Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12136/2019
CPV Kód:45233141-9
Ajánlatkérő:Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budapest XI. kerület, Brassó út (Bodajk u.-Őrség u. közötti szakasz) Budapest XI. kerület, Háromszék utcában (Brassó út – Oltványutca közötti szakaszon)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Út-Közmű-Gép Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34382714
Postai cím: Hamzsabégi Út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák András
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Háromszék - Brassó felújítás
Hivatkozási szám: EKR000603722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Brassó út
A Brassó utat az Érdi út és a Dayka Gábor utca határolja. Az utca szélessége 5,50-15,00m között változik. A közút nyugati oldalán, gyalogjárda található. A gyalogjárda szélessége jellemzően 1,00-1,20m között változik. A Brassó út meglevő burkolata rossz állapotú, a burkolat felújítása szükséges.
A tervezési területen 1db meglevő forgalomcsillapító küszöb található. A küszöb rossz állapotú.
Bizonyos szakaszokon töredezett, míg máshol fű nőtt ki a meglevő réseken. A növénnyel benőtt kiemelt szegély és a terméskő folyóka vízelvezetési célnak nem felel meg. Az út teljes területén a kopóréteg cseréjét terveztük, vagy ahol szükséges ott teljes pályaszerkezet cserét. A kivitelezőnek biztosítania kell az útépítés, aszfaltozás minden feltételének teljesülését.
A teljes pályaszerkezet cserével érintett terület nagysága 332m2. A fennmaradó 422m2 területen felületi burkolatjavítást irányzunk elő.
Felületi burkolatjavítás esetén megtartjuk a meglevő pályaszerkezetet, marás és kiegyenlítő réteg felrakása után 4cm AC11 kopóréteget kell építeni. Az aszfaltozás során kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A kiegyenlítő réteget a kopóréteggel azonos anyagból kell beépíteni.
Háromszék utca
A felújításra az útpálya (Háromszék utcában a Brassó út – Oltvány utca közötti szakaszon) rossz műszaki állapota, illetve a nagy átmenő forgalom (összekötőút a Sasadi út és Gazdagrét között) miatt van szükség. A fölhozott pályaszerkezet mellett szinte a teljes hosszon megjelentek a hossz és keresztirányú repedések, több helyen mozaikos repedések találhatók. A felújítandó felületen több forgalomcsillapító küszöb található, melyeket az útfelújítás során át kell építeni. A Beregszász út – Háromszék utca kereszteződésében található piros viacolor burkolat nem kerül felújításra. A rossz állapotú, töredezett kiemelt szegélyeket cserélni kell, illetve több helyen süllyesztett szegélyépítés javasolt. Kiemelt szegély építése, mintegy 288 fm, süllyesztett szegély építése pedig 471 fm-en. Az út teljes felületén kopóréteg cseréje szükséges, továbbá egyes helyeken szükséges a teljes pályaszerkezet cseréje. A teljes pályaszerkezet szőnyegezése: 4 282 m2, a teljes pályaszerkezet csere: 1 720 m2.
Brassó út és Háromszék utca
Felületi burkolatjavítás esetén megtartjuk a meglevő pályaszerkezetet, marás és kiegyenlítő réteg felrakása utána 4 cm AC 11 kopóréteget kell építeni. Az aszfaltozás során kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A kiegyenlítő réteget a kopóréteggel azonos anyagból kell beépíteni.
A teljes pályaszerkezet cseréhez tervezett pályaszerkezet:
4cm AC11 kopóréteg
7cm AC22 kötőréteg
20cm CKT cementstabilizációs alapréteg
20cm homokos kavics védőréteg
meglevő burkolat bontása
A tervezett felületi javítás pályaszerkezete (a megbízó utasításainak megfelelően):
4cm AC11 kopóréteg
meglevő burkolat marása
meglevő pályaszerkezet
a Háromszék utca esetén meglévő burkolat marása
A forgalomcsillapító küszöb pályaszerkezete:
8cm vtg. beton térkő,
3cm vtg. 2/4 ágyazó zúzalék,
20cm vtg. C-12 beton alapréteg,
20cm vtg. homokos kavics védőréteg
A Háromszék utca esetén körbe süllyesztett szegély.
A bontott burkolatot és a mart burkolatot a beruházó által kijelölt lerakóba kell szállítani.
A nem megfelelő állapotú szegélyeket cserélni kell. Ahol a szegélyek mentén a gyalogjárda burkolata hiányos, rossz állapotú, ott meg kell építeni a szegély gyalogjárdához való csatlakozását. A szegélyjavítás, csere esetén a szegélyt betongerendába kell fektetni, a szegély mögött a burkolat, zöldsáv helyreállítása szükséges.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, ill. a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 127876935 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Háromszék - Brassó felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
További tárgyak:45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Brassó út (Bodajk u.-Őrség u. közötti szakasz)
Budapest XI. kerület, Háromszék utcában (Brassó út – Oltványutca közötti szakaszon)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Brassó út
A Brassó utat az Érdi út és a Dayka Gábor utca határolja. Az utca szélessége 5,50-15,00m között változik. A közút nyugati oldalán, gyalogjárda található. A gyalogjárda szélessége jellemzően 1,00-1,20m között változik. A Brassó út meglevő burkolata rossz állapotú, a burkolat felújítása szükséges.
A tervezési területen 1db meglevő forgalomcsillapító küszöb található. A küszöb rossz állapotú.
Bizonyos szakaszokon töredezett, míg máshol fű nőtt ki a meglevő réseken. A növénnyel benőtt kiemelt szegély és a terméskő folyóka vízelvezetési célnak nem felel meg. Az út teljes területén a kopóréteg cseréjét terveztük, vagy ahol szükséges ott teljes pályaszerkezet cserét. A kivitelezőnek biztosítania kell az útépítés, aszfaltozás minden feltételének teljesülését.
A teljes pályaszerkezet cserével érintett terület nagysága 332m2. A fennmaradó 422m2 területen felületi burkolatjavítást irányzunk elő.
Felületi burkolatjavítás esetén megtartjuk a meglevő pályaszerkezetet, marás és kiegyenlítő réteg felrakása után 4cm AC11 kopóréteget kell építeni. Az aszfaltozás során kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A kiegyenlítő réteget a kopóréteggel azonos anyagból kell beépíteni.
Háromszék utca
A felújításra az útpálya (Háromszék utcában a Brassó út – Oltvány utca közötti szakaszon) rossz műszaki állapota, illetve a nagy átmenő forgalom (összekötőút a Sasadi út és Gazdagrét között) miatt van szükség. A fölhozott pályaszerkezet mellett szinte a teljes hosszon megjelentek a hossz és keresztirányú repedések, több helyen mozaikos repedések találhatók. A felújítandó felületen több forgalomcsillapító küszöb található, melyeket az útfelújítás során át kell építeni. A Beregszász út – Háromszék utca kereszteződésében található piros viacolor burkolat nem kerül felújításra. A rossz állapotú, töredezett kiemelt szegélyeket cserélni kell, illetve több helyen süllyesztett szegélyépítés javasolt. Kiemelt szegély építése, mintegy 288 fm, süllyesztett szegély építése pedig 471 fm-en. Az út teljes felületén kopóréteg cseréje szükséges, továbbá egyes helyeken szükséges a teljes pályaszerkezet cseréje. A teljes pályaszerkezet szőnyegezése: 4 282 m2, a teljes pályaszerkezet csere: 1 720 m2.
Brassó út és Háromszék utca
Felületi burkolatjavítás esetén megtartjuk a meglevő pályaszerkezetet, marás és kiegyenlítő réteg felrakása utána 4 cm AC 11 kopóréteget kell építeni. Az aszfaltozás során kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A kiegyenlítő réteget a kopóréteggel azonos anyagból kell beépíteni.
A teljes pályaszerkezet cseréhez tervezett pályaszerkezet:
4cm AC11 kopóréteg
7cm AC22 kötőréteg
20cm CKT cementstabilizációs alapréteg
20cm homokos kavics védőréteg
meglevő burkolat bontása
A tervezett felületi javítás pályaszerkezete (a megbízó utasításainak megfelelően):
4cm AC11 kopóréteg
meglevő burkolat marása
meglevő pályaszerkezet
a Háromszék utca esetén meglévő burkolat marása
A forgalomcsillapító küszöb pályaszerkezete:
8cm vtg. beton térkő,
3cm vtg. 2/4 ágyazó zúzalék,
20cm vtg. C-12 beton alapréteg,
20cm vtg. homokos kavics védőréteg
A Háromszék utca esetén körbe süllyesztett szegély.
A bontott burkolatot és a mart burkolatot a beruházó által kijelölt lerakóba kell szállítani.
A nem megfelelő állapotú szegélyeket cserélni kell. Ahol a szegélyek mentén a gyalogjárda burkolata hiányos, rossz állapotú, ott meg kell építeni a szegély gyalogjárdához való csatlakozását. A szegélyjavítás, csere esetén a szegélyt betongerendába kell fektetni, a szegély mögött a burkolat, zöldsáv helyreállítása szükséges.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, ill. a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás (hónap) 10
2 Szakember (fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Háromszék - Brassó felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Út-Közmű-Gép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38869295
Postai cím: Thököly Imre Utca 54
Város: Érd
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: utkozmugep.kft@gmail.com
Telefon: +36 703393233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23076646213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 101500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 127876935
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezető, MV-KÉ szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Út-Közmű-Gép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38869295
Postai cím: Thököly Imre Utca 54
Város: Érd
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23076646213

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

Hivatalos név: ,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29681125
Postai cím: Széchenyi Utca 50
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11815011213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges