Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0112/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:repülőtéri tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78583461
Postai cím: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál B Porta
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soos Viktor
Telefon: +36 12966480
E-mail: kozbeszerzes@bud.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bud.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000761402018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000761402018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: repülőtéri tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BUD - T2 körforgalom kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000761402018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren körforgalom kivitelezése a T2 terminál közelében és ahhoz kapcsolódó munkálatok, ide értve egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3000000 Pénznem: EUR
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BUD - T2 körforgalom kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233128-2
További tárgyak:45233120-6
45233140-2
45235111-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. használatbavételi engedélyezési eljárás 1 db komplett teljes körű dokumentáció
2. A mellékelt kiviteli tervek alapján az alábbi főbb kivitelezési feladatok
Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 6527 m3
Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása 1904 m3
Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 9784 m3
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg 8110 m3
Aszfalt burkolat bontása közúton 3146 m3
Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 3209 m3
Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek
AC 11 kötő 98 m3
AC 22 kötő (mF) 1676 m3
Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek
AC 8 kopó 59 m3
SMA 11 (mF) 705 m3
DN200 csapadékcsatorna 106 m
Burkolt folyóka építése 520 m
10 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, LCS-3/30-24/4 alapozással és földeléssel, kiegészítő földmunkával szerelési anyagokkal kompletten 52 klt
12 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, LCS-3/30-24/4 alapozással és földeléssel, kiegészítő földmunkával szerelési anyagokkal kompletten 47 klt
Kábelezés 3000 m
A kivitelezés végső határideje: a szerződés aláírásától számított 210. (kétszáztizedik) naptári nap.
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren körforgalom kivitelezése a T2 terminál közelében és ahhoz kapcsolódó munkálatok, ide értve
egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 20
2 Az M.2. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető alkalmassági feltétételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (személy neve, hónap) (maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INEA/CEF/TRAN/M2014/1044745, Project Nº CEF 2014-HU-TMC-0508-W számú ’Connection of the railway line Budapest-Arad to the multi-modal hub at Budapest Airport’ projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a teljesítés időtartamát naptári napban határozta meg, ezért a II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő, nem pedig munkanapban, azonban naptári nap választására az EKR rendszer nem biztosít lehetőséget.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről; vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Kr. 1. § 7. bek) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).
Szakmai tevékenység végzésére von. alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] mindkettő rész esetében:
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Minimumkövetelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzettség vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtására kizárólag a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján kerül sor.
A 321/2015. Kr. 1. § (1)-(2) bek. 24. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015 Kr. 1. § (4)-(5) bek. figyelemmel kell eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
P.1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatának csatolásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (5) bekezdése alapján jár el. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezéséből és/vagy felújításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 1 500 000 EUR értéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetén a P/1 alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:
— a szerződést kötő másik fél nevét,
— a szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét,
— az építési beruházás (referencia) tárgyát, valamint mennyiségét, az alkalmasság igazolásához szükséges valamennyi adatot (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
— a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal a kezdő és befejező időpontját, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),
— a teljesítés helyét,
— továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. Ajánlatkérő azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre kerültek (a felhívás feladásától számított 5 évben) és a felhívás feladásától számított 8 éven belül kerültek megkezdésére. A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.
M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (év, hónap bontásban), olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,
— a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok,
— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1, M2, alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) megfelelően alkalmazandó
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), referenciával, mely legalább (egy körforgalmi (aszfalt burkolatú) csomópont építése) kivitelezési munkára vonatkoztak. Az előírt referencia követelmény több szerződéssel teljesíthető. Ajánlatkérő aszfalt burkolatú csomópont elvárása a kiviteli tervekben meghatározott és az építési engedélyben megadott rétegrend (aszfalt burkolat) szerint került meghatározásra, amely a megjelölt dokumentumok alapján elengedhetetlenül szükséges a teljesítéshez.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 2. pontjában előírt MV-KÉ jelölésű Közlekedési építmények szakterület jogosultsággal, vagy minimum a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 2. pontjában meghatározott), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építőmérnök végzettségű, vagy minimum 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök végzettségű szakemberrel. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást, a Vállalkozói Díj 85 %-át a INEA/CEF/TRAN/M2014/1044745 című Nº CEF 2014-HU-TMC-0508-W azonosító számú pályázat keretében elnyert, 85 %-os intenzitású uniós támogatásból finanszírozza, míg az elszámolható költségek feletti esetleges további költségek finanszírozása 100%-ban Ajánlatkérő saját forrásából történik.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: EUR.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződésben Tartalékkeret van (10%).
Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: nettó szerződéses ár 5 %-a, jótállási biztosíték: nettó ellenszolg. 5%-a.
késedelmi kötbér: 0,1 %/nap, de legfeljebb a teljesítés időtartamának egyharmadára irányadó tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás;, meghiúsulási kötbér a Szerződéses Ár tartalékkeret és ÁFA nélkül számított értékének 30 %-a.
Részletesen a szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK Helyszíni bejárást tart az eljárás megindítását (a hirdetmény feladása – az időpont a felhívás utolsó sorában van feltüntetve) követő 8. munkanapon Időpont: 10:00 Helyszín: BUD Aeropark bejárata melletti területen. Előzetes regisztrációra nincs szükség elegendő az EKR egyéb kommunikációs felületén bejelenteni a részt vevő személyt (ajánlattevő megnevezése, személy neve) legalább egy munkanappal korábban.
2. Az ajánlathoz csatolni kell a szkennelt dokumentumot aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, akkor a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges nyilatkozatot is csatolni szükséges.
4. AT a Kbt. 66. § (2), , (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján a közb.dokumentumban megadott minta szerinti nyilatkozni köteles.
5. AK nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.
6. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, az alk. felt. és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.3) pontban.
7. Közös ajánlattétel esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35.§-ban foglaltakra, részl a közbeszerzési dokumentumban.
8. AT a műszaki leírásban ismertetett feladatok szerint köteles szakmai ajánlatot készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A szakmai ajánlat az árazott költségvetést foglalja magában. Az ajánlattevőknek az árazott költségvetést excel (.xls, .xlsx) formátumban is be kell nyújtaniuk.
9. AK bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, és azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot és alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) szakaszát.
11. A szerződés tárgya egy olyan kivitelezéssel érintett terület, mely műszakilag egy egységet képez, így sem szakmailag sem gazdaságilag nem ésszerű a közbeszerzési eljárás részekre bontása. A beruházás tárgya 1 db körforgalmi csomópont kialakítása, amelynek részekre bontása műszaki okokból nem lehetséges, nem leválasztható önálló munkarészekre garanciális és egyéb szempontokból sem, ideértve a munkaszervezést, a rendelkezésre álló egységes műszaki dokumentáció, szakhatósági engedélyek felhasználhatóságát.
12. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. AK az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítást, a Jótállás ideje, valamint a szakember szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
13. AK a felhívás IV.2.6. pontjában megadott 2 hónapos ajánlati kötöttség időtartamán 60 naptári napot ért.
14. Az AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
15. FAKSZ: Dr. Süvöltős András (lajstromszám:00170)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
További információk pont karakterkorlát miatt:
16. A nyertes AT-nek legalább a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:
Legalább egy (1) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 10. pontjában előírt MV-VZ jelölésű Vízgazdálkodási építmények szakterület jogosultsággal, vagy minimum a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 10. pontjában meghatározott), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles építőmérnök végzettségű, vagy minimum 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök végzettségű szakemberrel.
Legalább egy (1) fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 21. pontjában előírt MV-VI jelölésű Villamosság szakterület jogosultsággal, vagy minimum a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész 21. pontjában meghatározott), 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező okleveles villamosmérnök végzettségű, vagy minimum 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező villamosmérnök végzettségű szakemberrel.
17. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(6); (9)-(11); a 322/2015 (X.30.)Kr. 31-32. és 32/A. § 32/B. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Kr. utófinanszírozási szabályai. A fedezetet a INEA/CEF/TRAN/M2014/1044745 című Nº CEF 2014-HU-TMC-0508-W azonosító számú pályázat keretében elnyert, 85 %-os intenzitású uniós támogatás, valamint 15 % saját forrás biztosítja. Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 5 %-a. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: EUR. A további előírások a szerződéstervezetben.
Előleg:
Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása a 2. részszámlában (kerül elszámolásra.
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, illetve a szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget a Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15. napig köteles megfizetni.
18. 11.6 A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig megkötni az alábbi biztosítási szerződéseket az alábbi feltételekkel, illetve köteles ezen biztosítási kötvényeket, illetve a kötvények másolatait a Megrendelő részére a szerződéskötést megelőzően bemutatni / átadni:
• A munkavállalóit ért balesetekre vonatkozó munkáltatói felelősségbiztosítást, minimálisan 30.000.000 Ft/kár (harmincmillió forint / kár) és 100.000.000 Ft/év (százmillió forint / év) kártérítési limitre.
• Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a Repülőtér területére bármilyen okból belépő gépjárműveire vonatkozóan.
• Üzemi- és gépi berendezésekre, felszerelésekre vonatkozó vagyonbiztosítást az építkezések során használt berendezésekre, eszközökre és gépekre. A biztosítási összegnek ezen eszközök teljes pótlási értékének kell lennie.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák