Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10863/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Borzavár Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Borzavár 038, 419, 395, 381/3, 353, 283, 307, 308, 309, 327, 352, 120, 38/1, 38/2, 38/3 hrsz-ek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zirci Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borzavár Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36580594
Postai cím: Fő Utca 43
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dócziné Belecz Ágnes
Telefon: +36 88582931
E-mail: polghivborzavar@invitel.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.borzavar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Borzavár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstruk.
Hivatkozási szám: EKR000342762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Előzmények:
Az Önkormányzat megbízta a Bakony-Aqua Bt-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.), hogy készítse el a borzavári csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervét. A terv elkészült és vízjogi létesítési engedélyt kapott (Iktatószám: 35700/9234/2018.ált).
A megvalósításhoz szükséges pénzforrást a TOP-2.1.3-16-VE1 jelű pályázati konstrukcióban a település elnyerte (projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006).
Jelenlegi állapot:
A beavatkozással érintett belterületen a csapadékvíz-elvezető rendszer részleges, helyenként rendezetlen. Az utcák mentén a szabályozási szélességtől függően egy-, vagy kétoldali nyílt árokrendszer található, zömében nyílt földárok, helyenként burkolattal ellátva. Műtárgyaik, átereszeik feliszapolódtak, eltömődtek, alapvetően szikkasztó árokként üzemelnek. A belterület egy részén a csapadékvíz elvezetés az útfelületen valósul meg. A belterületi ingatlanok felszíni víz elleni védelme megnyugtatóan jelenleg nem biztosított.
Tervezett állapot bemutatása
Az árkok a lehetőségekhez képest követik az utca lejtését. A beavatkozások a meglévő árkok nyomvonalában találhatók. Zárt csatornát nem alakítunk ki, közúthálózati sávhelyreállítása nem történik, a beavatkozások belterületen valósulnak meg, fedett vízelvezető árok építése nem történik.
A vízvisszatartási szempontokat előtérbe helyezve minimális árokburkolás tervezett.
Az Alkotmány utcában a kétoldali árok felújítása szükséges. Az árkok nem kerülnek burkolásra, az É-i oldalon 11db, a D-i oldalon 11db áteresz annak töredezett állapota miatt cserélendő, a többi áteresz felújítandó. A 68,70,72 sz. házak előtt burkolt folyóka építése szükséges.
A Cuha utca 10,11,12,13 hsz. ingatlanok megvédése érdekében az épületek felöli oldalon a burkolat mel-lett burkolt folyókát kell kiépíteni, a lentebbi részeken a földárok felújítása szükséges. A nagy terepesés miatt az árkot az alsó szakaszon burkolni kell, valamint energiatörő fogazat beépítése is szükséges. A Ny-i oldalon 10db, a K-i oldalon 15db áteresz annak töredezett állapota miatt cserélendő, a többi áteresz felújítandó.
A Petőfi utcában a meglévő árkot egy rövid szakaszon burkolni szükséges az árok nagymértékű lejtése miatt, a Cs-1-0-0 0+120 - 0+162 szelvényei között és a Cs-2-0-0 0+139 – 0+354 szelvényei között, valamint energiatörő fogazat beépítése is szükséges. A 12,14,16 sz. házak előtt burkolt folyóka építése szükséges.
A Petőfi utcában a befogadó előtt hordalékfogó műtárgy épül:
- 1-0-0 jelű levezető 0+004 szelvény
- 2-0-0 jelű levezető 0+013 szelvény
A Kossuth utcában a befogadó előtt szintén hordalékfogó tervezett:
- 9-0-0 jelű levezetőn a hordalékfogó a TB elemek lesüllyesztésével kerül kialakításra
A Béke és Liget utcákban a töredezett átereszek cserére, a meglévő földárkok felújításra kerülnek.
A Kossuth utca mélypontján kerül levezetésre a Kossuth és Diófa utcák közötti terület csapadékvize. A meglévő áteresz felújtásra, előtte a meglévő földárok burkolásra kerül. Az átereszek felújítása a törött elemek cseréjét, végfal elemek beépítését foglalja magába, ami lehet előregyártott, illetve készülhet helyszíni betonozással is. A megfelelő takarás biztosítása kiemelten fontos.
Főbb mennyiségek
-Meglévő földárok felújítása: 2108,5 m
-Meglévő burkolt árok felújítása: 243 m
-Meglévő földárok burkolása: 273,5 m
-Tervezett burkolt folyóka: 158 m
-Tervezett Ø30 beton áteresz: 9 m
-Tervezett Ø40 beton áteresz: 15 m
-Meglévő Ø30 beton áteresz felújítása: 288,5 m
-Meglévő Ø30 öv. áteresz felújítása: 12 m
-Meglévő Ø40 beton áteresz felújítása: 113 m
-Meglévő Ø50 beton áteresz felújítása: 24 m
-Meglévő Ø60 beton áteresz felújítása: 27 m
-Meglévő áteresz cseréje Ø30 beton: 394,5 m
-Meglévő áteresz cseréje Ø40 beton: 16 m
-Hordalék fogó (db): 3
Összesen: 3682 m
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli terv és árazaztlan ktg tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37065000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Borzavár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstruk.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Borzavár 038, 419, 395, 381/3, 353, 283, 307, 308, 309, 327, 352, 120, 38/1, 38/2, 38/3 hrsz-ek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek
-Meglévő földárok felújítása: 2108,5 m
-Meglévő burkolt árok felújítása: 243 m
-Meglévő földárok burkolása: 273,5 m
-Tervezett burkolt folyóka: 158 m
-Tervezett Ø30 beton áteresz: 9 m
-Tervezett Ø40 beton áteresz: 15 m
-Meglévő Ø30 beton áteresz felújítása: 288,5 m
-Meglévő Ø30 öv. áteresz felújítása: 12 m
-Meglévő Ø40 beton áteresz felújítása: 113 m
-Meglévő Ø50 beton áteresz felújítása: 24 m
-Meglévő Ø60 beton áteresz felújítása: 27 m
-Meglévő áteresz cseréje Ø30 beton: 394,5 m
-Meglévő áteresz cseréje Ø40 beton: 16 m
-Hordalék fogó (db): 3
Összesen: 3682 m
A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli terv és árazaztlan ktg tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata [0 és 5 darab között] 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – A nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Borzavár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstruk.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zirci Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77188346
Postai cím: Három-hegyi Utca 2.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
E-mail: kavalecztibor78@gmail.com
Telefon: +36 306434886
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11739092219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36831750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37065000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zirci Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77188346
Postai cím: Három-hegyi Utca 2.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11739092219

Hivatalos név: Baumeister Általános Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42359810
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 8.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10741911219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges