Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12481/2019
CPV Kód:34144000-8
Ajánlatkérő:Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Szeged, Városgazda sor 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65365351
Postai cím: Városgazda Sor 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Zoltán
Telefon: +36 62420280
E-mail: drmolnar@molnarestoth.hu
Fax: +36 62420280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szkht.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000811992019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000811992019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkakosaras tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000811992019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közepes fülkeméretű, kéttengelyes, munkakosaras, veszélyes fák kezelésére is alkalmas kivitelű tehergépjármű.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új, munkakosaras tehergépjármű adásvétele
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Városgazda sor 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új, közepes fülkeméretű, kéttengelyes, munkakosaras, veszélyes fák kezelésére is alkalmas kivitelű tehergépjármű szállítása, beüzemelése és legfeljebb 5 fő kezelőszemélyzet betanítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pont technikai okból, a hirdetmény elektronikus továbbíthatósága érdekében került kitöltésre.
Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A IV.2.6. pontban írt 1 hónap ajánlati kötöttség alatt 30 napot kell érteni a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. A Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 3. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t. A Kr. 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről szükséges az EEKD benyújtása. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, az EKR rendszerben található űrlapon, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében, azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírja.
Felhívásra történő igazolás:
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint szerint felhívott ajánlattevő(k) a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében foglaltak szerint kötelesek igazolni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia:
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §). Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell benyújtani, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezéssel. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A kizáró okok tekintetében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy mely eljárásban benyújtott nyilatkozatot kéri figyelembe venni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás :
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. [EEKD IV. rész (alfa) szakasz kitöltése].
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek (továbbiakban: kapacitás szervezet) mindegyike által kitöltött külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Felhívásra történő igazolás
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevő(k)nek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek/ kapacitás szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért a közbeszerzés tárgyát képező áru (munkakosaras tehergépjármű) nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P.1. Az ajánlattevő nyilatkozzon a közbeszerzés tárgyát képező áru (munkakosaras tehergépjármű) értékesítéséből származó, az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3 év (2016,2017,2018) nettó árbevételéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyát képező munkakosaras tehergépjármű értékesítéséből származó nettó árbevétele nem éri el az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3 évben (2016,2017,2018) összesen a nettó 50 000 000,- Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás :
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek [EEKD IV. rész (alfa) szakasz kitöltése].
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön EEKD-t kell benyújtani.
Fehívásra történő igazolás:
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára (munkakosaras tehergépjármű) vonatkozó szállításairól szóló nyilatkozatát, vagy szerződést kötő másik fél által adott igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint.
Az igazolásnak, vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti adatokat, továbbá az alkalmasság megállapításához szükséges további adatokat (legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, illetve a részéről információt adó személy elérhetősége, a megrendelés tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege). Nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2 Csatolja az ISO 9001 vagy azzal - a 321/2015. (X. 30.) Korm. 24. § (3)-(4) bekezdés szerinti - egyenértékű tanúsítványát , vagy mutassa be az ezzel egyenértékű minőségirányítási intézkedéseit, ha az ajánlattevőnek nem volt lehetősége az előírt tanúsítványt az ajánlattételi határidőig megszerezni, feltéve ha az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt szabványoknak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés g) és i) pont és a 24. § (3)-(4) bekezdés alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben nem rendelkezik legalább egy, a közbeszerzés tárgyából (munkakosaras tehergépjármű) származó, szerződésszerűen teljesített, legalább nettó 50 000 000,- Ft szerződéses ellenértékű referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján.
M/2.Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előlegbekérő alapján a nettó vételár 25%-ával megegyező előleget fizet. Az előleg elszámolása a végszámlában történik.
Az ajánlatkérő a vételárat az alábbi, a szerződés tervezetben részletezettek szerinti ütemezésben fizeti meg:
1. Előleg: fizetési határidő: 15 nap
2. A műszaki szemle napján kiállított jegyzőkönyv átvétele:A teljes nettó vételár 30 %-a.
Fizetési határidő: 15 nap
Végszámla: A forgalomba helyezés és az átadás-átvételkor kiállított teljesítés igazolás : A teljes nettó vételár 45 %-a.
Fizetési határidő: 30 nap
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 0,5%-a/nap, de legfeljebb a nettó vételár 20 %-a
Hibás teljesítési kötbér: ha az Ajánlatkérő kijavítást, kicserélést igénye, a nettó vételár 0,5%-a/nap, de legfeljebb a nettó vételár 20 %-a
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 30%-a
Teljesítési és jóteljesítési biztosíték és jótállási kötelezettség a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR szabályai szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban EKR Rendelet) 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történik, a bontást az EKR végzi el, mely a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
6.1.Az értékelési módszer
Ponthatárok:
0-10
Az ár értékelési szempont esetében az értékelési módszer fordított arányosítás, melynek képletét a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlati árnak minden költséget tartalmaznia kell, így különösen a szerződés tárgya szerinti termék árát, további összes járulékos költséget, szállítási díjat, csomagolás, tárolás, rakodás költségeit, valamint a különböző adókat, vámot, termékdíjat, az üzembe helyezés, betanítás költségeit.
A bírálat alapját az ellenszolgáltatás nettó összege képezi.
A jótállási idő részszempont esetében az értékelési módszer egyenes arányosítás, melynek képletét a dokumentáció tartalmazza.
Jótállási idő: a teljesítéstől számított minimum 12, legfeljebb 36 hónap. A jótállás időtartamát hónapban kell megadni.
6.2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltak szerint (nemleges tartalom esetén is).
6.3. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen (ajánlattevő, illetve adott esetben alvállalkozó) aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben az ajánlattevő (alvállalkozó) letelepedése szerinti országban címpéldány, vagy aláírás-minta nem kerül kibocsátásra, úgy erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell (ez esetben az aláírás-minta/aláírási címpéldány megléte, vagy hiánya nem kerül vizsgálatra). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazást is szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
6.4. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozását.
6.5. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni az EKR-nek megfelelően.
6.6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, ajánlattevőnek erre kell nyilatkoznia.
6.7. Tájékozódási kötelezettség:
Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
Az információt biztosító szervek listáját a dokumentáció tartalmazza.
6.8. Az ajánlatkérő a P.1. és M.1. alatti alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
6.9.A részajánlat kizárásának indoka: Egy db komplett gép beszerzése az eljárás tárgya, ezért a részekre bontás feltételei nem állnak fenn.
6.10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Molnár Zoltán
Lajstromszáma: 00610
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák