Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10506/2019
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.;4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000713652019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000713652019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elektromos gépjárművek beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000713652019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 2 darab új elektromos személygépjármű beszerzése szállítási szerződés keretében. A részletes felszereltségi követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján amennyiben bármely közbeszerzési dokumentum a szerződés tárgya vonatkozásában meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, az ilyen hivatkozás kizárólag a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja. Ajánlatkérő minden esetben a műszaki leírásban szereplő megjelöléssel egyenértékű terméket is elfogad
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 darab új 5 személyes elektromos személygépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szállítása szerződés keretében 1 db 5 személyes, négy- vagy ötajtós, tisztán elektromos üzemű személygépjármű szállítása és üzembe helyezése a műszaki leírásban rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő kizárólag új személygépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan személygépjármű szállítására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták. Elektromos hatótáv: minimum 200 km vegyes használat esetén. Teljesítmény: min. 109 LE.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A II.2.7. pontban szereplő teljesítési határidőnél kedvezőbb átadási határidő vállalása hónapokban (min 3 hó, max 8 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (mindösszesen) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: 1 darab új 7 személyes elektromos személygépjármű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szállítási szerződés keretében 1 db 7 személyes, legalább négyajtós, tisztán elektromos üzemű személygépjármű szállítása és üzembe helyezése a műszaki leírásban rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő kizárólag új személygépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan személygépjármű szállítására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták. Elektromos hatótáv: minimum 200 km vegyes használat esetén. Teljesítmény: min. 109 LE.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A II.2.7. pontban szereplő teljesítési határidőnél kedvezőbb átadási határidő vállalása hónapokban (min 3 hó, max 8 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (mindösszesen) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k)m), és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, a felhívás feladásától nem régebbi keltezésű nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám),
mióta vezeti az adott bankszámláját,
volt-e 30 napot meghaladó sorba állítás a felhívás feladását megelőző 2 évben az adott bankszámlán.
Sorban állás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont.
A Ctv. 24. § (6) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevőnek
(i) ha olyan pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot csatol az ajánlatban, amely még nincs feltüntetve a cégkivonatban, kérjük, hogy erről a tényről külön nyilatkozni szíveskedjen illetve
(ii) ha attól a pénzügyi intézménytől nyilatkozatot nem csatol az ajánlatban, amely még fel van feltüntetve a cégkivonatában, kérjük, hogy erről a tényről is külön nyilatkozni szíveskedjen. Ajánlatkérő a cégnyilvántartásban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében is vizsgálja az alkalmasságot, ahogyan, a cégnyilvántartásban még nem szereplő, de már élő pénzforgalmi számlák tekintetében igen.
A már megszűnt számlák ellenőrzése is szükséges, azokról is nyilatkoznia szükséges a pénzügyi intézménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi nyilatkozatok szerint valamely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított két évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás fordult elő – akár már megszüntetésre került számláján is.
A P.1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül figyelemmel arra, hogy a P.1.) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kbt. 65. § (8) bek. alkalmazandó: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevő mutassa be a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, cégszerűen aláírt nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításait.
A Kr. 23. §-ra tekintettel benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. alapján tartalmaznia kell:
- a szerződés teljesítésének (kezdő és befejező) időpontját (év-hónap-nap pontossággal megadva),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szállítás tárgyát (amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelőség)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére - az eljárás mindkét része tekintetében - , amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három év során (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db elektromos személygépjármű eladására vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve az M.1. alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: -
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: nettó vételár, mint vetítési alap 1%-a/nap, de legfeljebb a vetítési alap 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 20 %-a. A nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/attól elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Ajánlatkérő jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni. Ajánlatkérő jogosult az elismert kötbér és a kártérítés összegét a nyertes ajánlattevő számlájával szemben beszámítani.
Jótállás: a nyertes ajánlattevő által megajánlott gépjárműtípus gyártója által biztosított gyártói garanciának és az esetlegesen a vételár ellenében a nyertes ajánlattevő által vállalt többletjótállás időtartamának megfelelően.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában irányadó szabályok:
A finanszírozás forrása: FPPF/560-3/2019-ITM iktatószámú „ Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése” tárgyú támogató okirat.
A támogatás intenzitás mértéke: 98,02 %
A finanszírozás metodikája: utófinanszírozás.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: forint (HUF). Nyertes ajánlattevő a teljesítés Ajánlatkérő általi, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti elismerését követően 1 darab végszámla számla benyújtására jogosult. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik a benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
Számlák benyújtása: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
- 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa.)
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A további információk 22. pontjában foglaltak karakterkorlát miatt ezen pontban kerülnek feltüntetésre:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
Az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el -nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint- az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2.Amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül AK haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül.
-3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik és ötödik mondatában foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
- 5. Ajánlatkérő az alábbiak szerint alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat: Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a bírálat során ilyenkor is biztosítja, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi.
- 6. A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/06/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása az EKR Rend.15.§-ának (2)bek. és a Kbt.68.§ (1),(1b) és (1c) bek-ei alapján az EKR-ben történik.A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.A Kbt.68.§(4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal,ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Mindkét értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszere. További inf. karakterkorlát miatt a Közbeszerzési Dokumentumokban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (3)bek-ben foglaltaknak megfelelően.
Közb.dok.elérése: Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek megf az elj. dokt. EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei (P.1, M.1.) és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. AK jelen közb eljt. az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Vmennyi elj. cselekm. lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls.
AK felhívja AT-k figyelmét az EKR rendelet 11. § (1)-(4) és (7) és a 15. § (1) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 41/A.§ (1)-(6), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 65.§ (12) Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 68.§-ban foglaltakra.
4. AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő
5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Erdélyi-Mester Enikő lajstromszám: 00513, illetve dr. Kovács Ádám László lajstromszám: 00499
6. Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik. (Kbt.76.§(2)bek. c) pontja).
7.Az ajánlathoz csatolni kell:
- felolvasólapot a Kbt.66.§ (5) bek. szerint (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek. szerint (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(6) bek.a)-b)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.67.§(4)bek-re vonatkozóan (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
- a Kbt.62.§(1) bek,g)-k),m) és q) pontokban meghatározott kizáró okokra vonatkozó, a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
- a Kbt.62.§(1)bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozó, a Kbt.67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)
- ajánlattevő nyilatkozatát a pénzügy-gazdasági és a műszaki - szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan;
- referencianyilatkozatot/ referencia igazolást
- ajánlattevő nyilatkozatát Kbt.65.§(7) bek-re vonatkozóan
- közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki specifikáció elnevezésű melléklet, cégszerűen aláírva, kitöltve
Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz
csatolnia kell:
- ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy 2006.évi V.tv. 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozat is csatolandó! (Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
A nem az EKR-ben található, ajánlatkérő által kért további irat/nyilatkozatmintákat a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell az ajánlathoz csatolni.
Karakterkorlát miatt a további információk a közbesz. dok-ban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges