Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10709/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye:1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. szám alatti, Hrsz.: 38897 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Várnai Orsolya
Telefon: +36 14607181
E-mail: varnaio@orfk.police.hu
Fax: +36 14607102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Készenléti Rendőrség központi objektumában Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ számára útépítési, térburkolási munkálatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000485852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírásban részletezett feladatok figyelembevételével.
Az alábbi helyszíneken kell útépítési, térburkolási munkálatokat elvégezni:
1. helyszín: V. számú épület déli oldalánál.
A meglévő aszfaltburkolatra új kopóréteget kell készíteni. Süllyesztett útszegélyek építése szükséges az útpálya V. sz. épület felőli oldalánál. A szegélyelemeket betongerendába kell fektetni. A meglévő útpálya csatlakozási vonalaknál az aszfaltburkolatot vágni kell és 1 m szélességben felbontani a kopóréteget. Utána az újaszfaltburkolattal szintben kell csatlakozni a meglévő megmaradó aszfaltfelülethez. A vízelvezetés biztosítása érdekében szükség szerint aszfalt kiegyenlítő réteget kell beépíteni.
2. helyszín: V. számú épület északi oldalánál.
A meglévő aszfaltburkolatra új kopóréteget kell készíteni. Süllyesztett útszegélyek építése szükséges az útpálya V. és VI. sz. épület melletti szakaszon. A szegélyelemeket betongerendába kell fektetni. A meglévő útpálya csatlakozási vonalaknál az aszfaltburkolatot vágni kell és 1 m szélességben felbontani a kopóréteget. Utána az újaszfaltburkolattal szintben kell csatlakozni a meglévő megmaradó aszfaltfelülethez. A vízelvezetés biztosítása érdekében szükség szerint aszfalt kiegyenlítő réteget kell beépíteni.
Az útburkolatról a csapadékvizeket a zöldfelületek felé illetve a meglévő víznyelők felé kell elvezetni. Az aszfaltozandó felületben található közmű szerelvényeket szintbe kell helyezni. Az újonnan épített szegélyek mellett padkarendezés szükséges.
Az V. épület déli oldalán (a VI. épület észak-nyugati végénél) egy 3600x2100 mm-es kukatárolót kell kialakítani, a sarkoknál és a hosszanti oldalakon összesen 7 db, a talajszint felett 1,7 m magas zártszelvény oszloppal, 2x1 méteres kapuszárnyakkal és kerítés jellegű deszkaborítással. A kukatároló aljzata 15 cm vastag vasbeton lemez legyen, a széleinél körbefutó 40 cm széles és a talajszint alá 60 cm mélyre lenyúló sávalappal. A pontos kivitelezést a Megrendelővel történő egyeztetést követően kell elvégezni.
3. helyszín: az úgynevezett „Piramis” mögötti terület
A területet egyik oldalról a „Piramis” betonlábazatos kerítése, másik oldalról az objektum Pongrácz úti kerítése határolja. Egyik vége beton térkő burkolathoz, másik vége zöldterülethez csatlakozik. A területen gyephézagos beton térkő burkolat építése szükséges. A burkolat teherbírása maximum személygépkocsival történő közlekedésnek feleljen meg. A burkolat szintben csatlakozzon a meglévő térkő burkolathoz, felülete sík legyen, igazodva a meglévő terepszinthez. A burkolandó területen található térvilágítási oszlopok megtartandók. A gyephézagokba termőföldet kell bedolgozni, és fűmaggal bevetni.
4. helyszín: V. sz. épület végénél álló konténerek és az objektum Pongrácz úti kerítése közötti terület.
A területet egyik oldalról a konténerek beton alaplemeze, másik oldalról az objektum Pongrácz úti kerítése határolja. Egyik vége a 3. helyszín gyephézagos beton térkő burkolatához, másik vége aszfaltburkolatú úthoz csatlakozik. A területen gyephézagos beton térkő burkolat építése szükséges. A burkolat teherbírása maximum személygépkocsival történő közlekedésnek feleljen meg. A burkolat szintben csatlakozzon a 3. helyszín gyephézagos beton térkő burkolatához, a konténerek beton alaplemezéhez, felülete sík legyen. Az aszfalt burkolathoz is szintben csatlakozzon a gyephézagos térkő burkolat, 1 m-es lejtéssel kialakítva. A gyephézagokba termőföldet kell bedolgozni, és fűmaggal bevetni.
5. helyszín: VI. VII. és IX. sz. épületek mögötti szakasz.
Új aszfaltburkolatú útpályaszerkezet építendő, süllyesztett, betonelemekből készült útszegéllyel. A szegélyelemeket betongerendába kell fektetni. Az íves szegélyeket 4 m sugarú ívben kell építeni.
A tevékenység nem építési engedély köteles.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, helyszínrajza tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24967688 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: útépítési, térburkolási munkálatok elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. szám alatti, Hrsz.: 38897 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Készenléti Rendőrség központi objektumában Közép-európai CBRN-E Kiképző Központ számára útépítési, térburkolási munkálatok elvégzése
Az elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
Mennyiség rögzítve a II.1.4. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 20
2 Az M.1. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember (MV-É jelölésű) alkalmassági feltétételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes nettó vállalkozói díj 5 % tartalékkerettel Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
815310 — CERBERUS — ISFP-2017-AG-PROTECT megnevezésű projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: útépítési, térburkolási munkálatok elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26809326
Postai cím: Akác Köz 1. IX/25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: geokontaktkft@gmail.com
Telefon: +36 309318730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23875706241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20800701
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24967688
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26809326
Postai cím: Akác Köz 1. IX/25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23875706241

Hivatalos név: VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65268083
Postai cím: PEDELLUS UTCA 36
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10372636243

Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az alábbi ajánlattevők ajánlatát ajánlatkérő nem bírálta:
1.
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő Kenyérgyári út 1/E., adószám:10452556-2-44 )
1.1. Teljes nettó vállalkozói díj 5 % tartalékkerettel (a teljes építési beruházásra vonatkozó -általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve. Tartalékkeret a vállalkozói díjon felül értendő) = …. HUF: 36.820.492,- HUF
1.2.Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, max. 24 hónap) = 36 hónap + …. hónap: 36 hónap + 13 hónap
1.3. A teljesítésbe bevont, az M.1. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember (MV-É jelölésű) alkalmassági feltétételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata: …… (hónap): 36
2.
VIAWATT Építőipari Kft. (székhely: 1221 Budapest, Pedellus utca 36., adószám: 10372636-2-43 )
2.1. Teljes nettó vállalkozói díj 5 % tartalékkerettel (a teljes építési beruházásra vonatkozó -általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve. Tartalékkeret a vállalkozói díjon felül értendő) = …. HUF: 28.240.807,- HUF
2.2. Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, max. 24 hónap) = 36 hónap + …. hónap: 36 hónap + 3 hónap
2.3. A teljesítésbe bevont, az M.1. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember (MV-É jelölésű) alkalmassági feltétételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata: …… (hónap): 36
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges