Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:13575/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Országos Széchényi Könyvtár
Teljesítés helye:Országos Széchényi Könyvtár; 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6;Országos Széchényi Könyvtár; 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság;Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:könyvtári szolgáltatások nyújtása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Széchényi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62699664
Postai cím: Szent György Tér 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánkeszi Katalin
Telefon: +36 12243797
E-mail: bankeszi.katalin@oszk.hu
Fax: +36 12020804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oszk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: könyvtári szolgáltatások nyújtása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: OKR E-learning tananyag- és portálfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000378602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlat: Weben elérhető e-learning portál (szolgáltató rendszer) fejlesztése, kialakítása, amely támogatja a Könyvtári Intézet továbbképzési tevékenységéből fakadó adminisztrációs és dokumentációs feladatok ellátását, a tanulási folyamatokhoz web 2.0-ás környezetet biztosít, valamint megoldja a tananyag elemek és a tananyagok szerkesztését, feldolgozását, tárolását, szolgáltatását és sokoldalú visszakereshetőségét.
Az e-learning szolgáltató rendszer - a Könyvtári Intézet módszertani irányításával – kiszolgálja a Könyvtári Intézet továbbképzési tevékenységét, az Országos Széchényi Könyvtár belső képzéseit és a partnerkönyvtárak oktatási tevékenységét is.
2. részajánlat: Weben elérhető, a könyvtárszakmai továbbképzést támogató, szabványos, multimédiás, interaktív tananyagok fejlesztése, melyek internetes böngészőkben, mobil eszközökön és egy nyílt szabványokat és az open source megoldásokat támogató rendszerben lejátszhatók, megtekinthetők.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7944000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: E-learning rendszer bevezetése és létrehozása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Országos Széchényi Könyvtár; 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat: Weben elérhető e-learning portál (szolgáltató rendszer) fejlesztése, kialakítása, amely támogatja a Könyvtári Intézet továbbképzési tevékenységéből fakadó adminisztrációs és dokumentációs feladatok ellátását, a tanulási folyamatokhoz web 2.0-ás környezetet biztosít, valamint megoldja a tananyag elemek és a tananyagok szerkesztését, feldolgozását, tárolását, szolgáltatását és sokoldalú visszakereshetőségét.
Az e-learning szolgáltató rendszer - a Könyvtári Intézet módszertani irányításával – kiszolgálja a Könyvtári Intézet továbbképzési tevékenységét, az Országos Széchényi Könyvtár belső képzéseit és a partnerkönyvtárak oktatási tevékenységét is.
A rendszernek az alábbi fő elemeket kell tartalmaznia:
- webes szolgáltató felület regisztrációval, bejelentkezéssel,
- oktatásszervezési modul,
- tanulási és oktatási folyamatokat támogató modul (megoldható nyílt forráskódú LMS/LCMS integrálásával),
- digitális tananyagtár,
- rendszeradminisztráció,
- széleskörű keresési, böngészési lehetőségek biztosítása a tananyagok és a képzések között.
Az egyes funkcionális modulok jól körülhatárolt feladatokat látnak el és a rendszerben integráltan működnek, azaz jól definiált interfészeken keresztül kommunikálnak egymással. Ennek eredményeként minden adatot csak egyszer kell bevinni, de a felvitt adatot minden szükséges összefüggésben lehet láttatni, használni.
A fejlesztés során – lehetőség szerint – elvárás a nyílt szabványok és az open source megoldások használata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az 1 fő információépítészet és/vagy a keresőoptimalizálás terén jártas szakember rendelkezésre állása (fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Multimédiás tananyagok készítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak:80400000-8
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Országos Széchényi Könyvtár; 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat: Weben elérhető, a könyvtárszakmai továbbképzést támogató, szabványos, multimédiás, interaktív tananyagok fejlesztése, melyek internetes böngészőkben, mobil eszközökön és egy nyílt szabványokat és az open source megoldásokat támogató rendszerben lejátszhatók, megtekinthetők.
Általános elvárások:
Egységes, a tartalomhoz illő design,
Felhasználóbarát, könnyen kezelhető, akadálymentesített megjelenítés,
Szabványos megoldásokat alkalmaz (pl.: HTML5, SCORM),
Gamifikációs, interaktív elemeket tartalmaz, melyek kiegészítik a szöveges tananyagot,
Reszponzív megjelenítést is biztosít – mobil eszközökön (pl.: okostelefon, tablet) is lejátszható,
A felhasználási jogok átadása korlátlan átdolgozásos használatra.
Feladat: a megrendelő által átadott forgatókönyv és tevékenységterv alapján a tananyagstruktúra informatikai megtervezése, grafikai tervezés, módszertani elemek, interakciók elkészítése, a tananyag összeállítása.
Forgatókönyv: tartalmazza a szövegtörzset, valamint a módszertani elemek megnevezését, leírását és pozicionálását a szövegkörnyezetben.
Tevékenységterv: az interaktív lépéseket rögzíti a tananyagban.
Módszertani elemek: A tanárt helyettesítő, a tanulási tartalmat kiegészítő, önálló tanulást támogató elemek (szöveg, állókép, feladat, teszt, opcionálisan hang, animáció, videó stb.)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott szakember (grafikus) bevonása 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: E-learning rendszer bevezetése és létrehozása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
E-mail: info@mentor.hu
Telefon: +36 13231605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 0
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Monguz Információtechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50722257
Postai cím: Jobb Fasor 6-10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14206003206

Hivatalos név: Veloxnet Multimédia informatikai és távoktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25207877
Postai cím: Damjanich Utca 69/B
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14038369213

Hivatalos név: Whiteshield Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56945751
Postai cím: Dorozsmai utca 102/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13905826242

Hivatalos név: Prostep Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14876305
Postai cím: Múzeum utca 5. fszt. 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23077496242

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Multimédiás tananyagok készítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13234445
Postai cím: Eszék Utca 13-15. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@onlearn.hu
Telefon: +36 302151993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002506
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23054196243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7944000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Veloxnet Multimédia informatikai és távoktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25207877
Postai cím: Damjanich Utca 69/B
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14038369213

Hivatalos név: Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13234445
Postai cím: Eszék Utca 13-15. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23054196243

Hivatalos név: Whiteshield Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56945751
Postai cím: Dorozsmai utca 102/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13905826242

Hivatalos név: Monguz Információtechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50722257
Postai cím: Jobb Fasor 6-10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14206003206

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

Hivatalos név: Prostep Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14876305
Postai cím: Múzeum utca 5. fszt. 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23077496242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges