Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:12101/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687582019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687582019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000687582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121000-3
További tárgyak:85145000-7
85147000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás (beleértve a laborvizsgálatokat is, és a pszichológiai vizsgálatokat is) biztosítása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalói részére.
A foglalkozás-egészségügyi szoltálat által végzendő tevékenységek:
1. foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás – kiemelt figyelemmel a munkaköri alkalmassági vizsgálatra,
2. pszichológiai ellátórendszer üzemeltetése,
3. munka-egészségügyi, -fiziológiai, ergonómiai, higiénés szolgáltatás,
4. egyéb kapcsolódó feladatok.
Elvégzendő szolgáltatások
1. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
1.1. Munkaköri alkalmassági vizsgálat (2.400 db/év ”A” kategóriás, 15 db/év ”B”; 440 db/év ”C”, 100 db/év ”D” kategóriás)
1.1.1. A munkaköri alkalmassági vizsgálatok köre és módja
1.1.2. Az alkalmassági vizsgálatok fajtái
1.1.2.1. Előzetes alkalmassági vizsgálat
1.1.2.2. Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat
1.1.2.3. Soron kívüli munkaköri alkalmasság vizsgálat
1.1.2.4. Záró vizsgálatok
2. Pszichológiai alkalmasság vizsgálat
2.1. Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok köre és módja
2.1.1. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat 1. kategória (új belépő, egyéb)
2.1.2. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat 2. kategória (hatósági-, kiemelt társasági jogosító és vezetői)
2.1.3. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat 3. kategória (társasági, NBSZ 2.-es)
Vizsgálat (db)/év 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2020-2024. év összesen
1-es kategória 430 220 220 220 430 1520
2-es kategória 180 180 180 180 180 900
3-as kategória 400 400 850 400 400 2450
Összesen: 1010 800 1250 800 1010 4870

2.1.4. Soron kívüli pszichológiai állapotfelmérés (130 óra/év)
3. Munka-egészségügyi, -fiziológiai, ergonómiai, higiénés szolgáltatás (50 óra/év/orvos; 350 óra/év/munkahigénikus szakember)
3.1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködése a munkavédelemről szóló törvényben foglalt bizonyos feladatok ellátásában
3.2. Munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatok
3.3. A munkahigiénés vizsgálat
4. Egyéb feladatok
4.1. Elsősegélynyújtás és sürgősségi orvosi ellátás (évi 180 óra).
4.2. A blokkok állásideje alatti rendszeres munkavédelmi ellenőrzések (évi 70 óra).
4.3. Részvétel a Katasztrófa elhárítási gyakorlaton (orvos évi: 32 óra; szakápoló évi: 12 óra).
4.4. Részvétel a Munkahelyi Egészségügyi Bizottság munkájában (orvos évi 10 óra).
4.5. Technológiai rendszereken végzett programokhoz szükséges orvosi (2 fő) és szakápolói (2 fő) felügyelet biztosítása (évi 6 óra/fő orvos + évi 6 óra/fő szakápoló).
4.6. Orvosi készenlét (6.760 óra/év).
4.7. Toxikológiai szolgáltatás keretében vizsgálatok: véralkohol vizsgálathoz vérvétel 10 db/év,
4.8. Kábítószermentes állapot ellenőrzése (drog ellenőrzés (vizelet) 3 db/év, drogteszt 300 db/év.)
5. Az orvosi szolgáltatás nyújtásának egyéb feltételei
5.1 A szolgáltatás nyújtásának helye és ideje: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területén található rendelő, munkanapokon 7.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Munka-és szervezetpszichológusi területen szerzett szakmai tapasztalat (min.24 hó) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés futamideje meghosszabbítható azzal, hogy a szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
A jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtani.
Az EEKD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén –a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Ha a részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálat során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredmény-kimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy működésének a teljes ideje alatt a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 6.000.000 HUF értéket.
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, akkor a (közös) részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint. Ez esetben a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése az irányadó.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkezőnek a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásból származó árbevételről szóló, EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
A (közös) részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/
A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben (EKR) nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Folyt. köv.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Folytatás:
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. §. (8) bekezdés szerinti szervezet esetében részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
Az ajánlattevő részéről a saját vagy jogelődje, a részvételi felhívás feladásának napjától számított az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.
Ha az eredménykimutatás a céginformációs szolgálat https://e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerinti eset áll fenn, és az ajánlatkérő a részvételi szakasz során kiegészítő tájékoztatásban megadta az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett elfogadott alkalmasság igazolási módját, akkor a gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő által megadott nyilatkozattal vagy dokumentummal kell igazolnia a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Amennyiben az ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerint jár el.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha
a) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban évente nem végzett munkaköri alkalmassági vizsgálatot 1000 db mennyiségben „A” foglalkozás-egészségügyi osztályban, azon belül ionizáló (sugárveszélyes) munkakörnyezetben dolgozó személyeknél,
b) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban évente nem végzett 200 db pszichológiai alkalmasság vizsgálatot vagy pszichés állapotfelmérést
továbbá, ha a vizsgálatoknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik
a) minimum 2 fő, orvosi diplomával és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott képesítéssel: engedéllyel rendelkező foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan szakorvosi szakképesítéssel rendelkező szakorvossal, akik egyenként legalább 2 éves (24 hónapos) foglalkozás-egészségügyben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek,
b) minimum 1 fő, munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológusi szakképesítéssel rendelkező szakpszichológussal, aki legalább 2 éves (24 hónapos) munka- és szervezet pszichológia területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,
c) minimum 2 fő a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 3. § (4)-(5) bekezdésében foglalt követelményekben hivatkozott képesítéssel rendelkező ápolóval (a képzés OKJ száma: 54 723 01), vagy diplomás ápolóval, vagy üzemi ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápolóval (a képzés OKJ száma: 54 723 06) vagy általános ápolói, illetve általános asszisztensi végzettséggel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel, akik egyenként legalább 2 éves (24 hónapos) ápolói szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Az ajánlatkérő felhívja a (közös) részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az előírt különböző műszaki - szakmai alkalmasságot nem lehet ugyanazokkal a személyekkel igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A (közös) részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Közös részvételre jelentkezők esetében a képviseletre meghatalmazott részvételre jelentkezőnek mindegyik részvételre jelentkezőre vonatkozó EEKD-t be kell nyújtania.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) a) b), (3a) a) pont, 22.§ (1) és (2) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is eljárhat.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha a közbeszerzési dokumentum - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65.§ (12) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A kötbér típusai és mértéke:
a) a Szerződésben meghatározott bármely határidő késedelmes teljesítése esetén, beleértve bármely hibásan teljesített szolgáltatás ismétlése esetén a megismétlésre rendelkezésre álló határidő késedelmes teljesítését, minden késedelemmel érintett megkezdett 3. naptári nap után a késedelemmel érintett feladatra vonatkozó ellenszolgáltatás nettó összegének 0,3 %-a, amely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
b) hibás teljesítés esetén a havonta minimum 10 munkavállalót érintő vizsgálat hibás teljesítése esetén a vonatkozó ellenszolgáltatás nettó összegének 10%-a.
c) nem-teljesítés esetén ha a foglalkozás egészségügyi szolgáltató a jelentéseket az ő felelősségi körében felmerült okból kifolyólag nem végzi el vagy nem kezdi meg havonta minimum 10 munkavállaló esetében, akkor a nem teljesített részre vonatkozó havi keretösszeg 20%-a, de legalább havonta 1.000.000 forint.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező sze
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, a kifizetések forintban történnek.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Folyt. köv. lásd. III.2.2. pontban
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Folyt. köv. III.2.1 pont:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
- munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény;
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet;
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet;
- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet;
- a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024. február
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő hivatkozva a Kbt. 21.§ (1) bekezdésére a Kbt. Második Rész szerint folytatja le az eljárást.
1. Rendelkezések:
a)kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
b)verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
c)üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4) bek.
d)dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., a jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.
e)tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek
f)hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
g)Kkvk-ra: Kbt. 66. § (4) bek.
h)Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
i)Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.
j)Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §, EKR 13. § (3) bekezdés.
2. A részvételi jelentkezés, az ajánlattétel, az igazolások benyújtásának és a teljesítésnek a nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
3. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.
4. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
6. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
7. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány
Részszempont, súlyszám:
1. Nettó ajánlati ár Ft-ban (ÁFA nélkül), súlyszám: 98, fordított arányosítás
2. Munka- és szervezetpszichológusi területen szerzett szakmai tapasztalat (részvételi felhívás III.1.3.) M2/b. pont alapján) súlyszám: 2, hasznossági függvény
A fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont.
A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. A (közös) részvételre jelentkezők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben – a Kbt. 65. § (12) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat – a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva – benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]
9. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell:
Az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlatában minden adatot, információt, olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket.
A műszaki-szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a feladat végrehajtásának személyi (létszám, jogosultság) és tárgyi (méréshez használt eszközök) feltételeinek bemutatását.
10. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
Folyt. köv. VI.4.3. pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/08/12 11:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.
Folyt. köv. VI. 3. pont
11. A jelen felhívásban, ill. a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) és a Ptk. irányadó.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.
13. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2019.09.12.
14. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2019.09.20.
15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019.12.20.
16. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák