Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10759/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Ságvár Község Önkormányzata Som Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Ságvár-Som-Ádánd közigazgatási területe, a 65. sz. főút mentén. A vállalkozási szerződésben és a KD-ban megadott helyrajzi számokon.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ságvár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82792660
Postai cím: Fő Utca 16
Város: Ságvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8654
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kecskés Gábor
Telefon: +36 84580022
E-mail: polgarmester@sagvar.hu
Fax: +36 84380011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sagvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Som Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65719671
Postai cím: Ady Endre U. 35/A
Város: Som
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8655
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lenkey Tibor
Telefon: +36 84382559
E-mail: lenkeytibor@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.som.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Ságvár Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317542019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317542019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ságvár-Som kerékpárút II.
Hivatkozási szám: EKR000317542019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése - kerékpárút építés vállalkozási szerződés keretében”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Ságvár-Som kerékpárút
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Ságvár-Som-Ádánd közigazgatási területe, a 65. sz. főút mentén.
A vállalkozási szerződésben és a KD-ban megadott helyrajzi számokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építés rövid leírása: Kerékpárút építés
A szakasz (Ságvár belterület) teljes hossza: 1583,64 m. 65. sz. főút 76+534 és 74+976 szelvények között.
Gyalogút építése a csatolt tervek szerint 76+534 és a 76+210 szelvények között.
Kerékpárút építése B szakasz (Ságvár és Ádánd külterület) teljes hossza: 2825,94 m 65. számú főút 74+976 és 72+152 szelvények között.
Kerékpárút építése C szakasz (Som Bel és Külterület) teljes hossza: 1556m. 65. sz. főút 72+152 és a 70+598 szelvények között.
Közvilágítás kivitelezése kerékpárút átvezetéseknél (9 db 8m magas alu oszlop, oszlopkar, lámpatest) Gyalogos átkelőhelyek létesítése Somban (2 db átkelőhely, 65. sz. főúton, forgalomtechnika, járdakorrekció) Som helyi közutak kátyúzása, kpos táblák, lakópihenő övezetek kijelölése (1005 m2 útfelújítás, 18 db jelzőtábla) Faültetések, "A", "B", "C" szakasz (366 db fa ültetése a kerékpárút mentén)
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentációban.
A Vállalkozó feladatát a 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben, a 2015. évi CXLIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles ellátni. A Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények, szabványok, előírások figyelembe vétele mellett végzi.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció és KD tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő a szükséges engedélyeket a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátotta. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M2/ pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalata kivitelezési munkák irányításában (min 0 hó,max 36 hó) 1
3 Többletjótállás vállalása - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003
II.2.13) További információ A II.2.7 -ben megadott szerződés időtartama a mindkét fél általi aláírásával kezdődik, melyre várhatóan az összegezés kiküldését követő 11. napon kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő,ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1. Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor nyilatkozatával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdései alkalmazandóak.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő kizárólag abban az esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az ajánlattevő nyújtsa be az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. A jelen pontban feltüntetett igazolás nem kérhető, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezen adatbázis elérhetőségét ajánlatában megjelölte.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés).
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok bírálatasorán, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
M1/ A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor az ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés)
M/2 Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság megléte igazolja. Amennyiben a jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi. Ajánlattevő köteles csatolni:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
Bővebb információ a csatolt Ajánalttételi felhívásban olvasható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett
- legalább 4000 m hosszúságú kerékpárút és/vagy aszfaltburkolatú út kivitelezésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Az alkalmassági követelménynek Ajánlattevők több szerződés bemutatásával is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára.
Az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
és
- a szakmai gyakorlat terén: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Ajánlatkérő elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Az általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj; mértéke 0,3 %, maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj.
Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér:A nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség terheli. További részletek a szerződéstervezetben.
Jótállás: Az Ajánlatkérő előírja a 24 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás vállalását.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten a „TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése” tárgyúpályázat alapján nyújtott támogatásából történik. A támogatás intenzitása: 100 %.
A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő az előleg fizetését nem teszi függővé Ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Tartalékkeret: Az ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla a kivitelezés 25 %-os készültségi fokának elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról,
- 2. részszámla a kivitelezés 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról,
- 3. részszámla a kivitelezés 75 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról,
- végszámla az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj kivitelezésre vonatkozó részének 25 %-áról.
Ajánlattevő a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult.
A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, az ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Ajánlatkérő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó.
Az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségüket igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
AV esetén irányadó 322-es 32/A § (1) és 32/B §(1) és (2) bek.
A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglaltakra.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
További részletek a KDban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VI.3.4) További információk folytatása:
117.§szerinti sajátos szabályok: Ajánlatkérő a beszerzés tárgya, illetőleg a beszerzés becsült értékére tekintettel a Kbt. 2. § (7) bekezdés, és a 21. § szabályai szerint jár el.
Ajánlatkérő a becsült értékre és a nyilvánosság biztosítására tekintettel alakított ki sajátos beszerzési szabályokat. Ajánlatkérő a nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 15 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő. Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam (legalább 4 munkanap) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. Azonban ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy – amennyiben lehetséges - lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat.Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott szabályok szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon,
c) az ajánlatkérő által meghatározott, a 87. § (1) bekezdés szerinti minimumkövetelmények változzanak.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás megkezdésének napjától eltérő napon történik.
Amennyiben a változások nagyságrendje nem indokolja, Ajánlatkérő nem bocsát ki új, végleges műszaki dokumentációt.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A tárgyalási jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni.
Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, úgy az új időpontról, illetve helyről az Ajánlatkérő EKR útján értesíti az Ajánlattevőt.
Az első tárgyalás időpontja: EKRben rögzítettek szerint.
A tárgyalás lezárásakor a végleges ajánlatokat ajánlatkérő értékeli, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő(k) tekintetében végzi el a bírálatot.
A tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelyén/8654 Ságvár, Fő utca 16./
Az első tárgyalás időpontja: EKR - ben rögzítettek szerint 10:00 óra
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/07/03 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/07/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Részletek a KD-ban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A nettó vállalkozási díj értékelési szempont esetében a fordított arányosítás elvével, a szakember többlettapasztalata és a többletjótállás érti.sz. esetén egyenes arányosítás módszerével,A környezetvédelmi szempont esetén a fordított arányosítás elvével
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Ajánlatkérő(AK) előírja a Kbt. 40.§ alkalm. és előírja ingyenes Adobe prog-al titkosítás nélkül megnyitható/olvasható PDF(+árazott ktgv XLS)fájlf. alkalmazását. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A gazdasági szereplők(GSZ) vonatkozásában csatolni kell:cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. Ajánlathoz csatolni kell: Kbt.66.§(2), felolvasólap, 66.§(6) a,b (nemleges is). Közös ajánlattétel:Kbt.35.§(1)-(2) szerinti és EKR meghatalmazás, valamint megállapodás csatolása.Kiegészítő tájékoztatás:Kbt. 56. §ban foglaltak a 114. §(6) és a sajátos szabályok szerinti eltéréssel. Benyújtandó dokumentumok:Kbt.47.§(2). Hiánypótlás biztosított. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor. Számítási hiba javítás: Kbt.71.§(11) bek. Az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Devizák átszámítása: az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. FAKSZ: dr. Bujdosó Arnold 00184, (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.; 7090 Tamási, Petőfi u 12. (Pf. 37.); Telefon: +36 74470699; Fax: +36 74470699; E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com. Minden költség Ajánlattevőt terheli. A felhívás a 321-esKr.30.§(4)-ben és a KH által meghat. minősítés szerint szigorúbb alkalmasságot tartalmaz. Ajánlatok bírálata: Kbt.69.§ (4). Nyertes ATnek a 322-esKr 26.§ alapján legkésőbb a SZ-kötés időpontjára rendelkeznie kell jelen közbesz. eljárás tárgyát képező építési beruházásokra, annak teljes időtartamára legalább 200.000.000 Ft/év és káreseményenként legalább 50.000.000 Ft összegű kivitelezői összkockázatú építés-és szerelésbiztosítással. „Aj”-ba szándéknyilatkozatot kell tenni, mely szerint az AT vállalja, hogy felelősségbiztosítást megköti/ kiterjeszti jelen beruházásra vonatkozóan a SZ megkötésének időpontjáig. Szakmai ajánlat: szakmai önéletrajz(ok), árazott költségvetés, környeztterhelési értéket alátámasztó dokumentum. Változásbejegyzés: ATnek nyilatkozniuk kell, hogy van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás(nemleges is), ha van igazolások benyújtása. Részajánlattétel kizárása: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, hiszen a feladat egy munkaterülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. Ajánlatkérő álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.Részletek a KD-ban. A Kbt. 117. § szerinti sajátos eljárási szabályokata felhívás egyéb pontja tartalmazza a karakterkorlátra tekinttel.
A többlettapasztalat esetén az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges