítendő, utána az összes vezeték elbontható. A szennyvízcsatorna bontásakor ügyelni kell arra, hogy a szomszéd lakóház szennyvízelvezetése is ezen a telken van kiépítve. Bontani csak a szomszéddal közös aknáig szabad.
A gázvezeték és a gázos berendezések bontása engedélyköteles. Ezt a munkát az épületgépész tervcsomagban lévő gáz bontási terv és műszaki leírás szerint, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakvállalkozó végezheti, a szolgáltató engedélyével.
Az épület légvezetékes elektromos áramellátásának megszüntetését a bontás megkezdése előtt a szolgáltatótól kell kérni. A padlástérben lévő méretlen vezetékre való tekintettel az épület bontása csak a csatlakozás megszüntetése után kezdhető meg
A bontott anyagok elhelyezése: A bontás során külön kell választani a fa, fém, műanyag és üveg hulladékot, ill. a tégla, a beton és vasbeton szerkezetek törmelékre bontott anyagát. A bontási hulladékok szemétlerakó helyre szállítandók.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányra vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és érthető meghatározása érdekében történt, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás Műszaki-szakmai alkalmasság M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó – max. 36 hó)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: „Régi Védőnői Szolgálat épületének elbontása”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LALA-ÉP 97. Szolgáltató és Kereskedelmi Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80211286
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Feketeerdő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22496443208

Hivatalos név: Olasz Univerzális Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77572545
Postai cím: Rév Utca 25
Város: Dunakiliti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14216088208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges