Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12356/2019
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:Vállalkozó telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bakos Erika
Telefon: +36 12822600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000793562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000793562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNB gépjárműállomány csere
Hivatkozási szám: EKR000793562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MNB gépjárműállomány csere
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MNB gépjárműállomány csere
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjármű beszerzés az alábbi kategóriákban a szerződéses keretösszeg erejéig:
Alsó középkategória I. 4 db
Alsó-középkategória II. 2 db
Felső középkategória III. 16 db
Felső középkategória IV. 5 db
Kisbusz V. 1 db
A megadott darabszámok csak az árképzést elősegítendő mennyiségi becslések, azokra az MNB lehívási kötelezett-séget nem vállal. A kategóriánként ténylegesen megrendelt gépjármű mennyiség a keretösszeg erejéig szabadon eltérhet.
Bővebb információ a Közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2028/01/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Felek keretszerződést kötnek lehívási kötelezettség nélkül a szerződéstervezetben szereplő keretösszeg erejéig. Amennyiben a keretösszegből a 2023. szeptember 30-i megrendelési határidő lejártakor még akkora összeg fennmarad, amelyből a jelen szerződés alapján igénybe vehető valamely szolgáltatás még lehívható lenne, akkor a felek a megrendelési határidőt és így a szerződés időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítják. A Felek a jelen keretszerződést – a gépjárművek átadásától számított 48 hónapos szervizkarbantartási szolgáltatásra figyelemmel – 2028. január 31-ig tartó határozott időtartamra kötik. Amennyiben a szerződéses keretösszegből a fenti megrendelési határidőig még fennmarad akkora összeg, amelyből a jelen szer-ződés alapján még valamely szolgáltatás igénybe vehető , úgy a megrendelési határidő, és így a szerződés időbeli hatálya is további 12 hónappal meghosszabbodik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel nem megengedett, mivel az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését eredményezheti, ami negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szervizellátás, adminisztráció, gépjárművek mentésére vonatkozó feltételek, stb).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában az EKR rendszerben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány (formanyomtatvány/EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá (Kbt.67.(1)bek.,321/2015. (X.30.)Korm.rend.1.§(1) bek.,4-7.§ szerint).
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részéről be kell nyújtani az EEKD-t,a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kbt.41/A.§(5)bek.,321/2015.(X.30.)Korm.rend.3.§(5)bek.).
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki a formanyomtatványokat.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni,a kapacitást nyújtó szervezet/személy részéről be kell nyújtani
az EEKD-t(Kbt.67.§(3)bekezdés),az érintett szervezet/személy képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be(321/2015.(X.30.)Korm.rend.3.§(3)bek.).
• Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltésével a Kbt. 67.§ (4) bekezdése tekintetében.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a III. Fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is, és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§).
Alkalmazható a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.V. Fejezete.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t nyújtsa be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolására (321/2015.(X.30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés).
A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt (Kbt.65.§(1)bek. c)pont,321/2015.(X.30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés a) pont).
A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzékadatokból,vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot,és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét,ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
Öntisztázás a Kbt.64.§ (1), (2) bekezdéseinek megfelelően lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles az MSZ1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az európai egységes közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés).Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.3.§ (3) bekezdés szerint.
Az MSZ1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:
MSZ1. Az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával megegyező (gépjármű értékesítés) szállításainak aláírt nyilatkozatba foglalt ismertetése (Kbt.65.§(1)bek.b) pont,Korm.rend.21.§(1) bek. a) pont alapján, Korm.r. 22 .§ (1) bek. a) vagy b) pontjának megfelelően) A teljesítésnek az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 éves(36 hónapos) időtartamba kell beleesnie.
A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és kapcsolattartója megnevezése, elérhetősége (telefonszám vagy email cím)
- az árubeszerzés tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés
- a teljesítés ideje (év/hó/nap feltüntetésével) és helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt (Korm.r.22.§ (2) bek.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített és befejezett legalább 20 darab gépjármű értékesítésre vonatkozó referenciával. A műszaki specifikációban szereplő minden kategóriában legalább 1 darab gépjármű értékesítésének kimutatása szükséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés után, a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult adott teljesítés szerinti számla benyújtására. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap, kifizetés átutalással történik.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. (1), (6) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes szabályokat a Dokumentáció IV. fejezetét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági Szereplő ajánlatot tudjon benyújtani, regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017. (XII.19.) Korm rend alapján. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu.
2. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás tárgya vagy az EKR000793562019 szám alatt érhetőek és tölthetőek le. Az eljárás dokumentumaihoz való hozzáférést ajánlatkérő kizárólag az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplők számára biztosítja.
3. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
4. Kötbérek késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
5. Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatok Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerint, utóbbit nemleges tartalommal is.
6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
7. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.28.§(3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
8. A szerződéskötés feltétele, hogy Ajánlattevő - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - rendelkezzen általános és szolgáltatói, káreseményenként és éves szinten legalább 25.000.000 Ft kártérítési összegű a szerződés szerinti szerviz-karbantartási szolgáltatás tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az Ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által Ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott kárért való felelős-ségre is. A felelősségbiztosítást a szerződés időbeli hatálya lejártát követő 30 nap időtartamig folyamatosan fenn kell tartani. A biztosítási kötvény tartalmára vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a szándéknyilatkozatát a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási megkötésére vagy - adott esetben - meglévő biztosításának az előírásoknak megfelelő módosítására vonatkozóan.
A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
9. FAKSZ: Székely Márta (lsz:0065)
10. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
11. A kezdő időpont az eljárás befejezésének időpontjára tekintettel módosulhat
12. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
13. A részletes feltételeket dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák