Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12137/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Márta
Telefon: +36 12109610
E-mail: olah.marta@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000655972019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000655972019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Beteg-, óvodai, alkalmazotti étkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000655972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Semmelweis Egyetem betegeinek étkeztetése egyéni tálcás rendszerben, Elnök utcai óvodájának gyermekétkeztetése, Ébredések Alapítvány étkeztetése, valamint az Egyetem alkalmazottai (hallgatói, fizető vendégek) részére térítéses étkeztetés biztosítása.
A részajánlat tételének kizárásának indoka:
A közbeszerzés tárgyát képező étkeztetés az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen lenne kezelhető, a szerződésszegés következményei – a felelősség ellenőrizhetetlen megoszlása miatt – nem lennének érvényesíthetők. A szolgáltatás komplex jellege miatt annak megbontása a beszerzés ellenértékének növekedését eredményezné, így a gazdasági ésszerűség is ennek egyben történő beszerzését indokolja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Beteg-, óvodai, alkalmazotti étkeztetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:55322000-3
55500000-5
55520000-1
55320000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő budapesti telephelyei a dokumentáció szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tervezett mennyisége:
Semmelweis Egyetem
- betegeinek étkeztetése egyéni tálcás rendszerben: átlagos napi adagszám: 1375 adag felnőtt és 125 adag csecsemő és gyermek. Az adagszámok mindig a napi fekvőbetegek számától függenek.
- Elnök utcai óvodájának gyermekétkeztetése: átlagos napi adagszám: 43 adag,
- Ébredések Alapítvány étkeztetése: átlagos napi adagszám: 13 adag,
- alkalmazottainak (hallgatóinak, fizető vendégeknek) térítéses étkeztetés biztosítása az ajánlatkérő alkalmazotti éttermeiben. Ajánlatkérő alkalmazotti létszáma: 8600 fő, hallgatóinak létszáma: 11000 fő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ágyszám- és mennyiségadatok változhatnak. Ajánlattevőnek a fenti kockázatok figyelembevételével kell megadni ajánlatát, továbbá az ágyszámok, adagok változása okán a szerződésben foglaltak módosítása nem kezdeményezhető.
A szerződés az alapkeretösszeg kimerüléséig (mely nettó 4.620.124.227 Ft, amelybe az alkalmazotti, hallgatói, fizető vendéglátás ellenértéke nem tartozik bele, mert azt az igénybe vevők közvetlenül az AT részére fizetik meg), de legfeljebb 60 hó időtartamra jön létre. A teljes mennyiséget ennek megfelelően az alapkeretösszeg mértéke képezi. Az alapkeretösszeg kimerülése vagy a 60 hónap lejárta előtt a szerződés 1 alkalommal nettó 502.520.319 Ft keretösszeg erejéig (amelybe az alkalmazotti, hallgatói, fizető vendéglátás ellenértéke nem tartozik bele), de legfeljebb további 6 hónap időtartamra meghosszabbítható.
Ajánlattevő feladata:
- a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelően - az ajánlatkérővel konzultálva - a gyógyintézeti és diétás étrend tervezése, elkészítése, különös tekintettel a gyermekklinikák speciális igényeire,
- az ételkiszállítás megszervezése, valamint az Ajánlatkérő által átadott eszközökön túl, ha az nem elegendő a szolgáltatás ellátásához, megfelelő mennyiségű technológiai eszköz, csomagolóanyag, szállítóeszközök, konténerek, emelőhátfalas gépjárművek biztosítása,
- a szolgáltatás megkezdésekor 1 db nagy teljesítményű (legalább 800 szett mosogatására alkalmas) mosogatógép beszerzése, a szerződés időtartama alatti üzemeltetése,
- a Városmajori Klinikai Tömb étteremének tálaló konyhatechnológiai eszközökkel, valamint éttermi berendezéssel való felszerelése, azok üzembe helyezése (mely eszközöket a szerződés megszűnésekor Vállalkozó szabadon leszerelhet és elszállíthat),
- az ételmaradékok szakszerű kezelése, elszállítása,
- az ajánlatkérő eMedSol/SAP rendszere és a saját élelmezési informatikai rendszere közötti adatátadási kapcsolat saját költségén történő kiépítése,
- a működési engedély, egyéb szakhatósági engedélyek beszerzése,
- az ajánlattevő részére bérbeadott konyha, éttermek, kapcsolódó helyiségek üzemeltetése (konyhatechnológiai karbantartás, hibajavítás),
- üzemeltetésre átadott épületeknek, helyiségeknek a helyiség funkciójához igazodó takarítása.
Az ellenszolg. teljesítése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával történik. AK előleget nem ad. A szolgáltatás ellenértéke havonta utólag, a szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül banki átutalással, HUF-ban kerül kiegyenlítésre. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§ az irányadó. AK felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására.
AT az Ébredések Alapítvány részére külön számlát kéthetente köteles kiállítani. Az Alapítvány a szolg. ellenértékét a fentiekkel megegyező módon, de saját maga téríti meg.
AT az éttermek, konyhák bérleti díját havonta előre, a bérlemények üzemeltetési költségeit utólag, átutalással köteles megfizetni.
A részletes fiz.-i feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. ponthoz: Az alapkeretösszeg kimerülése vagy a 60 hónap lejárta előtt a szerződés 1 alkalommal nettó 502.520.319 Ft keretösszeg erejéig, de legfeljebb további 6 hónap időtartamra meghosszabbítható, ha a 60 hónap lejárta előtt legalább 30 nappal Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával értesíti a Vállalkozót arról, hogy a szerződést meg kívánja hosszabbítani.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
AT alkalmatlan, ha:
M/1.) nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben egy vagy több, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan és szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal, amely/ek megfelelnek az alábbi követelmények mindegyikének:
-legalább 1030 ágyas fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény normál és diétás betegétkeztetését igazolják,
-legalább 90 ágyas csecsemő és gyermekgyógyászati osztállyal rendelkező fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény normál és diétás betegétkeztetését igazolják,
-min. 3 különböző helyrajzi számú telephellyel rendelkező megrendelőtől származik, melyek mindegyikén történt betegétkeztetési szolgáltatás ellátása.
A fenti referenciaköv.-ek igazolása több szerződésből történő igazolással is lehetséges. Folyt. a VI.3. pontban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kifogás esetén Vállalkozó köteles cserélni az ételt az étkezés normájának megfelelően. Amennyiben a Megrendelő dietetikusa egy hónapon belül 3 alkalommal emel kifogást, nettó 100.000 Ft kötbér kerül levonásra, és bevezetésre kerül a meleg ételekre vonatkozóan a szerződéstervezetben ismertetett bizottsági minőségértékelési eljárás, amely szerint hibás telj. esetén csökk. díj kerül kifizetésre, mely a tárgyhavi nettó díj 98, 96, ill. 94 %-a lehet.
Késedelmi kötbér: a késedelmesen leszállításra kerülő ételmennyiség nettó értékének 10%-a minden 30 percre vetítetten.
Higiéniai kifogások miatti kötbér: nettó 100.000 – 500.000 Ft/alkalom.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés még hátralévő idejére vonatkozó nettó ellenérték 30 %-a.
Megrendelő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Aj.-i ár (nettóFt/nap)
Egy betegélelm. nap egys.ára: DIÉTÁS I. étk. csop. súlysz:10
Egy betegélelm. nap egys.ára: DIÉTÁS II. étk. csop. súlysz:20
Egy betegélelm. nap egys.ára: DIÉTÁS III. étk. csop. súlysz:30
Egy betegélelm. nap egys.ára: EXTRA DIÉTÁS étk. csop. súlysz:20
Óvodai étk. napi egys.ára, 3*étk. súlysz:3
Egyetemi alk./hallg. „A”„B”„C”menü ára(nettóFt/menü), súlysz:6
Váll. által bérbevételre kerülő helyiségek nettó bérleti díja(Ft/m2/hó)(min. 500 Ft/m2/hó), súlysz:5
Folyt. VI.3. pontban
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.1.4) pont folyt:Alkalmatlan az AT, ha
M/2)nem rendelkezik az alábbi, telj.-be bevonni kívánt szakemberekkel:
a)legalább 1 fő élelmezésvezető szakemberrel, aki felsőfokú dietetikus végzettségű, és a betegétkeztetésben legalább 3 éves élelmezésvezetői szakmai gyak.-tal rendelkezik,
b)legalább 2 fő dietetikus szakemberrel, akik felsőfokú dietetikus végzettségűek, és a betegétkeztetésben legalább 2-2 éves tapasztalattal rendelkeznek,
c)legalább 2 fő diétás szakács képzettségű szakemberrel, akik legalább 3-3 éves szakmai gyak.-tal rendelkeznek.
Átfedés a szakemberek között nem lehetséges.
M/3)nem rendelkezik érvényes HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015.(X.30.) KR24.§(3)bek. szerinti ezzel egyenértékű dok.-mal.
P/1)az előző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a kórházi betegétk. tárgyából származó - ált. forg. adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 1300000000 Ft-ot.
AT a fentieknek a Kbt. 65.§(6)-(9)(11) bek.-eiben foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 69.§(4) bek. alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó ig.-ok (részletes meghat. a közb. dok.-ban) a 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§(3) bek. a)b)c) pontja alapján:
M/1)szolg. ismertetése
M/2)szakemberek bemut.
M/3)HACCP tanúsítvány
a Kr. 19.§(1) bek. c) pontja alapján: P/1)árbevételről szóló nyil.
IV.1.11)pont folyt: Élelmi anyagok különrendelése esetén a mindenkori nettó beszerzési ár fölött érvényesíteni kívánt anyagigazgatási költség mértéke (%), súlysz:1. A Balassa úti főzőkonyha – előre nem látható, és felek érdekkörén kívüli ok miatt bekövetkező - működésképtelensége esetén AT biztosítja-e a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények részére a szűkített étlap szerinti meleg étellel történő ellátást (igen/nem), súlysz:5.
1.Opciók:
a)A szerz. 6 hónappal történő meghossz. esetén a tervezett menny.:
Semmelweis Egyetem
-betegeinek étkeztetése egyéni tálcás rendszerben: átl. napi adagszám: 1375 adag felnőtt és 125 adag csecsemő és gyermek. Az adagszámok mindig a napi fekvőbetegek számától függenek.
-Elnök u.-i óvodájának gyermekétkeztetése: átl. napi adagszám: 43 adag,
-Ébredések Alapítvány étkeztetése: átl. napi adagszám: 13 adag,
-alkalmazottainak (hallgatóinak, fizető vendégeknek) térítéses étkeztetés biztosítása az AK alkalmazotti éttermeiben. AK alkalmazotti létszáma: 8600 fő, hallgatóinak létszáma: 11000 fő.
AK felhívja a figyelmet, hogy a fenti ágyszám-és mennyiségadatok változhatnak. AT-nek a fenti kockázatok figyelembevételével kell megadni ajánlatát, továbbá az ágyszámok, adagok változása okán a szerz.-ben foglaltak módosítása nem kezdeményezhető.
Az opció teljes menny.-ét a keretösszeg képezi, mely nettó 502.520.319 Ft (melybe az alkalmazotti, hallgatói, fizető vendéglátás ellenértéke nem tartozik bele, mert azt az igénybevevők közvetlenül az AT részére fizetik meg).
b)Transzplant. és Seb. Klinika konyhájának megszüntetése esetén a Klinika betegélelmezési feladatainak ellátása. Átl. napi adagszám: 64 adag.
c)Belső Klinikai Tömb éttermének üzemeltetése (440 m2) - elsősorban alkalmazottak (hallgatók, fizető vendégek) étkeztetésének lebonyolítására - várhatóan 2021. jan. 1-től, melynek konyhatechnológiai eszközeit, éttermi berendezéseit a Váll.-nak kell biztosítania. Ezen eszközöket a szerz. megszűnésekor a Váll. szabadon leszerelheti és elszállíthatja.
2.Az AK a közb. elj.-ban a nyertes AT(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
3.AT nem tehet többvált. ajánlatot.
4.Ajánlati köt. min. időtartama: 60 nap.
5.Bontás helye:http://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok
6.Az ajánlathoz csatolni kell az alábbi, EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyil.-okat, az űrlap kitöltésével:
-Kbt. 66.§(5)bek. szerinti felolvasólap,
-AT nyil. a Kbt. 66.§(2)bek. szerint,
-Nyil. változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
-Nyil. a Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja alapján,
-Nyil. a Kbt. 67.§(4)bek. alapján.
Folyt. a VI.4.3)pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A pontos információkat a Kbt. 148.§(3)-(9) bek.-eiben foglaltak tartalmazzák.
VI.3)pont folyt:
7.Amennyiben az AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, csatolni kell a kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
8.A Kbt. 65.§ (8) bek. szerinti esetben az ajánlatban benyújtandó a kezességvállalási nyilatkozat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről.
9.AT-nek az ajánlata alátámasztására be kell nyújtania a tavasz-nyári időszakra elkészített mintaétlapot és a hozzá kapcsolódó nyersanyagkiszabást a következők szerint:
- 2X10 napra, étlap – gyógyintézeti alapétrend (7-10 éves) 3x-i főétkezés + 2 kisétkezés,
- 2X10 napra, étlap – gyógyintézeti alapétrend (19-69 év) 3x-i főétkezés + 1 kisétkezés,
- 2X10 napra étlap - gluténmentes étrend (19-69 év) 3x-i főétkezés + 1 kisétkezés
- 2X10 napra, étlap – gyermekonkológiai betegek (14 éves korig) részére 3x-i főétkezés + 1 kisétkezés
- 2X10 napra, étlap - óvodai (4-6 év) 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna).
A mintaétlapokat úgy kell elkészíteni, hogy a teljesítésnek ezeken kell alapulnia. Az étlapoktól csak AK-val történő egyeztetés és annak jóváhagyása után lehet eltérni a teljesítés során.
10.Amennyiben AT az ételkészítés, beszerzés alkalmával valamilyen speciális terméket kíván felhasználni (sócsökkentett, teljes kiőrlésű gabonából készült pékáru, stb.), annak gyártói nyilatkozatát kérjük csatolni az ajánlathoz, és a nyersanyagkiszabásokat is ennek megfelelően kell elkészíteni az ellenőrizhetőség érdekében.
11.AK előírja AT részére a mindenkori törvény által meghatározott nyersanyagnorma használatát úgy, hogy AT köteles a Diétás II. árkategóriánál legalább plusz 100 forint + ÁFA, a Diétás III. árkategóriánál legalább plusz 150 forint + ÁFA, az Extra diétás árkategóriánál legalább plusz 200 forint + ÁFA nyersanyagárat alkalmazni.
12.A Kbt. 71.§(6)bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
13.AK nem alkalmazza a 75.§(2) bek. e)pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14.AK lehetőséget biztosít - konzultáció nélküli - helyszíni bejárásra az alábbi bérbeadandó helyiségekbe az alábbi időpontokban:
- KKT központi főzőkonyha és étterem; NET tálaló és étterem: 2019.07.17. 9:30 óra. A találkozás helyszíne: 1085 Bp., Balassa utca 8., Porta.
- VKT tálaló és étterem: 2019.07.18. 9:30 óra, a találkozás helyszíne: 1122 Bp, Városmajor út 68., Porta.
15.Váll. a szerz. teljes időtartama alatt köteles a bérleményekre, valamint a bérleményekben lévő eszközökre, berendezésekre vonatkozóan vagyonbiztosítási, az általa nyújtott szolg.-okra ált., munkáltatói és szolgáltatói felelősségbizt.-sal rendelkezni legalább 500 millió Ft/éves és 250 millió Ft/káresemény értékben. A felelősségbizt.-ok másolati példányát AT köteles a szerz. aláírásakor AK részére átadni.
16.Szerződésköt.-i feltétel: Váll. a szerződés teljes időtartama alatt köteles rendelkezni érvényes OHSAS 18000 tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) KR 24. § (3) bekezdése szerint ezzel egyenértékű dokumentummal, valamint érvényes ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, étkeztetésre vonatkozó tanúsítványokkal, vagy a 321/2015.(X. 30.) KR 24.§(3)bek. szerint ezekkel egyenértékű dokumentumokkal.
17.AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.4) pontjában.
18.FAKSZ: dr.Schäffer Kinga, lsz:00275
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)