Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/119
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.24.
Iktatószám: 11406/2019
CPV Kód: 45232120-9
Ajánlatkérő: LINEÁR-AGRO Mezőgazadasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Ököritófülpös, Tyukod, Nagyecsed, Ura és Porcsalma. Pontos helyrajzi számok részletesen a felhívás VI.3.12. pont További információk pont alatt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Zöldségféle,dinnye, gyökér-,gumósnövény termesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LINEÁR-AGRO Mezőgazadasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12153004
Postai cím: Rózsás Utca 32.b. lház
Város: Nagyecsed
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4355
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Andrási Barnabás
Telefon: +36 704206325
E-mail: andrasib@citromail.hu
Fax: +36 44346156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000663852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000663852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Zöldségféle,dinnye, gyökér-,gumósnövény termesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Öntözésfejlesztés Lineár-Agro Kft-nél-VP2-4.1.4-16
Hivatkozási szám: EKR000663852019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232120-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő 11 megvalósítási helyen mindösszesen 404,4 ha területen öntözőtelepek kialakítását kívánja megvalósítani, amelyek külön technológiai egységet képeznének. Ezen öntözőtelepeken létesítési engedélytől függően új lineár és körforgó öntözőberendezések beszerzése is történik, emellett új öntözőkutak megvalósítására is sor kerülne.
Az öntözőtelepek kialakítása és azokhoz tartozó kutak létesítése az alábbiak szerint történne:
- I. számú öntözőtelep kialakítása Ököritófülpös külterület 076/11-13;16;18;35 hrsz.-on valósulna meg
- II. számú öntözőtelep kialakítása Ököritófülpös külterület 076/23-31 hrsz.-on történne meg, ahol az 1. számú és 2. számú kút létesítése valósulna meg az Ököritófülpös külterület 076/31 hrsz.-on.
- III. számú öntözőtelep kialakítása Tyukod külterület 0204/3-4; 24-27; 0221/51-52; 54-55; és 0221/57-61 hrsz.-on történne, ahol a 3. számú kút Tyukod külterület 0204/4 hrsz.-on és a 4. számú kút Tyukod külterület 0221/55 hrsz.-on létesülne.
- V. számú öntözőtelep kialakítása Tyukod külterület 0192/5-6 és 0197/4-10 hrsz.-on történne, ahol az 5. számú kút létesítése Tyukod külterület 0192/5 hrsz.-on valósulna meg.
- VI. számú öntözőtelep kialakítása Tyukod külterület 0204/16-22 hrsz.-on történne, ahol pedig a 6. számú kút megvalósítása Tyukod külterület 0204/16 hrsz.-on történne.
- VII. számú öntözőtelep kialakítása mellett történne a 7. számú kút megvalósítása is a Nagyecsed külterület 064/56 hrsz.-on
- IX. számú öntözőtelep kialakítása Nagyecsed külterület 0120/5-26 hrsz.-on történne, ahol a 14. számú kút (Nagyecsed külterület 0120/16 hrsz-on), 15. számú kút (Nagyecsed külterület 0120/17 hrsz-on) és 16. számú kút (Nagyecsed külterület 0120/26 hrsz-on) kerülne megvalósításra.
- X. számú öntözőtelep kialakítása Ura külterület 0186/1 és 0197/6-10 hrsz.-on történne, ahol a 8. számú kút megvalósítása Ura külterület 0186/1 hrsz.-on történne.
- XI. számú öntözőtelep kialakítása Tyukod külterület 0466/8-9 történne, ahol a 9. számú kút és 10. számú kút megvalósítása Tyukod külterület 0466/9 hrsz.-on történne.
- XII. számú öntözőtelep kialakítása Porcsalma külterület 078; 080/10 és 064/42 hrsz.-on történne, ahol a 11. számú kút Porcsalma külterület 080/10 hrsz.-on létesülne.
- XIII. számú öntözőtelep kialakítása Nagyecsed külterület 0131/7-15 hrsz.-on történne, ahol a 13. számú kút megvalósítása Nagyecsed külterület 0131/7 hrsz.-on történne
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, mert az építési beruházás egy egységet képvisel, egyetlen ajánlattevő azt el tudja végezni, annak részekre bontása a közpénzekkel való felelős gazd szempontjából az árat feltehetően drágítaná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Öntözésfejlesztés Lineár-Agro Kft-nél-VP2-4.1.4-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232120-9
További tárgyak: 45232121-6
43323000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Ököritófülpös, Tyukod, Nagyecsed, Ura és Porcsalma. Pontos helyrajzi számok részletesen a felhívás VI.3.12. pont További információk pont alatt.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő 11 megvalósítási helyen mindösszesen 404,4 ha területen öntözőtelepek kialakítását kívánja megvalósítani, amelyek külön technológiai egységet képeznének. Ezen öntözőtelepeken új létesítési engedélytől függően lineár és körforgó öntözőberendezések beszerzése is történik, emellett új öntözőkutak megvalósítására is sor kerülne.
Az öntözőtelepek kialakítása és azokhoz tartozó kutak létesítése az alábbiak szerint történne:
- I. számú öntözőtelep kialakítása Ököritófülpös külterület 076/11-13;16;18;35 hrsz.-on valósulna meg
- II. számú öntözőtelep kialakítása Ököritófülpös külterület 076/23-31 hrsz.-on történne meg, ahol az 1. számú és 2. számú kút létesítése valósulna meg az Ököritófülpös külterület 076/31 hrsz.-on.
- III. számú öntözőtelep kialakítása Tyukod külterület 0204/3-4; 24-27; 0221/51-52; 54-55 és 0221/57-61 hrsz.-on történne, ahol a 3. számú kút Tyukod külterület 0204/4 hrsz.-on és a 4. számú kút Tyukod külterület 0221/55 hrsz.-on létesülne.
- V. számú öntözőtelep kialakítása Tyukod külterület 0192/5-6 és 0197/4-10 hrsz.-on történne, ahol az 5. számú kút létesítése Tyukod külterület 0192/5 hrsz.-on valósulna meg.
- VI. számú öntözőtelep kialakítása Tyukod külterület 0204/16-22 hrsz.-on történne, ahol pedig a 6. számú kút megvalósítása Tyukod külterület 0204/16 hrsz.-on történne.
- VII. számú öntözőtelep kialakítása mellett történne a 7. számú kút megvalósítása is a Nagyecsed külterület 064/56 hrsz.-on
- IX. számú öntözőtelep kialakítása Nagyecsed külterület 0120/5-26 hrsz.-on történne, ahol a 14. számú kút (Nagyecsed külterület 0120/16 hrsz-on), 15. számú kút (Nagyecsed külterület 0120/17 hrsz-on) és 16. számú kút (Nagyecsed külterület 0120/26 hrsz-on) kerülne megvalósításra.
- X. számú öntözőtelep kialakítása Ura külterület 0186/1 és 0197/6-10 hrsz.-on történne, ahol a 8. számú kút megvalósítása Ura külterület 0186/1 hrsz.-on történne.
- XI. számú öntözőtelep kialakítása Tyukod külterület 0466/8-9 történne, ahol a 9. számú kút és 10. számú kút megvalósítása Tyukod külterület 0466/9 hrsz.-on történne.
- XII. számú öntözőtelep kialakítása Porcsalma külterület 078; 080/10 és 064/42 hrsz.-on történne, ahol a 11. számú kút Porcsalma külterület 080/10 hrsz.-on létesülne.
- XIII. számú öntözőtelep kialakítása Nagyecsed külterület 0131/7-15 hrsz.-on történne, ahol a 13. számú kút megvalósítása Nagyecsed külterület 0131/7 hrsz.-on történne
A részletes műszaki leírást/terveket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés mértéke (min. 0, max. 3 hónap, egész számban megadva, előny a magasabb)  6
2 Elektromos kábel a központban a felszállócsövön kívül helyezkedik el  6
3 Corner kar csatlakozásánál a flexibilis tömlő hossz (0 mm-2980 mm, előny az alacsonyabb) 6
4 Szárnyak folyadékrendszerének összekötése külső mechanikai védelemmel ellátott, UV védett  6
5 A szárnyak és a corner kar merevítői keresztirányúak a nagyobb stabilitás érdekében 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF-ban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1903434820
II.2.13) További információ
Vidékfejlesztési Program – A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című, VP2-4.1.4-16 kódszámú felhívása alapján

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
- Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával vagy papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
A kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén Ajánlattevők élhetnek a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt. 67. (3) bek.) arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására (előzetes igazolás). A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Az AK Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:- ajánlattevő fizetési számlaszáma(i),- a fizetési számla/számlák megnyitásának időpontja, - arra vonatkozó információ, hogy ajánlattevő bármely fizetési számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított egy év (12 hónap) során, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatot a vizsgált időszakban esetlegesen megszűnt számlák tekintetében is be kell nyújtani. Megszűnt számlák tekintetében annak megszűnését követő bármely keltezésű nyilatkozatot elfogadja AK. Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (nyilatkozatot) egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelménynek, amelyek értelemszerűen egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése is. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben bármelyik fizetési számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított 12 hónapos időtartamban, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától számított időtartamban.
Karakterhiány miatt az M2) "igazolási módok" pont 2. számú folytatása: Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI.4. pontja) visszafelé számított 5 évben megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő fél) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (az építési beruházás tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés ideje: kezdő és befejező (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel)
f) a referenciaszerződés mennyisége (öntözött terület)
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítés szerinti mennyiséget (öntözött területet) is kéri ajánlatkérő megadni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, - nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- a szakember jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy
- a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről vagy
- a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát.
Karakterhiány miatt az M2) igazolási módok folytatása a III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" és a III.1.2) "alkalmassági min. követelmények" pontokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított 5 évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezésre vonatkozó referencia munkákra vonatkozóan, a szerződést kötő másik fél által kiállított, és az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolással/igazolásokkal:
• legalább egy öntözési beruházásra vonatkozó referencia, ahol az öntözött terület legalább 80 ha.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy kizárólag műszaki átadás-átvétellel (teljesítésigazolással) elismert referenciát fogad el.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi előírásoknak megfelelő szakemberekkel:
• legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” Vízgazdálkodási építmények szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik és emellett rendelkezik legalább 3 éves szakmai tapasztalattal öntözés kivitelezése terén.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben vonatkozásában - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
a) Jótállási kötelezettség
b) Késedelmi kötbér
c) Hibás teljesítési kötbér
d) Meghiúsulási kötbér
e) Teljesítési biztosíték
Jótállási kötelezettség: A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) köteles teljes körű, a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónap időtartamra jótállást vállalni. A jótállási kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű befejezésétől kezdődik.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5 %-a (azaz nulla egész öt tized százalék) naponta, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-át (azaz tíz százalékát). A kötbér alapja a tartalékkeret nélküli nettó ellenérték.
Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó teljes vállalkozói díj összegének 0,5 %-a (azaz nulla egész öt tized százalék), minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a (tíz százaléka).
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén az ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a nyertes ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a nyertes ajánlattevő szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A meghiúsulási kötbér alapja tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a (húsz százalék).
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő köteles a saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani az ajánlatkérő részére a nyertes ajánlattevő teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatos igényeire. A teljesítési biztosíték összege a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 1 %-a. A teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napján köteles nyújtani, és folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a nyertes ajánlattevő késedelembe esik, vagy a teljesítési határidő módosul. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 5 %-ának (öt százalék) megfelelő, de legfeljebb hetvenötmillió forint összeg előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg a végszámlából teljes egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére. A nyertes ajánlattevő 3 (három) darab részszámlát, és egy végszámlát nyújthat be az alább részletezettek szerint:
- az első részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 25 (huszonöt) százalékos műszaki készültségét követően;
- a második részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 50 (ötven) százalékos műszaki készültségét követően;
- a harmadik részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 75 (hetvenöt) százalékos műszaki készültségét követően;
- a végszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, valamint a tartalékkeret terhére elszámolható munkák ellenértékéről, a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A részszámla és a végszámla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § és 32/B § alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a Kbt. 135. § (1), (2), (5) és (6) bekezdései. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza. A tárgyi építési beruházás vonatkozásában a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című felhívása alapján 1903434820 azonosító számú projekt keretében támogatási igény került benyújtásra, a támogatási intenzitás 50,000000%. A projekt finanszírozási módja: utófinanszírozás.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Karakterhiány miatt az M2) "igazolási módok" pont 1. számú folytatása: Csatolni kell továbbá az ajánlathoz a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal:
- a szakember neve, címe, - a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, - a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Az M2) pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő. AK az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett. Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése is. Az M1-M2 pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (321/2015. (X. 30.) Korm. 39. § (3).A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg.Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen beruházás finanszírozása érdekében benyújtott hitelkérelem. Lásd részletesen: KD
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 6 000 000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744041-20028905-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54.§ (2) bek. alapján AT választása szerint. Részletesen lásd: KD.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal
lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A KH útmutat. (KÉ2016. évi147.szám:2016.december21.) és az ME a Kbt.77.§(1) bek. szerinti útmutat.alapján. Ár fordított arányosítás,1. részszempont: egyenes arányosítás, 3. részszemp: fordított arányosítás,2. és 4-5. részszemp: abszolút módszer pontkioszt
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.2.) AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint. 3.) Az ajánlathoz csatolni kell az AT Kbt. 66. § (2) bek szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 4.) Az ajánlathoz csatolni kell az AT Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). 5.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bek szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.6.) A Kbt. 131. § (5) bek szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes AT és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.7.) AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 26. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési kivitelezési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építés biztosítással) (Elvárt minimális kártérítési limit: 50 000 000.- Ft/káresemény – 100 000 000 Ft/év). Amennyiben nyertes AT a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy AK azt a nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bek alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó AT-vel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. A biztosítással kapcsolatos további részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.8.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, e-mail: halasz.anita@otphp.hu; lajstromszám: 00710.9.) Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.10.) AK nem biztosít tartalékkeretet.12.) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.11.) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.12.) AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (Ptk. 2:47. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.13.) Bármely, az ajánlatban nem magyar forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott ajánlat felolvasólapján szereplő dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó.14.) A P1-M1-M2 pontok szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.15.) Teljesítés helyei:Ököritófülpös külterület 076/11-13; 16; 18; 23-31; 35; 064/42 hrsz, Tyukod külterület 0204/3-4; 16-22; 24-27; 0221/51-52; 54-55; 57-61; 0192/5-6; 0197/4-10; 0466/8-9; Nagyecsed külterület 064/56; 0120/5-26 hrsz; 0131/7-15 hrsz., Ura külterület 0186/1; 0197/6-10 hrsz., Porcsalma külterület 078 és 080/10 hrsz. 16.) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. AK az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bek b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az AT-ők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 17.) AK feltételes közbeszerzést folytat le.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges